Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

12. Harorld Koontz, Gulick, Heinz Weihrich (1992) Những vấn đề cốt yếu của

quản lý, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

13. Trần Kiểm ( 1997) Giao trình quản lý giáo dục và trường học, viện khoa

học giáo dục Hà Nội.

14. Lưu Xuân Mới (2003) Thanh tra giáo dục đại học: Cơ sở lý luận, pháp lý

và thực tiễn. Đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện Quản lý giáo dục.

15. Lưu Xuân Mới (2004), Thanh tra giáo dục, Nxb, ĐHSP,Hà Nội.

16. Lưu Xuân Mới (2006), Lý luận dạy học đại học , Nxb giáo dục,Hà Nội.

17. Quốc hội (2004), Luật thanh tra, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

18. Quốc hội (2005), Luật giáo dục, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

19. Quốc hội (2005), Luật khiếu nại, tố cáo Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

20. Nguyễn xuân Thanh (2013) ,Giáo trình kiểm tra và thanh tra giáo dục,

Nxb Đại học sư phạm hà nội.

21. Phạm Ngọc Trúc Đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra

giáo dục (Mã số B 2001-52-18, Bộ GD&ĐT

22. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại (2013) Quyết định số

258/QĐ- CĐKTM Ngày 21/6/2013 về việc thành lập phòng thanh tra –

khảo thí.

23. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại( 2014;2015;2016) Bản kế

hoạch thanh tra năm học.

24. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại( 2014;2015;2016) Báo

cáo tổng kế thanh tra năm học.

25. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại( 2014;2015;2016) Biên

bản kết luận thanh tra.

26. Fredrich Winslow Taylor (1991), Những nguyên tắc khoa học của quản lý.

27. Trần Quốc Thành (2007), Khoa học quản lý đại cương, ĐHSP Hà Nội.

28. Vũ Phạm Quyết Thắng (2005), Lịch sử và truyền thống ngành thanh tra

Việt Nam,đề tài khoa học cấp Bộ, Viện khoa học Thanh tra.PHỤ LỤC

Phiếu số 1: Phiếu trưng cầu ý kiến về nhận thức chung về quản lý hoạt

động thanh tra giáo dục ở trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Thương mại

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

1.Nhận thức chung về quản lý hoạt động thanh tra giáo dục ở trườngCao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Thương mại

STT

1Nội dung

Cấp có thẩm quyền thanh tra giáo dục

Cơng tác thanh tra hoạt động giáo dục tại

trường CĐKTKTTM thuộc thẩm quyền của

thanh tra Nhà nước

Công tác thanh tra hoạt động giáo dục tại

trường CĐKTKTTM thuộc thẩm quyền của

trường CĐKTKTTM và Bộ công thươngCông tác thanh tra hoạt động giáo dục tại

trường CĐKTKTTM thuộc thẩm quyền của

Hiệu trưởng và phòng TT& KĐCLĐT

2Mục đích của Công tác thanh tra hoạt động

giáo dục.

Phát hiện những sai sót, ưu điểm, khắc phục

khuyết điểm, khen chê kịp thời, xử lý cần

thiết để.

Phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa ngăn

chặn các sai phạm, giúp đỡ đối tượng (cán bộ

giảng viên, sinh viên) hoàn thành tốt nhiệm

vụ, cung cấp các thông tin cho các quyết định

quản lý.

Đánh giá, xếp loại nghiệp vụ chuyên môn của

cán bộ, viên chức theo định kỳĐồng ý Không

Rất

đồng ý

đồng ý3Đối tượng của thanh tra hoạt động giáo dục

Hoạt động giảng dạy và học tập của giảng

viên, sinh viên trong trường

Các cá nhân, tập thể, vi phạm

Chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức,

sinh viên trong trường.

Phụ lục 2

Mức độ cần thiết của các biện phápMức độ cần thiết

STTCác biện phápRất cần

thiết

SL1Tăng cường tuyên truyền các văn

bản pháp luật, các qui định của

nhà trường cho cán bộ nhân viên2Xây dựng kế hoạch thanh tra

phù hợp thực tế3Đổi mới công tác tuyển dụng nhằm

nâng cao chất lượng đội ngũ cán

bộ thanh tra4Tăng cường kiểm tra, đánh giá

hoạt động thanh tra giáo dục.5Ứng dụng công nghệ thông tin và

trang bị các phươngtiện kỹ thuật

hỗ trợ cho cơng tác thanh tra%Cần thiếtKhơng

cần thiếtSL%SLSLTính khả thi của các biện phápMức độ khả thi

STTCác biện pháp1Tăng cường tuyên truyền các văn bản

pháp luật, các qui định của nhà

trường cho cán bộ nhân viên2Xây dựng kế hoạch thanh tra phù hợp

thực tế

Đổi mới công tác tuyển dụng nhằm

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

thanh tra

Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt

động thanh tra giáo dục.

Ứng dụng công nghệ thông tin và

trang bị các phươngtiện kỹ thuật hỗ

trợ cho công tác thanh tra3

4

5Rất khả

Khả thi

thi

SL %

SL %Không

khả thi

SL %Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×