Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NỀN ĐƯỜNG CHO DỰ ÁN CẢI TẠO.

ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NỀN ĐƯỜNG CHO DỰ ÁN CẢI TẠO.

Tải bản đầy đủ - 0trang

trình thiết kế, luận chứng về trình tự xây dựng hoặc phân kỳ đầu tư phù hợp với nhu

cầu vận tải, đánh giá hiệu quả kinh tế và hiệu quả tài chính của dự án.

4.2. Biện pháp nâng cao chất lượng trong q trình thi cơng.

4.2.1. Đấu thầu và xét chọn nhà thầu

+ Hồ sơ mời thầu yêu cầu phải đề ra các tiêu chuẩn cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật

của dự án, tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu. Ưu tiên lựa chọn các nhà thầu có năng

lực, có kinh nghiệm đã thực hiện thi công các loại công trình cùng cấp cùng loại,

có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9001-2000.

+ Chủ đầu tư phải công khai trước công luận về việc lựa chọn nhà thầu đã trúng

thầu đồng thời phải có cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại, để tránh hiện tượng

quan xanh quân đỏ và các nhà thầu sân sau của chủ đầu tư (thực tế có rất nhiều).

Tránh hiện tượng chạy thầu mua thầu giữa các nhà thầu.

+ Tuỳ theo cấp của cơng trình, đối với các cơng trình quan trọng có u cầu kỹ

thuật cao khi chấm thầu trong khung cho phép, không thiên về chọn nhà thầu có

giá thấp nhất (nên xem xét u cầu chất lượng của cơng trình đề ra điểm xét thầu

trong mối tương quan giữa chất lượng kỹ thuật và giá cho phù hợp).

+ Nếu là liên danh hoặc có thầu phụ thì tuỳ theo từng loại, cấp cơng trình để đưa

vào tiêu chuẩn xét chọn nhà thầu và phải xét chọn năng lực nhà thầu liên danh

hoặc thầu phụ cụ thể theo tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu nhưng phải đảm bảo

tính minh bạch.

4.2.2 Thực hiện trong giai đoạn xây lắp

+ Kiểm tra xem xét loại bỏ các thủ thuật của các nhà thầu khi thi công thực hiện dự

án, trong giai đoạn thi công.

4.2.2.1. Đối với nhà thầu thi công62+ Kiểm tra năng lực thi cơng cơng trình của các chủ thể tham gia thực hiện là ban

QLDA, Nhà thầu, TVGS phải có đủ trình độ và năng lực chuyên môn để thực

hiện dự án.

+ Thực hiện theo đúng quy trình xây dựng cơ bản.

+ Yêu cầu nhà thầu trước khi thi công phải lập bộ máy quản lý điều hành dự án của

nhà thầu (ban điều hành dự án), có đủ năng lực để triển khai (chứng chỉ hành

nghề) thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra có hiệu quả trên cơng trường.

+ Nhà thầu phải có bộ máy kiểm sốt chất lượng nội bộ của nhà thầu thường xuyên

thực hiện công tác giám sát chất lượng nội bộ trên công trường theo tiêu chuẩn

ISO9001-2000.

+ Yêu cầu nhà thầu lập biện pháp thi công chi tiết cụ thể của dự án và kiểm tra

duyệt bước thiết kế bản vẽ thi công.

+ Yêu cầu ban điều hành dự án công trường của nhà thầu bố trí tổ chức mặt bằng

và các mũi thi cơng trên công trường khoa học, tuân thủ biện pháp thi công đã

được duyệt và các quy định hiện hành.

+ Kiểm soát chặt chẽ nguồn vật liệu đầu vào của nhà thầu, u cầu nhà thầu phải

thí nghiệm đầy đủ.

+ Kiểm sốt và đánh giá năng lực phòng thí nghiệm hiện trường phục vụ cho thi

công cụ thể khoa học tại công trường (ban QLDA và TVGS phải kiểm tra kiểm

soát chặt chẽ).

+ Kiểm sốt chặt chẽ q trình thi cơng của nhà thầu, từ nghiệm thu ẩn dấu đến

nghiệm thu chuyển giai đoạn.

+ Kiểm sốt q trình thực hiện của phòng thí nghiệm thực hiện đúng đủ các phép

thử, nghiệm thu chất lượng trên cơng trường (như thí nghiệm kiểm tra độ chặt

từng lớp đất đắp K95, K98, 200m3/mẫu; Độ chặt và thí nghiệm cấp phối đá dăm63200m3/mẫu; Kiểm tra mẫu bê tông nhựa sản xuất ở trạm trộn đem ra thi công

200tấn/mẫu; Thay đổi các mỏ vật liệu....)

+ Không được làm khống các thí nghiệm cho đủ để khép hồ sơ hồn cơng (làm thủ

tục các chứng chỉ thí nghiệm) và phải có biện pháp xử lý nghiêm (có chế tài cụ

thể) nếu phòng thí nghiệm hoặc nhà thầu nào vi phạm.

+ Đối với những dự án cơng trình đường bộ lớn quan trọng phải có thẩm định kiểm

tra chéo về chất lượng cơng trình trong q trình thi cơng của các nhà thầu bằng

các đưa phòng thí nghiệm độc lập thực hiện công việc này.

4.2.2.2. Riêng đối với ban QLDA

+ Phải có đủ năng lực về trình độ và chuyên môn nghiệp vụ để kiểm tra điều hành

TVGS, nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các tuần tự cơng tác thi cơng dự án

đúng quy trình và các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra. Đảm bảo hệ thống quản lý chất

lượng cơng trình hoạt động có hiệu quả. Thi cơng thực hiện theo đúng trình tự

xây dựng cơ bản.

+ Điều hành giám sát chặt chẽ TVGS, nhà thầu xử lý giải quyết linh hoạt các

vướng mắc xử lý kĩ thuật trên công trường đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu

quả. Tăng cường giám sát các hạng mục thi công dễ xảy ra tiêu cực của nhà thầu

thi cơng như nghiệm thu ẩn dấu, thí nghiệm vật liệu đầu vào, nghiệm thu chuyển

giai đoạn, kiểm tra phòng thí nghiệm hiện trường cũng như công nghệ thi công.

+ Tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư và các ban QLDA trong quá trình quản

lý chất lượng tư vấn khảo sát thiết kế, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự

tốn cơng trình cũng như khơng có các cơng ty sân sau để đảm bảo tính minh

bạch.

4.2.2.3. Đối với tư vấn thiết kế.

+ Tăng cường việc đảm bảo chất lượng công tác khảo sát thiết kế, lập dự án, lập dự

tốn và tổng dự tốn xây dựng cơng trình.64+ Thực hiện quyền giám sát tác giả, phát hiện và có đề xuất xử lý kịp thời những

sai khác giữa thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công (kết hợp với TVGS,

nhà thầu dưới sự chỉ đạo của chủ đầu tư để xử lý)

+ Tăng cường hệ thống kiểm tra chất lượng nội bộ và thực hiện nghiêm chỉnh công

tác kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm khảo sát thiết kế do đơn vị mình thực

hiện. Tổ chức được giao nhiệm vụ tư vấn thiết kế phải chịu trách nhiệm đến cùng

về chất lượng sản phẩm của đồ án thiết kế.

4.2.2.4. Đối với tư vấn giám sát.

+ Phải đủ trình độ năng lực tư vấn giám sát, đó là nghề và phải được chun mơn

hố, có đủ các chứng chỉ theo yêu cầu và đó là đơn vị độc lập và được trả lương

cao trong dự án.

+ Phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót của nhà thầu trong tất cả các khâu từ cung

cấp nguyên vật liệu đến việc tuân thủ nghiêm túc đồ án thiết kế, biện pháp tổ

chức thi công, công nghệ thi công được duỵêt.

+ Sắp xếp lại tổ chức tu vấn làm công tác tư vấn giám sát để phù hợp với các quy

định hiện hành.

+ Soạn thảo chế tài cụ thể quy định trách nhiệm của các tổ chức tư vấn thiết kế, tư

vấn giám sát.

+ Phải có các quy định cụ thể về trách nhiệm, chi phí tiền lương cũng như phải có

các tiêu chuẩn, thi lựa chọn, đề cử và giao trách nhiệm tư vấn trưởng, kỹ sư

thường trú ở các văn phòng tư vấn giám sát.

4.3. Rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường

quản lý chất lượng cơng trình.

Bổ sung thêm các quy định, các chế tài mạnh đối với các chủ thể tham gia xây

dựng cơng trình trong việc thực hiện quản lý chất lượng cơng trình đường bộ. Quy

định rõ chế tài trách nhiệm của tổ chức cá nhân vi phạm. Các quy định này phải chi

tiết, cụ thể xử lý cho từng hành vi vi phạm nhất là đối với các chủ thể Ban QLDA, nhà

65thầu thi công, nhà thầu tư vấn ( tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát...) Phải quy định chặt

chẽ cơ sở của việc rút ngắn tiến độ và phải được thẩm tra về mặt khoa học, cấp quyết

định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước.

Bổ sung các quy định của quy chế đấu thầu trong luật đấu thầu về việc chọn nhà

thầu, hợp đồng và q trình thực hiện hợp đồng trong đó liên quan đến tiêu chuẩn xét

thầu phải tuỳ theo cấp của công trình, u cầu chất lượng của cơng trình để đề ra điểm

xét thầu trong mối tương quan giữa chất lượng kỹ thuật và đánh giá cho phù hợp

khơng hồn tồn dựa trên giá thấp nhất khi đủ điểm kỹ thuật như hiện nay.

Bổ sung các quy định trong luật xây dựng. Các doanh nghiệp hoạt động xây

dựng là loại hình kinh doanh có điều kiện bắt buộc các tổ chức nhà thầu (tư vấn, khảo

sát và xây lắp) phải có chứng chỉ năng lực theo cấp của cơng trình. Đồng thời xây

dựng đề án tăng cường năng lực quản lý về chất lượng cơng trình xây dựng đối với

các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện bộ máy các cơ quan,

đơn vị đảm bảo giữ vững về thể chế, có năng lực quản lý và kiểm sốt chặt chẽ về

chun mơn nghiệp vụ.

Khẩn trương xây dựng và kiện toàn đội ngũ quản lý kỹ thuật cả về chuyên môn

và trách nhiệm đang là khâu yếu của cơ quan đơn vị, nhất là các cơ quan đơn vị làm

cơng tác đầu tư xây dựng.

Có kế hoạch xây dựng bổ sung các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy trình quy phạm

thiết kế thi cơng còn thiếu, nhất là các quy trình chuẩn chung về vật liệu, kết cấu công

nghệ mới phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

4.4. Nghiên cứu ban hành các chính sách liên quan nhằm nâng cao chất lượng

cơng trình đường bộ.

1. Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức thực hiện và được cấp

chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000, hệ thống quản lý môi

trường... Ưu tiên trong đấu thầu và chọn thầu (nên bắt buộc phải có trong đấu thầu đối

với các nhà thầu).

662. Có chính sách phù hợp để tăng kinh phí đào tạo cán bộ, đào tạo công nhân

lành nghề đáp ứng với các yêu cầu ngày càng lớn của nghành giao thông vận tải từ

nguồn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp. Nắm bắt kịp thời công nghệ mới của thế

giới để áp dụng một cách linh hoạt vào tình hình thực tế của nước ta, nhằm tạo được

hiệu quả cao nhất.

3. Xây dựng chính sách khuyến khích áp dụng cơng nghệ tiên tiến, vật liệu xây

dựng mới nhằm nâng cao chất lượng và tuổi thọ cơng trình.

4. Có chính sách phát huy vai trò của tổ chức xã hội chuyên nghiệp trong việc

quản lý chất lượng cơng trình (kể cả việc đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề, giám

định, công nhận cơng trình chất lượng cao, lên danh sách đơn vị cá nhân vị phạm chất

lượng cơng trình, đơn vị cá nhân có thành tích tốt trong cơng tác xây dựng...) của các

hiệp hội xây dựng, hiệp hội cầu đường...

4.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của các cấp

Theo sự phân cấp của nhà nước về quản lý chất lượng cơng trình, nhằm tăng

cường cơng tác quản lý chất lượng cơng trình. Thành lập hệ thống mạng lưới kiểm

định chất lượng cơng trình đường bộ trong phạm vi tồn quốc ở trung ương và địa

phương. Đặc biệt phải có chế độ kiểm tra thường xuyên công tác quản lý chất lượng

đối với các cơng trình lớn có u cầu chất lượng cao như đường cao tốc, đường quốc

lộ.... Hệ thống các phòng thí nghiệm LAS – XD phục vụ cho cơng tác thi cơng trên

các dự án phải có đủ năng lực, thực hiện đúng tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất

lượng nhà nước quy định và phải được kiểm tra thường xuyên.6768KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Luận văn đã tiến hành những nội dung chính:

* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn

Cơng trình đường bộ là cơng trình có tầm quan trọng ảnh hưởng đến sự phát

triển nền kinh tế xã hội của đất nước, là “ mạch máu giao thông ”. Sự phát triển của

giao thơng đường bộ có ảnh hưởng rất lớn và quyết định đến sự phát triển cơ sở hạ

tầng của đất nước, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh xã hội, là nhu cầu sống của con

người. Do đó việc tăng cường quản lý chất lượng cơng trình đường bộ là công việc

hết sức cần thiết đối với kiến trúc thượng tầng xã hội cũng như của cấp quản lý các cơ

quan chức năng, để đảm bảo cho giao thông thông suốt, thúc đẩy sự phát triển nền

kinh tế của đất nước ở thời kỳ hội nhập. Công trình đường bộ được xây dựng có nhiều

giai đoạn thực hiện, từ quy hoạch soạn thảo dự án thiết kế thi cơng hồn thành bàn

giao đưa cơng trình vào quản lý khai thác. Trong chuỗi các hoạt động xây dựng đó, có

nhiều yếu tố và các tác động ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình.

Trong phạm vi của bài luận văn tác giả chủ yếu chỉ đề cập đến: ”Nghiên cứu

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thi công nền đường áp dụng cho dự án cải tạo

nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn ng Bí - Bắc Ninh”, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng

đến chất lượng thi công nền đường. Trên cơ sở các nội dung đã nghiên cứu, tác giả đề

xuất một số giải pháp và các kiến nghị tăng cường chất lượng thi công nền đường.

* Những tồn tại và hướng phát triển của luận văn

- Những tồn tại:69Mặc dù đã có nhiều cố gắng và nhận được nhiều hỗ trợ của phòng Las - XD 444,

nhưng do các nguyên nhân khách quan và chủ quan nên chưa thực hiện được nhiều thí

nghiệm. Số lượng thí nghiệm chưa đủ lớn để đánh giá và hiệu chỉnh nên kết quả chỉ

mang tính tham khảo.

2. Kiến nghị

Khi thực hiện dự án thi cơng cơng trình đường bộ nên tổ chức kiểm tra chất

lượng độc lập các gói thầu ở giai đoạn thiết kế, thi công thực hiện phần cơ bản để

chấn chỉnh chất lượng các gói thầu nếu vi phạm. Nên thực hiện ở phần thí nghiệm,

thẩm tra thiết kế kiểm tra chất lượng là phần chính.

Nhằm đảm bảo chất lượng cơng trình đường bộ có chất lượng, cần phải có chế

tài bắt buộc yêu cầu các chủ thể tham gia xây dựng dự án phải có hệ thống quản lý

chất lượng nội bộ theo yêu cầu các chủ thể tham gia xây dựng dự án phải có hệ thống

quản lý chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn

ISO 9001-2000 thay vì khuyến khích như hiện nay và phải thực hiện trên cơng

trường chứ khơng thực hiện một cách hình thức cho có.

Khi xét thầu khơng chỉ xét đến giá bỏ thầu thấp nhất mà phải căn cứ vào cấp của

cơng trình để quyết định điểm kỹ thuật hay điểm kinh tế quan trọng để xét chọn.

Khi thực hiện đầu tư dự án xây dựng đường bộ, bất kể nguồn vốn nào, hình thức

đầu tư nào cũng phải quan tâm đến chất lượng cơng trình vì chất lượng liên quan đến

hiệu quả đầu tư (gồm hiệu quả kinh tế, tài chính, xã hội và lợi ích cộng đồng....) Đồng

thời yêu cầu phải nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật của các nhà đầu tư quản lý

dự án nhất là đối với các dự án BOT.....

Để tăng cường quản lý chất lượng cơng trình đường bộ ở giai đoạn thi công về

quản lý nhà nước phải xây dựng tổ chức TVGS phải là tổ chức độc lập, phải coi

TVGS là một nghề. Đồng thời phải chun mơn hố, tăng kinh phí hoạt động cũng

như lương thưởng và phải có chế tài riêng về quyền lợi trách nhiệm của TVGS.

70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐỀ XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH NỀN ĐƯỜNG CHO DỰ ÁN CẢI TẠO.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×