Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ cấu tổ chức của UBDT

Cơ cấu tổ chức của UBDT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tại Điều này, các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 12 là các đơn vị giúp bộ

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban NN; Các đơn vị quy định từ khoản 13 đến khoản 17 là các đơn

vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý NN bao gồm: Vụ tổng hợp, vụ chính sách dân tộc,

Vụ địa phương II và III, thanh tra UBDT, văn phòng4. Đơn vị sự nghiệp cơng lập của UBDTHọc viện Dân tộc

Trung tâm Tin học

Tạp chí Dân tộc

Báo Dân tộc và Phát triển

Nhà khách dân tộcCảm ơn cô đã xem và đánh giá!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu tổ chức của UBDT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×