Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Emergencies - Các trường hợp khẩn cấp

7 Emergencies - Các trường hợp khẩn cấp

Tải bản đầy đủ - 0trang

SAFETY CONTROL PLANnumbers.

Các chỉ dẫn chi tiết để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền, gồm số điện

thoại liên lạc

Emergency Call - List of individuals responsible to organize and control

emergency situations.

Danh sách số điện thoại các cá nhân có liên quan để kiểm sốt và xử lý

các tình trạng khẩn cấpSafety Evacuation Plan.

Sơ đồ thoát hiểmTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 21 of 49SAFETY CONTROL PLANFollowing attached:

Emergency Response Chart

Sơ đồ giải đáp khẩn cấpEmergency Event Work Flow Chart

Sơ đồ hành động khẩn cấp.Emergency Telephone Number

Các số điện thoại khẩn cấp

Owner’s Engineer

Chủ đâu tưEmergency Call No.:

Các số điện thoại khẩn

cấpReport / báo cáo

(in case

Report

of urgency

/ Instruction

trong/trương

Báo cáo

hợp

hướng

khẩndẫn

)Police:

Fire:

Ambulance:Consultant Engineer

Tư vấn giám sátInstruction / hướng dẫnOffice Manager

Giám đốc dự ánReport / báo cáo

(in case of utmost urgency)

Trong trường hợp khẩnSite Manager /

Giám đốc công trườngReport / báo cáo

(in case of utmost urgency)

Trong trường hợp khẩnInstruction

Hướng dẫnReport

Báo cáoSite Engineers

Kỹ sư

Subcontractor

Thầu phụ

Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 22 of 49SAFETY CONTROL PLANCall / Đường dây nóng

(in case of utmost urgency)

Trong trường hợp khầnReport

Báo cáoACCIDENT / INCIDENTTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 23 of 49Kế hoạch Kiểm sốt An tồnTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 24 of 49SAFETY CONTROL PLAN4Safe Work Practices And Procedure - Quy trình và cơng tác an

tồn lao động

The following safe work practices and procedures while being specific in nature are

not to be considered a complete safety program but are to be indicative of the level of

minimum safety involvement in the work performed.

Quy trình và cơng tác an tồn lao động khơng được coi là chương trình an tồn tuyệt

đối nhưng có thể hạn chế tối đa cho cơng tác an tồn trong q trình thi cơng.

Safety Work Practices are to implemented for each work activity and detailed in the

particular activity specific Method Statements and Risk Assessment to proceed.

Cơng tác an tồn được thực hiện cho mọi công việc được nêu trong biện pháp thi

công và trong quá trình đánh giá Rủi ro.4.1.Safety Helmets And Safety Footwear - Mũ nón và giày

ủng an tồn lao động

All staff and workers on site must wear safety helmets and suitable footwear at all

time.

Tất cả các nhân viên phải luôn mang mũ nón và giày ủng an tồn lao động.4.2Manual Handling - Chỉ dẫn điều khiển thiết bị

4.2.1Wherever practical, mechanical lifting devices shall be used to assist in the

handling of material.

Luôn phải có người trợ lý hướng dẫn cho người điều khiển các thiết bị nâng

chuyển4.2.2All workers required to perform manual lifting tasks shall receive proper

instruction on back-care and lifting methods. Gloves must be worn by those

workers where contact may be made with sharp edges, abrasive surfaces,

etc.

Nhân viên điều khiển các thiết bị nâng chuyển phải nhận được mọi sự chỉ

dẫn cần thiết. Phải mang găng tay khi làm việc với vật sắc cạnh…4.3Site Personnel - Nhân viên trên công trường

There shall be a total prohibition of influence of alcohol and drugs (other than those

required for medical purposes) on site. This will include the expulsion or removal from

the site of any person believed to have consumed alcohol or drugs.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 25 of 49SAFETY CONTROL PLANNgăn cấm hoàn toàn việc sử dụng rượu bia và chất kích thích trên cơng trường. Trục

xuất khỏi cơng trường mọi thành viên có dấu hiệu sử dụng rượu bia và chất kích

thích trên cơng trường.

There shall be no arms, ammunitions, explosives or defensive weapons kept in the

Contractor site office, temporary accommodation or in any part of the construction

site. No forms of gambling shall be allowed in the site.

Không chứa các bom đạn, vật chấy nổ hay vũ khí trong văn phòng cơng trường, nhà

tạm, cũng như tồn bộ cơng trường. Cấm mọi hình thức cờ bạc, cá độ trên cơng

trường

4.4Electricity - An tồn điện

4.4.1Site workers shall not work on or in proximity to energized circuits of any

work operation unless this has been reviewed and approved by the

Contractor’s Safety Representatives and a permit to work system is

established

Công nhân không làm việc gần nguồn điện cao thế trừ khi có sự xem xét và

chấp nhận của đại diện an toàn lao động của nhà thầu.4.4.2 Electrical wiring circuits and equipment must be connected, disconnected or

repaired only by a trained person.

Mạch điện và thiết bị phải ln kín, chỉ hở hoặc được sữa chữa bởi người có

tay nghề.

4.4.3 Never turn switches or circuit breakers on unless you know what, (where)

they control and that the particular circumstance is safe.

Không bao giờ mở các công tắc và cầu dao trừ khi đã kiểm sốt được tình

huống đặc biệt đều an tồn.

4.4.4 Do not any electrical equipment or tools if the terminal connections or other

electrical parts are exposed.

Không làm việc với các thiết bị điện bị hở lớp bảo vệ hay hở đầu cuối.

4.4.5 Do not connect to any electrical socket by pushing the exposed end of the

electric cord conductors into the outlet socket. If your electric tool or

appliance has no plug on the end of the cord, arrange (through your

supervisor) for a trained electrician to install one.

Không được nối trực tiếp các đầu dây điện hở vào ổ cắm. Nếu các thiết bị

điện của nhà thầu khơng có phích cắm thì phải cử thợ điện lắp đặt ( dưới sựTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 26 of 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Emergencies - Các trường hợp khẩn cấp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×