Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự nổi trổi về ưu điểm của H2SO4 so với xúc tác HF là không nhiều, tuy nhiên ưu tiên về mặt an toàn với môi trường và con người thì rõ ràng việc sử dụng HF là rất rủi ro trong khi phân xưởng cần hoạt động trong một thời gian lâu dài, xét về mặt này sử dụn

Sự nổi trổi về ưu điểm của H2SO4 so với xúc tác HF là không nhiều, tuy nhiên ưu tiên về mặt an toàn với môi trường và con người thì rõ ràng việc sử dụng HF là rất rủi ro trong khi phân xưởng cần hoạt động trong một thời gian lâu dài, xét về mặt này sử dụn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự nổi trổi về ưu điểm của H2SO4 so với xúc tác HF là không nhiều, tuy nhiên ưu tiên về mặt an toàn với môi trường và con người thì rõ ràng việc sử dụng HF là rất rủi ro trong khi phân xưởng cần hoạt động trong một thời gian lâu dài, xét về mặt này sử dụn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×