Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bất cập trong chế định về chế độ tài sản của vợ chồng và kiến nghị hoàn thiện

Bất cập trong chế định về chế độ tài sản của vợ chồng và kiến nghị hoàn thiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thứ ba, về việc sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa thuận. Điều 49 Luật HNGĐ

2014 ghi nhận vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa thuận đã xác lập

trước đó tuy nhiên khoảng thời gian giữa các lần sửa đổi là bao nhiêu, sửa đổi trong

trường hợp nào lại chưa quy định rõ trong khi điều này tỏ ra là cần thiết  Do đó

cần có quy định cụ thể hơn về thời gian giữa các lần sửa đổi, bổ sung để tránh việc

cẩu thả, sửa đổi tùy tiện cũng như bảo vệ quyền lợi của người thứ ba có liên quan,

tránh trường hợp vợ chồng nhập tài sản riêng vào tài sản chung để trốn tránh nghĩa

vụ với người thứ ba.

Thứ tư, về trách nhiệm liên đới giữa vợ và chồng khi một bên vợ hoặc chồng

tham gia giao dịch dân sự. Là một chế định mới được bổ sung do đó tại điều 37

Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng còn tồn tại một số hạn chế. Theo đó luật

cần có hướng dẫn quy định rõ những nhu cầu nào là nhu cầu thiết yếu của gia đình,

khi nào được xem là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình để làm cơ sở xác định

đúng trách nhiệm của vợ chồng đối với giao dịch dân sự với người thứ ba, tránh

trường hợp trốn tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa vợ và chồng.

C. KẾT LUẬN

Vấn đề tài sản đóng vai trò ít nhất 30% vào sự ổn định và phát triển của “tế

bào” gia đình trong xã hội. Quan hệ gia đình có tốt đẹp hay khơng, pháp luật chỉ tác

động được vào tài sản, còn tình cảm thì khơng dựa nhiều vào luật được. Vì vậy, các

điều quy định về chế độ tài sản của vợ chồng, nhất là những quy định mới được bổ

sung trong Luật hôn nhân và gia đình 2014 là vơ cùng cần thiết, nổi bật trong đó là

sự cho phép tồn tại chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận, đảm bảo quyền

định đoạt tài sản của mỗi người, theo đúng ý chí của bản thân, một phần vì thế mà

gia đình mới tồn tại và phát triển bền vững. Chế độ tài sản theo thỏa thuận một lần

nữa khẳng định sự phát triển trong q trình lập pháp của pháp luật hơn nhân gia

đình ở Việt Nam, tiếp thu những tiến bộ trong chế định về chế độ tài sản của các

nước trên thế giới, thể hiện bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa của nhà nước ta.21DANH MỤC THAM KHẢO

 Sách giáo trình

- Giáo trình Luật Hơn nhân và gia đình, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội,

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015;

 Sách hướng dẫn

- Hướng dẫn học tập-tìm hiểu Luật hơn nhân và gia đình Việt Nam, Trường

Đại học Luật Hà Nội, Nxb. Lao Động, Hà Nội, 2015;

 Văn bản pháp luật

- Luật Hôn nhân và gia đình 2014;

- Thơng tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi

hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình;

- Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Hơn nhân gia

đình 2014;

22 Link tham khảo trên Internet

http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1823

https://text.123doc.org/document/263396-che-do-tai-san-cua-vo-chong.htm23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bất cập trong chế định về chế độ tài sản của vợ chồng và kiến nghị hoàn thiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×