Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Những tồn tại và hướng phát triển của luận văn

* Những tồn tại và hướng phát triển của luận văn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mặc dù đã có nhiều cố gắng và nhận được nhiều hỗ trợ của phòng Las - XD 444,

nhưng do các nguyên nhân khách quan và chủ quan nên chưa thực hiện được nhiều thí

nghiệm. Số lượng thí nghiệm chưa đủ lớn để đánh giá và hiệu chỉnh nên kết quả chỉ

mang tính tham khảo.

2. Kiến nghị

Khi thực hiện dự án thi cơng cơng trình đường bộ nên tổ chức kiểm tra chất

lượng độc lập các gói thầu ở giai đoạn thiết kế, thi công thực hiện phần cơ bản để

chấn chỉnh chất lượng các gói thầu nếu vi phạm. Nên thực hiện ở phần thí nghiệm,

thẩm tra thiết kế kiểm tra chất lượng là phần chính.

Nhằm đảm bảo chất lượng cơng trình đường bộ có chất lượng, cần phải có chế

tài bắt buộc yêu cầu các chủ thể tham gia xây dựng dự án phải có hệ thống quản lý

chất lượng nội bộ theo yêu cầu các chủ thể tham gia xây dựng dự án phải có hệ thống

quản lý chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn

ISO 9001-2000 thay vì khuyến khích như hiện nay và phải thực hiện trên cơng

trường chứ khơng thực hiện một cách hình thức cho có.

Khi xét thầu khơng chỉ xét đến giá bỏ thầu thấp nhất mà phải căn cứ vào cấp của

công trình để quyết định điểm kỹ thuật hay điểm kinh tế quan trọng để xét chọn.

Khi thực hiện đầu tư dự án xây dựng đường bộ, bất kể nguồn vốn nào, hình thức

đầu tư nào cũng phải quan tâm đến chất lượng cơng trình vì chất lượng liên quan đến

hiệu quả đầu tư (gồm hiệu quả kinh tế, tài chính, xã hội và lợi ích cộng đồng....) Đồng

thời yêu cầu phải nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật của các nhà đầu tư quản lý

dự án nhất là đối với các dự án BOT.....

Để tăng cường quản lý chất lượng cơng trình đường bộ ở giai đoạn thi cơng về

quản lý nhà nước phải xây dựng tổ chức TVGS phải là tổ chức độc lập, phải coi

TVGS là một nghề. Đồng thời phải chun mơn hố, tăng kinh phí hoạt động cũng

như lương thưởng và phải có chế tài riêng về quyền lợi trách nhiệm của TVGS.

70Hàng năm phải tổ chức nâng cao chất lượng đội ngũ TVGS bằng tập huấn bồi

dưỡng thêm kiến thức chuyên môn, quản lý ý thức trách nhiệm nghề nghiệp và phải tổ

chức thi tuyển tư vấn Trưởng cũng như phân loại TVGS.

Hệ thống các phòng thí nghiệm hiện trường LAS-XD, VILAS phải được các cơ

quan quản lý nhà nước đã được phân cấp về quản lý chất lượng phải tăng cường kiểm

tra giám sát loại bỏ những phòng thí nghiệm khơng hợp chuẩn hay vi phạm về quản lý

chất lượng cơng trình (phải đưa lên mạng Internet). Đồng thời chủ đầu tư, tư vấn giám

sát phải giám sát chặt chẽ sự hợp chuẩn của các phòng thí nghiệm hiện trường phục

vụ cho dự án về thiết bị, nhân lực và trình độ năng lực thực hiện phép thử.

Yêu cầu hệ thống quản lý nhà nước về chất lượng cơng trình phải tăng cường

cơng tác kiểm tra thực tế trên công trường đối với các nhà thầu thi công của các dự án

lớn. Đồng thời xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm về chất lượng cơng trình hoặc đã

xảy ra sự cố theo luật pháp hiện hành cũng như công khai trước công luận.

Trong q trình thi cơng phải chú ý đảm bảo thốt nước kịp thời nhằm tránh các

hậu quả xấu có thể xảy ra như phải ngừng thi công một thời gian, phải làm thêm môt

số công tác phát sinh do mưa gây ra và để tránh ảnh hưởng đến dân cư lân cận. Trong

thi công phải ưu tiên thi công các cơng trình thốt nước có trong hồ sơ thiết kế, đồng

thời khi cần thì phải làm thêm một số cơng trình thốt nước tạm thời chỉ dùng trong

thời gian thi cơng. Các cơng trình thốt nước tạm thời này cần được thiết kế khi lập

bản vẽ thi công (nhất là trong khu vực có dân cư). Khi thi cơng từng cơng trình cụ thể

cũng cần phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo thốt nước. Khi

thi cơng nền đắp thì bề mặt của mỗi lớp đất đắp phải có độ dốc ngang <10% để bảo

đảm an tồn cho xe máy thi cơng. Nền đào cũng phải thi công từ thấp lên cao và bề

mặt các lớp cũng phải đủ bề rộng để thoát nước. Viêc thi cơng rãnh biên, rãnh đỉnh,

mương thốt nước.... cũng phải là từ hạ lưu lên thượng lưu.

Các lớp đất đắp đảm bảo độ dầy theo quy định, đắp theo từng lớp. Chỉ khi nào

lớp dưới đạt yêu cầu mới tiếp tục thi công lớp trên. Khi thay đổi mỏ vật liệu thì cần

71mang mẫu đi thí nghiệm đạt u cầu sau đó mới dùng cho thi cơng. Trong q trình

đắp đất đơn vị thí nghiệm phải thường xun có mặt ngồi hiện trường và chuẩn bị

sẵn sàng thiết bị và dụng cụ thí nghiệm để xác định độ ẩm của đất và dung trọng khơ

của đất. Việc thí nghiệm ngoài hiện trường phải tiến hành một cách khẩn trương để

báo kết quả cho đơn vị thi công biết mà tiếp tục thi công hay dừng thi công tại lớp đó.

Trong q trình thi cơng BQLDA, Tư vấn giám sát phối hợp cùng với nhau giám

sát quá trình thực hiện của đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ chất lượng đã đề ra.72TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm (2008), Xây dựng nền đường ôto NXB GTVT.

2. Tiêu chuẩn Việt Nam. Đường ôtô – Yêu cầu thiết kế TCVN 4054-05, Hà Nội 2005.

3. Dương Học Hải (2004), Thiết đường ôtô, tập 4. Nhà xuất bản Giáo dục.

4. Đỗ Bá Chương (2000), Thiết kế đường ôtô, tập1. Nhà xuất bản giáo dục năm 2007.

5. Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc (2007), Thiết kế yếu tố hình học đường ơtơ NXB Giao thơng vận tải năm 2007

6. Nguyễn Xuân Trục, Dương Ngọc Hải, Vũ Đình Phụng Sổ tay thiết kế đường ôtô NXB Xây Dựng

7. Đường ôtô – Yêu cầu thiết kế (Highway – Specification for design) TCVN 40542005 - NXB Giao thông vận tải Hà Nội, năm 2006.

8. Nguyễn Xuân Vinh, Thiết kế và khai thác đường ơtơ đường thành phố, theo quan

điểm an tồn giao thông - NXB Xây Dựng, năm 2007.

9. Nguyễn Quang Toản Thiết kế đường ôtô hiện đại (Bài giảng cao học) – Đại học

GTVT Hà Nội, năm 2009.

10. Xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát 22 TCN 346 – 06

11. Nền đường oto – Thi công và nghiệm thu TCVN 9436 – 2012

12. Thi công và nghiệm thu cơng trình đất và nền móng TCVN 4447- 87

13. Các trang Web trên Inernet: dantri.com.vn; ketcau.com; Cauduongbkdn.com;

cauduongcang.com; giaxaydung.vn; giaothongvantai.com; ctgttp.edu.free.fr;

baobacgiang.com.vn…..7374Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Những tồn tại và hướng phát triển của luận văn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×