Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Kiểm tra tín hiệu cảm biến tốc độ.

6 Kiểm tra tín hiệu cảm biến tốc độ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

5

 Quy trình vào chế độ kiểm tra-Tắt khố điện OFF.

Kiểm tra rằng vô lăng đã ở đúng tâm.

Kiểm tra rằng cần số đang ở vị trí P hoặc N

Nối máy chẩn đoán với giắc DLC3.

Bật khoá điện ON.

Bật máy chẩn đoán.

Dùng máy chẩn đoán truy cập vào chức năng kiểm tra tín hiệu (singnal

check) sau đó kiểm tra rằng đèn cảnh báo ABS sáng lên trong vài giây và nháy

trong chế độ kiểm tra. Thao tác tiến hành kiểm tra- Khởi động động cơ.

- Lái xe thẳng về phía trước, tăng tốc độ xe lên tốc độ từ 45 km/h tr ở lên trong

vài giây và kiểm tra rằng đèn cảnh báo ABS tắt đi.

- Dừng xe. Nếu việc kiểm tra cảm biến đã hoàn thành, đèn cảnh báo ABS nháy

(chế độ kiểm tra) khi xe đỗ và đèn cảnh báo ABS tắt trong khi xe đang

chuyển động. Tiến hành đọc mã lỗi và kết thúc kiểm tra- Ta tiến hành đọc các mã lỗi DTC theo hướng dẫn trên màn hình máy ch ẩn

đốn GTS, đây là những mã lỗi liên quan đến điện áp và tín hiệu của c ảm

biến tốc độ, dựa và những mã lỗi này, ta có th ể dễ dàng xác định tình tr ạng

cảm biến, từ đó dự đốn được khu vực nghi ngờ hư hỏng để ti ến hành ki ểm

tra và sửa chữa một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

- Ví dụ:

Tên mã lỗi Nội dung lỗi phát hiện

Khu vực nghi ngờ

C1271

Điện áp tín hiệu ra của cảm biến tốc - Cảm biến tốc độ trước

độ trước phải thấp

phải

- Rơ to cảm biến

- Tình trạng lắp đặt sai

C1278

Điện áp tín hiệu ra của cảm biến tốc - Cảm biến tốc độ sau

độ sau trái thay đổi bất thường

trái

- Rô to cảm biến

- Tắt khóa điện OFF và ngắt máy chẩn đoán GTS.

- Bật khoá điện ON để kết thúc quá trình kiểm tra

10.6.2 Kiểm tra cảm biến khi sử dụng dây kiểm tra SST.

 Quy trình vào chế độ kiểm tra.- Tắt khố điện OFF.

- Kiểm tra rằng vơ lăng đã ở đúng tâm.

1175- Kiểm tra rằng cần số đang ở vị trí P hặc N.

- Dùng SST nối các cực TS và CG của giắc DLC3 với nhau.Hình 10.1 Vị trí các cực TS, TC và CG trên giắc chuẩn đoản DLC3

- Bật khoá điện ON.

- Kiểm tra rằng đèn cảnh báo ABS sáng lên trong vài giây sau đó nháy trong ch ế

độ kiểm tra. Thao tác tiến hành kiểm tra- Khởi động động cơ.

- Lái xe thẳng về phía trước, tăng tốc độ xe lên tốc độ từ 45 km/h tr ở lên trong

vài giây và kiểm tra rằng đèn cảnh báo ABS tắt đi.

- Dừng xe, nếu việc kiểm tra cảm biến đã hoàn thành, đèn c ảnh báo ABS nháy

(chế độ kiểm tra) khi xe đỗ và đèn cảnh báo ABS tắt trong khi xe đang

chuyển động. Tiến hành đọc mã lỗi và kết thúc kiểm tra- Sử dụng SST, nối các cực 13(TC) và 4(CG) của giắc DLC3.

- Đếm số lần nháy của đèn cảnh báo ABS.Hình 10.2 Thời gian nháy đèn ở chế độ kiểm tra ma ánh sáng

+ Khi hệ thống hoạt động bình thường, các đèn sẽ nháy liên tục v ới tần s ố

bật 0,25 giây, sau đó tắt 0,25 giây.

- Khi mã lỗi xuất hiện:

+ Ví dụ: với mã lỗi 21, đèn sẽ nháy 2 lần cách nhau 0.5 giây, ngh ỉ trong 1.5

giây và nháy 1 lần. Sau 4 giây, đèn sẽ nháy lặp lại.

+ Khi có từ 2 mã lỗi trở lên, thời gian giữa hai mã là 2.5 giây, sau khi tất c ả các

1185mã đã được phát ra, đèn sẽ ngừng nháy trong 4 giây sau đó l ặp l ại quy trình

nháy.

+ Khi có nhiều mã lỗi đồng thời, các mã này sẽ được phát ra v ới nguyên tắc

số của mã lỗi nhỏ hơn sẽ phát ra trước.

- Sau khi tiến hành kiểm tra, ta ngắt SST ra khỏi các cực TS và CG, TC và CG c ủa

giắc DLC3 và tắt khoá điện OFF

- Bật khoá điện ON để kết thúc quá trình kiểm tra

- Đếm và ghi lại mã lỗi, đối chiếu với bảng mã lỗi của hệ thống đ ể xác định

lỗi.

- Ví dụ:

Mã lỗi

71

78Nội dung phát hiện

Khu vực nghi ngờ

Điện áp tín hiệu ra của cảm biến - Cảm biến

tốc độ trước phải thấp

- Rô to cảm biến

- Tình trạng lắp đặt sai

Điện áp tín hiệu ra của cảm biến - Cảm biến tốc độ sau

tốc độ sau trái thay đổi bất thường trái

- Rô to cảm biến10.7 Xóa các mã lỗi- Thao tác xóa mã lỗi được thực hiện sau khi tiến hành sửa chữa, khi tr ạng thái

xe đã trở lại hoạt động bình thường hoặc được thực hiện chủ động nh ằm

xóa các lỗi được lưu lại trong ECU khi người thợ đã khắc phục l ỗi nhưng

chưa tiến hành xóa trong lần sửa chữa trước đây.

- Xóa mã lỗi nhằm đảm bảo cho người thợ sửa chữa xác định đúng tình tr ạng

của hệ thống trong trường hợp có lỗi phát sinh.10.7.1 Thao tác xóa mã lỗi trên máy chẩn đốn GTS-Tắt khố điện OFF

Nối máy chẩn đoán với giắc DLC3

Bật khoá điện ON

Bật máy chẩn đoán, sử dụng chức năng “Clear” của máy chẩn đốn để tiếnhành xóa mã lỗi.

- Bật khố điện ON.

- Kiểm tra rằng đèn cảm báo ABS sẽ tắt đi trong vòng kho ảng 3 giây sau khi

bật khố điện lên vị trí ON.10.7.2 Thao tác xóa mã lỗi với dây kiểm tra SST-Tắt khoá điện OFF.

Dùng SST nối tắt các cực TC và CG của giắc DLC3 với nhau.

Bật khoá điện ON.

Xoá các mã lỗi được lưu trong ECU bằng cách đạp chân phanh 8 lần trở lên

1195-trong vòng 5 giây.

Kiểm tra rằng đèn cảnh báo chỉ ra mã hệ thống bình thường.

Tháo SST ra khỏi các cực của giắc DLC3.

Bật khoá điện ON.

Kiểm tra rằng đèn cảm báo ABS sẽ tắt đi trong vòng kho ảng 3 giây sau khi

bật khố điện lên vị trí ON.Chương 11

BẢNG MÃ LỖI, CHẨN ĐOÁN VÀ SỬA CHỮA

11.1 Giới thiệu chung.- Mã lỗi là tên gọi những hư hỏng trong hệ thống, được nhà sản xu ất h ệ th ống

lại để thuận tiện trong cơng tác chẩn đốn, kiểm tra và sửa chữa. Mã l ỗi

được ECU phát hiện và lưu trữ, được hiển thị thông qua thao tác ki ểm tra

bằng máy chẩn đoán GTS hoặc dụng cụ kiểm tra mã ánh sáng SST khi h ệ

thống phát hiện hư hỏng. Dựa vào mã lỗi, người thợ có thể bi ết được chính

xác ngun nhân và tình trạng hư hỏng, cách khắc phục m ột cách tri ệt đ ể,

giúp tiết kiệm thời gian trong công việc, đạt hiểu quả sửa ch ữa và đ ột tin

cậy cao.

- Do số lượng các mã lỗi là khá lớn và các thao tác cũng r ất đa d ạng, nên trong

chương này, chúng em chỉ nghiên cứu một vài mã lỗi cơ bản của h ệ th ống

120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Kiểm tra tín hiệu cảm biến tốc độ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×