Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Duties, Responsibilities and Authorities of Key Personnel / Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của những nhân sự chính

4 Duties, Responsibilities and Authorities of Key Personnel / Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của những nhân sự chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUALITY CONTROL PLAN-Liaising with the Employer’s Representative on issues relating to the Works.

Liên lạc với đại diện của chủ đầu tư về các vấn đề có liên quan tới cơng

việc-Ensuring timely claim and payment and cash flow

Bảo đảm việc thanh toán và chi trả đúng tiến độ-Overseeing the implementation for the Project Quality Plan.

Bao quát việc thực thi Kế hoạch quản lý chất lượng-Attending principal meetings and any other meeting with the Employer and

the Employer’s Representative

Tham dự những cuộc họp quan trọng và các cuộc họp với chủ đầu tư và

đại diện chủ đầu tư2.4.1. Site Managers (for each trade) / Các quản lý (cho từng hạng mục)

The Site Managers (for each trade) is appointed by the Project Manager as necessary

to control the construction activities on Site. The Site Managers (for each trade) is

responsible to the Project Manager for the conduct of the Works under his control. The

Site Managers (for each trade) shall ensure that the standard of work is maintained at

the level necessary to ensure the completed Works conform to the contract

requirements. A prime aspect of these supervisory activities is the maintenance of the

required Quality Standards and the coordinates of the conduct of required tests and

inspections in accordance with Contract and Quality Plan.

Quản lý công trường là người mà giám đốc dự án giao trách nhiệm điều hành ngồi

cơng trường. Quản lý công trường (cho mỗi công việc) chịu trách nhiệm với Giám đốc

dự án về công việc của mình. Quản lý cơng trường phải đảm bảo chắc chắn, duy trì

cơng việc theo hợp đồng

2.4.2. Quality Assurance/ Control Engineer / Tư vấn kiểm tra chất lượng

The QA Engineer has the authority and the responsibility for ensuring the effectiveness

of Project Quality Assurance and Control System/Plan. His duties include but are not

limited to:

Tư vấn kiểm tra có quyền và trách nhiệm đảm bảo rằng hiệu quả của Kế hoạch hệ

thống kiểm tra và an toàn chất lượng dự án. Trách nhiệm của tư vấn bao gồm nhưng

không giới hạn bởi:Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 13 of 41QUALITY CONTROL PLAN-To ensure that the system is both efficient and effective in its control of the various

activities of the Works.

Đảm bảo hệ thống này vừa hiệu lực và hiệu quả trong việc quản lý các công việc

tại cơng trình-Plan and implement the internal audits for the Works.

Lên kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra nội bộ trong thi công-Identify quality problems.

Phát hiện những vấn đề về chất lượng-Initiate corrective action and/or provide solutions to quality problems through

designated channels.

Triển khai sửa chữa hay đưa ra những biện pháp giải quyết vấn đề chất lượng

thông qua những thiết kế bổ xung.-Control further processing, installation or delivery of non-conforming product until

correction of the unsatisfactory condition is made good.

Kiểm soát q trình gia cơng, lắp đặt hay vận chuyển những sản phẩm không đạt

cho tới khi đạt yêu cầu.-Initiate, recommend or provide preventive action to prevent or avoid repetition of

conditions adverse to the required quality.

Triển khai, tư vấn hay cung cấp biện pháp phòng hoặc tránh những lỗi lặp lai có

ảnh hưởng chất lượng yêu cầu.The QA Engineer will play a independent role from the Construction Team and will be

responsible for coordination with Employer’s Representative, who will be mobilized

according to contractual requirements and to his own judgment in ensuring quality to

the Employer.

Tư vấn chất lượng sẽ đóng 1 vai trò độc lập đối với đội thi công và sẽ chịu trách nhiệm

cùng với đại diện chủ đầu tư, người sẽ được điều động theo yêu cầu hợp đồng và đưa

nhận xét của mình về chất lượng cho chủ đầu tư.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 14 of 41QUALITY CONTROL PLAN3. QUALITY CONTROL / KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

3.1. Procedure for Project Review / Quy trình kiểm tra dự án

3.1.1. Purpose / Mục đích

The purpose of this procedure is to establish how the Project Manager shall

review the Project Quality System in order to verify the suitability and

effectiveness of the system.

Mục đích của quy trình này là thiết lập cho Giám đốc dự án một hệ thống kiểm

tra chất lượng dự án để xác nhận sự phù hợp và hiệu quả của hệ thống này

3.1.2. Timing of Review / Kiểm tra tiến độ thời gian

The Project Review is supposedly to be carried out before construction. Further

review may be carried out for urgent purposes such as for the settlement of

complaints from clients or for any other important reasons.

Công việc này được chuẩn bị trước khi thi cơng. Có thể có kiểm tra sau này

được thực hiện vì mục đích gấp như phàn nàn của chủ đầu tư hay vì bất cứ lý

do quan trọng nào khác.

3.1.3. Items to be reviewed / Những hạng mục được kiểm tra

The Project Manager reviews the effectiveness of the quality system in terms of

the following items, based on Evaluation Criteria for Project Review.

Chủ nhiệm cơng trình sự hiệu quả của hệ thống chất lượng trong các phần liệt

kê dưới đây, dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá của dự án.

Complaints from Client / Consultant

Các phê bình của chủ đầu tư và nhà tư vấnNonconformities as indicated by the internal and/or external quality audits.

Các bất cập từ sổ sách chất lượng.Preventive Action against nonconformities.

Ngăn ngừa các bất cập.The status of Quality system implementation as reported by the Quality

Representative including corrective and preventive actions from time to

time.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 15 of 41QUALITY CONTROL PLANTình hình thực hiện hệ thống chất lượng theo các báo cáo của bộ phận

chất lượng bao gồm các hiệu chỉnh và biện pháp phòng ngừa từ lần.

The status of quality policy target achievement as established in "Project

Quality Policy" of the Project Quality Plan.

Tình hình hồn thành các mục tiêu chính sách chất lượng như đã thiết lập

trong “chính sách chất lượng cơng trình” của kế hoạch chất lượng cơng

trình.3.1.4. Evaluation – Đánh giá

The Project Manager determines whether or not Project Quality system is

continuing to be appropriate and effective, based on the proceedings of the

review meeting and records his remarks in the column for the evaluation of the

Project Manager. The Project Manager then promptly orders corrective actions,

against matters which have been found to be nonconforming.

Chủ nhiệm cơng trình xác định hệ thống chất lượng có đang được thi hành

đúng mức và hiệu quả không, dựa trên các biên bản hội họp và các ghi chú

trên cột Đánh giá của chủ nhiệm cơng trình.

3.1.5. Record – Hồ sơ

The Quality Representative of this project establishes and maintains minutes of

the Project Review Board.

Bộ phận chất lượng thiết lập và duy trì các biểu mẫu kiểm tra.3.2. Procedure for Drawings, Documents and Data control / Quy trình quản

lý dữ liệu, tài liệu và bản vẽ

3.2.1. Document and Data Control - Quản lý thông tin và tài liệu

The control of documents and data shall be in accordance with the Contract

requirements. Document Control Procedure shall cover all fields of document control

including but not limited to the drafting, reviewing/authorizing, issuing, receiving,

distributing, filing, retrieving and returning the documents related to the Contract. These

documents include, but not be limited to;

Việc quản lý thông tin và tài liệu sẽ phù hợp với các yêu cầu của nhà thầu. Thủ tục

quản lý tài liệu sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn tới, các bản vẽ thiết kế, giấy phép,Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 16 of 41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Duties, Responsibilities and Authorities of Key Personnel / Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của những nhân sự chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×