Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Organization and Management Responsibility / Trách nhiệm quản lý và tổ chức

3 Organization and Management Responsibility / Trách nhiệm quản lý và tổ chức

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUALITY CONTROL PLANequipment requirements for the successful realization of the Works. The PM shall

ensure that all personnel are trained in the performance of their respective activities

and other activities, which directly or indirectly affect the quality of the Works and any

work activity or workplace safety and environment.

Giám đốc dự án có trách nhiệm xem xét kỹ các điều kiện và trách nhiệm của hợp

đồng, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao cũng như phải bảo đảm

đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về trang thiết bị để thực hiện Dự án thành cơng tốt đẹp.

Ngồi ra, Giám đốc Dự án phải chắc chắn các nhân viên phải được huấn luyện và

thực hiện tốt các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình và còn có khả năng

làm các cơng việc khác, mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất lượng của

Dự án, mơi trường và sự an tồn của cơng trường.

To ensure that the Quality System/Plan is implemented, performed, reviewed and is

effective, the PM shall appoint a Quality Assurance Engineer. This QA Engineer shall

have proven experience in QA Management and will be fully responsible for the Quality

System. The QA Engineer shall have the power and authority to develop a Quality

Management structure within the organization for the purpose of developing,

implementing and reviewing the Quality System. Review of the Quality System will

include the Internal Auditing of the Quality System, and all elements thereof, for

conformance to the requirements of the Contract, Standards, Quality Plans,

Procedures, Method Statements and Work Instructions.

Để chắc chắn Kế hoạch quản lý chất lượng được giám sát, thực hiện đầy đủ và có

hiệu quả, Giám đốc dự án sẽ bổ nhiệm Kỹ sư quản lý chất lượng giàu kinh nghiệm

thực tiễn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về Hệ thống chất lượng. Kỹ sư quản lý

chất lượng phải có đủ năng lực và quyền hạn để triển khai thực hiện và giám sát Hệ

thống chất lượng. Giám sát Hệ thống chất lượng bao gồm việc kiểm tra nội bộ và tất

cả các yếu tố để từ đó, chỉnh sửa cho phù hợp với những yêu cầu của Hợp đồng,

Tiêu chuẩn kỹ thuật, Kế hoạch quản lý chất lượng, Phương án thi cơng, Quy trình làm

việc và các Chỉ dẫn cơng việc.

The quality management responsibilities include, but are not limited to, the following

roles, responsibilities and authorities:Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 8 of 41QUALITY CONTROL PLANTrách nhiệm quản lý chất lượng bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, những vai trò,

trách nhiệm và quyền hạn sau:Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 9 of 41QUALITY CONTROL PLAN2.3.1 For Management Level 1 / Quản lý cấp 1:

Develop and maintain activity schedule by nominating responsible personnel to:

Bổ nhiệm nhân sự chịu trách nhiệm triển khai và duy trì tiến độ cơng việc sau:

-Achieve premised objectives

Hoàn thành mục tiêu đề ra-Develop activities time schedules, staff, cost, time and quality

Tiến hành công việc đúng tiến độ, kinh phí, thời gian và chất lượng-Set individual activity goals; time, cost and quality

Đặt mục tiêu, tiến độ, kinh phí và chất lượng-Monitor activity performances

Theo dõi cơng việc-Develop activity performances

Tiến hành công việcEnsure skilled and trained personnel are available

Đảm bảo ln có nhân lực được đào tạo và có tay nghề

Ensure there is a safe working environment

Đảm bảo môi trường làm việc an toàn

Ensure timely activity reports are maintained

Đảm bảo luôn báo cáo công việc đúng thời gian

Ensure work objectives are met in quality, cost and time

Đảm bảo công việc đáp ứng được chất lượng, kinh phí và thời gian

Assist at all times other managers in achieving project objectives

Trợ giúp mọi lúc các quản lý khác để đạt được mục tiêu dự án

Ensure all areas of work that impact on the critical path are constantly

evaluated and reported

Đảm bảo rằng tất cả khu vực thi cơng mà có tác động trong những thời điểm

quyết định phải được kiểm tra và báo cáo thường xuyên

Develop and manage detailed procedures

Tiến hành và quản lý trình tự chi tiếtTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 10 of 41QUALITY CONTROL PLAN2.3.2 For Management Levels 2 and 3 / Cấp độ quản lý 2 và 3:

Ensure personnel work responsibilities and goals are defined and are

achievable.

Đảm bảo trách nhiệm và mục tiêu công việc của nhân viên được xác định rõ

và thực hiện được

Assist at all times other working teams and other colleagues

Luôn hỗ trợ đồng nghiệp và đội khác

Perform work activities in a timely and cost effective manner

Thực thi công việc đúng tiến độ và có hiệu quả kinh phí

Be committed to Company and Project Objectives

Luôn tận tâm với công ty và với mục tiêu của Dự án

Develop activity plans for subordinates and set achievable personal goals

Tiến hành các kế hoạch của công việc cho cấp dưới và đặt mục tiêu cho các

cá nhân,

Develop and manage “inspection test plan”

Tiến hành và quản lý “Kế hoạch thí nghiệm nghiệm thu”

Co-ordinate test and inspection program

Kết hợp các thí nghiệm và chương trình nghiệm thu

Ensure project schedules are developed for:

Đảm bảo tiến độ cho công việc

-Work activities / Việc thi công-Project / Dự ánExpedite interface material and services to ensure commitment support and

achievement of the project objective.

Đảm bảo mọi công việc và vật tư luôn hỗ trợ và đạt được mục tiêu của dự án

Develop and manage detail procedures.

Tiến hành và quản lý trình tự chi tiết

Develop and manage the quality control sign off checklist (as required)

Tiến hành và quản lý biên bản quản lý chất lượng (theo yêu cầu)Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 11 of 41QUALITY CONTROL PLANPrepare, develop and report on the following types of document/data as

appropriate:

Chuẩn bị tiến hành và báo cáo theo những mẫu sau:

-Daily manpower and equipment reports

Báo cáo về nhân lực và thiết bị-Quality Records

Báo cáo chất lượng-Certifications and reports

Các báo cáo và giấy chứng nhận-Materials and equipment conformance records.

Báo cáo về thiết bị và vật tư2.4Duties, Responsibilities and Authorities of Key Personnel / Nhiệm vụ,

trách nhiệm và quyền hạn của những nhân sự chính

Project Manager / Giám đốc dự án

The Project Manager shall report to the Tung Feng head office and is

responsible in general for the overall execution and completion of the Works in

the following areas:

Giám đốc dự án sẽ báo cáo với văn phòng chính và chịu trách nhiệm chung

cho tồn bộ cơng trinh thi cơng:

-Ensuring that the Works are completed within the specified time and budget

and meet all quality requirements under the Contract;

Đảm bảo rằng Công việc thi cơng hồn thành trong thời gian và ngân sách

cụ thể và đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng theo hợp đồng.-Managing the day to day operation of the Works

Quản lý điều hành công việc thi công hàng ngày-Developing resources, plant, machinery and equipment, manpower and

Sub-Contractor to meet the contractual requirements.

Phát triển các nguồn máy móc thiết bị, nhân lực và thầu phu để đáp ứng

những yêu cầu theo hợp đồngTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 12 of 41QUALITY CONTROL PLAN-Liaising with the Employer’s Representative on issues relating to the Works.

Liên lạc với đại diện của chủ đầu tư về các vấn đề có liên quan tới công

việc-Ensuring timely claim and payment and cash flow

Bảo đảm việc thanh toán và chi trả đúng tiến độ-Overseeing the implementation for the Project Quality Plan.

Bao quát việc thực thi Kế hoạch quản lý chất lượng-Attending principal meetings and any other meeting with the Employer and

the Employer’s Representative

Tham dự những cuộc họp quan trọng và các cuộc họp với chủ đầu tư và

đại diện chủ đầu tư2.4.1. Site Managers (for each trade) / Các quản lý (cho từng hạng mục)

The Site Managers (for each trade) is appointed by the Project Manager as necessary

to control the construction activities on Site. The Site Managers (for each trade) is

responsible to the Project Manager for the conduct of the Works under his control. The

Site Managers (for each trade) shall ensure that the standard of work is maintained at

the level necessary to ensure the completed Works conform to the contract

requirements. A prime aspect of these supervisory activities is the maintenance of the

required Quality Standards and the coordinates of the conduct of required tests and

inspections in accordance with Contract and Quality Plan.

Quản lý công trường là người mà giám đốc dự án giao trách nhiệm điều hành ngồi

cơng trường. Quản lý cơng trường (cho mỗi công việc) chịu trách nhiệm với Giám đốc

dự án về cơng việc của mình. Quản lý cơng trường phải đảm bảo chắc chắn, duy trì

cơng việc theo hợp đồng

2.4.2. Quality Assurance/ Control Engineer / Tư vấn kiểm tra chất lượng

The QA Engineer has the authority and the responsibility for ensuring the effectiveness

of Project Quality Assurance and Control System/Plan. His duties include but are not

limited to:

Tư vấn kiểm tra có quyền và trách nhiệm đảm bảo rằng hiệu quả của Kế hoạch hệ

thống kiểm tra và an toàn chất lượng dự án. Trách nhiệm của tư vấn bao gồm nhưng

không giới hạn bởi:Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 13 of 41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Organization and Management Responsibility / Trách nhiệm quản lý và tổ chức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×