Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.2 Tính khả thi của các biện pháp

Bảng 3.2 Tính khả thi của các biện pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

đánh gía tính khả thi cao.

Biện pháp đổi mới cơng tác tuyển dụng độingũ cán bộ làm công tác thanh

tra nhận được ítsự đồng thuận nhất chỉ chiếm 43/120 người đồng ý chiếm

35,8%; có 10 ý kiến cho rằng khơng khả thi chiếm 8,3%. Vì những người được

hỏi cho rằng đây là biện pháp rất cần thiết nhưng khó khả thi trong điều kiện nhà

trường, cần có sự thay đổi mạnh mẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo của Hiểu

trưởng và Trưởng phòng thanh tra.Tiểu kết chương 3

Với mục đích cao nhất là nâng cao chất lượng quản lý hoạt động thanh tra

giáo dục ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại trong giai đoạn hiện

nay.

Các biện pháp quản lý được tác giả đề xuất dựa trên cơ sở các nguyên tắc:

đảm bảo tính pháp chế, đảm bảo tính khoa học, đảm bảo tính thực tiễn, đảm bảo

tính khả thi.

Các biện pháp tác giả đưa ra được cân nhắc kĩ, đây là những biện pháp

cần thiết và mang tính khả thi cao.

Để đảm bảo thực hiện thành cơng các biện pháp thì điều kiện tiên quyết

chính là năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, thể hiện ở việc tổ chức thực hiện

biện pháp một cách linh hoạt. Để biện pháp không chỉ trên lý thuyết mà còn

phục vụ vào thực tế góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thanh tra

giáo dục cũng như nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của nhà trường.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Theo Điều 1 chương 1 trong quyết định số 478/ QĐ ngày 11/3/1993 của

Bộ GD&ĐT ban hành “ Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra

giáo dục và đào tạo” có ghi: “ Thanh tra giáo dục và đào tạo thực hiện quyền

thanh tra Nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi cả nước nhằm tăng

cường hiệu lực, hiệu quả bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ”

Thanh tra là một khâu của chu trình quản lý, ở đâu có quản lý ở đó có

hoạt động thanh tra. Thanh tra giáo dục là hoạt động quan trọng trong công tác

quản lý giáo dục, góp phần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và giúp đỡ,

điều chỉnh các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo.

Thanh tra giáo dục đại học, cao đẳng có một vai trò vơ cùng quan trọng

đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường

Luận văn với đề tài “Quản lý hoạt động thanh tra giáo dục ở Trường Cao

đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại” đã ngiên cứu có hệ thống cơ sở lý luận về

quản lý, về hoạt động thanh tra giáo dục và quản lý hoạt động thanh tra giáo dục.

Luận văn xác định được các nội dung về quản lý hoạt động thanh tra giáo

dục ở các trường đại học, cao đẳng như: chủ thể quản lý thanh tra giáo dục, nội

dung thanh tra giáo dục đại học, nội dung quản lý hoạt động thanh tra giáo dục ở

các trường cao đẳng; phương pháp, phương tiện hình thức thanh tra giáo dục,

quy trình thanh tra giáo dục.

Luận văn cũng xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động

thanh tra giáo dục ở trường Cao đẳng là: cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ đối

với cán bộ thanh tra. Năng lực phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý và cán bộ

thanh tra. Sự ủng hộ phối hợp của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường các

điều kiện về tài chính cơ sở vật chất. Sự chỉ đạo của Hiệu trưởng và Trưởng

phòng thanh tra.Thơng qua nghiên cứu, đánh giá về thực trạng hoạt động thanh tra giáo

dục và thực trạng quản lý hoạt động thanh tra giáo dục ở Trường Cao đẳng Kinh

tế Kỹ thuật Thương mại của Hiệu trưởng và trưởng phòng thanh tra những mặt

đã làm được và những mặt còn hạn chế về: Công tác quản lý hoạt động thanh tra

được thể hiện ở việc xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động thanh tra giáo dục.

Tổ chức các hoạt động thanh tra. Chỉ đạo hoạt động thanh tra. Kiểm tra đánh gía

hoạt động thanh tra giáo dục của Hiệu trưởng và trưởng phòng thanh tra.

Luận văn cũng phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt

động thanh tra giáo dục ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại như:

cơ chế chính sách. Năng lực quản lý của Hiệu trưởng, trưởng phòng thanh tra.

cơng tác sử lý sau thanh tra. Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp quản lý. Những

nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến thực trạng công tác thanh tra giáo

dục ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại.

Xuất phát từ kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động

thanh tra giáo dục ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, tác giả

luận văn đề xuất 5 biện pháp quản lý hoạt động thanh tra giáo dục nhằm góp

phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo của nhà trường. Cụ thể như sau:

Biện pháp 1: Tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật, các qui

định của nhà trường cho cán bộ nhân viên.

Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch thanh tra phù hợp thực tế.

Biện pháp 3: Đổi mới công tác tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng đội

ngũ cán bộ thanh tra.

Biện pháp 4: Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động thanh tra

giáo dục.

Biện pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin và trang bị các phương tiện

kỹ thuật hỗ trợ cho công tác thanh tra.2. Kiến nghị

2.1 Đối với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Hàng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, nhân viên

các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đặc biệt mảng thanh tra các hoạt động giáo

dục – đào tạo.

Cụ thể hóa bằng văn bản các quy định về chế độ, chính sách đối với cán

bộ làm công tác thanh tra.

2.2 Đối với Bộ Công thương

Hàng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, nhân viên

các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳngtrực thuộc bộ. Tổ chức các cuộc tham quan,

tìm hiểu, học tập kinh nghiệm công tác thanh tra ở những đơn vị thực hiện hiệu

quả công tác thanh tra.

Chỉ đạo, hướng dẫn Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại trong

công tác thanh tra đặc biệt những vụ việc kéo dài, phức tạp.

2.3 Đối với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

Sự quan tâm, chỉ đạo của Hiệu trưởng đối với hoạt động thanh tra giáo dục

là yếu tố đầu tiên, quyết định đến chất lượng của hoạt động thanh tra của trường.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, nhân viên phòng thanh

tra – khảo thí, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm theo u cầu cơng văn hướng

dẫn của Bộ.

Cần có mức chi bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thanh tra ngoài giờ,

đặc biệt là thanh tra thi.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 39/2013/TT- BGDĐT ngày

04/12/2013 hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.2.Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 51/2012/ TT- BGDĐT ngày

18/12/2012 ban hành qui định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở

giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.3.Chính phủ, Quyết định số 97/1998/QĐ- TTg ngày 22/5/1998 về việc thành

lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại4.Các Mác và Ph.Angghen (1993), tồn tập 23, NXB Chính trị Quốc gia,Hà Nội.5.Chính phủ, Quyết định số 14/NĐ-CP ngày 2/11/2005 về đổi mới cơ bản

toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020.6.Chính phủ, Nghị định số 86/2011/NĐ – CP ngày 22/9/2011 Qui định chi

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra.7.Chính phủ, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 về tổ chức và

hoạt động thanh tra giáo dục.8.Chính phủ, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 09/6/2014 ban hành chương

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày

4/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi

mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp

hóa,hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa và hội nhập quốc tế.9.Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lấn

thứ VIII,NXB, Chính trị Quốc gia, HàNội10. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lấn

thứ X,NXB, Chính trị Quốc gia, HàNội

11. Học viện quản lý giáo dục (2006), Quản lý giáo dục- đào tạo, tài liệ lưu

hành nội bộ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.2 Tính khả thi của các biện pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×