Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thanh tra giáo dục ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

2 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thanh tra giáo dục ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

Tải bản đầy đủ - 0trang

Do việc tuyên truyền pháp luật về hoạt động thanh tra giáo dục giúp nâng

cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường là cả một quá trình

vì thế hình thức tuyên truyền cũng phải phong phú đa dạng:

Tuyên truyền thông qua các nguồn tài liệu,tuyên truyền miệng qua tổ

chức tập huấn, hội nghị,trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố

cáo. Tuyên truyền khi tiến hành các cuộc thanh tra.

Nhà trường mời giảng viên có uy tín từ các trường đại học hoặc cán bộ

thanh tra của Bộ GD&ĐT; Bộ Công thương, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm

công tác thanh tra và cán bộ nhân viên trong trường.

- Thường xuyên cập nhập, bổ sung các văn bản pháp luật, tài liệu có liên

quan. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quyết định , thông tư…của cơ quan quản

lý nhà nước cấp trên. Giúp cán bộ thanh tra cập nhập nâng cao kiến thức về pháp

luật , và có nền tảng kiến thức vững vàng về nghiệp vụ- chuyên môn thanh tra.

Việc tuyên truyền giúp cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường hiểu về

hoạt động thanh tra cũng như quyền và nghĩa vụ của mình đối với hoạt động

thanh tragiáo dục. Coi công tác thanh tra giáo dục là một chức năng thiết yếu của

công tác quản lý trong nhà trường loại bỏ tâm lý e ngại, đối phó với hoạt động

thanh tra.

Giúp cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường hiểu thanh tra là công cụ

sắc bén tác động đến chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường. Thanh tra

giúp ngăn chặn phòng ngừa tiêu cực, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cán bộ,

giảng viên, nhân viên trong trường vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa

người làm công tác thanh tra và người được thanh tra.

3.2.1.3Điều kiện thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng, Trưởng phòng thanh tra- khảo thí phải thực sự chú trọng đến việc

tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường.

Tổ chức tuyên truyền một cách khoa học, lâu dài, hình thức tuyên truyền

phong phú, đa dạng, thiết thực.Cán bộ phòng thanh tra -khảo thí phải được bồi dưỡng, tập huấn về trình

độ lý luận, khả năng thuyết phục khi tham gia công tác tuyên truyền.

3.2.2 Xây dựng kế hoạch thanh traphù hợp thực tế

3.2.2.1 Mục tiêu của biện pháp

Xây dựng được kế hoạch thanh tra sát với tình hình thực tế, cụ thể, tồn

diện, khoa học và đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Tránh tình trạng dập khuôn, chồng chéo khi xây dựng kế hoạch.

3.2.2.2 Nội dung và cách thực hiện biện pháp

Kế hoạch có nhiều loại nhưng trong phạm vi nghiên cứu của luận văn,tác

giả chỉ tập trung nghiên cứu vào kế hoạch hoạt động ngắn hạn đó là kế hoạch

thanh tra năm học.

Xây dựng kế hoạch là nền móng cho hoạt động tương lai, để đạt được

những mục tiêu đã xác định qua việc sử dụng tốt những nguồn lực đã có và sẽ

khai thác.

Xây dựng kế hoạch gồm xây dựng mục tiêu, chương trình hành động, xác

định các bước tiến hành, những điều kiện, phương tiện cần thiết của cả hệ quản

lý và hệ bị quản lý.

Không thể nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch nếu việc lập kế hoạch

chỉ được tiến hành bởi Hiệu trưởng, Trưởng phòng thanh tra – khảo thí. Điều

này tuy đúng nhưng chưa đủ cho nên cần huy động trí tuệ tập thể, sự phối hợp

giữa các đơn vị trong nhà trường khi xây dựng kế hoạch thanh tra giáo dục. Qua

đó giải quyết được những khúc mắc về thanh tra và hạn chế được tối đa sự

chồng chéo trong hoạt động thanh tra và giữa các đơn vị.

Muốn đạt được những nội dung trên cần có cách thức thực hiện như:

Chỉ đạo Phòng thanh tra – khảo thí đặc biệt là Trưởng phòng cần làm tốt

vai trò tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thanh tra giáo dục.

Chỉ đạoTrưởng phòng thanh tra – khảo thí khi xây dựng kế hoạch cần bám

sát vào chỉ đạo của cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên, tình hình thực tếcủa nhà trường, tình hình các đơn vị trong trường, cũng như kế hoạch tự kiểm

tra giám sát trong nội bộ các tổ chức, đơn vị của nhà trường.

Khi xây dựng kế hoạch cần lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên,

nhân viên,các phòng, các khoa, trung tâm trong nhà trường. Việc này vừa huy

động được trí tuệ tập thể vừa ngăn ngừa được tình trạng chồng chéo khi tiến

hành hoạt động thanh tra.

Cần đa dạng nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra, tránh tình trạng dập

khn máy móc để kế hoạch thanh tra toàn diện, bám sát vào mọi vấn đề của

nhà trường.

Nhà quản lý cần có cái nhìn tổng thể, tồn diện qua đó thấy được những

phương án tối ưu, tích kiệm nguồn lực, tạo hiệu quả hoạt động cho từng đơn vị

trong trường.

3.2.2.3 Điều kiện thực hiện biện pháp

Để có bản kế hoạch thanh tra năm học hiệu quả, góp phần vào việc tạo

dựng kỉ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo cho nhà trường.

Ngoài Trưởng phòng thanh tra - khảo thí, phải có đội ngũ cán bộ ở các phòng,

khoa tham mưu cho Hiệu trưởng là những người am hiểu cơng việc,có năng lực,

trình độ về hoạt động thanh tra cũng như kiến thức pháp luật. Đồng thời cũng

yêu cầu các đơn vị trong trường báo cáo nghiêm túc, trung thực theo

định kỳ, hoặc đột xuất.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra giáo dục phải có sự phối

hợp, thống nhất giữa các đơn vị trong trường ngăn ngừa tình trạng khơng phối

hợp hoặc chồng chéo.

3.2.3 Đổi mới công tác tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

thanh tra

3.2.3.1 Mục tiêu của biện pháp

Đổi mới công tác tuyển dụng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh

tra. Đội ngũ cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu công việc với hiệu quả cao.3.2.3.2 Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Tuyển dụng cán bộ viên chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức.

Phương pháp tuyển dụng hiện nay không thông qua thi, chủ yếu là cơ chế

xin- cho tức là tuyển một nguời có nhu cầu xin việc, có bằng đại học vào làm tại

phòng thanh tra – khảo thí. Hoặc chuyển từ các phòng, khoa khác trong trường

sang. Cho nên ảnh hưởng đến chất lượng chun mơn.

Vì vậy cần đổi mới cơng tác tuyển dụng

Cần tổ chức thi tuyển một cách công khai, cả thi lý thuyết và thực hành.

Có sự chọn lọc ngay từ vòng hồ sơ như ưu tiên người được đào tạo chính

quy về luật, người có kinh nghiệm về thanh tra.

Cần có thời gian thử việc

Nếu lưu chuyển cán bộ trong trường vào phòng thanh tra – khảo thí làm việc

thì cũng cần có những tiêu chí cụ thể, phù hợp với tính chất cơng việc của phòng

thanh tra như: là người có phẩm chất tốt, có kinh nghiệm làm việc, được đào tạo

hoặc đang phụ trách.

Có cơ chế,chính sách thu hút làm việc với các ứng viên tiềm năng.

3.2.3.3 Điều kiện thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng, Trưởng phòng thanh tra hiểu được tầm quan trọng của công

tác nhân sự trong họat động thanh tra.

Nhà trường đổi mới phương pháp tuyển dụng

3.2.4 Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt đông thanh tra giáo dục

3.2.4.1 Mục đích của biện pháp

Đánh giá được sự chỉ đạo công tác thanh tra của Hiệu trưởng, trưởng

phòngthanh tra.

Đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác

thanh tra. Cũng như kết quả đạt được của thanh tra giáo dục, trên cơ sở đó phát

hiện điểm mạnh, điểm yếu để phát huy và khắc phục.

Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước những vướng mắc khó khăntrong hoạt động thanh tra giáo dục.

Hiệu trưởng rút ra được những kinh nghiệm quý trong công tác quản lý,

chỉ đạo, điều hành.

3.2.4.2Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Hiệu trưởng tăng cường kiểm tra các hoạt động thanh tra giáo dục như: kế

hoạch, trình tự, thủ tục, nội dung, phương pháp, hình thức, các kết luận, quyết

định sau thanh tra.

Hiệu trưởng đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm với phòng thanh trakhảo thí thường xuyên, đặc biệt sau mỗi cuộc thanh tra diện rộng hoặc

những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Sau mỗi học kì, mỗi năm học.

Quy định chế độ báo cáo trong hoạt động thanh tra giáo dục như:

Nội dung, thời gian, hình thức báo cáo (bằng văn bản hay trực tiếp)

Qua báo cáo có thể quy định rõ những cơng việc gì trưởng đồn thanh tra

phải báo cáo người ra quyết định xem xét, có ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành,

việc gì trưởng đồn thanh tra chủ động quyết định.

Để tăng cường kiểm tra Hiệu trưởng tùy theo tình hình cụ thể tiến hành.

Tham dự đột xuất để quan sát, đánh giá trong quá trình hoạt động thanh

tra đang diễn ra .

Tham dự một số cuộc họp tại đơn vị đang diễn ra hoạt động thanh tra, đặc

biệt các cuộc họp bất thường khi đoàn thanh tra giải quyết các khó khăn phát

sinh.

Việc hồn thành cuộc thanh tra có đạt được mục đích, thời gian đề ra.

Khơng để xảy ra vi phạm kỉ luật, đoàn kết nội bộ cùng hồn thành nhiệm

vụ.

Có ý thức tổ chức, chấp hành kỷ luật, thực hiện tốt công việc và báo cáo

kịp thời đầy đủ.

3.2.4.3 Điều kiện thực hiện biện pháp

Trưởng đoàn thanh tra hay cán bộ thanh tra độc lập phải thực hiện đúng

và kịp thời quy định về chế độ báo cáo của hiệu trưởng.Hiệu trưởng thấy được trách nhiệm của mình trong hoạt động thanh tragiáo dục, chủ động tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nội dung thanh tra

giáo dục.

3.2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin và trang bị các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ

cho công tác thanh tra

3.2.5.1 Mục tiêu thực hiện biện pháp

Đảm bảo cho môi trường thông tin phục vụ cho hoạt động thanh ra giáo

dục của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại được thơng suốt, rộng

khắp, kịp thời, chính xác góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra.

3.2.5.2 Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp

Trong những năm qua Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại đã

trang bị một số phương tiện cần thiết như máy ghi âm, máy tính cá nhân, và đã

thành lập được mạng nội bộ của nhà trường. Tuy nhiên cần tăng cường hơn nữa

việc ứng dụng công nghệ thông tin, và các trang thiết bị phục vụ cho công tác

quản lý và hoạt động thanh tra giáo dục.

Làm tốt cơng tác tun truyền về mục đích, u cầu, kế hoạch ứng dụng

công nghệ thông tin nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ thanh tra.

Phân tích thực trạng trang thiết bị và tình hình ứng dụng cơng nghệ thơng

tin vào hoạt động thanh tra. Để thấy được các mặt đã làm được và các mặt còn

hạn chế và những nguyên nhân. Từ đó thấy được sự cần thiết phải ứng dụng

công nghệ thông tin, vào hoạt động thanh tra giáo dục.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra để có thể sử dụng thành thạo máy

tính, các phần mềm tin học, máy ghi âm, ghi hình. Hỗ trợ cho cán bộ làm công

tác thanh tra.

Phát huy các nguồn lực(từ ngân sách Nhà nước, từ các tổ chức phi chính phủ).

Phát triển và nâng cao hiệu quả các phần mềm quản lý như: các phần

mềm quản lý văn bản, hồ sơ; quản lý cán bộ; quản lý đơn thư khiếu lại tố cáo;

hồ sơ thanh tra, kiểm tra; quản lý thi đua khen thưởng…

Sử dụng hiệu quả mạng nội bộ để thông báo và trao đổi thông tin thườngxuyên với cán bộ, nhân viên trong nhà trường đây cũng là một kênh hiệu quả để

tuyên truyền về vai trò, nhiệm vụ, tác dụng của cơng tác thanh tra, từ đó giúp

mọi người hiểu hơn về hoạt động thanh tra.

Tăng cường công tác kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin, các

trang thiết bị vào hoạt động thanh tra, để khen thưởng hoặc xử lý kịp thời.

3.2.5.3 Điều kiện thực hiện biện pháp

Nhà trường cần có sự đầu tư về kinh phí cho hoạt động cơng nghệ thơng

tin và mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động thanh tra.

Cán bộ thanh tra phải sử dụng thành thạo máy tính, các trang thiết bị để

có thể phát huy tối đa hiệu quả vào hoạt động thanh tra trong trường

Sử dụng mạng nội bộ của trường tạo hệ thống thông tin phản hồi giữa các

đơn vị trong trường để có được thơng tin kịp thời, chính xác, khách quan.

3.3 Mối quan hệ giữa các biện pháp

Qua nghiên cứu, tác giả đã đề xuất năm biện pháp. Mỗi biện pháp đều có

mục đích, nội dung, cách thức tiến hành cũng như điều kiện thực hiện riêng,mỗi

biện pháp đưa ra đều có ưu và nhược điểm nhất định. Những biện pháp này tuy

có tính độc lập tương đối song chúng hỗ trợ, phụ thuộc và tác động lẫn nhau.

Biện pháp 1:Tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật, các qui định

của nhà trường cho cán bộ nhân viên. Đây là biện pháp đóng vai trò quan trọng

là tiền đề để thực hiện các biện pháp còn lại.

Biện pháp 2:Xây dựng kế hoạch thanh tra phù hợp thực tế. Biện pháp 3:

Đổi mới công tác tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh

tra.vàBiện pháp 4:Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt đông thanh tra giáo dục.

Đây là ba biện pháp cơ bản, mang tính quyết định trong quản lý hoạt động thanh

tra giáo dục.

Biện pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin và trang bị các phương tiện

kỹ thuật hỗ trợ cho công tác thanh tra. Đây là biện pháp mang tính hỗ trợ, giúp

cho hoạt động của các biện pháp 1,2,3,4 được thuận lợi.Sự hỗ trợ, tương tác, phụ thuộc giữa 5 biện pháp mà tác giả đề xuất sẽ

được thể hiện rõ nét qua sơ đồ dưới đây.Biện

pháp 1

Biện

pháp 5Biện

pháp 4Biện

pháp 2Biện

pháp 3Sơ đồ 3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp

3.4 Khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

3.4.1 Tổ chức khảo nghiệm

-Mục đích của khảo nghiệm

Khảo nghiệm 5 biện pháp quản lý hoạt động thanh tra giáo dục, nhằm góp

phần khẳng định tính đúng đắn của các biện pháp và có thể áp dụng triển khai

trong thực tế.

Bảng 3.1 Mức độ cần thiết của các biện pháp

Mức độ cần thiết

STTCác biện phápRất cần

thiếtCần thiếtKhông

cần thiếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động thanh tra giáo dục ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×