Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Biểu đồ tuần tự

5 Biểu đồ tuần tự

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địaHình 2.16 - Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

2.5.2 Biểu đồ tuần tự quản lý danh mục sản phẩmHình 2.17 - Biểu đồ tuần tự quản lý danh mục sản phẩm

2.5.3 Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩmNguyễn Văn Dược49Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địaHình 2.18 - Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩm

2.5.4 Biểu đồ tuần tự quản lý thành viênHình 2.19 - Biểu đồ tuần tự quản lý thành viên

2.5.5 Biểu đồ tuần tự quản lý ban quản trị

Nguyễn Văn Dược50Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địaHình 2.20 - Biểu đồ tuần tự quản lý ban quản trị

2.5.6 Biểu đồ tuần tự quản lý nhà cung cấpHình 2.21 - Biểu đồ tuần tự quản lý nhà cung cấp

2.5.7 Biểu đồ tuần tự quản lý tin tức

Nguyễn Văn Dược51Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địaHình 2.22 - Biểu đồ tuần tự quản lý tin tức

2.5.8 Biểu đồ tuần tự quản lý SlideHình 2.23 - Biểu đồ tuần tự quản lý Slide

2.5.9 Biểu đồ tuần tự quản lý thông tin liên hệ và giới thiệu

Nguyễn Văn Dược52Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địaHình 2.24 - Biểu đồ tuần tự quản lý thông tin liên hệ và giới thiệu

2.5.10 Biểu đồ tuần tự quản lý đơn đặt hàngHình 2.25 - Biểu đồ tuần tự quản lý đơn đặt hàng

2.5.11 Biểu đồ tuần tự quản lý khách hàng

Nguyễn Văn Dược53Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địaHình 2.26 - Biểu đồ tuần tự quản lý khách hàng

2.5.12 Biểu đồ tuần tự quản lý khoHình 2.27 - Biểu đồ tuần tự quản lý kho

2.5.13 Biểu đồ tuần tự quản lý ảnh bài viết

Nguyễn Văn Dược54Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địaHình 2.28 - Biểu đồ tuần tự quản lý ảnh bài viết

2.5.14 Biểu đồ tuần tự quản lý tin tứcHình 2.29 - Biểu đồ tuần tự quản lý tin tức

2.6 Biểu đồ lớp

Nguyễn Văn Dược55Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

2.6.1 Danh sách các đối tượng

Bảng 2.6 - Danh sách các đối tượng

STTTên lớp/quan hệ1Admin2Catalog3Contact4Info5Image6Newcategory7News8Order9Product10Slide11Supplier13Transaction14UserÝ nghĩa/Ghi chú

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý Admin.

Mô tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý danh mục sản phẩm.

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý liên hệ.

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý bài viết giới thiệu và cấu hình

Website.

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý hình ảnh.

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý tạo mới danh mục.

Mô tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý bài viết.

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý danh sách đơn hàng.

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý danh sách sản phẩm.

Mô tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý danh sách slide.

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý cung cấp.

Mơ tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý thông tin giao dịch.

Mô tả các thuộc tính và các phương thức liên quan tới

nghiệp vụ quản lý danh sách thành viên.2.6.2 Mơ hình hóa các lớp đối tượngNguyễn Văn Dược56Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địaHình 2.30 - Biểu đồ lớp của Website

2.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.7.1 Danh sách các bảng

Bảng 2.7 - Danh sách các bảng cơ sở dữ liệu

STT

1

2Tên thực thể

Admin

CatalogNguyễn Văn DượcMô tả

Lưu thông tin danh sách các admin

Lưu thông tin danh mục sản phẩm

57Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

STT

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14Tên thực thể

Contact

Info

Newcategory

New

Order

Product

Slide

Supplier

Transaction

User

ImageMô tả

Lưu thông tin liên hệ

Lưu thông tin bài viết giới thiệu về website

Lưu thông tin tạo mới danh mục

Lưu thông tin bài viết

Lưu thông tin danh sách đơn hàng

Lưu thông tin danh sách sản phẩm

Lưu thông tin danh sách slide

Lưu thông tin cung cấp

Lưu thông tin lại thông tin giao dịch

Lưu thông tin danh sách thành viên

Lưu ảnh bài viết.2.7.2 Bảng Admin

Bảng 2.8 - Bảng Admin

STT

1

2

3

4

5

6

7

8Tên thực thể

Id

Role

Username

Password

Email

Name

Status

Created_atKiểu dữ liệu

Int (11)

Int (5)

Varchar(32)

Varchar(32)

Varchar(100)

Varchar(100)

Tinyint(1)

TimestampRàng buộc

Khóa chính

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not null

Not nullMơ tả

Khóa chính của bảng

Biểu thị quyền của người dùng

Tên đăng nhập

Mật khẩu đăng nhập

Email

Tên thật

Trạng thái

Ngày tạo.2.7.3 Bảng Catalog

Bảng 2.9 - Bảng Catalog

STT

1

2

3

4

5

6

7Tên thực thể

Id

Name

Icon

Parent_id

Sort_order

Status

Created_atKiểu dữ liệu

Int(11)

Varchar(128)

Varchar(20)

Int(5)

Tinyint(4)

Tinyint(1)

TimestampRàng buộc

Khóa chính

Not null

Null

Not null

Null

Not null

Not nullMơ tả

Khóa chính của bảng

Tên danh mục

Icon của danh mục

Id danh mục cha

Thứ tự hiển thị của danh mục

Trạng thái

Ngày tạo2.7.4 Bảng Contact

Bảng 2.10 - Bảng ContactNguyễn Văn Dược58Lớp tin học Trắc địa K57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Biểu đồ tuần tự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×