Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Trên cơ sở về quản lý đầu tư xây dựng công trình của Trung ương và địa phương, điều chỉnh quy định theo hướng gắn trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng, khai thác và bảo vệ công trình;

- Trên cơ sở về quản lý đầu tư xây dựng công trình của Trung ương và địa phương, điều chỉnh quy định theo hướng gắn trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng, khai thác và bảo vệ công trình;

Tải bản đầy đủ - 0trang

được nhận thức trong quản lý vận hành cơng trình thủy lợi hoặc có thể tổ chức

những buổi tọa đàm, hội thảo ở các thôn, xã, các tổ hợp tác dùng nước để tuyên

truyền thông tin đến gần người dân hơn.

- Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến chính sách, đối tượng,

phạm vi miễn dịch vụ nước cho các địa phương để người dân, cán bộ các cấp

nhận thức đúng về miễn dịch vụ nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai

thực hiện hoạt động của các tổ chức quản lý, vận hành cơng trình thủy lợi.

- Thực hiện tuyên truyền về đào tạo mở lớp tập huấn, phát triển và nâng

cao nguồn nhân lực về quản lý, vận hành cơng trình thủy lợi. Thơng tin về nhu

cầu tuyển dụng nhân lực còn thiếu trong cơng tác quản lý, vận hành nhằm tìm

kiếm được những cán bộ có trình độ kỹ thuật cao đáp ứng được u cầu trong

công tác tổ chức quản lý.

- Thông tin tuyên truyền về phát triển công nghệ và kỹ thuật tưới tiêu tiên

tiến . Thông tin đến người dân, các cơ quan xã, huyện, thành phố về chính sách,

chủ trương của Đảng và nhà nước về áp dụng khoa học công nghệ vào cơng tác

quản lý, vận hành cơng trình thủy lợi áp dụng kỹ thuật tưới tiêu tiết kiệm nước

như Nông - Lộ - Phơi, tưới phun mưa, nhỏ giọt, tưới rãnh, tưới dải... và các kỹ

thuật tưới tiên tiến trên thế giới.

- Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm ở từng xã, thị trấn để phổ biến, tuyên

truyền cho các thành viên trong đội thủy nông cơ sở, nắm vũng được quy trình,

tiêu chuẩn, kỹ thuật vận hành hệ thống cơng trình thủy lợi như trạm bơm điện,

cống lấy nước, biện pháp tưới tiêu tiết kiệm nước. Phổ biến cách quản lý chặt chẽ

nguồn nước hiện có, kỹ thuật đắp kín bờ vùng, tu sửa kênh mương chống rò rỉ,

thất thốt nước, giữ ổn định nước trên mặt ruộng không để chảy xuống kênh tiêu.

- Thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các HTX với nhau, để trao đổi kinh

nghiệm về công tác quản lý vận hành giữa các đơn vị và mơ hình đã được vận

dụng thực tế ở địa phương khác. Những phương thức quản lý tốt được truyền đạt

cho các đơn vị chưa quản lý tốt học hỏi và xem xét vận dụng vào đơn vị mình,

những tồn tại được khắc phục, rút kinh nghiệm.

- Lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ biến văn bản pháp

luật tới cộng đồng; tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong

lĩnh vực thủy lợi qua các chương trình khuyến nơng được ngành nơng nghiệp và

PTNT giao. Lộ trình cụ thể như sau:

86+ Xây dựng nội dung và lên kế hoạch cụ thể tuyên truyền, phổ biến nâng

cao nhận thức về quản lý, vận hành, khai thác cơng trình thủy lợi.

+ Thực hiện tun truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về quản lý, vận

hành, khai thác cơng trình thủy lợi.

4.4.2.2.2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý công trình thủy lợi

Trong điều kiện mới như hiện nay đặc biệt là chính sách miễn thủy lợi phí

Nhà nước cho nơng dân được thực hiện đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ có

đức, có tài và tâm huyết với công việc mới đảm đương được nhiệm vụ, mà trước

hết là cán bộ lãnh đạo quản lý cơng trình thủy lợi trên địa bàn Huyện cũng như ở

các xã. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy đội ngũ cán bộ có trình độ tư duy, năng

lực quản lý còn hạn chế, trong khi đó cơng tác đào tạo, bồi dưỡng yếu kém, chắp

vá nặng về lý thuyết, yếu về thực tế điều hành. Do vậy, cần phải kiện toàn lại tổ

chức bộ máy quản lý khai thác cơng trình thủy lợi và có sự đổi mới mạnh mẽ hơn

nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đào tạo lại cho các cán bộ quản lý cơng

trình thủy lợi trên địa bàn Huyện cũng như cán bộ thủy nông cơ sở và trưởng các

ban tự quản cơng trình. Việc phân cấp quản lý sử dụng các cơng trình thủy lợi đã

và đang được một số xã trong Huyện triển khai thực hiện, nên đi đơi với cơng tác

hậu kiểm thì cần thiết phải tăng cường quán triệt việc thực thi luật khai thác và

bảo vệcơng trình thủy lợi cũng như đào tạo, bồi dưỡng năng lực. Vấn đề này cần

tiếp tục triển khai, đảm bảo có kiến thức pháp luật đến được tận đơn vị cơ sở và

những người trực tiếp thực hiện quản lý cơng trình.

* Sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức quản lý cơng trình thủy lợi trên địa

bàn huyện

Để nâng cao hiệu quả của người lao động, tăng thu, tiết kiệm chi về lương,

tăng chi về cơng tác sửa chữa cơng trình thủy lợi dựa trên cơ sở các chi phí hợp

lý, tạo điều kiện cho hoạt động hiệu quả, huyện và công ty thủy nơng cần tính

tốn lại định mức về lao động. Hiện nay, việc phân bổ lao động tại các đơn vị là

không cân đối, thiếu hợp lý, chỗ thừa, chỗ thiếu. Dựa trên cơ sở nội dung các

công việc cần phải thực hiện xây dựng định mức lao động cho từng loại hình

cơng việc sau đó bố trí phù hợp cho từng đơn vị. Trong công tác lãnh đạo phải

tập trung được sức mạnh tập thể, chỉ đạo phải quyết liệt, dứt điểm và hiệu quả,

phân công trách nhiệm, phân quyền rõ ràng, tiến hành giao khoán các chỉ tiêu sản

xuất đến tận các phòng ban, cụm trạm để tăng tính chủ động và đề cao trách

87nhiệm của các đơn vị. Ngồi ra cũng cần phân cơng cơng việc phù hợp với trình

độ chun mơn, năng lực và phù hợp với nghề nghiệp đã được đào tạo, chú ý đến

vị trí chủ chốt của các phòng ban, cụm trạm.

* Nâng cao trình độ chun mơn cho cán bộ phụ trách ở các phòng ban

cấp huyện, cán bộ thủy nơng cơ sở và trưởng các ban tự quản cơng trình

Cơ sở hạ tầng đã yếu mà nếu năng lực quản lý cũng yếu thì nguy cơ xảy

ra sự cố là rất cao. Do vậy, để khắc phục, trong những năm qua, Nam Trực đầu

tư mạnh công tác đào tạo về an tồn cơng trình thủy lợi cho những cán bộ thủy

lợi địa phương. Tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp

vụ, chính trị cho cán bộ, cơng nhân viên trong cơ quan và từng bước kiện toàn

đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Kế hoạch

năm 2017, từ nguồn vốn của Dự án Quản lý thiên tai, Chi cục Thủy lợi, đê điều

và PCLB Nam Trực tổ chức đào tạo cho 70% cán bộ quản lý các hồ chứa do xã,

HTX dịch vụ nông nghiệp quản lý và tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao

năng lực quản lý vận hành cơng trình thủy lợi tưới tiêu đến các đầu mối nội đồng

thuộc huyện Nam Trực” cho cán bộ đang trực tiếp quản lý, vận hành các trạm

bơm nước, cơng ty thủy nơng, các cơng trình thủy lợi thuộc huyện Nam Trực.

4.4.2.2.3. Huy động tối đa cộng đồng hưởng lợi tham gia vào việc quản lý cơng

trình thủy lợi

Để huy động cộng đồng hưởng lợi tham gia một cách tích cực và đầy đủ

vào cơng tác quản lý cần thực hiện đảm bảo các yếu tố sau:

Một là: Người nông dân được giao quyền quản lý một phần hoặc toàn bộ

hệ thống tưới. Việc trao quyền quản lý một phần hay tồn bộ phụ thuộc vào quy

mơ cơng trình cũng như năng lực của tổ chức dùng nước. Bước đầu có thể quản

lý một kênh nào đó, khi đã có kinh nghiệm, trình độ tổ chức quản lý được nâng

cao thì tổ chức dùng nước có thể đảm nhận quản lý tồn bộ hệ thống cơng trình.

Hai là: Cộng đồng hưởng lợi được tham gia vào quá trình hình thành và ra

quyết định có liên quan đến các hoạt động quản lý cơng trình. Đây là điều khác

biệt và được coi là then chốt chi phối phương pháp áp dụng trong q trình vận

động cộng đồng hưởng lợi, nó thúc đẩy họ tham gia một cách tự nguyện vào quản

lý cơng trình thủy lợi.

Ví dụ: Đối với quản lý thủy nông cơ sở, nếu người dùng nước được biết và

bàn các mức thu phí hay đóng góp thì sẽ tốt hơn là thông báo và yêu cầu họ biểu

quyết về mức đóng ấn định trước. Như vậy cũng là tham gia, nhưng nếu ta thay

88đổi phương pháp thực hiện như trên sẽ làm cho các cơng trình thủy lợi phục vụ có

hiệu quả và tạo nên sự bền vững.

Ba là: Cộng đồng sử dụng nước phải được đào tạo kỹ năng chuyên môn

(quản lý thủy nông) để quản lý hệ thống tưới nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Hiện nay, ở công ty thủy nông Huyện cán bộ chun mơn có trình độ đại học

thủy lợi và trung cấp thủy lợi là rất ít chưa nói đến cán bộ thủy nơng cấp cơ sở

khơng có tài liệu, khơng được đào tạo và hướng dẫn thì khơng thể quản lý một

cách có hiệu quả được.

Bốn là: Người sử dụng nước giám sát việc thực hiện các công việc đã

được đề ra. Giám sát và đánh giá là khâu quan trọng trong chu trình quản lý.

Giám sát bảo đảm cho các hoạt động theo đúng kế hoạch, phương pháp đề ra để

tiến tới đạt được các mục tiêu, đồng thời đảm bảo tính dân chủvà cơng bằng

trong hoạt động của các tổ chức dùng nước. Đánh giá nhằm điều chỉnh các hoạt

động, các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện.

Năm là: Hoạt động của tổ chức, cộng đồng hưởng lợi phù hợp với luật

pháp và chính sách, cơ sở của nó là “Quy chế dân chủ ở cơ sở” đã được ban hành

và thực hiện rộng rãi, Luật Tài nguyên nước, Luật HTX cùng các văn bản hướng

dẫn thi hành.

* Đẩy nhanh công tác chuyển giao quyền quản lý cơng trình cho địa

phương và cộng đồng hưởng lợi

Cơng trình thủy lợi là cơng trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân

sinh trong nông thôn. Hiệu quả quản lý cơng trình này gắn liền với cơng tác quản

lý và cộng đồng hưởng lợi. Thực tế kinh nghiệm cho thấy các cơng trình thủy lợi

càng gắn liền với cộng đồng hưởng lợi bao nhiêu thì hiệu quả cơng trình càng cao

bấy nhiêu, khơng ai bảo vệ cơng trình tốt bằng chính cộng đồng hưởng lợi, bởi các

cơng trình này là do chính họ trực tiếp sử dụng. Vì vậy cần phải đẩy nhanh công

tác chuyển giao quản lý công trình thủy lợi cho địa phương và cộng đồng hưởng

lợi. Tuy nhiên, để ban hành cơ chế chuyển giao quản lý cơng trình thủy lợi cần

thực hiện đồng bộ và nhất quán một số vấn đề sau:

- Tập trung chỉ đạo phát triển đa dạng các mơ hình quản lý (HTX dịch vụ

nông nghiệp, tổ tự quản, các hiệp hội) phù hợp với thực tế của địa phương. Bên

cạnh đó tăng cường vai trò tham gia của cộng đồng hưởng lợi trong cơng tác

quản lý cơng trình, thơng qua phương thức tổ chức quản lý do chính họ tự

nguyện thành lập ra, theo đúng quy định Luật quản lý, khai thác và bảo vệ cơng

trình thủy lợi của Nhà nước.

89- Đối với các cơng trình nhỏ phát huy tác dụng trong phạm vi thơn xóm

nên thành lập tổ tự quản và tổ dùng nước.

- Bên cạnh đó, cần tăng cường mở rộng các mơ hình quản lý tư nhân nhận

thầu cơng trình.

- Thành lập ra ban kỹ thuật chun mơn giao trách nhiệm quản lý, duy tu

bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên.

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn đào tạo kiến thức quản lý khai thác,

sử dụng và bảo vệ cơng trình thủy lợi cho các thành viên trong ban quản lý, cộng

đồng hưởng lợi, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến cơng trình để nâng cao

năng lực quản lý khai thác và bảo vệ các cơng trình thủy lợi, đảm bảo cho cơng

trình hoạt động an toàn hiệu quả.

- Thực hiện tốt các văn bản pháp quy của Nhà nước và của tỉnh về công

tác quản lý và bảo vệ cơng trình.

- Xây dựng cơ chế chính sách phải phù hợp với điều kiện thực tế về hiện

trạng các cơng trình thủy lợi trên địa bàn Huyện và khả năng tham gia của người

dân, đồng thời phải tơn trọng ý kiến cơ sở.

- Cần có sự chỉ đạo tham gia phối hợp của các cấp, ngành trong việc

chuyển giao và tổ chức quản lý sử dụng và bảo vệ cơng trình thủy lợi.

- Tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân bằng các phương tiện thơng

tin đại chúng. Nêu các điển hình tiên tiến ở cơ sở để các địa phương khác trong

huyện học tập và làm theo.

- Có chính sách hợp lý về hỡ trợ đầu tư của Nhà nước, khuyến khích và

tạo điều kiện thuận lợi cho các ban quản lý công trình thủy lợi hoạt động tốt.

- Ban quản lý cơng trình thủy lợi phải xây dựng được quy chế quản lý sử

dụng và bảo vệ cơng trình thủy lợi do mình trực tiếp quản lý.

- Việc thu chi của ban quản lý cơng trình đều được cơng khai đến các cộng

đồng và đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước.

* Xây dựng Ban tự quản cơng trình thủy lợi của cộng đồng hưởng lợi tạo

thể chế cho cộng đồng làm chủ cơng trình

Sau khi đã phân cấp, chuyển giao quản lý cơng trình thủy lợi thì các địa

phương cần xây dựng ban tự quản, thơng qua các nhóm sử dụng nước được thành

lập theo các nhóm hộ sử dụng nước cùng trên một tuyến kênh hoặc vị trí cư trú

trong thơn xóm. Mỡi cơng trình có một ban tự quản do chính cộng đồng bầu ra,

có cơ chế và Nghị quyết hoạt động như một HTX dùng nước. Mỡi ban tự quản có

một trưởng ban, phó ban, một thư ký... và các thành viên trong ban tự quản. Ban

tự quản tổ chức đại hội thành viên 2 năm một lần để thơng qua đó các chủ trương

90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Trên cơ sở về quản lý đầu tư xây dựng công trình của Trung ương và địa phương, điều chỉnh quy định theo hướng gắn trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng, khai thác và bảo vệ công trình;

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×