Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 So sánh DMĐT( C) và DMTT

6 So sánh DMĐT( C) và DMTT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ta nhận thấy sCML< sSML nên DMĐT (C) tốt hơn DMĐT thị trường.Như trên hình vẽ, chúng ta có thể thấy với cùng một mức độ rủi ro như nhau, DMĐT (C) mang

lại mức lợi tức cao hơn DMTTNGUỒN SỐ LIỆU-THƠNG TIN THAM KHẢO

1. Bộ Tài chính 2012, “Số liệu công khai ngân sách”, Trực tuyến tại:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn, Ngày truy cập: 1/7/2012;

2. Cơng ty chứng khốn FPT 2011, ‘Dữ liệu lịch sử’, trực tuyến tại

http://priceboard.fpts.com.vn/user/stock/lich-su/;

3. Ngân hàng Nhà nước 2012, ‘Thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần’, trực tuyến tại:

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/vn, ngày truy cập: 14/3/2011;

304. Tổng cục Thống kê 2010, 2011, 2012.

5. Website: cophieu68.com, cafef.vnMỤC LỤC

Phần 1: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MÔ.....................................................................................1

1.1 Nền kinh tế thế giới....................................................................................................................1

1.2.Nền kinh Tế Việt Nam................................................................................................................4

Phần 2: PHÂN TÍCH NGÀNH............................................................................................................7

2.1 Phân tích ngành cao su săm lốp..................................................................................................7

2.2 Phân tích ngành bánh kẹo...........................................................................................................9

Phần 3: PHÂN TÍCH CƠNG TY.......................................................................................................10

3.1.Phân tích cơng ti cao su Đà Nẵng - DRC..................................................................................10

313.2.Phân tích cơng ti cổ phần bánh kẹo Bibica- BBC.....................................................................15

Phần 4: XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ...................................................................................20

4.1 Xử lý số liệu.............................................................................................................................21

4.2 Xây dựng đường biên hiệu quả.................................................................................................24

4.3. Bài toán về ra quyết định đầu tư..............................................................................................26

4.4 Giá trị của DMĐT vào ngày 31/8/2012....................................................................................29

4.5 Hệ số Beta của 2 chứng khoán..................................................................................................29

4.6 So sánh DMĐT( C) và DMTT..................................................................................................30

NGUỒN SỐ LIỆU-THÔNG TIN THAM KHẢO.............................................................................31

MỤC LỤC......................................................................................................................................... 3232Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 So sánh DMĐT( C) và DMTT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×