Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địaPHỤ LỤC

 Giải thích ý nghĩa hình vẽ.STTẢnhÝ nghĩa1Người thao tác ;2Form giao diện3Trung tâm sử lý ( Lớp điều khiển )4Kho dữ liệu . Một số hàm ứng dụng.

- Hàm upload file

function upload_file($upload_path='', $file_name="")

{

// lấy thơng tin cấu hình upload

$config = $this->config($upload_path);

$file = $_FILES['image_list'];

$count = count($file['name']);//lấy tổng số file được upload

$image_list = array(); // lưu các file ảnh upload thành công

for ($i = 0; $i <= $count - 1; $i++) {

$_FILES['userfile']['name'] = $file['name'][$i]; //khai báo tên của file

thứ i

$_FILES['userfile']['type'] = $file['type'][$i]; //khai báo kiểu của file

thứ i

$_FILES['userfile']['tmp_name'] = $file['tmp_name'][$i]; //khai báo

đường dẫn tạm của file thứ i

$_FILES['userfile']['error'] = $file['error'][$i]; //khai báo lỗi của file thứ

iNguyễn Văn Dược96Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

$_FILES['userfile']['size'] = $file['size'][$i]; //khai báo kích cỡ của file

thứ i

//load thư viện upload và cấu hình

$this->CI->load->library('upload', $config);

//thực hiện upload từng file

if ($this->CI->upload->do_upload()) {

//nếu upload thành cơng thì lưu tồn bộ dữ liệu

$data = $this->CI->upload->data();

//in cấu trúc dữ liệu của các file

$image_list[] = $data['file_name'];

}

}

return $image_list;

}

-Hàm cắt đoạn văn .

function the_excerpt($text)

{

if(strlen($text)> 300)

{

$cutstring = substr($text,0,300);

$word = substr($text,0,strrpos($cutstring,' '));

return $word ;

}

else

{

return $text;

}

}

- Hàm chuyển định dạng có dấu thành khơng dấu.

function safe_title($str = '')

{

$str = html_entity_decode($str, ENT_QUOTES, "UTF-8");

$filter_in = array('#(a|à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)#', '#(A|À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|

Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)#', '#(e|è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)#', '#(E|È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|

Ể|Ễ)#', '#(i|ì|í|ị|ỉ)#', '#(I|ĩ|Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)#', '#(o|ò|ó|ọ|ỏ|õ|ơ|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)#', '#(O|

Ị|Ĩ|Ọ|Ỏ|Õ|Ơ|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)#', '#(u|ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)#', '#(U|Ù|Nguyễn Văn Dược97Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)#', '#(y|ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)#', '#(Y|Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)#', '#(d|đ)#', '#(D|

Đ)#');

$filter_out = array('a', 'A', 'e', 'E', 'i', 'I', 'o', 'O', 'u', 'U', 'y', 'Y', 'd', 'D');

$text = preg_replace($filter_in, $filter_out, $str);

$text = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9]/', ' ', $text);

$text = trim(preg_replace('/ /', '-', trim(strtolower($text))));

$text = preg_replace('/--/', '-', $text);

$text = preg_replace('/--/', '-', $text);

return preg_replace('/--/', '-', $text);

}

- Ứng dụng ajax vào xử lý giao dịch.

$('.status').click(function(){

status = $(this).attr("status");

id = $(this).attr("id");

$result = $("#mabomon");

$.ajax({

url:link+'/transaction/update_status',

type:'post',

async:true,

dataType:'text',

data:{'status':status , 'id':id},

success:function(data)

{

}

});

});Nguyễn Văn Dược98Lớp tin học Trắc địa K57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×