Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN CÔNG VIỆC

ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN CÔNG VIỆC

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. KẾT LUẬN

Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình

giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học – từ chỗ quan

tâm tới việc học sinh học được gì đến quan tâm tới việc học sinh học được cái gì

qua việc học. Trước bối cảnh đó cũng như để chuẩn bị cho quá trình đổi mới

chương trình sau năm 2015, việc dạy học và kiểm tra, đánh giá theo theo định

hướng phát triển năng lực của người học là cần thiết.

Trong những năm qua, ngành giáo dục đã thực hiện nhiều công cuộc trong

đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và đã đạt được những thành

công bước đầu. Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy của bản thân cũng như việc dự

giờ đồng nghiệp tại trường tôi thấy rằng sự sáng tạo trong việc đổi mới phương

pháp dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh… chưa nhiều. Dạy học

vẫn nặng về truyền thụ kiến thức.Việc rèn luyện kỹ năng chưa được quan

tâm.Hoạt động kiểm tra, đánh giá chưa thực sự khách quan, chính xác (chủ yếu

tái hiện kiến thức), đánh giá cuối kì chưa chú trọng đánh giá quá trình.Tất cả

những điều đó dẫn tới học sinh học thụ động, lúng túng khi giải quyết các tình

huống trong thực tiễn.

Vậy để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, trong giai đoạn

hiện nay, chúng ta cần phải có những bước đi hợp lý, với lộ trình cụ thể, tập

trung vào thực hiện những nhiệm vụ như sau:

+ Một là, xây dựng, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, định hướng trong lĩnh

vực giáo dục và đào tạo, đồng thời có các biện pháp mạnh, hiệu quả trong việc

quản lý Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo.

+ Hai là, tăng cường hợp tác quan hệ quốc tế có hiệu quả để phát huy được

những ưu việt của giáo dục đại học thế giới, đồng thời tiết kiệm đến mức tối đa

cho nền giáo dục nước nhà.

+ Ba là, xem xét tổng thể từ các cấp học, các lĩnh vực đào tạo để đảm bảo

tính “liên thơng” trong tồn hệ thống giáo dục quốc dân.22Xin chân thành cảm ơn các thầy cơ giáo đã nhiệt tình giảng dạy trong thời

gian qua và xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác giữa trường Đại học Thủ đơ và

Phòng Giáo dục – Đào tạo Huyện Phú Xuyên để giúp cho các học viên như

chúng tơi có đủ điều kiện để tham gia đợt xét nâng ngạch Giáo viên tiểu học sắp

tới.

Phú Xuyên, ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Người viết thu hoạchNguyễn Thị Nhàn23TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ban Bí thư TW Đảng (2010).Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá cán

bộ, cơng chức (QĐ số 286-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Bộ Chính trị).

[2] Nghị định số115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính

phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

[3] Quốc hội nước CHXHCNVN (2008). Luật cán bộ, công chức - Luật số:

22/2008/QH12;

[4] Nguyễn Hữu Thân, DBA - Tiến sĩ QTKD (2000);Quản trị nhân sự - NXB. TP

Hồ Chí Minh, 2000.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013). Hỏi – đáp về một số nội dung đổi mới căn bản,

toàn diện giáo dục và đào tạo, NXB Giáo dục Việt Nam.

[6] Phạm Minh Hạc (2010). Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI,

NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Phạm Văn Khanh (2009). Văn hóa học đường: Bản chất, nội dung và biện pháp

xây dựng. Kỷ yếu Hội thảo Văn hóa học đường –Lý luận và thực tiễn, Hội Khoa

học Tâm lý giáo dục Việt Nam.24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN CÔNG VIỆC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×