Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.2 – Cây quyết định tạo ra từ thuật toán học cây quyết định trong R

Hình 2.2 – Cây quyết định tạo ra từ thuật toán học cây quyết định trong R

Tải bản đầy đủ - 0trang

37Cuối cùng ta thu được cây quyết định như hình 2.4:38Hình 2.3 – Cây quyết định sử dụng thuật tốn C4.5 trong R2.2.4. Kết luận

Trong các thuật toán học cây quyết định có một vấn đề thường gặp đó là vấn đề

“quá vừa” dữ liệu, nó có ảnh hưởng nhiều đến độ chính xác của các kỹ thuật học máy.

Vì vậy, ta có 2 giải pháp chính để hạn chế “quá vừa” dữ liệu như sau:

-Giải pháp dừng việc cây quyết định sớm, trước khi cây đủ phức tạp để phân loại-đúng mẫu huấn luyện

Giải pháp xây dựng cây đầy đủ sau đó thực hiện tỉa cây để có cây đơn giản hơnTrên thực tế thì giải pháp thứ hai được sử dụng thành công hơn. Thủ tục tỉa cây

được thực hiện như sau:

Trước tiên sử dụng tập huấn luyện để xây dựng cây đầy đủ sau đó xem xét để tỉa

dần các nút. Khi tỉa nút, toàn bộ các nhánh bên dưới nút bị bỏ, nút trở thành nút lá với

nhãn phân loại lấy theo đa số nhãn của các ví dụ tại nút đó. Nút sẽ được tỉa nếu độ

chính xác sau khi tỉa khơng giảm so với trước khi tỉa, độ chính xác được tính trên tập

kiểm tra. Quá trình tỉa được lặp lại, tại mỗi bước chọn nút để tỉa là nút cho phép tăng

độ chính xác phân loại nhiều nhất. Thủ tục tỉa nút dừng lại khi việc bỏ đi bất cứ nút

nào cũng làm giảm độ chính xác.39

Nói tóm lại, thuật tốn học cây quyết định là phương pháp khá phổ biến, được

bình chọn là phương pháp sử dụng nhiều nhất và thành công nhất trong nhiều năm

qua. Phương pháp này có một số ưu điểm sau:

-Kết quả sinh ra dễ dịch

Khá đơn giản, nhanh và hiệu quả

Nó giải quyết các vấn đề của phân loại, hồi quy

Làm việc cho dữ liệu số và loại

Có thể xử lí cho cả dữ liệu rời rạc và liên tục

Được ứng dụng thành công trong hầu hết các lĩnh vực về phân tích dữ liệu,

phân loại văn bản, thư rác, phân loại gen…Tuy nhiên phương pháp này vẫn cần cải tiến để tăng độ chính xác, việc xử lí dữ

liệu khơng cân bằng và dữ liệu phức tạp có số chiều lớn.CHƯƠNG 3GIẢI THUẬT GOM CỤM VÀ LUẬT KẾT HỢP403.1. Giải thuật gom cụm kMean

3.1.1. Bài toán gom nhóm dữ liệu

Phân cụm là kỹ thuật thuộc lớp các phương pháp học khơng giám sát. Mục đích

của phân cụm dữ liệu là tìm ra bản chất bên trong các nhóm của dữ liệu. Trong thực tế,

dữ liệu thường khơng có nhiều thơng tin sẵn có (được gán nhãn) mà chúng ta cần phải

xây dựng mơ hình gom cụm dữ liệu.

Giả sử cho tập dữ liệu X={x1, x2,…, xm} gồm m phần tử. Mục đích của bài tốn

gom nhóm dữ liệu là gom các phần tử lại với nhau để tạo thành các nhóm sao cho các

phần tử tương tự nhau sẽ nằm chung một nhóm, các phần tử khác nhau sẽ nằm ở các

nhóm khác nhau.

Kỹ thuật phân cụm dữ liệu có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thực tế như:

-Marketing: Xác định các nhóm khách hàng (khách hàng tiềm năng, khách hàng giá-trị, phân loại và dự đoán hành vi khách hàng,…) sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của

cơng ty để giúp cơng ty có chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn

Biology: Phận nhóm động vật và thực vật dựa vào các thuộc tính của chúng

Libraries: Theo dõi độc giả, sách, dự đoán nhu cầu của độc giả…

Insurance, Finance: Phân nhóm các đối tượng sử dụng bảo hiểm và các dịch vụ tài-chính, dự đốn xu hướng (trend) của khách hàng, phát hiện gian lận tài chính

(identifying frauds)

WWW: Phân loại tài liệu (document classification); phân loại người dùng web

(clustering weblog); …3.1.2. Giải thuật gom cụm kMeans

a. Mục đích của thuật tốn

Với tập dữ liệu X và số nhóm k cho trước, giải thuật kMeans tìm cách phân m

phần tử dữ liệu vào k nhóm (mỗi phần tử chỉ thuộc một nhóm) sao cho tổng khoảng

cách của các phần tử đến tâm của nhóm mà nó thuộc về là nhỏ nhất.

b. Trình bày thuật tốn

Các bước chính của giải thuật được thực hiện như sau:

B1. Khởi động ngẫu nhiên k tâm của k nhóm

B2. Mỗi phần tử được gán cho tâm gần nhất với nó dựa vào khoảng cách

B3. Cập nhật lại các tâm của k nhóm, mỗi tâm là giá trị trung bình của các phần tử

trong nhóm của nó

B4. Lặp lại bước B2, B3 cho đến khi khơng còn sự thay đổi nhóm nào của các phần tử

c. Bài toán và lời giải

Giả sử ta có bảng dữ liệu gồm 2 thuộc tính như bảng 3.141

Bảng 3.1 – Bảng dữ liệu minh họa thuật toán kMeans

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10A1

5.40

7.90

5.80

6.20

4.40

5.80

6.10

4.30

6.70

6.20A2

3.40

3.80

2.70

2.90

2.90

4.00

2.80

3.00

3.00

3.40So sánh K-NN và K-Means?Áp dụng giải thuật k-Means lên tập dữ liệu này với k=3

Tâm khởi động ngẫu nhiên là:

C1 (6.20, 3.40); C2 (5.80, 2.70)

Lần lặp 1: Gán nhóm cho các phần tử bằng cách tính khoảng cách từ phần tử đến các

tâm và chọn nhóm có tâm gần nhấti1A15.4A23.4Nhóm

gần

nhất0.640.651422

3

4

5

6

7

8

9

10

C

1

C

20

0

7.9 3.80

0

5.80 2.70

6.20 2.9

0

4.4 2.9

0

0

5.80 4.0

0

6.10 2.80

4.3 3.0

0

0

6.70 3.0

0

6.20 3.4

0

6.4 3.5

0

2

5.3 2.8

6

63.055.6210.65

0.250

0.22

23.49220.521.6910.37

3.770.1

2.342

20.410.9100.651Tính lại tâm cho các nhóm:Lần lặp 2:

C1 (6.4, 3.52); C2 (5.36, 2.86)

iA11

2

3

4

5

6

7

8

9

105.40

7.90

5.80

6.20

4.40

5.80

6.10

4.30

6.70

6.20A2Tính lại tâm cho các nhóm:3.40

3.80

2.70

2.90

2.90

4.00

2.80

3.00

3.00

3.40Nhóm gần nhất

1.0144

2.3284

1.0324

0.4244

4.3844

0.5904

0.6084

4.6804

0.3604

0.05440.2932

7.3916

0.2192

0.7072

0.9232

1.4932

0.5512

1.1432

1.8152

0.99722

1

2

1

2

1

2

2

1

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.2 – Cây quyết định tạo ra từ thuật toán học cây quyết định trong R

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×