Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khởi chạy chương trình

Khởi chạy chương trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Dựng hình Sofa

 Vào Menu Create -> Box, tạo

khối có kích thước: 650, 2500, 1803. Dựng hình sofa

 Gán mầu khung dây

 Gán mầu vật liệu tạm thời cho đối

tượng.3. Dựng hình sofa

 Trước tiên, convert đối

tượng về Editable Poly.

 Chọn hai dây biên, dùng

lệnh Ring để chọn toàn bộ

đường Vành.

 Dùng lệnh Connect để tạo

2 đường như hình bên.3. Dựng hình sofa

 Connect các cạnh bên,

tạo thành 1 đường.Cạnh Bên3. Dựng hình sofa

 Chọn các mặt như hình bên,

Lệnh đẩy mặt Extrude với

extrude height: 200.

 Bỏ hai mặt bên, tiếp tục lệnh

đẩy mặt với extrude height: 1503. Dựng hình sofa

 Chọn 3 cạnh và làm vát

bằng lệnh chamfer3. Dựng hình sofa

 Về cấp độ 1, chọn điểm

quả trám, dịch chuyển

vị trí theo trục y cho

thẳng hàng.

 Tips: Bật bắt điểm và

khóa trục

 Phím tắt chọn trục

- F5: chọn trục X

- F6: chọn trục Y

- F7: chọn trục Z

- F8: chọn các cặp trục

XY, YZ, XZ3. Dựng hình sofa

 Tạo đế Sofa

- Chọn các cạnh đế bằng lệnh Ring

- Connect với segments là 13. Dựng hình sofa

 Tạo đế Sofa

- Chọn đường sinh vừa tạo,

Extrude cạnh. - Mục đích để

tạo khe phân biệt giữa hai

phần của sofa.3. Dựng hình sofa

 Dùng lệnh connect kết hợp với

lựa chọn kiểu Ring, Loof để tạo

các đường sinh mới cạnh các rìa

của vật thể - Mục đích để cố định

các đường khung của vật thể sau

khi áp kênh Turbosmooth.-Giới thiệu về Turbosmooth3. Dựng hình sofa

 Áp kênh Turbosmooth

với giá trị Interations:1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi chạy chương trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×