Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1.2 Tổ chức Quản lý Nhà nước của Bộ giáo dục và Đào tạo

Sơ đồ 1.2 Tổ chức Quản lý Nhà nước của Bộ giáo dục và Đào tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

d) Mục đích của thanh tra giáo dục

Phát huy những thành tựu đã đạt được từ đó tạo điều kiện để phát triển,

đồng thời xử lý, phòng ngừa sai phạm,giúp đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ

được giao. Hoàn thiện cơ chế quản lý giáo dục – đào tạo.

e) Đối tượng của thanh tra giáo dục

Hoạt động giáo dục ngày nay có sự tham gia của cả tổ chức cá nhân trong

và ngoài nước.

Theo nghị định số 42/2013/NĐ- CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra

giáo dục thì đối tượng của thanh tra giáo dục là [7]

Cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, đại học, giáo dục thường xuyên,

trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý

trực tiếp của cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt nam, và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham

gia hoạt động giáo dục ở việt nam.

f) Nội dung của thanh tra giáo dục

Theo nghị định số 42/2013/NĐ- CP về tổ chức và hoạt động của thanh

tra giáo dục.

Nội dung của thanh tra giáo dục rất phong phú, đa dạng nhưng trên thực

tế thanh tra giáo dục tập trung vào 3 nội dung chủ yếu:

- Thanh tra đào tạo (hay còn gọi là thanh tra chun mơn) thanh tra công tác giảng

dạy và giáo dục của giáo viên, việc học tập của học sinh, sinh viên.

- Thanh tra công tác quản lýgiáo dục.

- Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Tùy theo đối tượng thanh tra giáo dục mà tiến hành theo những nội dung

cụ thể.

g) Nguyên tắc chỉ đạo thanh tra giáo dục

Theo tác giả Lưu Xuân Mới trong cuốn sách Thanh tra giáo dục ( 2004)

nguyên tắc chỉ đạo thanh tra giáo dục là.Hoạt động thanh tra giáo dục vốn là một hoạt động phong phú đa dạng,

phức tạp vì vậy khi tiến hành cần tuân theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế:

Bắt buộc phải đảm bảo đúng qui định của pháp luật vì chỉ như vậy mới có

cơ sở pháp lý để khẳng định hoạt động thanh tra là chính xác, khách quan, và

trung thực.

Ngun tắc đảm bảo tính khách quan

Đòi hỏi nhà quản lý khi tiến hành thanh tra, đánh giá kết luận khơng lệ

thuộc vào ý muốn chủ quan, cảm tính, phiến diện hoặc thành kiến cá nhân. Như

vậy mới có những nhận xét chính xác tránh mâu thuẫn, bất bình.

Ngun tắc đảm bảo tính hiệu quả

Hiệu quả hoạt động thanh tra là những đánh giá chính xác, nhằm phát huy

mặt mạnh, khắc phục ngăn ngừa sai phạm, giữ vững kỉ cương. Đồng thời phát hiện

những điều được và chưa được trong các quyết định của nhà quản lý từ đó ban

hành quyết định mới chính xác, phù hợp nâng cao hiệu lực quản lý nhà trường.

Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục

Hoạt động thanh tra giáo dục giúp cán bộ giảng viên công nhân viên thấy

được những ưu điểm, những điều đã làm được và những khó khăn, hạn chế. Từ

đó khắc phục hạn chế còn tồn tại, giữ vững kỉ cương, nề nếp.

1.2.3 Hoạt động, chức năng, nhiệm vụ thanh tra giáo dục trong các trường Đại

học, Cao đẳng

Theo thông tư số 51/2012/TT- BGD&ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 ban

hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học,

trường trung cấp chuyên nghiệp.

Do đặc trưng và xu thế phát triển của các trường đại học, cao đẳng và

những yêu cầu về tổ chức, hoạt động, quản lý các loại hình trường này cần thiết

phải tiến hành thanh tra.

Thanh tra giáo dục đối với các trường đại học, cao đẳng để giúp đỡ cácnhà trường này phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm, giúp

nhà trường hồn thành tốt mọi nhiệm vụ, hoàn thiện cơ chế tổ chức quản lý, góp

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo nhằm làm cho các

trường đại học, cao đẳng phát triển đúng hướng, tăng cường quyền tự chủ và tự

chịu trách nhiệm của trường đại học, cao đẳng được nhà nước giao theo quy

định của pháp luật và theo điều lệ trường đại học, cao đẳng, đồng thời nâng cao

tính năng động, sáng tạo của trường đại học, cao đẳng trong điều kiện hiện nay.

Mỗi trường ĐH, CĐ thành lập một tổ chức thanh tra về lĩnh vực giáo dục

và đào tạo, làm nhiệm vụ thanh tra các hoạt động giảng dạy, học tập và những

hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ

trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật công nghệ và quản lý Nhà nước.

Bộ máy thanh tra của trường ĐH, CĐ: tùy thuộc vào nhiệm vụ và tình

hình cụ thể ở mỗi trường, việc tổ chức bộ máy, biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm

nhân sự do Hiệu trưởng quyết định sau khi có thỏa thuận của chánh thanh tra Bộ

chủ quản.

Thanh tra giáo dục có trưởng phó ban (đối với đại học) và các trưởng phó

phòng (đối với các trường cao đẳng) các cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm.

Những cán bộ được cử làm công tác thanh tra. Phải được lựa chọn từ những

người có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý và

được tín nhiệm.

Trưởng phó Ban (phòng) thanh tra là cán bộ chuyên trách do Hiệu trưởng

bổ nhiệm, được hưởng phụ cấp trách nhiệm như trưởng phó Ban (phòng) đào tạo

của trường.

Hiện nay, do đòi hỏi của công tác quản lý, hầu hết các cơ sở giáo dục ĐH,

CĐ đều thành lập bộ phận thanh tra đào tạo tuỳ theo quy mô và mức độ phức tạp

của hoạt động Ban (phòng) thanh tra có chức năng thanh tra, kiểm tra, đánh giá

hoạt động và kết quả công việc của các bộ phận và cá nhân thuộc quyền, xem

xét, kết luận, các vụ việc, vấn đề cần giải quyết theo yêu cầu của cấp trên.- Nội dung thanh tra giao dục ở các trường ĐH, CĐ Công tác

đào tạo

Nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất

Quản lý tài chính và cơ sở vật chất

Thực hiện các chế độ chính sách

Cơng tác quản lý sinh viên

Chức năng nhiệm vụ của thanh tra giáo dục đại học

- Thanh tra giáo dục đại học có những chức năng cơ bản: kiểm tra, đánh giá, phát

hiện điều chỉnh, phòng ngừa và giúp đỡ đối tượng thanh tra hoàn thành nhiệm

vụ.

- Thanh tra giáo dục đại học có 4 nhiệm vụ (được ghi trong điều 99- mục 4- chương

VII luật giáo dục), các nhiệm vụ của hoạt động thanh traở trường ĐH,CĐ là: kiểm

tra, đánh giá, tư vấn, thúc đẩy.

Nhiệm vụ của Ban (phòng) thanh tra cụ thể là

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra thường kỳ theo nhiệm vụ năm học và tình

hình cụ thể của nhà trường và trình hiệu trưởng phê duyệt để trở thành văn bản

pháp lý xác định nội dung hoạt động của thanh tra và là cơ sở để đánh gía mức

độ hồn thành nhiệm vụ của cơ quan thanh tra và các thanh tra viên.

+ Thực hiện thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất theo yêu cầu của

Hiệu trưởng. Sau mỗi cuộc thanh tra phải báo cáo về nội dung thanh tra, kết quả

đánh giá và kiến nghị để Hiệu trưởng quyết định và xử lý. Các hồ sơ thanh tra

cần được lưu trữ và thực hiện đúng chế độ bảo mật.

+ Giám sát việc thực hiện quyết định xử lý của Hiệu trưởng theo các kết

luận và kiến nghị của thanh tra.

+ Định kỳ (theo quy định hàng năm) trưởng Ban (phòng) thanh tra tổng

hợp tình hình và kết quả thanh tra để báo cáo Hiệu trưởng và gửi văn bản tới cơ

quan thanh tra của cấp quản lý trực tiếp và thanh tra Bộ GDĐT.1.3 Lý luận về quản lý hoạt động thanh tra giáo dục

1.3.1 Khái niệm quản lý hoạt động thanh tra giáo dục ở các trường Cao đẳng, Đạihọc

Theo thông tư số 51/ 2012 về việc thành lập tổ chức thanh tra ( Ban, hoặc

phòng thanh tra) hoặc bố trí cán bộ chun trách làm cơng tác thanh tra.

Trường đại học có quy mơ lớn hơn hoặc bằng 10000 người học: thành lập

phòng thanh tra.

Trường đại học có quy mơ nhỏ hơn 10000 người học: thành lập phòng

thanh tra, hoặc bố trí cán bộ chun trách làm công tác thanh tra.

Tác giả Lưu Xuân Mới trong đề tài Thanh tra giáo dục đại học cơ sở lý

luận, pháp lý và thực tiễn ( 2003 ) định nghĩa “Quản lý hoạt động thanh tra giáo

dục đại học, cao đẳng là kiểm tra có tính chất Nhà nước của Bộ hoặc của Hiệu

trưởng đối với các đơn vị (khoa, phòng, ban trung tâm) các tổ chức và cá nhân

trong trong trường do một tổ chức chuyên biệt (ban hoặc phòng thanh tra) tiến

hành với các chức năng: kiểm tra, đánh giá, phát hiện, điều chỉnh, phòng ngừa

và giúp đỡ đối tượng thanh tra nhằm đảm bảo pháp chế, giữ vững kỷ cương,

tăng cường kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào

tạo của nhà trường” [14, tr 28]

Còn thanh tra nhân dân trong các trường ĐH, CĐ là tổ chức do đại hội

công nhân viên chức bầu ra ở cơ sở, hoạt động chủ yếu là giám sát, kiểm tra và

kiến nghị với cấp trên. Tính chất của thanh tra nhân dân chủ yếu là tư vấn và

thuyết phục [14, tr 29].

Trong giai đoạn hiện nay, các loại hình trường ĐH, CĐ đang phát triển

dưới nhiều hình thức đa dạng và mềm dẻo, bản thân chúng đòi hỏi có sự cải tiến,

hồn thiện về mặt quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

trong nội bộ nhà trường; đồng thời đòi hỏi các cấp quản lý giáo dục kiểm tra,

đánh giá chúng một cách khách quan có cơ sở khoa học và thực tiễn.

Như vậy, do yêu cầu của thực tiễn quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáodục và đào tạo của các trường đại học, cao đẳng đòi hỏi các trường tự kiểm tra,

thanh tra đồng thời, các cấp quản lý giáo dục phải tiến hành kiểm tra, thanh tra

thường xuyên và có kế hoạch nhằm phát hiện, đánh giá điều chỉnh, phòng ngừa và

giúp đỡ nhà trường rút kinh nghiệm cải tiến cơ chế quản lý, hồn thiện chu trình

quản lý phù hợp, hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào

tạo.

Hoạt động giáo dục và đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng rất đa dạng và

phức tạp, đòi hỏi các cấp quản lý giáo dục phải thường xuyên kiểm tra, thanh tra

việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, nhiệm vụ dạy học các hoạt động

giáo dục, các phương tiện phục vụ cho giáo dục, chất lượng giáo dục … để phát

huy những nhân tố tích cực, đề phòng và xử lý vi phạm đồng thời giúp đỡ nhà

trường hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng.

Thực hiện đổi mới quản lý giáo dục, những năm gần đây ngành giáo dục

chủ trương phân cấp triệt để, giành nhiều quyền hạn hơn cho cấp quản lý ở các

cơ sở, trong đó có các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng, tuy nhiên để đảm bảo

cho công tác quản lý ở mọi cấp có hiệu quả cao, thực tế chỉ ra đi đôi với việc

tăng cường quyền hạn cần thiết phải tăng cường công tác thanh tra, tăng cường

tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Giám đốc học viện, các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là trường và

Hiệu trưởng) có trách nhiệm hực hiện việc tự kiểm tra, thanh tra theo quy định

về công tác thanh tra và kiểm tra của bộ chủ quản. Công tác tự kiểm tra, thanh

tra trong trường đại học, cao đẳng là hoạt động quan trọng dưới sự chỉ đạo trực

tiếp của của Hiệu trưởng đồng thời chịu sự quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ của

thanh tra Bộ chủ quản.

- Công tác thanh tra trong trường đại học cao đẳng là một chức năng của quản lý

nhà trường.

- Công tác thanh tra, kiểm tra về giáo dục và đào tạo phải đảm bảo các yêu cầu

sau:

+Phản ánh đầy đủ chính xác thực tế hoạt động giáo dục và đào tạo trongTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1.2 Tổ chức Quản lý Nhà nước của Bộ giáo dục và Đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×