Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.2 thống kê tình hình sinh viên và giám thị vi phạm quy chế thi

Bảng 2.2 thống kê tình hình sinh viên và giám thị vi phạm quy chế thi

Tải bản đầy đủ - 0trang

các đối tượng vi phạm.

Hiệu trưởng, Trưởng Phòng thanh tra- khảo thí giải quyết nhanh, thỏa

đáng các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giảng viên, sinh viên, phụ huynh.

Số đơn thư năm 2014 là21; năm 2015 là14; năm 2016 là 28, Chủ yếu số đơn thư

này là của giảng viên khiếu lại về chế độ chính sách lao động, tiền lương và

những khiếu lại về điểm của sinh viên. Một mặt bảo vệ quyền lợi của cán bộ,

công chức, viên chức, sinh viên; mặt khác xử lý những người lợi dụng dân chủ

để khiếu lại tố cáo không đúng qui định của pháp luật làm rối nội bộ. Nhìn

chung, Trưởng phòng thanh tra – khảo thí được viên chức, sinh viên tin tưởng,

sẵn sàng phản ánh, tố giác hoặc trao đổi khi cần thiết.

Trưởng Phòng thanh tra phối hợp cùng phòng Đào tạo, các khoa, tổ bộ

mơn tiến hành thanh tra định kì việc thực hiện các quy chế đào tạo về chun

mơn và giáo trình giảng dạy. Qua 3 năm học 2014, 2015, 2016 Trưởng phòng

thanh tra – khảo thí đã tiến hành 12 cuộc thanh tra. Các giáo viên nói riêng và tổ

bộ mơn, các khoa nói chung đều thực hiện tốt các quy chế đào tạo, giáo án giảng

dạy đầy đủ và đúng tiến độ.

Qua 3 năm học 2014, 2015, 2016 Trưởng phòng thanh tra phối hợp cùng

phòng đào tạo, phòng tuyển sinh và giới thiệu việc làm tiến hành 3 đợt thanh tra

(1 lần một năm theo quy chế của Bộ GD& ĐT) công tác quản lý, cấp phát, chỉnh

sửa, hủy bỏ và thu hồi văn bằng, chứng chỉ. Mọi hoạt động đều đúng quy trình

và khơng có sai phạm.

Dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng,Trưởng phòng thanh tra- khảo thí đã tiến

hành thanh tra định kì 2 lần/ năm cơng tác quản lý sinh viên(hồsơ, khen thưởng,

kỷ luật,chế độ chính sách cho sinh viên). Qua 3 năm với 6 đợt thanh tra đã phát

hiện 23 vụ việc làm chưa đúng quy định chủ yếu là việc thực hiện chính sách

cho sinh viên như chậm thực hiện chế độ chính sách cho con thương binh; chưa

miễn giảm học phí cho sinh viên là đối tượng hộ nghèo; dân tộc thiểu số theo

quy định của pháp luật. Sau quyết định thanh tra, Hiệu trưởng đã phê bình nhắcnhở phòng cơng tác học sinh sinh viên và yêu cầu các đơn vị liên quan phải thực

hiện đúng và đủ chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.

Như vậy Hiệu trưởng, Trưởng Phòng thanh tra- khảo thí đã tổ chức hoạt

động thanh tra giáo dục theo một mơ hình thống nhất, chặt chẽ, khoa học với

phương thức hoạt động có hiệu quả bám sát tình hình thực tế của nhà trường.

Hiệu trưởng và Trưởng phòng thanh tra – khảo thí khơng chỉ giải quyết

các vấn đề, sự vụ đơn thuần cho đúng với kế hoạch đề ra mà còn nhằm phát hiện

ra những vấn đề bất hợp lý trong quá trình tổ chức thực hiện để điều chỉnh, hoàn

thiện cơ chế quản lý.

Song bên cạnh đó việc tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục của Hiệu

trưởng và Trưởng phòng thanh tra – khảo thí vẫn còn hạn chế như hình thức

thanh tra cũng như những yêu cầu đặt ra đôi lúc vẫn còn chưa thật sự phù hợp,

cần phải linh hoạt hơn nữa thì hiệu quả mới cao. Việc xử lý vi phạm vẫn ở mức

nhẹ, chủ yếu là nhắc nhở cho nên tính răn đe chưa cao.

2.3.3 Chỉ đạo hoạt động thanh tra giáo dục- đào tạo

Hiệu trưởng đã căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, căn cứ vào

tính chất, mục đích, nội dung, kế hoạch để đưa ra những quyết định chỉ đạo tiến

hành thanh tra giáo dục- đào tạo.

Tùy theo tính chất và nội dung thanh tra Hiệu trưởng tham gia chỉ đạo trực

tiếp, hoặc chỉ đạo gián tiếp, dù với hình thức nào Hiệu trưởng cũng kịp thời tháo

gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thanh tra. Đảm

bảo hoạt động thanh tra diễn ra thuận lợi, đạt mục đích và theo đúng kế hoạch.

Hiệu trưởng chỉ đạo Trưởng phòng thanh tra – khảo thí, thanh tra một

cách tồn diện mọi hoạt động giáo dục của nhà trường như phương pháp giáo

dục, tiến độ giảng dạy; thanh tra thực hiện qui chế thi của sinh viên ở tất cả các

hệ; thanh tra thực hiện quy chế tuyển sinh; cấp phát văn bằng chứng chỉ; thanh

tra cơ sở vật chất, chi tiêu nội bộ; và thanh tra đột xuất.

Hiệu trưởng nhà trường đã làm tốt công tác quản lý việc chỉ đạo hoạtđộng thanh tra giáo dục. Mọi chỉ đạo của Hiệu trưởng đã luôn bám sát thực tế,

không những chỉ đạo qua việc ban hành các văn bản, quyết định mà Hiệu trưởng

đã kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vụ, việc phát sinh, đột xuất hoặc trực tiếp

tham gia hoạt động thanh tra nếu vụ việc thanh tra có tính chất nghiêm trọng đưa

ra những chỉ đạo đúng và kịp thời nhất, để có thể giải quyết triệt để vấn đề.

Chính vì vậy hoạt động thanh tra của nhà trường luôn diễn ra thuận lợi và đem

lại những kết quả thiết thực.

Trưởng phòng thanh tra- khảo thí căn cứ vào chỉ đạo của Hiệu trưởng để

chỉ đạo cán bộ trong phòng thực hiện nhiệm vụ theo chun mơn và năng lực

của từng người.

Trưởng phòng thanh tra- khảo thí trực tiếp chỉ đạo hoạt động thanh tra, và

chịu trách nhiệm hướng dẫn cán bộ làm cơng tác thanh tra hồn thành nhiệm vụ

được giao.

Trưởng phòng thanh tra- khảo thí chỉ đạo xử lý các cơng việc khi có phát

sinh trong quyền hạn của mình, nếu vượt quá thẩm quyền báo cáo Hiệu trưởng

xin ý kiến chỉ đạo.

Là người trực tiếp chỉ đạo phần lớn các cuộc thanh tra, cho nên vai trò của

Trưởng phòng thanh tra- khảo thí là rất quan trọng. Đòi hỏi sự linh động cho

phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn phải theo đúng quy định của pháp luật

và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Tháng 11 năm 2014 dưới sự chỉ đạo, tham gia trực tiếp của Hiệu trưởng,

Trưởng phòng thanh tra - khảo thí thành lập đồn thanh tra Phòng Kế tốn. Q

trình thanh tra kéo dài 2 tháng với9 cuộc thanh tra. Đoàn thanh tra đã phát hiện

những sai phạm nghiêm trọng về thu, chi, minh bạch tài chính ở Phòng kế tốn.

Cụ thể 3 nhân viên phòng kế tốn được giao phụ trách thu học phí, đã lợi dụng

tín nhiệm làm giả giấy tờ chiếm đoạt 1216351000 ( Đồng)từ tiền học phí của

sinh viên năm học 2013- 2014. Hiệu trưởng đã báo vụ việc lên Bộ chủ quản của

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại là Vụ thanh tra pháp chế, và Vụtài chính Bộ Cơng thương; Hiệu trưởng họp Ban giám hiệu, Đảng ủy, đoàn thanh

tra, và các đơn vị có liên quan, từ đó thống nhất cách chức trưởng phòng kế tốn

xuống làm nhân viên kế tốn, cho thơi việc vĩnh viễn với 3 nhân viên kế toán và

buộc họ bồi thường số tiền chiếm đoạt.

Hiệu trưởng và Trưởng phòng thanh tra- khảo thí đã làm tốt việc chỉ đạo

hoạt động thanh tra. Mọi chỉ đạo về cơ bản đều bám sát theo tình hình thực tế,

kịp thời xử lý những tình huống phát sinh; những vụ việc phức tạp hoặc kéo

dài.Đã có sự phối hợp thống nhất, nhịp nhàng đem lại hiệu quả thiết thực, đặc

biệt khi giải quyết các vụ việc lớn phát sinh như trên.

Tuy nhiên đơi khi Hiệu trưởng, Trưởng Phòng thanh tra- khảo thí chỉ đạo

hoạt động thanh tra giáo dục chưa phải chỗ nào cũng hiểu và nắm rõ hết vấn đề,

vì vậy khơng tránh khỏi đơi lúc vẫn có những quyết định chưa phù hợp.

Tuy nhiên việc chỉ đạo của Hiệu trưởng với Trưởng phòng thanh tra và

giữa Trưởng phòng thanh tra với nhân viên phòng thanh tra- khảo thí ( thành

viên đoàn thanh tra) dẫn tới hạn chế quyền dân chủ, quyền sáng tạo, của cấp

dưới và nó có thể nảy sinh tư tưởng áp đặt, quan liêu, tiêu cực.

2.3.4 Kiểm tra đánh giá hoạt động thanh tra giáo dục- đào tạo

Sau khi hoạt động thanh tra giáo dục đã được thực hiện xong, Hiệu trưởng

nhận báo cáo kết quả thanh tra từ Trưởng phòng thanh tra - khảo thí, Hiệu

trưởng sẽ xem xét, đánh giá những kết luận của đoàn thanh tra có đúng đắn,

khách quan khơng, điều này thể hiện Hiệu trưởng nhà trường rất cẩn trọng, công

tâm trong cơng tác quản lý, khơng quan liêu,có cái nhìn đa chiều, và theo sát

hoạt động thanh tra giáo dục của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại đưa ra kết

luận, hình thức xử lý, quyết định sau thanh tra .

Hiệu trưởng và Trưởng phòng thanh tra – khảo thí tiến hành kiểm tra việc

thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra của các đơn vị.

Khơng những vậy Hiệu trưởng và Trưởng phòng thanh tra – khảo thí cònkiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra giáo dục- đào tạo; kiểm tra việc thực

hiện trình tự thủ tục, các quyền trong quá trình thanh tra giáo dục- đào tạo của

nhà trường.

Hiệu trưởng và Trưởng phòng thanh tra – khảo thí đã căn cứ vào kết quả

kiểm tra , từ đó kiểm tra và đánh giá mức độ hoàn thành, những điều đã làm

được và chưa làm được. để từ đó có những phương hướng, cách giải quyết phù

hợp, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra giáo dục nhà trường.

Thông qua việc kiểm tra, đánh giá Hiệu trưởng nói riêng và Trưởng

phòng thanh tra – khảo thí rút ra được những kinh nghiệm quý để tiếp tục phát

huy những mặt mạnh , khắc phục những điều còn hạn chế trong hoạt động thanh

tra giáo dục của trường.

Qua hoạt động kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và Trưởng phòng thanh

tra - khảo thí mang lại những hiệu quả quản lý thiết thực là đảm bảo chất lượng

chuyên môn, và đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhà quản lý và cấp trên.

Việc đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động thanh tra giáo dục có tác dụng

kiểm tra, động viên, tư vấn, thúc đẩy đối với lực lượng thanh tra.

Tóm lại qua thực tế tìm hiểu kết quả hoạt động thanh tra giáo dục ở

Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ Thuật Thương mại có thể thấy cơng tác quản lý

hoạt động thanh tra giáo dục của Hiệu trưởng và của Trưởng phòng thanh trakhảo thí khá tốt, thực hiện theo đúng chu trình quản lý, đảm bảo tính tồn diện,

khách quan, khoa học từ đó đem lại hiệu quả cao cho hoạt động thanh tra giáo

dục. Góp phần quan trọng vào việc tạo lập uy tín, nâng cao chất lượng giáo dụcđào tạo của nhà trường.

Hiệu trưởng và trưởng phòng thanh tra- khảo thí đã làm khá tốt cơng tác

kiểm tra đánh giá hoạt động thanh tra giáo dục, nhưng vẫn còn một số hạn chế

như việc kết luận, đánh giá chưa thực sự phù hợp còn mang nặng cảm tính, chủ

quan.Việc Trưởng phòngthanh tra – khảo thí trong q trình tiến hành thanh tra

phải y lệnh của Hiệu trưởng cũng làm hạn chế sự chủ động, linh hoạt, và tự chủảnh hưởng đến tiến độ, và kết quả của hoạt động thanh tra.

Tóm lại qua quan sát và phân tích thực trạng quản lý hoạt động thanh tra

giáo dục có thể thấy.

Hai chủ thể quản lý hoạt động thanh tra giáo dục Trường Cao đẳng Kinh

tếKĩ Thuật Thương mại là Hiệu trưởng và Trưởng phòng thanh tra – khảo thí

quản lý hoạt động thanh tra giáo dục là thống nhất nhưng có những nét riêng.

Hiệu trưởng quản lý theo chức năng quản lý: kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo,

kiểm tra.

Trưởng Phòng thanh tra- khảo thí quản lý theo chức năng thực hiện cụ thể

của phòng và các đồn thanh tra. Quản lý như vậy là quản lý theo chức năng và

theo phân cấp quản lý.

Cơ chế quản lý này là phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đảm

bảo tính nhất quán, ổn địnhtrong hoạt động thanh tra , đồng thời cũng là cơ chế

quản lý giáo dục khoa học, hiệu quả ngày nay.

2.4 Đánh giá chung về quản lý hoạt động thanh tra giáo dục ở trường Cao đẳng

Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

Qua quá trình nghiên cứu thực trạng tác giả nhận thấy nhà trường có

những mặt mạnh trong cơng tác thanh tra như.

Hiệu trưởng rất chú trọng phát triển hoạt động thanh tra giáo dục, luôn

theo sát các hoạt động thanh tra của trường. Tạo điều kiện tốt về cơ chế làm

việc, ngoài ra Hiệu trưởng còn phối hợp, kịp thời xử lý những vướng mắc, phát

sinh trong q trình thanh tra.

Trưởng phòng thanh tra- khảo thí đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, cố vấn

cho Hiệu trưởng, góp phần vào việc kiện tồn cơ chế quản lý, điều hành nhà

trường nói chung và hoạt động thanh tra.

Trưởng Phòng thanh tra - khảo thí đã phát huy được vai trò, nhiệm vụ của

mình, vì vậy hoạt động thanh tra đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, phát

hiện và xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt động giáo dục- đào tạo.Đội ngũ cán bộ phòng thanh tra – khảo thí là cán bộ chuyên trách, xuất

phát là những cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, có

tinh thần cầu thị, ham học hỏi, chấp hành nghiêm túc quy định của nhà trường

và sự quản lý của Trưởng Phòng , hồn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Hoạt động thanh tra nhận được sự ủng hộ, phối hợp của cán bộ, giáo viên,

nhân viên trong nhà trường, vì vậy hoạt động thanh tra diễn ra thuận lợi, hồn

thành kế hoạch đề ra. Góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo

của nhà trường.

Tuy nhiên công tác quản lý hoạt động thanh tra giáo dục vẫn còn tồn tại

những hạn chế sau.

Cơ chế quản lý hoạt động thanh tra giáo dục của nhà trường chưa phát huy

được sự tự chủ, độc lập, và chủ động cũng như vai trò của Trưởng phòng thanh tra

- khảo thí, vì mọi quyết định dù nhỏ cũng đều phải thơng qua Hiệu trưởng.

Quy trình tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục chưa được thực hiện

nghiêm túc đặc biệt là việc khảo sát, tìm hiểu để nắm bắt được tình hình hoạt

động của đối tượng trước khi tiến hành thanh tra.

Cơng tác xây dựng kế hoạch còn hạn chế, hoạt động thanh tra chủ yếu tập

trung vào mảng giáo duc- đào tạo. các nội dung khác (cơ sở vật chất, chế độ

chính sách cho người dạy- người học…) chưa được quan tâm đúng mức.

Một bộ phận cán bộ viên chức trong trường chưa nhận thức rõ về vai trò,

nhiệm vụ của cơng tác thanh tra nên còn tâm lý đối phó, e ngại.

Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ thanh tra còn hạn chế, mặc dù hanh tra là

cơng việc căng thẳng, nhiều áp lực.

Cán bộ làm công tác thanh tra năng lực pháp lý còn hạn chế, phòng thanh

tra – khảo thí của nhà trường còn phụ trách thêm cơng tác khảo thí cho nên rất

nhiều việc, nhiều khi dẫn tới quá tải, chồng chéo công việc.

Cơ sở vật chất trang thiết bị vừa thiếu vừa yếu.

Công tác xử lý sau thanh tra chưa được coi trọng đúng mức.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.2 thống kê tình hình sinh viên và giám thị vi phạm quy chế thi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×