Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính và chọn tai treo

Tính và chọn tai treo

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MƠN Q TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

Gtl = Gnk + Gnd (N)

Trong đó:Gnk - Khối lượng nồi khơng (N)Gnd - Khối lượng nước đổ đầy nồi (N)

5.1. Tính Gnk

Để tính Gnk ta tính khối lượng từng bộ phận của thiết bị

5.1.1. Khối lượng đáy buồng đốt và nắp buồng bốc

Tra bảng XIII.11/STT2- T384 chiều dày và khối lượng của đáy và nắp elíp có gờ:

+ Với đáy buồng đốt

Dtr = 1400 mm; S = 6mm; h = 25 mm → m1= 106 (kg)

+ Với nắp buồng bốc:

Dtr = 1800 mm; S = 6 mm; h = 25mm → m2= 79 (kg)

Vậy khối lượng đáy buồng đốt và nắp buồng bốc là: 109 + 79 = 185 (kg)

5.1.2. Khối lượng thân buồng đốt

m3 =  .V (kg)

Trong đó::Khối lượng riêng của thép CT3:  = 7850 (kg/m3)V: Thể tích thân buồng đốtH: Chiều cao buồng đốt: H = 2 m

Dtr:Đường kính trong buồng đốt: Dtr = 1,4 (m)

Dn: Đường kính ngoài buồng đốt: Dn = Dtr + 2.S

S: Chiều dày phòng đốt: S = 0,004 (m)

Dn = 1,4 + 2.0,004 = 1,408 (m)

GVHD: Th.S Nguyễn Xuân Huy

SVTH: Nguyễn Ngọc Hiếu – Hóa Dầu 1-K10Page 87ĐỒ ÁN MƠN Q TRÌNH VÀ THIẾT BỊVậy khối lượng thân buồng đốt

m3 = 7850. 0,035 = 274,75 (kg)

5.1.3. Khối lượng thân buồng bốc

m4 = 𝜌.V (kg)Trong đó:-Khối lượng riêng của thép CT3 :  = 7850 (kg/m3)V- Thể tích thân buồng bốc

H- Chiều cao buồng bốc H = 2,0(m)

Dtr - Đường kính buồng bốc Dtr = 1,8 (m)

Dn - Đường kính ngồi buồng bốc

S- Chiều dài thân buồng bốc S = 0,003 (m)

Dn = Dtr + 2S = 1,8 + 2. 0,003 = 1,806 (m)Vậy khối lượng thân buồng bốc:

m4 = 7850 . 0,034 = 266,9 (kg)

5.1.4. Khối lượng bích ghép nắp và thân buồng bốc

m5 =  .V

Với: = 7850 (kg/m3)Với D, z, db, h, D - Là các số liệu kích thước có ở bảng tính tốn

GVHD: Th.S Nguyễn Xn Huy

SVTH: Nguyễn Ngọc Hiếu – Hóa Dầu 1-K10Page 88ĐỒ ÁN MƠN Q TRÌNH VÀ THIẾT BỊSuy ra: m5 = 7850.0,014 = 109,9 (kg)

5.1.5. Khối lượng bích ghép đáy và thân buồng đốt

m6 =  .V

Với: = 7850 (kg/m3)Với D, z, db, h, D - Là các số liệu kích thước có ở bảng tính tốnSuy ra: m5 =7850.0,011 = 86,35 (kg)

5.1.6. Khối lượng hai lưới đỡ ống

m7 = 2.  .V (kg)

Trong đó:  - Khối lượng riêng của thép:  =7850 (kg/m3)S: Là chiều dày lưới đỡ ống S = 0,017 m

D: Đường kính trong thân buồng đốt: Dtrbđ = 1,4 m

n: Số ống truyền nhiệt n = 439 ống

dn: Đường kính ngoài ống truyền nhiệt dn = 0,038 (m)m7 = 2. 7850.0,026 = 408,2 (kg)

5.1.7. Khối lượng các ống truyền nhiệt

m8 =  .V (kg)GVHD: Th.S Nguyễn Xuân Huy

SVTH: Nguyễn Ngọc Hiếu – Hóa Dầu 1-K10Page 89ĐỒ ÁN MƠN Q TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

Trong đó:  : Khối lượng riêng của ống thép:  = 7850 (kg/m3)n: Số ống truyền nhiệt n = 439 ống

H: Chiều cao ống truyền nhiệt H = 2 m

dtr- Đường kính trong ống truyền nhiệt dtr = 0,034 (m)

dn: Đường kính ngồi ống truyền nhiệt dn = 0,038 (m)m8 = 7850.0,199 = 1562,15 (kg)

5.1.8. Khối lượng phần nón cụt nối thân buồng đốt và thân buồng bốc

m9 =  .V (kg)

Trong đó:  - Khối lượng riêng của thép CT3 :  = 7850 (kg/m3)Dtr - Đường kính trong phần nón cụtDn: Đường kính ngồi phần nón cụt nốih- Chiều cao phần nón cụt: Chọn h = 0,6mVậy khối lượng phần nón cụt nối thân buồng đốt và thân buồng bốc

m9 = 7850.0,0106= 83,21 (kg)

5.1.9 Khối lượng ống tuần hoàn trung tâm

m10 =  .V (kg)

GVHD: Th.S Nguyễn Xuân Huy

SVTH: Nguyễn Ngọc Hiếu – Hóa Dầu 1-K10Page 90ĐỒ ÁN MƠN Q TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

Trong đó:  - Khối lượng riêng của thép CT3 :  = 7850 (kg/m3)Dtrth: Đường kính trong ống tuần hồn ngồi: Dtrth = 426 mm = 0,426 m

Dnth: Đường kính ngồi ống tuần hoàn trung tâm:

Dnth = Dtrth + 2S = 0,426 + 2. 0,005 = 0,436 (m)

Chiều cao ống tuần hoàn trung tâm là: H = 2mVậy khối lượng ống tuần hoàn trung tâm là:

m10 = 7850.0,0135= 105,975 (kg)=> Gnk = 9,81.3082,435 = 30238,687 (N)

5.2. Tính Gnd

- Thể tích khơng gian nồiTrong đó:hb: Chiều cao ống bốc hb = 2 m

hd: Chiều cao buồng đốt hd = 2 m

hnc: Chiều cao phần nón cụt nói hnc = 0,6m

Dtrbb: Đường kính trong buồng bốc Dtrbb = 1,8 m

Dtrbd:Đường kính trong buồng đốt Dtrbd = 1,4 m

Dtrnc: Đường kính trong trung bình hình nón cụt Dtbnc = 1,6 mGVHD: Th.S Nguyễn Xn Huy

SVTH: Nguyễn Ngọc Hiếu – Hóa Dầu 1-K10Page 91ĐỒ ÁN MƠN Q TRÌNH VÀ THIẾT BỊ- Khối lượng nước chứa đầy trong nồi là:

Gnd = g.𝜌.V = 9,81.1000.9,375 = 91968,75 (N)

Ta có Gtl = Gnk + Gnd = 30238,687 + 91968,75 = 122207,437 (N)

Ta chọn 4 tai treo, do đó tải trọng mỗi tại treo phải chịu:

Gtl 126201,94

4

G= 4

31550,485 (N)Quy chuẩn G = 4.104 N

Tra bảng XIII.36/STT2 - T438 tai treo cho thiết bị đứng ta có:

+ Tải trọng cho phép trên 1 tại treo = 4.104 (N)

+ Bề mặt đỡ F = 297.10-4 (m2)

+ Tải trọng cho phép trên bề mặt đỡ q = 1,34.106 (N/m2)

+ Khối lượng 1 tai = 7,35 kgaBSH1B

LS20+ Các kích thước

GVHD: Th.S Nguyễn Xuân Huy

SVTH: Nguyễn Ngọc Hiếu – Hóa Dầu 1-K10Page 92dĐỒ ÁN MƠN Q TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

L

TảiBề mặtTảiđỡtrọngF.10-4chotrọng

cho phép

trên mộtphéptai treolên bềBB1HSLad

Khối

lương

một

tai

treomặt đỡkgq.10-6

G.10-4 N4m2N/m2mmmmmmmmmm mm mm mm2971,34190160170280108020306.Chọn kính quan sát

Ở thiết bị cô đặc ta cần quan sát sự sôi của dung dịch do vậy ta đặt kính quan

sát tại buồng bốc, áp suất làm việc nhỏ hơn 6 at vật liệu là thuỷ tinh dày 15mm,

đường kính

 =300 mm

Tra bảng XIII.26/STT2 - T409: Chọn bích lắp đặt và số bu lơng

Kích thước nồiỐng

Py.106Dy

Dn(N./m2)DDD1(mm)

(mm)(mm)GVHD: Th.S Nguyễn Xn Huy

SVTH: Nguyễn Ngọc Hiếu – Hóa Dầu 1-K10(mm)(mm)Page 93Kiểu

bíchBu Lơng

dbZ1(mm)(cái)h(mm)7,35ĐỒ ÁN MƠN Q TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

0,6300325435395365M201224BẢNG TĨM TẮT CƠ KHÍ - CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢNBuồng đốtBuồng bốcChiều cao buồng đốt2000 mmĐường kính1400 mmSố ống gia nhiệt439 mmChiều dày thân buồng đốt4 mmChiều dày lưới đỡ ống17 mmChiều dày đáy buồng đốt6 mmChiều cao phần lồi đáy392 mmĐường kính trong ống gia nhiệt34 mmĐường kính ngồi ống gia nhiệt38 mmChiều cao buồng bốc2000 mmĐường kính buồng bốc1800 mmChiều dày buồng bốc

Chiều cao phần lồi của nắp buồng bốc

Chiều dày nắp buồng bốcỐng dẫn3 mm

500 mm

6 mmỐng dẫn hơi đốt vào200 mmỐng dẫn dung dịch vào70 mmỐng dẫn hơi thứ ra250 mmỐng dẫn dung dịch ra70 mmGVHD: Th.S Nguyễn Xuân Huy

SVTH: Nguyễn Ngọc Hiếu – Hóa Dầu 1-K10Page 94Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính và chọn tai treo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×