Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. SAFETY CONTROL ON SITE

III. SAFETY CONTROL ON SITE

Tải bản đầy đủ - 0trang

SAFETY CONTROL PLAN Safety Signage.

Bảng khẩu hiệu an toàn.

 Hazard Signage.

Bảng cảnh báo sự nguy hiểmTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 11 of 49SAFETY CONTROL PLAN Safety policy statement posted on site offices.

Trưng bày các chính sách về an tồn lao động tại văn phòng cơng trường.

 Safety Orientation Leaflets as appropriate.

Tờ rơi cổ động an toàn lao động.

1.3 Safety Equipment – Trang thiết bị bảo hộ lao động

 Provision and maintenance of all necessary safety equipment and protective

clothing.

Cung cấp đầy đủ và kịp thời trangthiết bị bảo hộ lao động.

 Maintaining a suitable standard of clothing and safety footwear.

Cung cấp đầy đủ và kịp thời quần áo, giày ủng bảo hộ lao động đúng tiêu

chuẩn.

1.4 Inspection & Audit - Giám sát & kiểm tra

 Regular inspections and audits by Safety Engineers and reporting to the

Project Manager.

Kỹ sư an toàn lao động giám sát, kiểm tra và báo cáo định kỳ.

1.5 Accident Reporting – Báo cáo các tai nạn

 Accident and incident data-base recording the number of accident,

classification i.e. minor injury, lost time injury, fatal injury, and key data such

as cause of injury / body part injured. Trend graphs can then be used to

monitor the Frequency Rates and causes of accidents, thereby allowing

more structural changes to be implemented to reduce to risk of accidents

occurring.

Ghi chép các thông tin cơ bản về các vụ tai nạn lao động: số tai nạn, loại tai

nạn (như là bị thương nhẹ, chấn thương phải nghĩ dưỡng, tử vong) và các

thông tin cốt yếu như nguyên nhân tai nạn / bộ phận cơ thể bị tổn thương.

1.6 Treatment of Injuries – Điều trị cho nạn nhân

 All First Aids helpers to be adequately trained.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 12 of 49SAFETY CONTROL PLANNhóm sơ cứu được đào tạo thích đáng

 A team of First Aids helpers to be created depend on numerous of site

operatives.

Nhóm sơ cứu tạo được hình thành phụ thuộc vào số đông công nhânTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 13 of 49SAFETY CONTROL PLAN A First Aid Room facility should be established with fully of doctor and nurse

are available.

Trạm sơ cứu được khuyến cáo nên có báo sĩ và y tá

 Suitable first aid kits will be provided on jobsite.

Dụng cụ sơ cứu thích hợp sẽ được cung cấp tại cơng trường

 Transport-facilities (ambulance, stretcher) to carry injured persons to hospital.

Xe cứu thương, cán thương để chuyển nạn nhân đến bệnh viện

1.7 Risk Analysis - Phân tích các mối nguy hiểm

 Ensure process of risk analysis flows to the workplaces.

Bảo đảm thông tin phân tích các mối nguy hiểm phải tới được cơng trường

 Ongoing risk analysis by Construction, Quality and Safety Department with

method statements and approval procedures for critical and potentially

hazardous operation.

Phòng quản lý an tồn và chất lượng phân tích những rủi ro sẽ xảy tới.

1.8 Sanitary facilities – Vệ sinh sinh hoạt

 Sufficient boiled drinking water, toilets standard with shower facilities.

Nước uống hợp vệ sinh, nhà vệ sinh hợp chuẩn

1.9 Emergency – Tình trạng khẩn cấp

 Written plan to handle emergency evacuation posted in the work places.

Bảng hướng dẫn thoát hiểm trên công trường

 In the event of discovering an unexploded ordinance, stay away and alert to

others, informed site Safety Supervisors, Site Security; protected the scene

and immediately notify to the Management.

Khi xảy ra các sự cố, tìm cách ngăn chặn ngay lập tức, báo động cho mọi

người, thông báo cho giám sát an tồn và bảo vệ tại cơng trường, bảo vệ

hiện trường và thông báo cho cấp quản lýTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 14 of 49SAFETY CONTROL PLAN2.Safety Meetings and Site Patrol/ Họp an tồn lao động và tuần tra

cơng trường2.1Depending on the activities and scale of the project, safety meetings shall be

organized in such a way that details would be discussed on a weekly basis.

Tùy theo hoạt động và quy mô cơng trình, các cuộc họp về an tồn lao động sẽ

được tổ chức cơ bản là hằng tuần nhằm thảo luận các vấn đề.2.2.Site patrol - Kiểm tra công trường

a) Held weekly – Tổ chức hằng tuần

b) Attendance – Thành phần tham gia:

Client – Chủ đầu tưSupervisor - Tư vấn giám sátContractor - Nhà thầuMain Contractor representative – Đại diện nhà thầu chínhProject Manager – Chủ nhiệm cơng trìnhSite Manager – Quản lý công trườngSafety Engineer – Kỹ sư an toànc) Responsibilities and objectives – Nhiệm vụ và mục tiêu:

Implementation and updating as necessary, the Project Safety Plan.

Thi hành và chỉnh sửa kế hoạch an toàn lao động.To ensure those responsible for safety matters have the resources to

carry out their duties.

Bảo đảm các nhiệm vụ về an toàn lao động phải có đủ nguồn lực để

thực hiện.Ensure a risk analysis program is maintained in a timely manner.

Bảo đảm các chương trình phân tích mối nguy hiểm được duy trì và kịp

thờiTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 15 of 49SAFETY CONTROL PLAN3.

3.1.Training Before Work - Đào tạo trước khi nhận việc

Induction Course – Khóa huấn luyện trước khi nhận việc

All new operatives (including Engineers, Supervisors of Client’s staff, the

Consultant’s staff and visitors) arriving at the work site will attend an induction

course organized by the Safety Manager. Attendance is mandatory and will be

recorded.

Tất cả nhân viên mới (bao gồm cả kỹ sư, giám sát của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn,

và quan khách) khi đến làm việc tại công trường sẽ tham gia một khóa huấn luyện

bởi giám đốc an tồn. Việc tham dự là bắt buộc và có điểm danh

The course duration will include:

Khóa học bao gồm:

 Introduction general layout of Project.

Chỉ dẫn sơ đồ công trường

 Introduction the Evacuation Plan and Emergency Plan in case of fire.

Chỉ dẫn sơ đồ thoát hiểm và cấp cứu trong trường hợp hỏa hoạn

 Wearing proper of personal protective equipment (PPE) of work concerned.

Trang thiết bị bảo hộ phù hợp với công việc

 Supporting documents on safety and health.

Các tài liệu về an toàn lao động và sức khỏe.

 Brief questions and answers given.

Giải đáp thắc mắc3.2Tool Box Meetings - Họp an toàn về thiết bị

 Within five to ten minutes briefing on particular safety topics to operatives by

Safety Engineer.

Kỹ sư an tồn họp tóm tắt 5 – 10 phút về những chủ đề an toàn đặc biệt

cho các lái máy.

 Records of talks to be maintained.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 16 of 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. SAFETY CONTROL ON SITE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×