Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hướng nghiên cứu và phát triển sau khi hoàn thành đề tài

Hướng nghiên cứu và phát triển sau khi hoàn thành đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

66DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1]. Báo cáo kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2018, Ban chỉ đạo

đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

[2]. Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 9 tháng đầu

năm 2016 và thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm

2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, số 254/BC

BĐMDN.

[3]. Lê Đức Hoàng (2018), Tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt

động của các doanh nghiệp ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường

Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.

[3]. Mai Tùng Linh, (2016), Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các

doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ

Chí Minh, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học kinh tế TP.HCM.

[4]. Nguyễn Quốc Nghi và Mai Văn Nam (2014), Các nhân tố ảnh hưởng đến

hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố

Cần Thơ, Tạp chí khoa học 19b, tr. 122-129, Trường đại học Cần Thơ

[5]. Nguyễn Thị Minh Huệ, Đặng Tùng Lâm (2017), Tác động của cấu trúc sở

hữu đến hiệu quả hoạt động của các cơng ty niêm yết trên thị trường

chứng khốn Việt Nam, Tạp chí Kho học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh

doanh, Tập 33, Số 1 (2017), tr. 23-33.

[5]. PGS.TS Lê Xuân Bá, Viện trưởng Viện nghiên cứu QLKTTW, Tổng quan

về tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mơ hình tăng trưởng ở Việt Nam

[6]. PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy và cộng sự (2018), Hoạt động quản trị công

ty ở Australia và một số gợi ý cho Việt Nam, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế

và Chính trị thế giới số 1 (225), tr. 16-29.67[7]. Võ Xuân Vinh (2017) Cấu trúc sở hữu, hiệu quả hoạt động và giá trị

doanh nghiệp trên thị trường chứng khốn Việt nam, Tạp chí phát triển và hội

nhập số 16(26) – tháng 05-06/2017, 28-32, Hướng tới hồi phục TTCKVN

Tiếng Anh

[8]. Beni Lauterbach, Alexander Vaninsky, (1999), Ownership Structure and

Firm Performance: Evidence from Israel, Journal of Management and

Governance 3, 189-201.

[9]. Harold Demsetz, Belén Villalonga, (2001), Ownership structure and

corparate performance, Journal of Corporate Finance 7, 209-233.

[10]. Harold Demsetz, (1983), The Structure of Ownership and the Theory of

the Firm, Journal of Law and Economics 26, 375-390.

[11]. Konijn, S.J.J., Kräussl, R. and Lucas, A. 2014, ‘Blockholder Dispersion

and Firm Value’, Journal of Corporate Finance 17, 1330–1339.1PHỤ LỤC

HỒI QUY TÁC ĐỘNG CỦA GOV ĐẾN Q, ROA, ROE THEO FEM234HỒI QUY TÁC ĐỘNG CỦA FORG ĐẾN Q, ROA, ROE THEO FEM567HỒI QUY TÁC ĐỘNG CỦA BLOCK ĐẾN Q, ROA, ROE THEO FEM89Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng nghiên cứu và phát triển sau khi hoàn thành đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×