Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sửa(F3): Chức năng này giúp cho người sử dụng có thể sử dụng sửa lại những nội dung không đúng, để sửa di chuột đến ô hay dòng cần sửa sau đó kích chuột vào sửa hay nhấn phím F3 trên bàn phím, khi đó trên màn hình hiện ra một cửa sổ mới

Sửa(F3): Chức năng này giúp cho người sử dụng có thể sử dụng sửa lại những nội dung không đúng, để sửa di chuột đến ô hay dòng cần sửa sau đó kích chuột vào sửa hay nhấn phím F3 trên bàn phím, khi đó trên màn hình hiện ra một cửa sổ mới

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cách đăng nhập: Kế toán tiền mặt, TGNH \ Phiếu thu tiền mặt.1.1. Thêm(F2): Để thêm phiếu thu tiền mặt kích chuột vào thêm(F2), chương trình hiện

lên một cửa sổKích

chuột-Mã chứng từ: PT- Chương trình tự

mặc định-Ngày: 12/04/12- Ngày phát sinh

chứng từ  cứ thế nhập khơng cần

xóa6-Số chứng từ: 025/PTHU- Số chứng

tư mà người dùng đánh theo thứ tự

Họ tên: Nguyễn Thành Nam

Địa chỉ: Hà Nội

Nội dung: Thu tiền sản phẩm-Tk nợ: 111Tk có: 1311

Tiền tiền VND-1 000 000

Đối tượng: HTXSau khi nhập xong nội dung vào chứng từ kích chuột vào Lưu hoặc (Ctrl + Enter)

* Lưu ý: - Dùng phím Enter hoặc phím mũi tên lên, xuống để di chuyển từ ô này sang ô khác

- Tại ô tài khoản nếu không nhớ tài khoản thì ấn phím ? rời enter để tìm tài khoản tìm

thấy enter để lựa chọn tài khoản đó đưa vào ơ

- Ơ tài khoản nợ trên phiếu thu mặc định là tài khoản 1111.2. Sửa(F3): Dùng để sửa những nôi dung không đúng trong phiếu thu tiền mặt, để sửa di

chuột đến ơ hay dòng cần sửa kích chuột vào sửa(F3) trên màn hình như ví dụ dưới đâyKích

chuộtSửa đúng nội dung cần sửa kích chuột

vào lưu1.3. Xóa(F8): Chức năng này dùng

để xóa những nội dung khơng cần thiết hay

khơng đúng trong phiếu thu tiền mặt, để xóa

di chuột đến ơ hay dòng cần xóa kích chuột

vào xóa(F8) khi đó chương trình sẽ đưa ra câu

hỏi: “ Xóa chứng từ số 81/09” khơng?. Nếu

muốn xóa chứng từ kích chuột vào: “Yes”, nếu

khơng muốn xóa kích chuột vào: “ No”.1.5. In phiếu(F7): Chức năng này

giúp cho người sử dụng in được các chứng từ .

Để in được phiếu thu tiền mặt ta Click chuột

[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 0246 288 4586]Kích

chuộ

tđến các chứng từ cần in sau đó đó kích chuột vào biểu tượng máy in. Khi đó chương trình sẽ in

chứng từ mà người sử dụng cần in.

Lưu ý: Ta có thể ấn phím F7 trên bàn phím để thực hiện q trình in. Phím F7 được goi là

phím tắt giúp người sử dụng giảm bớt được các thao tác một cách nhanh nhất.1.6: Xem trước khi in(ctrl+F7): Chức năng này giúp cho người sử dụng có thể xem

những nội dung trước khi in. Để xem trước khi in kích chuột vào biêủ tượng máy in, khi đó chương

trình sẽ hiển thị lên nội dung mà ta cần in.1.7. Lọc dữ liệu: Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng lọc ra những chứng từ là

phiếu chi muốn xem một cách nhanh nhất, để lọc ta kích chuột vào biểu tượng lọc trên màn hình

hiện lên một cửa sổĐiều kiện lọc:8-Từ ngày: 01/03/11 đến ngày:

31/03/11- Ngày tháng năm mà

người dùng muốn lọcSau đó kích chuột vào Thực Hiện để hồn

thành q trình lọc dữ liệu2. Phiếu chi tiền mặt:

Cách đăng nhập: Kế toán tiền mặt, TGNH \ Phiếu chi tiền mặt.Một số chức năng trong phiếu chi tiền mặt:

2.1. Thêm(F2): Chức năng này dùng đẻ thêm các chứng từ trong phiếu thu tiền mặt, để

thêm vào phiếu chi tiền mặt kích chuột vào thêm trên màn hình, khi đó chương trình hiển thịKích

chuộtCác bước để nhập một chứng từ mới:

Ngày: 12/04/12- Ngày cập nhật chứng

từ cứ thế nhập khơng cần xóa

Số chứng từ: 004/PCHI- Số chứng từ- Là

số chứng từ mà người sử dụng đánh theo

thứ tự chứng từ

Họ tên: Nguyễn Văn Bốn

Địa chỉ: Thủ quỹ

Nội dung: Chi tiền báo và điện thoại

Tk nợ: 642

KíchTk có: 111

Tiền Việt Nam Đồng: 500 000

Đối tượng:HTX

khoản mục: 02.

Kèm theo bao nhiêu chứng từ gốc thì ghi

nếu khơng thì bỏ trống

Sau đó kích chuột vào Lưu* Lưu ý: -chuột

Dùng phím Enter hoặc phím mũi tên lên, xuống để di chủn từ ơ này sang ô khác

- Tại ô tài khoản nếu không nhớ tài khoản thì ấn phím ? rời enter để tìm tài khoản tìm

thấy enter để lựa chọn tài khoản đó đưa vào ơ

[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 0246 288 4586]- Ô tài khoản nợ trên phiếu thu mặc định là tài khoản 1112.2. Sửa(F3): Chức năng này dùng để sửa những nội dung không đúng hoặc không khớp

trong phiếu chi tiền mặt, để sửa di chuột đén ơ hay dòng cần sửa kích chuột vào sửa(F3) trên màn

hình như ví dụ dưới đây

Sửa đúng nội dung mà ta cần sửa

sau đó kích chuột vào lưu

Chú ý : Ta có thể nhấn

Ctrl+F7 để xem trước khi in. .3.Phiếu kế toán khác:

Chức năng: Phiếu kế toán khác dùng để cập nhật các bổ sung, các bút toán điều chỉnh hay

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh không cập nhật ở các cửa sổ khác

Thêm(F2): Chức năng này có thể giúp cho người sử dụng thêm mới những nghiệp vụ kinh

tế phát sinh vào phiếu kế toán khác. Để thêm kích chuột vào Thêm trên thanh cơng cụ, khi đó

chương trình sẽ hiện lên một giao diện mới để ta thêm như dướiKích

chuộtVí dụ: Thêm mới tiền lương Bản quản lý HTX tháng 4/2013

Mã chứng từ: PK- Chương trình tự

Số: 001- Số thứ tự của hóa đơn

mặc định

Họ tên: Hợp tác xã

Ngày:22/04/12- Ngày phát sinh nghiệp

Địa chỉ: HTX

vụ kinh tế

Nội dung: Chi phí lương

10Tiền tệ VND- 1000 000

TK nợ, Tk có: 6422-334

Khoản mục: 01- Mã của chi lương

(Enter để xem chi tiết)Kèm theo chứng từ gốc: Nếu có kèm

theo chứng từ gốc thì nhập còn khơng

bỏ trốngSau đó kích chuột vào lưu để hồn thành q trình thêm mới.

Chú ý: Ta có thể nhấn phím F2 trên bàn phím để thêm mới .

Sửa(F3): Chức năng có thể giúp cho người sử dụng sửa những chứng từ không đúng. Để

sửa ta Click chuột đến chứng từ cần sửa và kích chuột vào sửa trên thanh cơng cụ, khi đó chương

trình sẽ hiện lên nôi dung mà ta cần sửa như dưới

Sửa đúng nội dung

cần sửa và kích

chuột vào Lưu để

hồn thành q trình

sửa.Kích

chuộtChú ý: Ta có

thể nhấn phím F3

trên bàn phím để

sửa .V. SỔ SÁCH BÁO CÁO:

BƯỚC 1: Chọn nhóm số sách báo cáo trong thực đơn: So sach ke toan

BƯỚC 2: Trước tiên ta phải xác định báo cáo cần in ra rồi chọn báo cáo đó

BƯỚC 3: Điền các thơng tin cho màn hình điều kiện lọc chứng từ

BƯỚC 4: Xem, kiểm tra báo cáo trên màn hình rồi in ra1. Bảng cân đối kế toán

Cách đăng nhập: Sổ sách kế tốn \ Báo cáo quyết tốn tài chính \ Bảng cân đối kế toán.[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 0246 288 4586]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sửa(F3): Chức năng này giúp cho người sử dụng có thể sử dụng sửa lại những nội dung không đúng, để sửa di chuột đến ô hay dòng cần sửa sau đó kích chuột vào sửa hay nhấn phím F3 trên bàn phím, khi đó trên màn hình hiện ra một cửa sổ mới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x