Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

STT

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14Tên thực thể

Contact

Info

Newcategory

New

Order

Product

Slide

Supplier

Transaction

User

ImageMô tả

Lưu thông tin liên hệ

Lưu thông tin bài viết giới thiệu về website

Lưu thông tin tạo mới danh mục

Lưu thông tin bài viết

Lưu thông tin danh sách đơn hàng

Lưu thông tin danh sách sản phẩm

Lưu thông tin danh sách slide

Lưu thông tin cung cấp

Lưu thông tin lại thông tin giao dịch

Lưu thông tin danh sách thành viên

Lưu ảnh bài viết.2.7.2 Bảng Admin

Bảng 2.8 - Bảng Admin

STT

1

2

3

4

5

6

7

8Tên thực thể

Id

Role

Username

Password

Email

Name

Status

Created_atKiểu dữ liệu

Int (11)

Int (5)

Varchar(32)

Varchar(32)

Varchar(100)

Varchar(100)

Tinyint(1)

TimestampRàng buộc

Khóa chính

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not nullMơ tả

Khóa chính của bảng

Biểu thị quyền của người dùng

Tên đăng nhập

Mật khẩu đăng nhập

Email

Tên thật

Trạng thái

Ngày tạo.2.7.3 Bảng Catalog

Bảng 2.9 - Bảng Catalog

STT

1

2

3

4

5

6

7Tên thực thể

Id

Name

Icon

Parent_id

Sort_order

Status

Created_atKiểu dữ liệu

Int(11)

Varchar(128)

Varchar(20)

Int(5)

Tinyint(4)

Tinyint(1)

TimestampRàng buộc

Khóa chính

Not null

Null

Not null

Null

Not null

Not nullMơ tả

Khóa chính của bảng

Tên danh mục

Icon của danh mục

Id danh mục cha

Thứ tự hiển thị của danh mục

Trạng thái

Ngày tạo2.7.4 Bảng Contact

Bảng 2.10 - Bảng ContactNguyễn Văn Dược58Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

STT

1

2

3

4

5

7

8

9

10Tên thực thể

Id

Name

Email

Address

Title

Content

Phone

Activel

CreatedKiểu dữ liệu

Int(11)

Varchar(100)

Varchar(50)

Varchar(255)

Varchar(255)

Text

Varchar(20)

Tinyint(3)

Varchar(50)Ràng buộc

Khóa chính

Not null

Not null

Null

Null

Not null

Not null

Null

Not nullMơ tả

Khóa chính của bảng

Tên người liên hệ

Email người liên hệ

Địa chỉ người liên hệ

Tiêu đề

Nội dung

Điện thoại người liên hệ

Tình trạng đã trả lời hay chưa

Ngày tạo2.7.5 Bảng Info

Bảng 2.11 - Bảng Info

STT

1

2

3

4

5

6

7

8Tên thực thể

Id

Name

Email

Address

Title

Content

Phone

CreatedKiểu dữ liệu

Int(11)

Varchar(100)

Varchar(50)

Varchar(255)

Varchar(255)

Text

Varchar(20)

TimestampRàng buộc

Khóa chính

Not null

Not null

Null

Null

Not null

Not null

Not nullMơ tả

Khóa chính của bảng

Tên cơng ty

Email cơng ty

Địa chỉ liên hệ công ty

Tiêu đề bài viết giới thiệu

Nội dung nội dung bài viết.

Điện thoại liên hệ

Ngày tạo2.7.6 Bảng Image

Bảng 2.12 - Bảng Image

STT

1

2

3

4

5Tên thực thể

Id

Name

Name_img

Link

Created_atKiểu dữ liệu

Int(11)

Varchar(255)

Varchar(255)

Varchar(255)

TimestampRàng buộc

Khóa chính

Not null

Null

Null

NullMơ tả

Khóa chính của bảng

Tên ảnh

Ten file ảnh

Đường dẫn

Ngày tạo2.7.7 Bảng Newcategory

Bảng 2.13 - Bảng NewcategoryNguyễn Văn Dược59Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

STT Tên thực thể

1

Id

2

Name

3

Sort_orderKiểu dữ liệu

Int(11)

Varchar(200)

Tinyint(3)Ràng buộc

Khóa chính

Not null

NullMơ tả

Khóa chính của bảng

Tên danh mục bài viết.

Thứ tự hiển thị của danh mcuj4StatusTinyint(2)Not nullTrạng thái5Created_atTimestampNot nullNgày tạo2.7.8 Bảng News

Bảng 2.14 - Bảng News

STT

1

2

3

4

5

6

7

8Tên thực thể

Id

Newcatalog_id

Title

Intro

Content

Image_link

Created

Count_viewKiểu dữ liệu

Int (11)

Int (5)

Varchar(255)

Varchar(32)

Text

Varchar(50)

Int(11)

Int(11)Ràng buộc

Khóa chính

Not null

Null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not nullMơ tả

Khóa chính của bảng

Id danh mục bài viết

Tiêu đề bài viết

Mô tả bài viết

Nội dung bài viết

Link ảnh mô tả bài viết

Ngày tạo bài viết

Số lượng lượt xem bài viết2.7.9 Bảng Order

Bảng 2.15 - Bảng Order

STT

1

2

3Tên thực thể

Transaction_id

Id

Product_idKiểu dữ liệu

Int(5)

Int(11)

Int(255)Ràng buộc

Khóa chính

Not null

Not null4DeliveredTinyint(3)Not null5

6

7

8

10Qty

Name_pr

Price

Amount

CreatedInt(11)

Varchar(200)

Int(11)

Decimal(15,4)

Int(11)Not null

Not null

Not null

Not null

Not nullMơ tả

Id giao dịch

Khóa chính

Id sản phẩm

Trạng thái ( mặt hàng đã được

giao hay chưa)

Tổng số sản phẩm

Tên sản phẩm

Giá sản phẩm

Tổng tiền

Ngày tạo đơn hàng2.7.10 Bảng product

Bảng 2.16 - Bảng product

STT Tên thực thể

1

ID

Nguyễn Văn DượcKiểu dữ liệu

Int(11)Ràng buộc

Khóa chính

60Mơ tả

Khóa chính

Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

STT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16Tên thực thể

Catalog_id

Supplier_id

Name

Price

Content

Discount

Image_link

Image_list

View

Warranty

Total

Buyed

Gifts

Specifications

CreatedKiểu dữ liệu

Int(11)

Int(11)

Varchar(100)

Decimal

Text

Int(11)

Varchar(50)

Text

Int(11)

Varchar(50)

Int(255)

Int(255)

Varchar(100)

Text

Int(11)Ràng buộc

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not nullMô tả

Id danh mục sản phẩm

Id nhà cung cấp sản phẩm

Tên sản phẩm

Giá sản phẩm

Bài viết giới thiệu sản phẩm

Giảm giá

Ảnh sản phẩm

Ảnh giới thiệu sản phẩm

Số lượt xem

Thông tin bảo hành

Số lượng sản phẩm được nhập

Số lượng sản phẩm được bán

Thông tin khuyến mại

Thông số kỹ thuật

Ngày tạo2.7.11 Bảng Slide

Bảng 2.17 - Bảng Slide

STT

1

2

3

5

6Tên thực thể

Id

Name

Image_name

Link

Sort_orderKiểu dữ liệu

Int(11)

Varchar(100)

Varchar(100)

Varchar(150)

Int(10)Ràng buộc

Khóa chính

Not null

Not null

Not null

Not nullMơ tả

Khóa chính

Tên slide

Tên ảnh slide

Link trỏ tới của slide

Thứ tự hiển thị của slide2.7.12 Bảng Supplier

Bảng 2.18 - Bảng Supplier

STT

1

2

3

4

5

6

7Tên thực thể

Id

Name

Adderss

Phone

Email

Fax

Created_atKiểu dữ liệu

Int(11)

Varchar(200)

Varchar(255)

Varchar(20)

Varchar(50)

Varchar(50)

TimestampRàng buộc

Khóa chính

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not nullMơ tả

Khóa chính

Tên nhà cung cấp

Địa chỉ nhà cung cấp

Số điện thoại

Email nhà cung cấp

Fax

Ngày tạo2.7.13 Bảng TransactionNguyễn Văn Dược61Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

Bảng 2.19 - Bảng Transaction

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Tên thực thể

ID

Status

User_id

User_name

User_email

User_phone

Address

Amount

Payment

Message

Transport

CreatedKiểu dữ liệu

Bigint(20)

Tinyint(4)

Int(11)

Varchar(50)

Varchar(50)

Varchar(20)

Varchar(20)

Decimal(15,4)

Varchar(32)

Varchar(255)

Varchar(100)

Varchar(50)Ràng buộc

Khóa chính

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not nullMô tả

Id giao dịch

Trạng thái giao dịch

Id thành viên mua hàng

Tên người mua hàng

Email người mua hàng

Số điện thoại

Địa chỉ người mua

Tổng tiền

Hình thức thanh tốn

Lưu ý khi mua hàng

Hình thức chuyển hàng

Ngày tạo2.7.14 Bảng User

Bảng 2.20 - Bảng User

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Tên thực thể

ID

Name

User_name

Email

Phone

Address

Sex

Password

Status

CreatedNguyễn Văn DượcKiểu dữ liệu

Int(255)

Tinyint(4)

Varchar(50)

Varchar(50)

Varchar(15)

Varchar(128)

Tinyint(5)

Varchar(40)

Tinyint(4)

Int(11)Ràng buộc

Khóa chính

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null62Mô tả

Id người dùng

Tên người dùng

Tên đăng nhập

Email người dùng

Số điện thoại của người dùng

Địa chỉ

Giới tính

Mật khẩu

Trạng thái

Ngày tạoLớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa2.8 Mơ hình cơ sở dữ liệuNguyễn Văn Dược63Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chun ngành Tin học Trắc địaHình 2.31: Mơ hình cơ sở dữ liệuCHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE

Nguyễn Văn Dược64Lớp tin học Trắc địa K57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×