Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Operatives And Other Employees Including Site Administrative Staff - Công nhân và các nhân viên liên quan

Operatives And Other Employees Including Site Administrative Staff - Công nhân và các nhân viên liên quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

SAFETY CONTROL PLAN4.2. Be familiar with the Safety Policy and cooperate in its implementation at all times.

Hiểu rõ các chính sách an tồn lao động và ln thi hành chúng.

4.3. Work safely.

Làm việc an toàn.

4.4. Keep tools and equipment in good condition.

Bảo quản dụng cụ và thiết bị trong điều kiện tốt

4.5. Keep work place cleanliness and tidy.

Hiểu rõ các chính sách an tồn lao động và ln thi hành chúng.

4.6. Suggest ways of eliminating hazards.

Đề xuất các giải pháp loại trừ nguy cơ5.Visitors - Quan khách

Main responsibilities are to:

Nhiệm vụ chính là:1.Show ID card (or Passport) to the Security Post and following site safety

requirements.

Xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) cho bộ phận bảo vệ và tuân thủ

các quy định về an toàn.2.Be accompanied by authorized person during on site.

Tuân theo bởi người hướng dẫn trên suốt công trường.3.Keep out of restricted areas and observe Safety Warning Signs.

Tránh xa các khu vực cấm và chấp hành các biển chỉ dẫn cảnh báo.4.Wear suitable clothing with safety helmet and safety shoes.

Trang phục phù hợp, có mang giày và nón bảo hộ.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 8 of 49SAFETY CONTROL PLANTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 9 of 49SAFETY CONTROL PLANIII.SAFETY CONTROL ON SITE

QUẢN LÝ AN TỒN LAO ĐỘNG TRÊN CƠNG

TRƯỜNG

1.Introduction – Giới thiệu

The Contractor Safety Plan, under the responsibilities as listed in Section 4.0, will be

implemented and controlled through the following arrangements:

Kế hoạch an toàn lao động của nhà thầu, theo trách nhiệm được liệt kê ở phần 4.0,

sẽ được thực hiện đầy đủ và kiểm soát xuyên suốt, như sau:1.1 Training – Huấn luyện

 Induction course training by the Safety Engineer for all new operatives

entering the site.

Kỹ sư an toàn lao động huấn luyện cho tất cả công nhân mới trước khi nhận

việc.

 Tool box talks arranged by the Site Safety Engineer in fully recorded with the

full support of the Contractor and Subcontractor’s senior site management

Nội dung được chuẩn bị bởi kỹ sư an toàn lao động được ghi nhận đầy đủ và

phê duyệt bởi nhà thầu chính và cán bộ quản lý cao hơn của nhà thầu phụ

 Safety training seminars arranged by the Project Safety Committee

Các chuyên đề huấn luyện an toàn lao động của Ủy ban An toàn Dự án

1.2 Awareness campaign – Nâng cao nhận thức

 Display Accident Statistics Information Board at main entrance gate

Treo bảng thông tin về tai nạn lao động tại cổng chính

 Notice Board to be provided prominently display safety notice, statistics,

causes at: Office area, communal area, canteen

Làm nổi bật các thơng báo, tình trạng và ngun nhân về an tồn lao động

trên các bảng thơng báo của: văn phòng, khu vực chung và căn tin.Tender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 10 of 49SAFETY CONTROL PLAN Safety Signage.

Bảng khẩu hiệu an toàn.

 Hazard Signage.

Bảng cảnh báo sự nguy hiểmTender Document

Project: VIET CAPITAL CENTER

Package: TEST PILES, MASS PILES & DIAPHRAGM WALLPage: 11 of 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Operatives And Other Employees Including Site Administrative Staff - Công nhân và các nhân viên liên quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×