Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Nghiên cứu chiết xuất, phân lập cynarin và các polyphenol khác

3 Nghiên cứu chiết xuất, phân lập cynarin và các polyphenol khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học – 2007Hồ Nguyễn Cao Nguyên1.3.2.Nghiên cứu phân lập cynarin và các polyphenol khác

Chấm sắc ky AL4, AL5 so với cynarin chuẩn (CHLBĐ) nhận thấy A L4, AL5 đều có vết cùng

màu ( màu xanh với thuốc thư FeCl 3 10%, màu hồng với thuốc thư NaNO 2 10%+NaOH

10%) và có cùng giá trịRf với cynarin chuẩn, tuy nhiên hàm lượng vết cynarin ở A L4

nhiều hơn nên tiến hành phân lập AL4.TT FeCl3 10%TT NaNO210%+NaOH10%Hình 4.21. Sắc ký đồ so sánh AL4, AL5 với cynarin

Thăm dò hệ dung môi lên cột cho AL4 bằng sắc ký lớp mỏng;

Kết quả

Bảng 4.9. Kết quả thăm dò trên sắc ky lớp mỏng khai triển sắc ky cột 2

STTHệ dung môiKhả năng tách vếtRf (vết cao nhất)1CHCl3-EtOAc-a.for (2:8:0,5)3 vết, kéo đuôi1/22CHCl3-EtOAc-a.for (3:7:0,5)2 vết, kéo đuôi1/33MeOH-Ace-H2O (18:1:1)Không tách vết4EtOAc-a.for-H2O (8:1:1)Không tách vết5EtOAc-MeOH (4:1)Không tách vết6EtOAc-Ace (9:1)Không tách vết7n-BuOH-EtOAc-a.for (6:2:0,5)3 vết, kéo đuôi3/48EtOAc-a.for (8,5:1,5)6 vết2/39ButOAc-a.for (15:1)5 vết, kéo đuôi3/410Bz-EtOAc-a.for (7:3:0,5)Không tách vết11n6-EtOAc-a.for (5:4:1)Không tách vết12EtOAc-Ace-a.for (30:1:1)Không tách vết13ButOAc-Ace-a.for (30:1:1)5 vết, kéo đuôi1/3Ghi chú: Rf là tỉ lệ giữa đường đi của vết cao nhất và đường đi của dung môi.35Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học – 2007Hồ Nguyễn Cao NguyênKết quả

Chọn hệ dung môi butylacetat-aceton-acid formic (30:1:1) làm hệ khai triển sắc ký cột.

Dưới UV 365nm phát hiện ít nhất 8 vết, dưới UV 254nm phát hiện ít nhất 7 vết. Phun thuốc

thư FeCl3 10% phát hiện ít nhất 5 vết. Phun thuốc thư NaNO 2 10%/ cồn sau đó 1 phút phun

thuốc thư NaOH 10%/MeOH phát hiện ít nhất 5 vết.UV 365 nmUV 254 nmTT FeCl3 10%Hình 4.22. Sắc ký đồ hệ dung môi lên cột 2

Điều kiện tiến hành:

Chất mẫu: 15 g AL2

Cột sắc ký: 4×80 cm, rưa sạch, sấy khơ

Chất hấp phụ silicagel của Merk cỡ hạt 0.015-0.040 mm, khối lượng 400 g

Phương pháp nhồi cột ướt với 1,5l dung môi nền butylacetat, đánh siêu âm 5 phút, sau đó tiến

hành nhồi cột..

Phương pháp nạp mẫu: mẫu được hòa tan với 5ml ethylacetat, lọc và nạp mẫu

Tốc độ chảy: 68 giọt/ phút, thể tích hứng 22 ml/ống

Dung môi khai triển: Butylacetat-aceton-acid formic (30:1:1)

Kiểm tra các phân đoạn bằng sắc ký lớp mỏng với hệ dung môi butylacetat-aceton-acid

formic (30:2:1), phát hiện bằng cách soi UV 365 nm, UV 254 nm, TT FeCl3 10%

Kết quả:

Sau khi khai triển sắc ký cột thu được 6 phân đoạn36Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học – 2007Hồ Nguyễn Cao NguyênBảng 4.10. Kết quả phân lập cột 2

ButOAcace-a.forDung

môiP (g)Thành phần các chấtV (ml)13420.1338A 1 B1C122600,3244B1C1D1E132380.8022B1C1D1E1F12601,2726C1D1E1F1G157401,5662D1E1F1G1 H1620383,65474(30:1:1)G1 H1 K1Ghi chú: Ký hiệu các chất được sắp xếp theo thứ tự độ phân cực tăng dần từ A1 đến K1A1

B1

C1

D1

E1

F1

G1

H1

K1

123456Sơ đồ 4.4. Sơ đồ phân bố các phân đoạn của cộtUV 365 nmUV 254 nm37Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học – 2007Hồ Nguyễn Cao NguyênTT NaNO2 10%+ NaOH 10%TT FeCl3 10%Hình 4.23. Sắc ký đồ các phân đoạn cột 2

Nhận xét

Sau khi gộp phân đoạn và cô quay dưới áp suất giảm thu được kết quả như sau:

Phân đoạn 1 (0.4999 g ) có ít nhất 3 vết polyphenol trong đó có một vết có hàm lượng lớn, nên hoà

tan phân đoạn 1 vào trong 10ml ethylacetat, dịch lọc để vào tủ lạnh, cho bay hơi dung môi từ từ, lọc,

thu được tinh thể màu trắng. Tiến hành kiểm tra tinh thể qua hai hệ dung môi acid acetic-acid

formic-nước-ethylacetat (5:5:10:100), ethylacetat-acid formic (8,5:1,5) so với AL4. thấy là một hợp

chất tinh khiết, đặt tên là chất A1 (16,7 mg).

Phân đoạn 2 (1.0930 g), có rất nhiều chất, tuy nhiên sau khi cô quay trên bình cầu thấy có kết

tinh, nên tiến hành hòa tan kết tinh lại trong dung môi methanol, cho vào tủ lạnh, để dung môi

bay hơi từ từ, lọc và rưa tinh thể bằng dung môi ethylacetat lạnh thu được tinh thể màu trắng.

Cũng tiến hành kiểm tra như trên và đặt tên là chất P1 (133,5 mg). Chất P1 tan trong dung môi

hữu cơ như chloroform, ethylacetat, methanol nhưng không phát quang dưới UV, không hiện

màu với thuốc thư VS, thuốc thư NaOH 10%/ MeOH, chỉ xuất hiện vết màu hồng dưới thuốc thư

FeCl3 10%.

Phân đoạn 6 (3,6547 g), có ít nhất 3 vết polyphenol trong đó có một vết có hàm lượng lớn, nên hoà

tan phân đoạn 6 vào trong 15ml methanol, dịch lọc để vào tủ lạnh, cho bay hơi dung môi từ từ,

nhưng không thấy xuất hiện kết tinh.

Phân đoạn 5 (1,5662 g) có chứa vết cynarin, cô thu hồi dung môi, tiếp tục nghiên cứu phân lập

Bảng 4.11. Tóm tắt kết quả phân lập các hợp chất từ cột 2

Chất tinh khiếtKhối lượng (mg)PĐ1A116.7 mgPĐ 2P1133.5 mgQ1(kết tinh trong quá

trình chiết xuất AL

trong EtOAc)125 mg38Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học – 2007Hồ Nguyễn Cao NguyênUV 254 nmUV 365 nmTT NaNO2 10% + NaOH 10%TT FeCl3 10%Hình 4.24. Sắc ký đồ các chất kết tinh cột 2, hệ acid acetic-acid formic-nước-ethylacetat (5:5:10:100)Dưới UV 254 nmDưới UV 365 nm39Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học – 2007Hồ Nguyễn Cao NguyênTT NaNO2 10% + NaOH 10%TT FeCl3 10%Hình 4.25. Sắc ký đồ các chất kết tinh cột 2, hệ ethylacetat-acid formic (8,5 :1,5)

Tiến hành nghiên cứu phân lập phân đoạn 5.

Thăm dò hệ dung môi lên cột phân đoạn 5 bằng sắc ký lớp mỏng.

Kết quả:

Bảng 4.12. Kết quả thăm dò hệ dung môi lên cột 3 (với FeCl3)

STTHệ dung môiKhả năng tách vết1ButOAc-ace-a.for (30:2:1)Tách tốt2EtOAc-a.for (8:2)Không tách3CHCl3-MeOH-H2O (6:2:1)Không táchRf

(vết cao nhất)

1/3Ghi chú: Rf là tỉ lệ đường đi của vết cao nhất và đường đi của dung môi.

Kết quả

Chọn hệ dung môi butylacetat-aceton-acid formic (30:2:1) làm hệ dung môi khai triển sắc ký

cột vì khả năng tách tốt và có Rf thích hợp.40Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học – 2007UV 254 nmHồ Nguyễn Cao NguyênTT FeCl3 10%TT NaNO2 10%+NaOH 10%Hình 4.26. Sắc ký đồ hệ dung môi lên cột 3

Điều kiện tiến hành:

Chất mẫu: 1,5 g phân đoạn 5

Cợt sắc ký: 3×40 cm, rưa sạch, sấy khơ

Chất hấp phụ silicagel của Merk cỡ hạt 0.015-0.040 mm, khối lượng 200 g

Phương pháp nhồi cột ướt với 1l dung môi nền butylacetat, đánh siêu âm 5 phút, sau đó tiến

hành nhồi cột..

Phương pháp nạp mẫu: mẫu được hòa tan với 5ml ethylacetat, lọc và nạp mẫu

Tốc độ chảy: 90 giọt/ phút, thể tích hứng 22 ml/ống

Dung môi khai triển: Butylacetat-aceton-acid formic (30:2:1)

Kiểm tra các phân đoạn bằng sắc ký lớp mỏng với hệ dung môi Butylacetat-aceton-acid

formic (30:2:1), phát hiện bằng cách soi UV 365 nm, UV 254 nm, TT FeCl3 10%

Kết quả

Sau khi khai triển sắc ký cột vẫn không tách được cynarin.

Qua sắc ký đồ hình 4.21. nhận thấy AL5 có vết trùng với cynarin chuẩn nên tiến hành phân lập

AL5.

Thăm dò hệ dung môi khai triển sắc ký cột41Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học – 2007Hồ Nguyễn Cao NguyênKết quả

Bảng 4.13. Kết quả thăm dò hệ dung môi lên cột 4STTHệ dung môiKhả năng tách

vết1ButOAc-ace-a.for (30 :2 :1)Không tách2EtOAc-MeOH-H2O (7 :3 :2)Không tách3n-bu-ace-a.for (6 :4 :1)Không tách4A.ace-a.for-H2O-EtOAc

(5 :5 :10 :100)Tách tốt5A.for-H2O-EtOAc (5 :10 :100)Không táchRf

(vết cao nhất)1/3Kết quả

Chọn hệ dung môi acid acetic-acid formic-nước-ethylacetat (5 :5 :10 :100) khai triển sắc ký

cột vì khả năng tách tốt và có Rf thích hợp.UV 254 nmTT FeCl310%TT NaNO210%+NaOH10%Hình 4.27. Sắc ký đồ hệ dung môi lên cột 4

Điều kiện tiến hành:

Chất mẫu: 5 g AL5

Cột sắc ký: 4×80 cm, rưa sạch, sấy khơ

Chất hấp phụ silicagel của Merk cỡ hạt 0.015-0.040 mm, khối lượng 300 g

Phương pháp nhồi cột ướt với 1,5l dung môi nền ethylacetat, đánh siêu âm 5 phút, sau đó tiến

hành nhồi cột..

Phương pháp nạp mẫu: mẫu được hòa tan với 5ml n-butanol, lọc và nạp mẫu

Tốc độ chảy của cột là 90 giọt/ phút, thể tích hứng 10 ml/ống

Dung môi khai triển là Butylacetat-aceton-acid formic (30:2:1)

Kiểm tra các phân đoạn bằng sắc ký lớp mỏng với hệ dung môi acid acetic-acid formic-nướcethylacetat (5 :5 :10 :100), phát hiện bằng cách soi UV 365 nm, UV 254 nm, TT FeCl3 10%.

42Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học – 2007Hồ Nguyễn Cao NguyênKết quả

Thu được phân đoạn có chứa cynarinUV 254 nmTT FeCl3 10%TT NaNO210%+ NaOH 10%Hình 4.28. Sắc ký đồ so sánh phân đoạn cột 4 với cynarinVì không còn thời gian nên phân đọan chứa cynarin vẫn đang chờ kết tinh.43Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học – 2007Hồ Nguyễn Cao NguyênCHƯƠNG 5. KÊT LUẬN VÀ ĐỀ NGHI

Sau 3 tháng thực hiện đề tài « Nghiên cứu phân lập mợt sớ polyphenol giúp cho việc tiêu

chuẩn hoá dược liệu Actisô » đã được một số kết quả như sau :

Từ 20kg lá tươi Actisô thu hái ở khu Thái Phiên, Đà Lạt, ổn định, cắt nhỏ, phơi khô, xay

thành bột, chiết ngấm kiệt bằng 30l cồn 96 0, cô quay thu hồi dung môi được 500g cao lỏng.

Số lượng cao thu được ít và do không còn mùa thu hoạch Actisô nên không tiến hành đển

phân lập.

Phân lập luteolin (cột 1)

Từ 500g cao AL của Xí nghiệp Dược Lâm Đồng qua thuỷ phân với H 2SO4 1N, lắc phân bố với

các dung môi chloroform, ethylacetat, thu hồi dung môi được 10g cao AL1, 20g cao AL2

Từ 20g cao AL2, qua sắc ký cột cổ điển thu được 3 chất kết tinh H (167,8mg), K (193mg), và

L (34,8mg). Trong đó chất K trùng với luteolin.

AL (500 g)

H2SO41N

Dịch acid

CHCl3Dịch CHCl3Dịch acid

EtOActhdm

Cao AL1(10g)Dịch acidDịch EtOAc

thdm

Cao AL2 (20 g)

SKCCĐH (167,8mg)K (193mg)L (34,8mg)Sơ đồ 5.5. Tóm tắt quy trình chiết xuất và phân lập luteolin

44Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học – 2007Hồ Nguyễn Cao NguyênNghiên cứu phân lập cynarin và các polyphenol khác (cột 2, cột 3, cột 4)

Từ 500g cao AL hoà vào cồn 300, sau đó lắc phân bố với các dung môi chloroform,

butylacetat, methanol, thu hồi dung môi được 10g cao AL3, 25g cao AL4, 20g cao AL5, chất kết

tinh Q1(125 mg)

Từ 15g cao AL4, qua sắc ký cột cổ điển thu được 2 chất kết tinh A1 (16,7mg), P1 (133,5mg),

Từ 5g cao AL5, qua sắc ký cột cổ điển thu được phân đoạn có chứa cynarin.

AL (500 g)

Cồn 30%

Dịch cồnDịch cồnDịch CHCl3ButOActhdm

Cao AL3 (10 g)Dịch cồnDịch ButOAcMeOHthdm

Cao AL4 (25 g)Dịch cồnDịch MeOHSKCCĐthdm

Cao AL5 (20 g)A1 (16,7 mg)SKCCĐ

Phân đọan có

chứa cynarin45P1(133,5 mg)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Nghiên cứu chiết xuất, phân lập cynarin và các polyphenol khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×