Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Xây dựng đường biên hiệu quả

2 Xây dựng đường biên hiệu quả

Tải bản đầy đủ - 0trang

E(RP) = WDRCE(R)DRC+ WBBCE(R)BBC

Thế WBBC=1-WDRC vào công thức trên và rút gọn ta có:wDRC  E ( R )  E

P( R ) BBCE ( R ) DRC  E ( R ) BBCVới:WDRC là tỷ trọng của cổ phiếu DRC

WBBC là tỷ trọng của cổ phiếu BBC

E(RP) là tỷ suất lợi tức kỳ vọng của danh mục đầu tưBước 3: Độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư

2

2

2

2

  wDRC

 DRC

 wBBC

 BBC

 2.wDRC wBBC DRCBBCBước 4: Vẽ đường biên phương sai bé nhất.

Sau đây là đường biên phương sai bé nhất mà nhóm đã xây dựng được từ các số liệu tính tốn:Bước 5: Xác định danh mục có phương sai bé nhất

24wDRC

22

BBC  DRC , BBC

2DRC  BBC  2 DRC , BBCWBBC=1-WDRC

Áp dụng công thức trên ta có:

WDRC= W2 = 36,2173038 %

WBBC= W1 = 63,7826962%

E(RP) = WDRCE(R)DRC+ WBBCE(R)BBC= 4,08%/tháng.Danh mục phương sai bé nhất

W163,78%W236,21%E(RP)4,08%p13,608%Bước 6 : Vẽ đường biên hiệu quả

Đường biên hiệu quả là phần nằm trên đường biên phương sai bé nhất kể từ DMĐT có phương

sai bé nhất với E(RP)254.3. Bài tốn về ra quyết định đầu tư

Xác định hệ số góc đường CAL:E ( Rp )  r fp

Danh mục đầu tư tối ưu là danh mục tại đó hệ số góc đường CAL là lớn nhất:

Danh mục tối ưu

W135,61%W264,39%E(RP)5,48 %/thángp15,771%26Hàm hữu dụngU E( Rc )  0,005 A c2(*)Trong đó:

A: Hệ số ngại rủi ro của nhà đầu tư, A = 3

rc: Tỷ suất lợi tức của danh mục đầu tư gồm tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro.

rf: Tỷ suất lợi tức của tài sản phi rủi ro.

σ c2: Phương sai của danh mục đầu tư gồm tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro.y: Tỷ trọng đầu tư vào tài sản rủi ro.

1-y: Tỷ trọng đầu tư vào tài sản phi rủi ro.E( Rc )  yE( Rp )  (1  y ) r fTa có: c2  p2 y 2(2)(Vì độ lệch chuẩn của tài sản phi rủi ro =0)

Thay (1), (2) vào (*) ta có:U  yE (Rp)  (1  y )rf  0,005 A p2 y 2

Để đạt giá trị hữu dụng lớn nhất  U’=0

Ta có :U ' E( Rp )  rf  0,01A p2 y

27(1)E( Rp )  rf  0,01A 2p y 0y 

E( Rp )  r f

0,01A2

pThay số ta có : y = 0,6562 hay 65,62%

1 – y = 1 – 0,06562 = 0,3438 hay 34,38%

Nếu có 100 triệu ta sẽ đầu tư 65,62% vào tài sản rủi ro và 34,38% vào tài sản phi rủi ro với

lãi suất 7%/năm. Tương ứng :

+ Đầu tư vào tài sản phi rủi ro :100*(34,38%) = 34,38 (triệu đồng)Với lãi suất là 7% năm hay 0,5833 %/tháng thì lãi suất mỗi tháng là 0,20054 triệu.

+ Đầu tư vào tài sản rủi ro :100 – 34,38 = 65,62 (triệu đồng)Tỷ lệ phân bổ :

Tài sản phi rủi ro : 34,38 triệu

Chứng khoán 1 (BBC) : w1*y*100 = 23,3673 triệu

Tương đương 1.181 cổ phiếu ( ngày 29/6/2012)

Chứng khoán 2 (DRC) : w2*y*100 = 42,2527 triệu

Tương đương 1.619 cổ phiếu (ngày 29/6/2012)

4.4 Giá trị của DMĐT vào ngày 31/8/2012

- BBC: 18,410605 triệu đồng

- DRC : 42,090802 triệu đồng

28- TS phi rủi ro: 34,38*(1+0,5833%*63/30)= 34,80113091 triệu đồng ( lãi tính từ ngày

29/6/2012 đến 31/8/2012 : 63 ngày)

Tổng giá trị DMĐT: 95,302538 triệu đồng

Giá đóng cửa29/6/201231/8/2012BBC19,815,6DRC26,126Giá trị danh mục10095,302538Nhận xét: Sau 2 tháng, giá trị của DMĐT C đã nhỏ hơn giá trị đầu tư ban đầu. Điều đó chứng

tỏ tỷ trọng vốn cần có sự thay đổi. Sự thay đổi này có thể là tăng tỷ trọng vốn dành cho cổ

phiếu DRC, giảm tỷ trọng vốn cho cổ phiếu BBC.

4.5 Hệ số Beta của 2 chứng khoánCov ( R1 , R M )

0,0131,455

0,0511

 M2 C) và DMTT

4.6 So sánh DMĐT(1 So sánh hệ số góc của 2 đường thẳng CML và CALCov

( R2 , R M )

0,0135

Hệ sốgóc

của

CML:1,5

2

2Ms CML E(RM )  R fM0,05110,011041  0,0058330,02281

0,22607Hệ số góc của CAL(đã tính trong bảng excel):

sCAL E ( RP )  R fP0,0548  0,005833

0,34709

0,1577129Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Xây dựng đường biên hiệu quả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×