Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D.1 Xác định hệ số chiều dài tính toán của cột

D.1 Xác định hệ số chiều dài tính toán của cột

Tải bản đầy đủ - 0trang

tcXDvn 338 : 2005

Khi đầu trên cột tự do, 1 tra theo bảng D.2;

Khi đầu trên cột là ngàm trợt, 1 tra theo bảng D.3;

Khi đầu trên là khớp cố định hoặc ngàm thì 1 đối với phần cột dới tính theo

công thức:

2

2

12

11

1

1

(D.1)trong đó:12 hệ số chiều dài tính toán của phÇn cét díi khi N1 = 0;

11 – hƯ sè chiều dài tính toán của phần cột dới khi N2 = 0.

Trị số của 12 và 11 lấy nh sau:

Khi đầu trên cột tựa khớp, theo bảng D.4;

khi đầu trên cột là liên kết ngàm, theo bảng D.5.

Hệ số chiều dài tính toán 2 của phần cột trên trong tất cả mọi trờng hợp đều đợc

tính theo công thøc:

 2  1 3

1(D.2)D.1.3 Cét hai bËc

HƯ sè chiỊu dài tính toán 1 đối với phần dới của cột hai bậc (Hình D.2) khi đầu

trên của cột đợc liên kết nh trong bảng D.6, tính theo công thức:11 m2 1   2  m2 2   m2 3 1   2  2 I1 / I1m

1  1   2(D.3)trong ®ã:m1 , m2, m3 các hệ số, xác định theo bảng D.6 nh ®èi víi cét mét bËc ë

h×nh D.3;1 N1

N

2  2

N3 ;

N32

;l2

l1;N1; N2; N3 các lực dọc đặt tơng ứng tại các bậc và đỉnh cột (Hình D.2);

I1m mômen quán tính trung bình của các đoạn cột l1 và l2, đợc tính theo công

thức:108TCXDVN 338 : 2005I1mI1l1  I 2 l 2

l1  l 2(D.4)I2m – m«men quán tính trung bình của các đoạn cột l2 và l3, đợc tính theo công

thức:I 2mI 2 l 2  I 3l3

l2  l3(D.5)I1; I2; I3 vµ l1; l2; l3 mômen quán tính của tiết diện và chiều dài tơng ứng của

các đoạn cột dới, giữa và trên cùng.109tcXDvn 338 : 2005I2l1I1I1Hình D.2 Sơ đồ

cột hai bậcNl3c)l3

I 2mNN

l1 + l2I3l1N1l2 + l3l3

l2N2b)I3I 1mI3

l1 + l 2a)N3I 1mH×nh D.3 Các sơ đồ cột một bậc (cho bảng

D.5)

a) lực N đặt tại phần cột dới;

b) lực N đặt tại phần cột giữa;

c) lực N đặt tại đỉnh cột.Hệ số chiều dài tính toán 2 của phần cột giữa, ứng với l2 đợc tính theo công

thức:21

2(D.6)và hệ số 3 đối với phần cột trên cùng, ứng với l3, theo công thức:31

3

3trong đó:1102l2

l1I1 N 2 N 3 

I 2  N1  N 2  N 3 3 l3

l1I1 N 3

I 3  N1  N 2  N 3 (D.7)TCXDVN 338 : 2005111tcXDvn 338 : 2005112TCXDVN 338 : 2005113tcXDvn 338 : 2005114TCXDVN 338 : 2005

D.1.4 Cột có tiết diện thay đổi (tham khảo)

Trong trờng hợp thanh có tiết diện thay đổi, khi xác định chiều dài tính toán

cần kể đến hệ số chiều dài tính toán bổ sung , cho trong bảng D.7 Khi đó,

chiều dài tính toán l0 đợc tính theo công thức:l 0 1l(D.8)trong đó l là chiều dài hình học; là hệ số chiều dài tính toán nh trong trờng

hợp tiết diện không đổi.

Bảng D.7 Hệ số chiều dài tính toán bổ sung đối với thanh có tiết diện

thay đổil1/

lSơ đồ thanhKhi tỉ số Imin/Imax bằng

0,0

10,10,20,40,60,81,01,3

51,2

41,1

41,0

81,0

21,0

01,6

61,4

51,2

41,1

41,0

61,0

01,6

9

1,4

5

1,2

3

1,0

7

1,0

11,3

5

1,2

2

1,1

1

1,0

3

1,0

01,2

5

1,1

5

1,0

7

1,0

2

1,0

01,1

4

1,0

8

1,0

4

1,0

1

1,0

01,0

8

1,0

5

1,0

2

1,0

1

1,0

01,0

3

1,0

2

1,0

1

1,0

0

1,0

01,0

0I maxI minI minI max0,0

0,2l

l10,4

I minI max0,6

0,8

115TCXDVN 338 : 2005

D.2 C¸c hƯ số khác

D.2.1 Hệ số uốn dọc lấy theo bảng D.8, hệ số ảnh hởng của hình dạng tiết

diện lÊy theo b¶ng D.9, hƯ sè  e lÊy theo bảng D.10, D.11, độ lệch tâm

tính đổi me lấy theo bảng D.12.

D.2.2 Hệ số cmax đối với tiết diện chữ I và chữ T

D.2.2.1 Đối với tiết diện chữ I

Đối với tiết diện chữ I có 1 trục đối xứng (Hình D.4), hệ số cmax đợc tính theo

công thức:2c max 1  B 1  B 2e 

16 

  x  x 



h 2(D.9)trong ®ã:x = (h1I1 - h2I2)/(Iyh);

ex = Mx/N độ lệch tâm của lực nén so với trục xx, lấy theo dấu tơng ứng

(nh trên hình D.4 là dấu dơng);h khoảng cách giữa các trục cđa c¸nh;8I1 I 2

I y2 0,156B 1 It

Ah22y

;2 ex

 h ;4

ở đây: I1, I2 lần lợt là mômen quán tính của cánh lớn và cánh nhỏ lấy với trục y

y;b1y

t1Ah 2x2;It và các giá trị tính theo các công thứch1

xở bảng E.3 và bảng E.4.NeoIx  Iyxh

t2h2

116b2

yTCXDVN 338 : 2005

D.2.2.2 §èi víi tiÕt diƯn chữ T

Đối với tiết diện chữ T, giá trị của hệ số cmax đợc xác định nh đối với tiết diƯn

ch÷ I nhng khi tÝnh It lÊy I2 = 0; b2 = 0; t2 = 0 (H×nh D.4).

H×nh D.4 – Sơ đồ tiết diện chữ I

một trục đối xứng chịu nÐn lƯch

t©m117Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D.1 Xác định hệ số chiều dài tính toán của cột

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×