Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Tính toán cơ cấu hiệu chỉnh

VI. Tính toán cơ cấu hiệu chỉnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Wm(j) =Whc(j).Wbđ(j)(6.2)Và chun sang đặc tính biên đơ tần số loga:

Lm(j) =Lhc(j)+Lbđ(j)

 Lhc(j) =Lm(j) – Lbđ(j)(6.3)Đặc tính tần số ban đầu :Đặc tính tần số mong muốn :15Khi đã co Lbđ()và Lm() đê tiến hành xây dựng đường Lhc(), ta sử dụng

phương pháp trừ đồ thị cho nhau vi L hc()= Lm()- Lbđ()bằng cách đo ta

sẽ xây dựng đươc Lhc() co dạng :Dựa vào Lbđ() và Lm() ta tim ra hàm số truyền của khâu hiệu chỉnh nối

tiếp:16Co thê tim ra Lhc() = Lm() – Lbđ() sau đo tim ra hàm truyền khâu nối

tiếp

Co thê từ Lm() tim ra hàm truyền Wm(p)  Whc() =

Ta co:

Wbđ(p)=

với Khc = ==1.63;

T2m= 0.42s

T1m = 14.3s

T2bđ = 0.025s

T3bđ = 0.11sVII. Hệ thống sau khi đã hiệu chỉnh

Mắc khâu hiệu chỉnh dạng nối tiếp, ta đươc sơ đồ khối :Sau khi hiệu chỉnh thi hệ thống gồm Wbđ(p)mắc nối tiếp với Whc(p). Do

đo hàm số truyền sau khi hiệu chỉnh là Wm(p) = Wbđ(p).Whc(p) tức là:Sau khi hiệu chỉnh hệ thống bao gồm các khâu sau:

Khâu khuyếch đại K=230, khâu tích phân W 1(p)= , khâu vi phân bậc

môt W2(p) = 0.42p +1.

Và 4 khâu quán tính W3(p)= ; W4(p)= ; W5(p)= ; W6(p) =

Đặc tính quá độ của hệ thống sau hiệu chỉnh :

17Nhận xét: Quan sát đặc tính q đơ của hệ thống sau khi đã hiệu chỉnh ta

thấy:

Số lần dao đông : n = 1

Đô quá chỉnh :

Thời gian điều chỉnh: tđc =1.1(s)

Từ đồ thị ta thấy hệ thống sau khi hiệu chỉnh đã thỏa mãn các chỉ tiêu

chất lương theo yêu cầu của đề bài.

C.Kết luận

Hệ thống “Điện cơ dùng để ổn định và điều khiển tháp pháo ở mặt

phẳng nằm ngang () trên xe tăng.” với các tham số cho trong bài ban đầu

hệ thống mất ổn định và chưa đạt đươc những chỉ tiêu chất lương đề ra.

Sau khi tính tốn, xây dựng sơ đồ hiệu chỉnh và thực hiện hiệu chỉnh bằng

cơ cấu hiệu chỉnh nối tiếp ta thu đươc hệ thống tương đối ổn định và qua

khảo sát chất lương đạt đươc gần với những chỉ tiêu chất lương đề ra.

D. Tài liệu tham khảo

 Giáo trinh Lý thuyết Điều khiên tự đông (Nguyễn Tăng Cường)

 Hướng dẫn làm bài tập lớn môn hoc Lý thuyết điều chỉnh tự đơng –

Khảo sát và tính tốn hệ thống ĐCTĐ liên tục, tuyến tính (HVKTQS)

 Tài liệu thí nghiệm Lý thuyết điều khiên tự đông (HVKTQS)

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Tính toán cơ cấu hiệu chỉnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×