Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUALITY CONTROL / KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

QUALITY CONTROL / KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUALITY CONTROL PLANTình hình thực hiện hệ thống chất lượng theo các báo cáo của bộ phận

chất lượng bao gồm các hiệu chỉnh và biện pháp phòng ngừa từ lần.

The status of quality policy target achievement as established in "Project

Quality Policy" of the Project Quality Plan.

Tình hình hồn thành các mục tiêu chính sách chất lượng như đã thiết lập

trong “chính sách chất lượng cơng trình” của kế hoạch chất lượng cơng

trình.3.1.4. Evaluation – Đánh giá

The Project Manager determines whether or not Project Quality system is

continuing to be appropriate and effective, based on the proceedings of the

review meeting and records his remarks in the column for the evaluation of the

Project Manager. The Project Manager then promptly orders corrective actions,

against matters which have been found to be nonconforming.

Chủ nhiệm cơng trình xác định hệ thống chất lượng có đang được thi hành

đúng mức và hiệu quả không, dựa trên các biên bản hội họp và các ghi chú

trên cột Đánh giá của chủ nhiệm cơng trình.

3.1.5. Record – Hồ sơ

The Quality Representative of this project establishes and maintains minutes of

the Project Review Board.

Bộ phận chất lượng thiết lập và duy trì các biểu mẫu kiểm tra.3.2. Procedure for Drawings, Documents and Data control / Quy trình quản

lý dữ liệu, tài liệu và bản vẽ

3.2.1. Document and Data Control - Quản lý thông tin và tài liệu

The control of documents and data shall be in accordance with the Contract

requirements. Document Control Procedure shall cover all fields of document control

including but not limited to the drafting, reviewing/authorizing, issuing, receiving,

distributing, filing, retrieving and returning the documents related to the Contract. These

documents include, but not be limited to;

Việc quản lý thông tin và tài liệu sẽ phù hợp với các yêu cầu của nhà thầu. Thủ tục

quản lý tài liệu sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn tới, các bản vẽ thiết kế, giấy phép,Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 16 of 41QUALITY CONTROL PLANtài liệu đi và hay phân phối, tài liệu có liên quan của nhà thầu, nhưng không giới hạn

tới:

-Specification – Tiêu chuẩn;-Drawing – Bản vẽ;-Schedules – Bản tiến độ;-Programs – Chương trình hành động;-Manuals – Thông tin hướng dẫn;-Quality Plan and Procedures – Thủ tục;-Audit and check records – Biên bản kiểm tra sổ sách;-Inspection and test records – Biên bản thí nghiệm và nghiệm thu;-Progress reports – Báo cáo tiến độ;-Minutes and instruction – Biên bản và chỉ thị

a. Correspondence – Thư từ

The incoming project correspondence is read by the Project Manager or

delegated person who identified those responsible for action required.

Thư đến phải được xem xét bởi chủ nhiệm cơng trình hoặc là người được

ủy nhiệm, phải nhận ra được các nhiệm vụ phải hành động.

b. Project Documents – Tài liệu dự án

Allincomingandoutgoingprojectdocumentswhichincludecorrespondence, drawings, reports etc., and electronic data shall be

registered. Project documents which are specified as outputs are verified

and approved before issue.

Các tài liệu đến và đi, bao gồm: thư từ, bản vẽ, báo cáo…và các thông tin

điện tử được bảo đảm. Tài liệu dự án được hiểu như là sản phẩm đã được

thẩm tra và chấp thuận trước khi phát hành.

c. Controlled Documents /Tài liệu được quản lý

Controlled Documents are available at defined locations.

Tài liệu được quản lý có hiệu lực ở những nơi nhất định.

All Controlled Documents are issued with the latest revisions which are

identified with a coding.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 17 of 41QUALITY CONTROL PLANTài liệu được quản lý được phát hành là phiên bản mới nhất, được nhận

biết bằng các ký hiệu.

A register of controlled documents shall be maintained at the archives of the

Contractor’s Project Office.

Danh sách những tài liệu được quản lý sẽ được lưu tại văn phòng nhà

thầu.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 18 of 41QUALITY CONTROL PLANd. Control References / Quản lý tài liệu tham chiếu

A register of control reference documents and material shall be maintained.

Danh sách những tài liệu tham chiếu sẽ được lưu.

e. Obsolete and Superseded Documents and Data / Thông tin và tài liệu quá

hạn, hủy bỏ

All obsolete and superseded documents and data are identified and marked

accordingly.

Thông tin và tài liệu quá hạn, hủy bỏ sẽ được nhận ra và phân loại rõ ràng.

f. Correspondence Identification – Phân loại thư từ

The incoming and outgoing correspondence transmitted during the Contract

period shall be classified according to the respective senders/receivers such

as:

Toàn bộ thư từ đến và đi sẽ được phân loại theo đơn vị gửi hoặc nhận

-Employer’s Representative – Đại diện chủ đầu tư;-Authorities – Chính quyền địa phương;-Suppliers/Sub-Contractors – Nhà cung cấp/ nhà thầu phụ-Designers – Đơn vị thiết kế-Third parties/Others – Bên thứ 3All outgoing correspondence shall be registered and given a unique

registration code.

Toàn bộ thư từ đi sẽ được sẽ được ghi sổ và có mã số nhất định.

g. Drawings – Bản vẽ

The incoming drawings and outgoing drawings shall be controlled in similar

manner as stipulated for Documents above.

Toàn bộ bản vẽ đến và đi sẽ được quản lý như các tài liệu nêu trên

h. Filing System – Hệ thống văn thư lưu trữ

The Administration/ Procurement Manager/ Engineer shall establish and

maintain a filing system as set out in Project Document Control Procedures.

Các cấp quản lý, kỹ sư sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống văn thư lưu trữ

như được trình bày trong Thủ tục quản lý tài liệu dự án.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 19 of 41QUALITY CONTROL PLANi.Document and Data Changes – Thay đổi thông tin và tài liệu

Changes to documents and data must be authorised.Changes todocuments and data must be identified on the documents and the

procedure should include the recall of obsolete documents in order that they

will not be used unknowingly.

Việc thay đổi thông tin và tài liệu phải được cho phép. Việc thay đổi thông

tin và tài liệu phải được nhận ra trên tài liệu đó và nên bao gồm cả các tài

liệu cũ để bảo đảm rằng sẽ khơng có sự sử dụng nhầm lẫn.

j.Oral Communications - Giao tiếp bằng lời nói

-Telephone conversations - Giao tiếp bằng điện thoại

When the telephone is used to give or receive an instruction, such

instruction shall be recorded in writing and this record shall be treated

in the same way as correspondence.

Khi điện thoại được sử dụng để ra hay nhận những chỉ thị, chỉ thị này sẽ

được ghi lại và có giá trị như các văn bản khác.-Information discussions – Các cuộc thảo luận

When these discussions include the giving or receipt of an

instruction, the instruction shall be recorded and treated as

correspondence.

Khi các cuộc thảo luận bao gồm việc ra hay nhận những chỉ thị, chỉ thị

này sẽ được ghi lại và có giá trị như các văn bản khác-Meetings – Họp

Meetings shall be minuted. The form and extent of the minutes and

their production will be the responsibility of the chairman where the

Contractor is chairing the meeting. If minutes are not to be produced

by others, then any instructions or agreements reached shall be

recorded and treated as correspondence.

Nội dung các cuộc họp sẽ được ghi nhận. Hình thức và phạm vi của

các biên bản này sẽ là trách nhiệm của người chủ tọa cuộc họp nơi nhà

thầu tổ chức cuộc họp đó. Nếu biên bản không phải là được tạo ra bởiTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 20 of 41QUALITY CONTROL PLANnhững người khác, các chỉ thị và thỏa thuận sẽ được ghi lại và có giá trị

như các văn bản khác.

-Records – Biên bản

The filing system of the Contractor and the partners shall be

compatible and in accordance with the Document Control Procedure.

Hệ thống văn thư lưu trữ của nhà thầu và cộng sự phải tương thích và

phù hợp với thủ tục quản lý tài liệu.3.3. Procedure for Material procurement & Work orders - Quy trình nhập vật

tư và trình tự cơng việc

3.3.1. Purpose – Mục tiêu

The purpose of this Procedure is to ensure that all materials and services

purchased for use in the Project are of acceptable quality and suitable for

incorporating or use in the Project and in accordance with the Client's and

Consultant's requirements.

Mục tiêu của thủ tục này là để bảo đảm rằng tất cả vật liệu và việc nhập vật

liệu để sử dụng cho cơng trình đều có chất lượng đạt yêu cầu và phù hợp hoặc

là đạt yêu cầu của chủ đầu tư và nhà tư vấn.

3.3.2. Scope – Phạm vi áp dụng

This Procedure describes all stages in specifying, verifying and inspecting at

various stages all products, equipment and services required for incorporating in

the Project, such as:

Thủ tục này mô tả tất cả các giai đoạn xác nhận, kiểm tra, nghiệm thu trong tất

cả các sản phẩm, thiết bị và dịch vụ tạo nên cơng trình, như là:

a)Concrete – Bê tông

i. Cement – Xi măng

ii. Gravel – Cốt liệu

iii. Sand - Cátb)Rebar: Procurement & Test Certificate – Cốt thép: chứng chỉ kiểm tra và

nhập hàng.c)Others – Các sản phẩm khácTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 21 of 41QUALITY CONTROL PLANMaterials and services which are not to be incorporated into the Project (e.g.

stationery, office equipment etc.) do not fall under this Procedure.

Các vật liệu và dịch vụ không tạo thành công trình (như là đồ dùng văn

phòng…) khơng thuộc phạm vi điều chỉnh của thủ tục này.

3.3.3. Procedure – Thủ tục

3.3.3.1.General – Tổng quan

a) The Sub-Contractor shall prepare a list of materials, equipment and

services to be purchased for the Project, in conjunction with the

Consultant, the Main-contractors and the Client and with reference to

Contract documents.

Nhà thầu phụ sẽ chuẩn bị danh sách vật liệu, thiết bị và dịch vụ cần

nhập về có kết hợp với nhà tư vấn, nhà thầu chính và chủ đầu tư; có

tham chiếu đến tài liệu của nhà thầu.

b) The Consultant approves the materials on the basis of samples and/or

drawings. Samples submitted for approval are kept for the period of the

project.

Nhà tư vấn chấp thuận vật liệu dựa trên các vật liệu mẫu và/hoặc các

bản vẽ. Vật liệu mẫu đệ trình để phê chuẩn được giữ trong giai đoạn

của cơng trình.

c) Sub-contractor Evaluation Reports are approved by the Project

Manager.

Báo cáo định giá nhà thầu phụ được phê chuẩn bởi chủ nhiệm cơng

trình.

Procurement Engineer – Kỹ sư thu mua

The Sub-contractor shall appoint one or more personnel to act as

Procurement Engineers. This duty may be in addition to any other duties

they may perform.

Nhà thầu phụ sẽ cử ra 1 hay nhiều người làm việc như là những kỹ sư thu

mua.3.3.3.2.Evaluation of subcontractors/supplier – Định giá của nhà thầu phụ/nhà

cung cấp.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 22 of 41QUALITY CONTROL PLANa) Prior to placing orders for the materials, after the receipt of quotations,

the Procurement Engineer shall evaluate the potential subcontractors/

suppliers on the basis of their ability to supply and meet the subcontract

requirements. After evaluation of all the potential subcontractors/

suppliers, the successful subcontractor/ supplier is selected.

Trước khi đặt hàng vật liệu, sau khi nhận bản báo giá, kỹ sư thu mua sẽ

đánh giá nhà thầu phụ/nhà cung cấp dựa trên khả cung cấp và các yêu

cầu của nhà thầu phụ.

b) Obtain approval of Client / Consultant if necessary.

Có sự chấp thuận của chủ đầu tư/nhà tư vấn nếu cần thiết.

c) Upon approval of Client/Consultant, a purchase order specifying the

Sub-Contractor's requirements, is prepared and sent to the successful

supplier for action.

Dựa trên sự chấp thuận của chủ đầu tư/nhà tư vấn, đơn đặt hàng được

chuẩn bị và chuyển đến nhà cung cấp.

3.3.3.3.Purchasing and Work ordering Data – Dữ liệu đặt hàng cơng việc và hàng

hóa.

A Purchase and Work Order shall include -Bao gồm:

a) A precise identification of the product/ material ordered, including, as

relevant,

Các chứng từ liên quan của sản phẩm/vật liệu bao gồm

i.Name, make, type or grade, dimensions, model number

Tên, xuất xứ, mác, cỡ, loạiii.Drawings – Các bản vẽiii.Purpose for which required and ratingiv.Material, color, finish etc – Vật liệu, màu sắc, hoàn thiện…v.Standard or specification to be complied with – tiêu chuẩn áp dụngb) Arrangements for quality verification.

Chứng chỉ chất lượng

c) Arrangements for delivery and packing details, if applicable.

Phiếu giao hàng và chi tiết bao bì, nếu thích hợpTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 23 of 41QUALITY CONTROL PLANd) Delivery / Install date and time.

Ngày giờ giao hàng, lắp đặtTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 24 of 41QUALITY CONTROL PLAN3.3.3.4.Verification of purchased material – Kiểm tra hàng hóa mua về

a) If so specified in the Purchase and Work Order, the Sub-contractor may

(himself or through a third party) inspect and/or test the material to be

supplied at the supplier premises or elsewhere (e.g. in a laboratory of a

testing organization).

Dựa theo đơn đặt hàng, nhà thầu phụ sẽ kiểm tra và/hoặc thí nghiệm

vật liệu được cung cấp.

b) Whether or not so inspected and / or tested, the Sub-contractor's

Engineer shall inspect the material on delivery to the Project site.

Dù có kiểm tra và/hoặc thí nghiệm hay khơng, kỹ sư nhà thầu phụ sẽ

kiểm tra vật liệu đến công trường.

c) If the material to be supplied does not conform to the requirements

specified in 3.3.3.5 (a), 3.3.3.5 (b), it shall be either :

Nếu vật liệu không đạt theo các yêu cầu ở mục 3.3.3.5 (a) và (b), nó sẽ

bị:

i. Rejected. The Sub-Contractor shall then specify whether the material

is to be replaced by a conforming one, rectified, or the Purchase and

Work Order be canceled and the material re-ordered from another

supplier or

Từ chối. Sau đó nhà thầu phụ sẽ chỉ ra vật liệu thay thế phù hợp,

sửa chữa, hoặc là hủy đơn đặt hàng và tìm nhà cung cấp khác.

ii. Accepted by concession, in accordance with Procedure for Control of

Nonconforming Materials and Equipment

Chấp nhận, phù hợp với thủ tục quản lý vật liệu và thiết bị không

phù hợp.

d)If the material supplied is found to comply with specified requirements, it

shall be accepted and the supplier’s invoice shall be certified to that

effect.

Nếu vật liệu cung cấp đạt u cầu thì nó sẽ được chấp thuận và hóa

đơn được ký có hiệu lực.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 25 of 41QUALITY CONTROL PLAN3.4. Procedure for Control of Non-conforming materials and equipment Thủ tục quản lý vật liệu và thiết bị không phù hợp

3.4.1. Purpose – Mục tiêu.

The purpose of this Procedure is to ensure that any materials, workmanship

and equipment which do not conform to specified requirements are prevented

from unintended installation or use, thus avoiding unnecessary costs.

Mục tiêu của thủ tục này là để bảo đảm rằng bất kỳ vật tư thiết bị nào không

phù hợp với yêu cầu được ngăn ngừa đưa vào sử dụng, từ đó giảm được chi

phí.

3.4.2. Scope – Phạm vi áp dụng

This Procedure deals with identification, evaluation, segregation and disposition

of nonconforming materials, workmanship and equipment. It also covers

documentation and notification of nonconformities to functions concerned.

Thủ tục này đề cập đến việc nhận dạng đánh giá, phân loại và sắp xếp các vật

tư và thiết bị không phù hợp.

3.4.3. Definition – Định nghĩa

Specification - A document stating the requirements for any product or service

to be incorporated in the Project. Such documents shall be, in order of

precedence: Contract documents / Specifications

Yêu cầu kỹ thuật – một tài liệu nêu rõ các yêu cầu của hàng hóa hay dịch vụ

tạo nên cơng trình.

3.4.4. Procedure – Thủ tục

3.4.4.1.Responsibility - Nhiệm vụ

The Sub-Contractor shall be responsible for all actions dealing with

nonconforming materials and equipment. However, all or part of this

responsibility may be delegated to one of the concerned party when the

nonconforming product or equipment is part of the Work for which the

relevant party is responsible.

Nhà thầu phụ có trách nhiệm với mọi công tác liên quan đến các vật tư và

thiết bị khơng phù hợp. Tuy nhiên, một phần hay tồn bộ trách nhiệm nàyTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 26 of 41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUALITY CONTROL / KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×