Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4: So sánh tổng năng xuất của công nghệ alkyl hóa sử dụng xúc tác HF và xúc tác H2SO4 từ năm 1930 tới năm 2015. ([9])

Hình 4: So sánh tổng năng xuất của công nghệ alkyl hóa sử dụng xúc tác HF và xúc tác H2SO4 từ năm 1930 tới năm 2015. ([9])

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4: So sánh tổng năng xuất của công nghệ alkyl hóa sử dụng xúc tác HF và xúc tác H2SO4 từ năm 1930 tới năm 2015. ([9])

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×