Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
17 Noise Control - Kiểm soát tiếng ồn

17 Noise Control - Kiểm soát tiếng ồn

Tải bản đầy đủ - 0trang

SAFETY CONTROL PLANGenerator shall be used/. Máy phát điện sẽ được sử dụng

4.17.3Reducing noise from

identified noise sources by exchanging equipment and/or processes

for a quieter alternative or by engineering control methods to quieten

the existing one.

Giảm ồn bằng cách thay đổi thiết bị hay q trình gây ồn đó hay sử

dụng các biện pháp kỹ thuật để giảm thiểu.4.17.4Monitoring

work

schedules to check that noisy work is carried out as specified, away

from other workers, outside hours, etc.

Theo dõi tiến độ công việc để kiểm tra các công việc gây ồn đang thực

hiện đúng yêu cầu kỹ thuật.4.17.5Monitoring if noisy

areas are identified and well marked so employees and contractors

can avoid entering them unnecessarily.

Xác định rõ ràng khu vực gây ồn để mọi người né tránh việc vào khu

vực đó khi khơng cần thiết.4.17.6Monitoring whether

training and hearing tests have been carried out and if personal

hearing protectors are adequate and are being worn and maintainedTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 41 of 49SAFETY CONTROL PLANcorrectly.

Thực hiện kiểm tra thính giác, thiết bị bảo hộ tai phải đầy đủ, được sử

dụng và bảo dưỡng thích hợp.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 42 of 49SAFETY CONTROL PLAN4.17.7Utilising

safety

toolbox meetings to provide feedback on effectiveness of noise control

measures and personal hearing protectors to employees and

employers.

Tận dụng các cuộc họp về an tồn để cung cấp các thơng tin cần thiết

cho việc kiểm sốt tiếng ồn và bảo hộ thính giác cho công nhân viên.4.17.8Posting on safety

notice boards results of noise assessments conducted and additional

noise information.

Thông báo trên bảng các thông tin đánh giá tiếng ồn và các thông tin

khác.5Hazard Analysis - Phân tích các nguy cơ tai nạn lao động5.1. Mobilization – Sự điều động

5.1.1 Traffic accident would occur – Tai nạn xe cộ

Use one defined road, and arrange flag-men especially at the entrance of site.

Đường xá rõ ràng, sắp xếp người dẫn đường đặc biệt là ở lối vào công

trường.Check the height and weight of load if disturb traffic regulation or not.

Kiểm tra độ cao và tải trọng của xe cơ giới có phù hợp hay khơng.Check if there is no disturbance such as telephone line, electricity line or so.

Kiểm tra xem có sự cản trở nào bởi đường dây điện hay điện thoại.5.1.2 Droppings load would injure workers on unloading – Tai nạn do vật rơi

Define person who sends signals and who tie with string.

Xác định rõ người ra hiệu, người móc cáp.Make the ground flat for crane work.

Phân khu vực hoạt động cho cẩu.Unload in order.

Dỡ tải hợp lý.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 43 of 49SAFETY CONTROL PLANUse proper lifting tools for unloading.

Sử dụng thiết bị phù hợp cho việc dỡ tải.All workers should wear helmet and safety shoes.

Toàn bộ cơng nhân phải mang mũ nón và giày bảo hộ.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 44 of 49SAFETY CONTROL PLANNo person is allowed to stay within the lifting radius or under the lifting object.

Khơng ai được phép ở trong bán kính hoạt động của cẩu hay bên dưới vật

nâng.5.2. Site shifting - Đất trượt

5.2.1 Cranes’ collapsing would occur – Cẩu bị sụp

The crane shall pass the inspection.

Xe cẩu phải được nghiệm thu.The ground shall be hard enough and flat.

Nền đất phải đủ cứng và bằng phẳng.Define person who sends signals.

Xác định rõ người ra hiệu.5.3. Excavation - Công tác đào

5.3.1 Workers’ hands may be nipped or caught between the joint of casing pipe.

Tay của cơng nhân có thể bị kẹt giữa các mối nối của ống vách.

Assign one person who sends signals.

Xác định rõ người ra hiệu.Recognize the signals to be used.

Tuân theo hiệu lệnh.Prohibit workers from putting hand under end of casing pipe.

Ngăn cấm công nhân để tay dưới đầu ống vách.5.3.2 Workers may be hit by backhoe or hammer grab - Cơng nhân có thể bị gầu

ngược hay búa rung đánh trúng.

No person is allowed to stay within the excavation area or under the hammer

grab.

Không ai được phép ở trong khu vực máy đào hay cẩu búa rung.5.3.3 Falling soils or boulder from hammer grab may hit workers - Đất đá từ búa

rung có thể văng trúng cơng nhân.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 45 of 49SAFETY CONTROL PLANNo person is allowed to stay within the excavation area or under the hammer

grab.

Không ai được phép ở trong khu vực máy đào hay cẩu búa rung.5.3.4 Workers may fall into the borehole - Cơng nhân có thể ngã và hố khoan

Use safety belt /

Sử dụng dây đeo an toàn.5.4. Rebar Cage Assembling & Installation - Lắp dựng lồng thép

5.4.1 Rebar cage may collapse when lifted - Lồng thép có thể bị đổ sập.

Check fixing or welling points before lifting.

Kiểm tra khóa hay mối hàn trước khi nâng.Rigging point shall be determined by proper calculation.

Mối nối sẽ được tính tốn hợp lý.5.4.2 Workers’ hands may be nipped or caught between the rebar cages when

installed - Tay của cơng nhân có thể bị kẹt giữa các lồng thép khi lắp đặt.

Assign one person who sends signals.

Xác định rõ người ra hiệu.Recognize the signals to be used.

Tuân theo hiệu lệnh.Prohibit workers from putting hand under end of rebar cage.

Ngăn cấm công nhân để tay dưới đầu lồng thép.Guide rope shall be used.

Dây neo an toàn được sử dụng.5.5. Concreting - Công tác bê tông

5.5.1 Workers may fall into the borehole - Cơng nhân có thể ngã vào hố khoan.

Use safety belt.

Sử dụng dây đeo an toàn.5.5.2 Workers may be hit by the concrete agitator track - Cơng nhân có thể bị va

vào máy trộn bê tông.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 46 of 49SAFETY CONTROL PLANUse one defined access road, and arrange flag-men.

Xác định rõ đường đi, sắp xếp người ra hiệu.5.5.3 Workers’ hands may be nipped between the tremie pipe when installed - Tay

của cơng nhân có thể bị kẹt giữa các ống đổ bê tông khi lắp đặt.

Assign one person who sends signals.

Xác định rõ người ra hiệu.Recognize the signals to be used.

Tuân theo hiệu lệnh.Prohibit workers from putting hand under end of tremie pipe.

Ngăn cấm công nhân để tay dưới đầu ống đổ bê tông.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 47 of 49SAFETY CONTROL PLAN6.Environmental Precautions - Bảo vệ môi trường

During piling construction of test pile, the pollution prevention and environment

protection shall be carried out in accordance with Work-Site Environmental

Protection Plan .

Trong suốt quá trình xây dựng, việc phòng chống ơ nhiễm và bảo vệ môi trường sẽ

được thực hiện phù hợp với kế hoạch bảo vệ công trường.

In addition, specific clauses are prepared as follows:6.1. Fuel, Lubricants And Chemicals – Nhiên liệu, dầu nhờn và hóa chất

In order to minimize the risk of ground contamination and accidental discharge to

surface water drains, the following controls must be implemented.

Để giảm thiểu các nguy cơ làm ô nhiễm đất và nước, các việc sau phải được thực

hiện.

6.1.1 Vehicle/plant and equipment fuelled on site is to be controlled to eliminate or

minimize any spillage.

Xe cộ hay thiết bị bị rò rỉ nhiên liệu phải được loại bỏ hoặc hạn chế.

6.1.2 Fuel stored on site will be in an area as designated by Contractor, segregated

from general construction traffic.

Nhiên liệu phải được để nơi đúng chỉ định của nhà thầu, cách ly với các khu

vực chung khác.

6.1.3 All spillage are to be cleaned up immediately and the waste disposed of in a

correct manner.

Nhiên liệu bị chảy ra phải được dọn sạch tức thời.

6.1.4 The disposal of empty drums/containers will be in accordance with

environmental regulations or good environmental practice as appropriate.

Việc vứt bỏ các thùng chứa phải phù hợp với các quy định về môi trường.

6.1.5 Oil, fuel and chemicals must not be poured into site drains, the river or on to

the ground.

Nhiên liệu, dầu hay hóa chât khơng được đổ ra kênh mương, sông hay đất.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 48 of 49SAFETY CONTROL PLAN6.2. Foul Water (Sewage) Discharge - Nước thải

Sanitation must be in accordance with environmental regulations, good

environmental practice and to the satisfaction of the Contractor. Discharges to the

sea must be within the consent levels imposed by the appropriate government

agency.

Hệ thống vệ sinh phải phù hợp với các quy định môi trường. Nước thải ra phải nằm

trong giới hạn cho phép của nơi sở tại.

6.3. NOISE - Tiếng ồn

Traffic movement on graveled roads will, so far as is reasonably practicable, be

similarly restricted to day time hours and will endeavor to avoid residential areas.

Sự vận chuyển trên các con đường rải đá, đủ xa một cách hợp lý, sẽ được hạn chế

trong những thời gian thích hợp và nổ lực tránh các khu dân cư.

6.4. Dust Control - Kiểm soát bụi

The site ground conditions are such that dust must be controlled during civil

works and construction operations. Particularly during very dry days when

wetting may be necessary.Bụi phải được kiểm soát trong suốt quá trình xât dựng. Đặc biệt trong những

ngày trời khơ, việc làm ướt là rất cần thiết.

On very dry days roads are to be watered at least twice a day, once in the

morning and once during the afternoon.

Trong những ngày trời hanh khơ, đường sẽ được tưới ít nhất 2 lần, 1 lần vào

buổi sáng và hơn 1 lần vào buổi chiều.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 49 of 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

17 Noise Control - Kiểm soát tiếng ồn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×