Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
13 Vehicles and Machinary – Xe cộ và máy móc

13 Vehicles and Machinary – Xe cộ và máy móc

Tải bản đầy đủ - 0trang

SAFETY CONTROL PLANAny vehicle with restricted vision shall not move in the vicinity of other

workers, except under the direction of a designated worker who is in a

position to see that the way is clear.

Lái xe phải có giấy phép, điều khiển an toàn, tốc độ phù hợp với điều

kiện địa hình và thời tiết

4.13.3All mobile welding rigs must be equipped with a serviceable fire

extinguisher. All welders and/or helpers must be competent in the use of

such fire extinguishers.

Các thiết bị hàn di động phải được trang bị bình chữa cháy. Tất cả thợ

hàn và phụ tá phải biết sử dụng thành thạo bình chữa cháy.

LIFTING DEVICE – THIẾT BỊ NÂNG4.13.4All lifting devices, particularly cranes must hold a “Certificate of Fitness”

and operators must hold a “Certificate of Competency” as required by

the local regulations.

Tất cả các thiết bị nâng, đặc biệt là xe cẩu, phải có chứng chỉ phù hợp,

người điều khiển cũng phải có chứng chỉ phù hợp.4.13.5Any lifting devices shall only be operated by a competent, authorized

worker and a signal man shall be designated to signal the operator, as

necessary, to properly place and control the loads.

Người điều khiển phải lành nghề, được ủy nhiệm và người trợ lý điều

khiển cẩu được bổ nhiệm, khi cần thiết, ở nơi thích hợp và kiểm soát tải

trọng.4.13.6Hooks, shackles, eyes, ropes, slings and fittings used for hoisting /lifting

shall be designed, manufactured and certified for the intended use by

the manufacturer. They must stamped or clearly indicated by other

means as to their maximum safe working load. Contractors are not to

exceed the safe working load recommended by the manufacturer.

Các móc, còng, dây xích, cáp… dùng để nâng/kéo sẽ được thiết kế sản

xuất và chứng nhận phù hợp bởi nhà sản xuất. Nó phải có dán tem và

các ký hiệu như là tải trọng tối đa. Nhà thầu không được sử dụng vượt

quá tải trọng tối đa này.4.13.7No worker shall allow any part of his or her body to extend under any

load being handled by a crane or other lifting device. Tag line must be

used to guide and control the load where excessive movement isTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 35 of 49SAFETY CONTROL PLANpossible.

Không công nhân nào được phép để bất kỳ một phần nào của cơ thể

bên dưới vật được nâng của thiết bị nâng.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 36 of 49SAFETY CONTROL PLAN4.13.8A maintenance program shall be implemented prior to using any lifting

device and at least monthly thereafter to ensure that all components of

the lifting device are in good condition ( i.e., brakes, boom, cables,

sheaves, etc.). Written records of all inspection results for each crane

shall be available for review.

Phải thực hiện bảo dưỡng trước khi sử dụng thiết bị nâng và sau đó ít

nhất là hàng tháng, để bảo đảm rằng tất cả các bộ phận của thiết bị

nâng đều ở trong điều kiện tốt.

CRANES – SAFE ERECTION / OPERATION

HOẠT ĐỘNG VÀ THĂNG BẰNG AN TOÀN CỦA XE CẨU4.13.9A copy of the current Test Certificate is to be made available for

inspection by the Safety Manager before any crane is brought into

operation on the site.

Một bản copy của chứng chỉ sẽ được kiểm tra bởi giám đốc an toàn

trước khi xe cẩu được mang đến cơng trường.4.13.10

hold a current test certificate.All lifting tackle mustTồn bộ dụng cụ nâng phải có chứng chỉ kiểm tra.

4.14Ropes, Chains, Slings and Lifting Cables – Cáp nâng, dây

xích, dây thừng

4.14.1The

Safety

Representatives of the Subcontractor and Contractor shall inspect all

wire ropes, chains or slings prior to performing any lift. If such

equipment is worn, frayed, twisted or showing any other signs of

damage or weakness, it shall not be used. Defective equipment must

be returned for repair or disposal. The Subcontractor’s supervisor must

be notified and shall take proper steps to ensure that the defective item

is not being used.

Tồn bộ cáp nâng, dây xích, dây thừng sẽ được nhà thầu chính và phụ

kiểm tra trước khi sử dụng. Nếu chúng bị mòn, sờn, xoắn hay có bất cứ

dấu hiệu nào hư hỏng, suy yếu sẽ không được sử dụng. Các thiết bị

hỏng phải được sữa chữa hoặc bỏ đi. Giám sát của nhà thầu phụ phải

được thông báo và thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm rằng

khơng có một thiết bị khiếm khuyết nào được sử dụng.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 37 of 49SAFETY CONTROL PLANTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 38 of 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

13 Vehicles and Machinary – Xe cộ và máy móc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×