Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, thể chế trong lĩnh vực quản lý sử dụng, bảo vệ CTTL, có chế độ, chính sách thu hút cá nhân, tổ chức tự bỏ vốn, hiến đất và tài sản khác đầu tư xây dựng công trình. Ưu tiên cho các cá nhân, tổ chức này quản lý sử d

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, thể chế trong lĩnh vực quản lý sử dụng, bảo vệ CTTL, có chế độ, chính sách thu hút cá nhân, tổ chức tự bỏ vốn, hiến đất và tài sản khác đầu tư xây dựng công trình. Ưu tiên cho các cá nhân, tổ chức này quản lý sử d

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, thể chế trong lĩnh vực quản lý sử dụng, bảo vệ CTTL, có chế độ, chính sách thu hút cá nhân, tổ chức tự bỏ vốn, hiến đất và tài sản khác đầu tư xây dựng công trình. Ưu tiên cho các cá nhân, tổ chức này quản lý sử d

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×