Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công tác đầm chặt

Công tác đầm chặt

Tải bản đầy đủ - 0trang

hồ sơ dự thầu - biện pháp thi côngtừng lớp với độ dày chỉ định bởi Kỹ s cho tới độ chặt khô yêu

cầu.

IV.kế hoạch kiểm soát chất lợngKế hoạch kiểm soát chất lợng

Mỗi dự án yêu cầu một quy trình chất lợng riêng biệt dựa trên

loại của dự án và khung thời gian để hoàn thành nó. Trớc khi

công việc xây dựng Dự án bắt đầu chúng tôi sẽ xem lại quy

trình chất lợng mà chúng tôi có trớc đây dùng cho các dự án tơng tự và sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu của dự án này.

Kế Hoạch Chất Lợng của chúng tôi sẽ bao gồm các kế hoạch, quy

trình và việc tổ chức cần thiết cho việc sản xuất ra một sản

phẩm cuối cùng mà tuân theo các yêu cầu của hợp đồng. Kế

Hoạch Chất Lợng của chúng tôi sẽ bao trùm toàn bộ việc vận hành

xây dựng, quá trình sản xuất cả trong và ngoài công trờng,

mẫu vật liệu, thí nghiệm, nghiệm thu và quản lý của tất cả các

thầu phụ, ngời sản xuất, nhà cung cấp và ngời mua bán.

Tính chất đầy đủ và rút gọn của các văn bản xây dựng là rất

quan trọng trong quá trình đảm bảo chất lợng toàn bộ cho dự

án. Trong giai đoạn trớc khi xây dựng chúng tôi sẽ xem lại các văn

bản thiết kế để phát hiện các vấn đề một cách nhanh gọn.

Việc thí nghiệm yêu cầu trong tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ đợc tiến

hành trong phòng thí nghiệm do Kỹ S duyệt hoặc chúng tôi sẽ

khuyến nghị với Kỹ S bằng cách đa ra các kết quả thí nghiệm,

chứng chỉ, v.v... trớc đây. Trong trờng hợp các phơng tiện thí

nghiệm tại những nơi mà Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Yêu Cầu là rất

hạn chế và không sẵn có trên công trờng thì chúng sẽ đợc tiến

hành bởi các phòng thí nghiệm ngoài công trờng mà đợc đệ

trình cho Kỹ S phê duyệt. Báo cáo thí nghiệm sẽ đợc đính kèm

và chuyển đến cùng với việc giao hàng.

Cán Bộ Kiểm Soát Chất Lợng của chúng tôi sẽ lập kế hoạch và

tiến độ nghiệm thu, lập bảng liệt kê các mục cần kiểm tra và

đa ra các chỉ dẫn cho ngời nghiệm thu trong tất cả các công

tác xây lắp. Biên bản của tất cả các đợt nghiệm thu sẽ đợc duy

trì. Việc sử dụng bảng liệt kê các mục cần kiểm tra bởi những

ngời nghiệm thu cũng nh bộ đầy đủ của các báo cáo nghiệm

thu hàng ngày cũng sẽ đợc kiểm tra. Sổ tay chất lợng riêng của

dự án đợc chúng tôi chuẩn bị từ khi bắt đầu xây dựng cho

từng công việc sẽ đợc thể hiện chi tiết hơn trong tất cả các quy

trình chất lợng.

Chúng tôi sẽ thực hiện và quản lý các công việc theo các chính

sach và nguyên tắc sau:

6hồ sơ dự thầu - biện pháp thi côngCông việc sẽ tuân theo tiêu chuẩn thiết kế và Các Tiêu Chuẩn

Kỹ Thuật của văn bản mời thầu cũng nh các chỉ dẫn cụ thể

của Chủ Đầu T và Kỹ S.Chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ các yêu cầu liên quan đến

bất cứ công tác cụ thể nào đợc miêu tả trong Tiêu Chuẩn Kỹ

Thuật của hồ sơ thầu.Chúng tôi phải thu thập tất cả các thông tin về các điều kiện

địa chất thuỷ văn, điều kiện công trờng để có thêm các giải

pháp kỹ thuật và bản vẽ thi công.Chúng tôi sẽ đề nghị với Kỹ S tiến hành thêm công tác thí

nghiệm địa chất nhằm hiểu rõ hơn về điều kiện địa chất

và thiết kế cũng nh lập các phơng án thi công tốt nhất.Chúng tôi sẽ lập các biện pháp thi công và tiến độ cũng nh

tuần tự thi công tốt nhất, biện pháp đảm bảo chất lợng và

kiểm soát chất lợng và các biện pháp an toàn cho từng công

việc. Các biện pháp thi công sẽ đợc áp dụng sau khi đã đợc Kỹ

S phê duyệt cho áp dụng trong thực tế nhằm mang lại chất lợng cao cho dự ánKinh nghiệm trong thực hiện Chơng Trình Quản Lý Chất Lợng

ISO 9001 - 2000

Chúng tôi có trách nhiệm lập, tiến hành và quản lý Kế Hoạch

Chất Lợng cái mà cũng giống tơng tự nh các Chơng Trình Chất

Lợng sau:

ANSI/ASQC Q9001-1994 - Mô hình cho Đảm Bảo Chất Lợng

trong Thiết Kế, Phát Triển, Sản Xuất, Lắp Đặt và Cung Cấp

Dịch VụANSI/ASQC Q9001-1994 - Mô hình cho Đảm Bảo Chất Lợng

trong Sản Xuất, Lắp Đặt và Cung Cấp Dịch VụANSI/ASQC C-1995 - Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật của các yêu cầu

chung đối với Chơng Trình Quản Láy Chất LợngMIL-Q-1995A Những Yêu Cầu Chung của Chơng Trình Quản

Lý Chất LợngViệc tổ chức Kế Hoạch Chất Lợng

Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng

Toàn bộ các cán bộ có thâm niên cao phải có kinh nghiệm về

quản lý chất lợng đối với các yêu cầu đặc biệt của dự án. Ngời

có trách nhiệm chính sẽ thực hiện việc giám sát bao quát toàn

bộ dự án.7hồ sơ dự thầu - biện pháp thi côngMột bức th ký bởi lãnh đạo có thẩm quyền tại Văn phòng chính

gửi Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng sẽ mô tả chức vụ và trách

nhiệm độc lập của Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng đối với toàn

bộ các hoạt động trên công trờng.

Giám đốc dự án của chúng tôi sẽ nắm toàn bộ trách nhiệm với

mọi khía cạnh của dự án bao gồm kiểm soát và đảm bảo chất lợng trong suốt thời hạn của dự án. Tất cả các nhân viên của dự

án sẽ do Ông ta chịu trách nhiệm thông qua các giám sát viên tơng ứng. Ông ta sẽ chỉ đạo Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng thực

hiện Kế Hoạch Chất Lợng theo yêu cầu của dự án và phối hợp với

Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng trong viƯc thùc hiƯn.

Kü S Trëng Dù ¸n cđa chóng tôi sẽ đảm bảo rằng các lực lợng

tham gia hoạt động chất lợng trong suốt quá trình của dự án bao

gồm cả các thầu phụ.

Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng là ngời chịu trách nhiệm chính

trong chơng trình chất lợng. Ông ta sẽ kết hợp với trởng dự án và

kỹ s dự án quyết định tất cả công việc phù hợp với tiêu chuẩn

chất lợng. Trởng Ban Kiểm Xoát Chất Lợng duy trì không lệ

thuộc vào phạm vi của nhà chức trách,và báo cáo Trởng Ban

Kiểm Soát Chất Lợng của chúng tôi sẽ có trách nhiệm chuẩn bị,

phân phối và thực hiện các Sổ Tay Chất Lợng sẽ đợc áp dụng

rộng rãi cho toàn bộ dự án. Ông ta sẽ lập các bảng danh sách các

mục cần kiểm tra và kế hoạch nghiệm thu, mua sắm các thiết

bị thí nghiệm phù hợp và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác

để thiết lập việc kiểm soát chất lợng cho mọi công tác xây lắp.

Ông ta sẽ phối hợp với Chủ Đầu T bằng cách sắp xếp kế hoạch

nghiệm thu, xin phê duyệt các kế hoạch, quy trình chất lợng và

các văn bản khác và thông báo cho Chủ Đầu T tất cả các định hớng dự kiến trong các kế hoạch, chơng trình và quy trình. Ông

ta cũng sẽ có trách nhiệm lập các văn bản kiểm soát chất lợng,

đào tạo và cấp chứng chỉ cho toàn bộ các cán bộ nghiệm thu

và tiến hành hiệu một cách có quả tất cả các chơng trình

nghiệm thu theo hợp đồng.

Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng của chúng tôi cũng sẽ phối hợp

các yêu cầu cần thiết của Dự án với các cấp chính quyền sở tại,

các nhóm bảo vệ môi trờng và các cơ quan địa phơng.

Nhân viên chịu trách nhiệm về Kiểm Soát Chất Lợng

Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng sẽ chỉ đạo các Cán Bộ Chất Lợng

bao gồm các cán bộ thí nghiệm cao cấp ngời sẽ chỉ đạo các

nhân viên thí nghiệm trong công tác thí nghiệm hiện trờng và

trong phòng thí nghiệm theo yêu cầu của Dự án.8hồ sơ dự thầu - biện pháp thi côngTrách nhiệm kiểm soát chất lợng

Cán bộ Chất Lợng sẽ có trách nhiệm đối với:

Triển khai sổ tay chất lợng đối với từng công tác cụ thể bao

gồm cả các quy trình, chính sách và nhân sựTriển khai Kế Hoạch Phát Triển Quy TrìnhTriển khai Kế Hoạch Nghiệm Thu và Thí NghiệmThực hiện đầy đủ theo Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật bao gồm việc

kiểm soát ngời bán hàng/ngời cung ứng.Phát hiện và sửa chữa các khuyết tật trong các vật t và máy

móc cũng nh tất cả các công việc thực hiện không theo yêu

cầu.Đảm bảo trình độ nghiệm thu cá nhân và trau dồi cũng nh

cải thiện kỹ năng của mìnhDuy trì chất lợng trong toàn bộ dự án đặc biệt khi làm việc

liên quan tới các công tác xây lắp mới lạ và phức tạp.Giữ đúng hớng Việc Kiểm Soát Văn Bản Chất Lợng nhằm kiểm

tra tất cả các công tác xây lắp tuân thủ đầy đủ các tiêu

chuẩn kỹ thuật.Quản lý các hoạt động thí nghiệm và kiểm soát các thiết bị

thí nghiệm.Chỉ đạo việc Đảm Bảo Chất Lợng rà soát và theo dõi.Đảm bảo Dự án hoàn thành đúng hạn.Sử dụng Chất Lợng nh một công cụ quản lýChúng tôi sẽ xin phê duyệt của Kỹ S trớc khi thay bất cứ cán bộ

kiểm soát chất lợng nào. Bản đề nghị xét duyệt trình Kỹ S

phải đợc chấp nhận của Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng bao gồm

tên trình độ chức vụ và trách nhiệm của ngời đợc đề xuất thay

thế.

Sơ đồ tổ chức

Hệ thống Kiểm Soát Chất Lợng độc lập sẽ đợc tổ chức nh sau:9hồ sơ dự thầu - biện pháp thi côngProject managerQuality

control

managerExaminationQC EngineerDocument

engineerTriển khai Sổ Tay Chất Lợng của Dự án

Kinh nghiệm mà chúng tôi thu đợc từ việc chuẩn bị Sổ Tay

Chất Lợng của các dự án tơng tự khác sẽ giúp chúng tôi có thể

nhanh chóng có đợc Sổ Tay Chất Lợng với các quy trình, chính

sách và các chỉ dẫn cá nhân cặn kẽ, rõ ràng và có thể điều

chỉnh theo yêu cầu của khách hàng đáp ứng sự đòi hỏi của dự

án. Sổ tay chất lợng bao gồm những chỉ dẫn nghiệm thu cụ

thể cho từng công việc, với mỗi chỉ dẫn chứa đựng một bảng

liệt kê các danh mục cần kiểm tra và nó đợc sử dụng trên công

trờng nh là một lời chỉ dẫn của nhân viên quản lý chất lợng của

chúng tôi. Báo cáo Nghiệm thu hàng ngày lập theo hình thức

tổng hợp các hoạt động nghiệm thu hàng ngày và các yêu cầu,

tiêu chuẩn và qui trình cơ thĨ kh¸c cđa dù ¸n. C¸c chØ dÉn

nghiƯm thu dựa trên một vài thành phần bao gồm các yêu cầu

của Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật, kiểm tra kỹ năng tay nghề công

nhân, các chỉ tiêu và các tiêu chuẩn công nghiệp và việc tích

luỹ kinh nghiệm của các nhân viên quan trọng của dự án,

những ngời sẽ chuẩn bị và xem xét các sổ tay. Sổ Tay Chất Lợng phục vụ nh một chỉ dẫn hàng ngày cho các cán bộ giám sát

và nghiệm thu nhằm dáp ứng và duy trì tiêu chuẩn chất lợng

cao của chúng tôi.10hồ sơ dự thầu - biện pháp thi côngChiến lợc kiểm soát chất lợng

Chiến lợc kiểm soát chất lợng của chúng tôi nhấn mạnh việc sử

dụng các vật liệu và sản phẩm có chất lợng.

Nó liên quan tới việc phân tích kết quả từ nhiều dự án xen kẽ

đạt đợc và xen kẽ công việc xây dựng cái mà đáp ứng đợc

nhiệm vụ đợc giao. Hệ thống khảo sát có tổ chức của chúng tôi

đợc chỉ đạo hớng tới việc nhận biết những biện pháp thi công

và vật liêu đó để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng trên cơ sở

của tiêu chuẩn kỹ thuật.

Chơng Trình Kiểm Duyệt Chất Lợng đảm bảo rằng các tiêu

chuẩn kỹ chất lợng đợc áp dụng phù hợp trong toàn bộ dự án và

hoạt động xây lắp của chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của

Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật.

Kiểm Duyệt Chất Lợng đợc điều khiển bởi Trởng Ban Kiểm Soát

Chất Lợng và các nhân viên của ông ta dựa trên cả các căn cứ có

kế hoạch và không có kế hoạch.

Quá trình kiểm duyệt bao gồm việc nghiệm thu và đánh giá

các hoạt động của dự án để xác nhận sự tuân thủ theo các quy

trình, bản vẽ và các văn bản kiểm soát đợc phê dyệt khác; đệ

trình các báo cáo kiểm duyệt sự tuân thủ văn bản hay không

tuân thủ; và xác nhận rằng các khuyết tật sẽ đợc xử lý đúng lúc

và có hiệu quả hay nằm trong hệ thống khoanh lại của việc

nhận diện các sự cố, các hoạt động sửa chữa và việc xác nhận

các hoạt động sửa chữa.

Kiểm soát các khuyết tật

Saukhi phát hiện các khuyết tật trong công tác nghiệm thu và

đợc ghi lại trong Báo Cáo Khuyết Tật và đợc nhận diện qua việc

đánh số khuyết tật và vạch ra trong suốt hệ thống các văn bản

kiểm soát. Chúng tôi sẽ chuyển báo cáo đến các bộ phận có

trách nhiệm giải quyết các khuyết tật và yêu cầu họ nhận dạng

và ghi lại các nguyên nhân gây sự cố, phản hồi lại biện pháp

cho hoạt động sửa chữa sự cố và các biện pháp phòng ngừa. Họ

sẽ gửi lại báo cáo cho chúng tôi xem xét. Nếu chúng tôi không

chấp nhận giải pháp sửa chữa đợc kiến nghị thì câu trả lời sẽ

là loại bỏ và gửi trả lại cho một giải pháp khác.

Duy trì/Nâng cấp trình độ cán bộ nghiệm thu

Chúng tôi có khả năng có đợc cơ sở để lựa chọn cán bộ nghiệm

thu/cán bộ chất lợng từ các nhuồn lực sẵn có và có thể bổ xung

vào bộ khung này các nhân viên có trình độ và kinh nghiệm.

Chúng tôi đã triển khai chơng trình đào tạo nhằm nâng cao11hồ sơ dự thầu - biện pháp thi côngkỹ năng của các nhân viên hiện có và việc đảm bảo trình độ

nhất định của các chuyên gia luôn đợc tiến hành và duy trì.

Chỉ đạo việc đánh giá liên tục đối với các hoạt động chất

lợng trong khi đáp ứng kế hoạch hoàn thành dự án.

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng việc chỉ đạo việc đánh giá liên

tục đặc biệt đối với các công tác lắp ráp và các kết cấu mới và

phức tạp, trớc khi bắt đầu công việc của hạng mục có thể dẫn

đến các hiệu quả lớn hơn trong hoạt động chất lợng. Các chủ

đề đợc bàn bạc là tình trạng tuân thủ chất lợng, trách nhiệm

thí nghiệm, trách nhiệm nghiệm thu, các yêu cầu thí nghiệm

bằng văn bản các sự cố đã biết và thấy trớc và các văn bản chất

lợng liên quan. Tất cả các bảng danh sách các mục cần kiểm tra

của công tác đánh giá liên tục đều đợc ghi chép đầy đủ và giữ

lại nh một báo cáo của dự án.

Duy trì việc tuân thủ của các nhà thầu phụ với tiêu

chuẩn chất lợng

Ban Chất Lợng sẽ phân phát các Sổ Tay Chất Lợng mà chúng tôi

đã triển khai cho Dự án cũng nh Kế Hoạch Phát Triển Quy Trình

và Kế Hoạch Nghiệm Thu và Thí Nghiệm đến tất cả các nhà

thầu phụ và bất cứ nhà thầu chính nào làm việc cho Dự án.

Bằng việc phổ biến chúng với các mục tiêu chất lợng và tiêu chí

của dự án, bắt buộc một cách chặt chẽ việc tuân theo những

chính sách và quy trình chất lợng trong quá trình xây dựng,

chúng tôi sẽ hoàn thành triệt để các Chơng Trình Chất Lợng

cùng các bên tham gia dự án.

Duy trì các Văn Bản Kiểm Soát Chất Lợng

Chúng tôi có một hệ thống Kiểm Soát Chất Lợng với các hồ sơ ghi

chép đợc kiểm chứng các hiệu quả trong lĩnh vực rộng của

dân dụng, công nghiệp và các dự án xây dựng thơng mại. Hệ

thống của chúng tôi sẽ cung cấp các truy cập có sẵn, các kho lu

trữ đáng tin cậy và thông tin nhanh về tất cả các văn bản của

dự án.

Quản lý Các Khía Cạnh Thí Nghiệm, Bắt đầu và Các Hoạt Động

Kết Thúc Dự án:

Chúng tôi có hiểu biết thực tế về các yêu cầu và quá trình liên

quan đến giai đoạn kết thúc dự án. Chúng tôi nhận ra tầm

quan trọng của việc kết thúc có hiệu quả và theo suốt quá

trình hoàn thành dự án từ khi kí hợp đồng đến khi kết thúc dự

án. Chúng tôi có khả năng về nguồn nhân lực và kỹ thuật để

điều khiển việc kiểm duyệt có kế hoạch các hoạt động thí

nghiệm trong suốt các giai đoạn của chơng trình bao gồm cả

12hồ sơ dự thầu - biện pháp thi côngviệc xây dựng, lắp đặt thiết bị và tổ hợp hệ thống và chấp

thuận. Các cán bộ nghiẹm thu của chúng tôi sẽ theo dõi các công

tác thí nghiệm theo các chỉ dẫn nêu ra trong Chỉ dãn Nghiệm

Thu Chất Lợng. Các kết quả thí nghiệm sẽ đợc lập thành văn bản

và đệ trình cho Giám Đốc Dự án để xem xét và phê duyệt. Các

văn bản đã đợc duyệt sẽ cung cấp các xác nhận rằng báo cáo thí

nghiệm đã hoàn thành và hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu kỹ

thuật.

Lập tiến độ

Việc sắp xếp các công tác xây lắp theo trình tự và thời gian là

phải găng trong việc sản xuất các sản phẩm có chất lợng cao

nhất. Chúng tôi sẽ triển khai một tiến độ đề xuất với đầy đủ

thời gian để xem xét và sửa đổi các bản vẽ thi công và số liệu,

đảm bảo việc giao vật liệu xây lắp đúng hạn theo các Tài Liệu

Xây Dựng và phối hợp với các yếu tố khác của dự án

Tiến độ của chúng tôi sẽ làm nổi bật các mốc nghiệm thu và

phân chia đủ thời gian để tiến hành các sửa chữa cần thiết

theo yêu cầu của lần nghiệm thu sơ bộ.

Việc kết thúc dự án sẽ đợc chi tiết hoá trong bảng tiến độ để

chỉ rõ toàn bộ sự bắt đầu và các quy trình đợc cấp chứng

nhận. Chúng tôi sẽ ngay lập tức yêu cầu tất cả các nhà thầu

cung cấp các bản vẽ phối thuộc sau khi ký kết các hợp đồng.

Những bản vẽ này sẽ kết hợp chặt chẽ bản vẽ thi công sơ bộ về

cơ khí, điện và kết cấu để phát hiện các mâu thuẫn và

chồng chéo tiềm tàng. Các cuộc họp sẽ đợc tiến hành với các

nhà thầu để giải quyết ổn thoả bất cứ tồn tại nào trong giai

đoạn này. Sau khi giải quyết các vấn đề tồn tại, các bản vẽ hoàn

công này sẽ đợc đệ trình để xét duyệt.

Kiểm Soát vật t và thiết bị

Trớc khi xây dựng chúng tôi sẽ lập một danh mục vật t và máy

móc dựa trên bản vẽ và các hợp đồng mua bán. Danh sách này sẽ

dùng để làm danh sách các mục cần kiểm tra khi giao nhận vật

t và thiết bị và ghi chú các điều kiện của chúng. Cán bộ chất lợng sẽ nhận đợc danh sách này từ khi thiết kế dự ¸n vµ xem xÐt

nã cho tíi khi hoµn chØnh vµ chính xác.

Việc nghiệm thu nhận hàng và phát hiện khuyết tật của vật t sẽ

đợc tiến hành theo đợt giao hàng.

Nghiệm thu vật t

Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng của chúng tôi sẽ nghiệm thu các

mục sau:13hồ sơ dự thầu - biện pháp thi côngĐiều kiện của vật t báo cáo thí nghiệm (nếu có)Tên của nhà sản xuất và số hiệucác tiêu chuẩn phải theovật t sẽ đựoc kiểm tra theo các yêu cầu của đơn đặt hàngKhi Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng của chúng tôi xác định rằng

các vật t là đợc chấp nhận thì sẽ điền đầy đủ vào báo cáo

nhận hàng và lu trữ trong Hồ Sơ Nhận Hàng.

Các khuyết tật

Nếu nh các vật t là không chấp nhận đợc thì nó sẽ đợc đánh

dấu đỏ và cất vào một nơi riêng biệt tách rời khỏi các vật t đợc

chấp nhận.

Báo cáo khuyết tật

Khi các vật t bị phát hiện là không phù hợp thì một bản Báo Cáo

Khuyết Tật sẽ đợc lập bởi Trơngr Ban Kiểm Soát Chất Lợng nh

sau:

Mô tả các khuyết tậtMô tả việc đánh giá kiểm soát chất lợngMô tả nơi cất giữXuất kho hàng và nhận dạng

Tất cả các vật t và thiết bị sẽ đợc lu kho và bàn giao nh sau:

Khu vực kho chỉ định

Vật t không đợc sử dụng cho sản xuất hay lắp đặt trong

khoảng thời gian ngắn sẽ đợc đặt trong các kho chỉ định. Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng sẽ đảm bảo rằng các vật t đợc

chấp nhận và không đợc chấp nhận sẽ đợc tách riêng trên công

trờng.

Đánh mã mầu và số

Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng sẽ đảm bảo rằng việc đánh mã

mầu và đánh số sẽ đợc sử dụng để nhận biết các vật t.

Các thiết bị đo đạc và thí nghiệm

Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng của chúng tôi sẽ có trách nhiệm

trong việc vận hành và bảo dỡng các máy móc của công ty sử

dụng trong việc đo đạc và thí nghiệm. Chúng tôi sẽ thiết lập

kế hoạch kiểm tra và bảo dỡng đối với tất cả các hạng mục ngay

khi tiếp nhận và sẽ xem xét các báo cáo về việc kiểm tra, sử14hồ sơ dự thầu - biện pháp thi côngdụng, bảo dỡng và sửa chữa định kỳ để đảm bảo chăm sóc

đầy đủ và độ chính xác của các thiết bị.

Quy trình và hồ sơ chất lợng

Hồ sơ chất lợng

Bộ phận kiểm soát chất lợng sẽ lập hồ sơ các kết quả thí

nghiệm và nghiệm thu của dự án. Những hồ sơ này sẽ xác nhận

sự tuân thủ hay khuyết tật của các yêu cầu kỹ thuật và kế

hoạch đợc duyệt. Các báo cáo sẽ nằm trong bộ hồ sơ chất lợng và

bao gồm ngày dự kiến các khuyết tật sẽ đợc sửa chữa. Bộ phận

kiểm soát chất lợng sau đó sẽ tiến hành các công tác nghiệm thu

để đảm bảo tất cả các khiếm khuyết đã đợc sửa chữa. Bản

copy của các hồ sơ chất lợng sẽ đợc phát cho Trởng Ban Kiểm

Soát Chất Lợng và các bộ phận có liên quan trên công trờng.

Các báo cáo khuyết tật và các hoạt động sửa chữa

Khi phát hiện sự sai khác về vật t và các công tác xây lắp đợc

bởi bất cứ ai từ các khâu bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật hay các yêu

cầu của hợp đồng thì các sai khác này sẽ đợc lập hồ sơ có ghi

chú cơ bản nhất các cách giải quyết của từng cái bởi Trởng Ban

Kiểm Soát Chất Lợng và sẽ lu hồ sơ các Báo Cáo Khuyết Tật

(BCKT).

Việc đánh giá và sắp xếp kỹ thuật của các BCKT sẽ đợc hoàn

thành sau khi đợc tham khảo ý kiến t vấn và tán thành của Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng và giám đốc dự án. Trởng Ban

Kiểm Soát Chất Lợng của chúng tôi sẽ xem xét các hoạt động

sắp xếp và đảm bảo rằng BCKT sẽ đợc sắp xếp hoàn hảo và sẽ

duy trì các sổ cái của các BCKT, đảm bảo bám sát và giải quyết

kịp thời cũng nh chống lại sự tái diễn các khiếm khuyết về vật

t và xây lắp trong tơng lai.

Báo cáo thiếu hụt

Báo cáo thiếu hụt là văn bản xác nhận các sự cố trong việc lắp

đặt trong qua trình nghiệm thu. Mục đích của việc lập văn

bản các thiếu hụt nào đó sẽ đa các mục này vào sự chú ý của

các bộ phận liên quan, tìm kiếm và đa ra các cách giải quyết

sự cố và thông báo cho các bên liên quan khi các hoạt động sửa

chữa diễn ra.

Việc thiếu hụt sẽ đợc ghi chú trong báo cáo hàng ngày. Khi sự

thiếu hụt đợc xác định bằng Báo Cáo Thiếu Hụt thì báo cáo sẽ

đợc chúng tôi phát hành cùng với Báo cáo kiểm soát chất lợng

hàng ngày và đợc theo dõi cho đến khi các hoạt động sửa chữa

đợc tiến hành.

15hồ sơ dự thầu - biện pháp thi côngTrởng ban kiểm soát chất lợng của chúng tôi có trách nhiệm phát

hành các báo cáo thiếu hụt. Chúng tôi sẽ theo dõi các báo cáo của

mình cũng nh của các đại diện về kiểm soát chất lợng của các

nhà thầu phụ

Bản vẽ hoàn công

Bộ phận kiểm soát chất lợng sẽ giữ một bộ gồm các bản vẽ thi

công để lu các số liệu cho bản vẽ hoàn công. Khi các công việc

trong các bản vẽ này hoàn thành các thông tin đó sẽ đợc ghi chú

trên bản vẽ hoàn công bởi các Kỹ S Dự án cùng với việc tham khảo

đầy đủ các quá trình thay đổi đợc duyệt. Trởng Ban Kiểm

Soát Chất Lợng của chúng tôi sẽ theo dõi việc duy trì các bản vẽ

hoàn công theo tiến độ tuần tự.

Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng và các nhân viên sẽ chuẩn bị các

hồ sơ chất lợng khác bao gồm:

Báo cáo giám sát việc thực hiện công việc và Báo Cáo Kiểm

Soát Chất Lợng.Kết quả của việc xem xét thiết kế, xây lắp/mua sắm/lắp

đặt, hồ sơ mời thầu, kế hoạch, thí nghiệm, bản vẽ thi công,

v.v...Hồ sơ về kế hoạch kiểm duyệt, hồ sơ kết quả và kế tiếpHồ sơ hiệu chỉnhBáo cáo thí nghiệm bao gồm cả việc phân tích và cấp

chứng chỉ.Hồ sơ đào tạoHồ sơ kiểm soát thay đổiHồ sơ nghiệm thu bàn giaoQuy trình chất lợng

Chuẩn bị nghiệm thu

Trởng Ban Kiểm Soát Chất Lợng của chúng tôi sẽ xem xét tất cả

các kế hoạch và yêu cầu kỹ thuật để xác định các yêu cầu mà

công tác xây lắp phải đạt đợc. Ông ta sẽ chuẩn bị một sổ cái

ghi các văn bản đệ trình ghi theo thứ tự ngày nhận, ngày

đóng dấu, đánh số và chuẩn bị sổ cái ghi các bản vẽ thi công

liệt kê các bản vẽ liên quan. Các văn bản đệ trình và bản vẽ sẽ

đợc nghiên cứu sao cho các danh sách đó đợc hoàn thành.

Sổ cái các văn bản đệ trình sẽ đợc xem xét theo thời gian để

xác định tình trạng của các văn bản đợc ghi chú. Khi các văn

bản đệ trình, bản vẽ và các tài liệu khác đợc tiếp nhận Trởng

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác đầm chặt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×