Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

14910.Bộ Y tế - CTCLQG (2015), “Hướng dẫn phối hợp giữa các cơ sở y tế

trong quản lý bệnh lao, Sự cần thiết phối hợp trong quản lý bệnh lao

(Phần II), Các phương thức phối hợp (Phần III”). Tài liệu hướng dẫn

PPM trong quản lý bệnh lao, Nhà xuất bản Y học, tr 24-37.11.Bộ Y tế (2015), Quyết định số 4263/QĐ-BYT, ngày 13 tháng 10 năm

2015 về việc ban hành hướng dẫn, chẩn đốn, điều trị và dự phòng

bệnh lao, Hà Nội.12.Bộ Y tế (2012), Quyết định số 2495/QĐ-BYT, ngày 18 tháng 7 năm

2012 về việc Hướng dẫn chẩn đoán tích cực bệnh lao và điều trị dự

phòng mắc lao bằng Isoniazid (INH) cho người nhiễm HIV, Hà Nội.13.Bộ Y tế (2012), Quyết định số 2496/QĐ-BYT, ngày 18 tháng 7 năm

2012 về Quy chế phối hợp giữa chương trình mục tiêu quốc gia phòng,

chống HIV/AIDS và Dự án phòng, chống bệnh lao thuộc Chương trình

mục tiêu quốc gia y tế, Hà Nội.14.Bộ Y tế (2012), Quyết định số 2497/QĐ-BYT, ngày 18 tháng 7 năm

2012 về Khung kế hoạch phối hợp giữa chương trình mục tiêu quốc gia

phòng, chống HIV/AIDS và dự án phòng chống bệnh lao thuộc chương

trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012-2015, Hà Nội.15.Bộ Y tế (2013), Thông tư số 02/2013/TT-BYT, ngày 15 tháng 01 năm

2013 về việc Quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản

lý bệnh lao, Hà Nội.16.Bộ Y tế (2015), Quyết định số 4263/QĐ-BYT, ngày 13 tháng 10 năm

2015 về việc Ban hành hướng dẫn chẩn đốn, điều trị và dự phòng

bệnh lao, Hà Nội.17.Bộ Y tế (2015), Quyết định số 4263/QĐ-BYT, ngày 13 tháng 10 năm

2015 về việc ban hành hướng dẫn, chẩn đoán điều trị dự phòng bệnh

lao, Hà Nội.15018.Nguyễn Đức Chính (2011), "Văn hóa y tế" và hành vi tìm kiếm sức

khoẻ của cứ dân - ứng dụng trong các chương trình y tế cơng cộng",

Tạp chí Lao và bệnh Phổi, 2, tr.9-12.19.Nguyễn Đức Chính, Đinh Ngọc Sỹ và Bùi Ngọc Diệp (2012),

"Nghiên cứu tác động tâm lý, kinh tế, xã hội đến q trình theo dõi,

chăm sóc và điều trị người bệnh đồng nhiễm Lao/HIV", Tạp chí Lao và

bệnh Phổi, 10, tr. 23-27.20.Nguyễn Đức Chính và Nguyễn Đình Tuấn (2012), "Lượng tồn diện

(TQM) đối với chương trình chống lao", Tạp chí lao và bệnh phổi, 9, tr.

39-43.21.Chương trình chống lao quốc gia (2001), Phát hiện và điều trị bệnh

lao - Hỏi và đáp, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr.318.22.Chương trình chống lao quốc gia (2001), Tài liệu Hướng dẫn bệnh

lao, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr.243.23.Chương trình chống lao quốc gia (2006), 20 năm chương trình chống

lao hoạt động và trưởng thành, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr.123.24.Chương trình chống lao Quốc gia (2006), Tài liệu hướng dẫn thực

hiện chương trình chống lao quốc gia tuyến xã, phường. Nhà xuất bản

Y học, Hà Nội, tr. 9-12.25.Chương trình chống lao quốc gia (2007), Hướng dẫn Triển khai phối

hợp y tế cơng tư trong chương trình chống lao quốc gia, Nhà xuất bản

Y học, Hà Nội, tr 42-43.26.Chương trình chống lao quốc gia (2009), Hướng dẫn quản lý bệnh

lao, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr 177.27.Chương trình chống lao quốc gia (2010), Dịch tễ học cơ bản và ứng

dụng trong chương trình chống lao, (Dành cho cán bộ chương trình

chống lao), Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr.5-30.15128.Chương trình chống lao quốc gia (2012), Báo cáo hoạt động giai

đoạn 2007-2011 và phương hướng kế hoạch giai đoạn 2011-2015, Bộ

Y tế, Hà Nội, tr.1-15.29.Chương trình chống lao quốc gia (2013), Báo cáo sơ kết hoạt động

chống lao 06 tháng đầu năm 2012, Bộ Y tế, Hà Nội, tr 1-14.30.Chương trình chống lao Quốc gia (2013), Báo cáo tổng kết Hoạt

động chống lao 2012 và phương hướng 2013, Bộ Y tế, Hà Nội, tr 1-7.31.Chương trình chống lao quốc gia (2014), Báo cáo tổng kết hoạt động

chống lao 2013 và phương hướng 2014, Bộ Y tế, Hà Nội, tr 2-9.32.Chương trình chống lao quốc gia (2015), Báo cáo sơ kết hoạt động

chống lao 06 tháng đầu năm 2014, Bộ Y tế, Hà Nội, tr.1-10.33.Chương trình chống lao Quốc gia (2015), Báo cáo tổng kết Hoạt

động Chương trình chống lao năm 2014 và phương hướng năm 2015,

Bộ Y tế, Hà Nội, tr.1-8.34.Chương trình chống lao Quốc gia (2016), Báo cáo tổng kết hoạt

động Chương trình chống lao năm 2015 và phương hướng năm 2016,

Bộ Y tế, Hà Nội, tr.1-11.35.Chương trình chống lao Quốc gia (2017), Báo cáo tổng kết Hoạt

động Chương trình chống lao năm 2016 và kế hoạch hoạt động 2017,

Bộ Y tế, Hà Nội, tr.1-14.36. Chương trình chống lao Quốc gia (2017), Báo cáo tổng kết Hoạt động

Chương trình chống lao năm 2017, Bộ Y tế, Hà Nội, tr.5-18

37.Dự án hỗ trợ hệ thống Y tế do Quỹ tồn cầu phòng chống HIV Lao - Sốt rét tài trợ (2013), Tài liệu tập huấn về chương trình phòng

chống HIV.AIDS, lao, sốt rét và chăm sóc sưc skhoer bà mẹ trẻ em,Bộ

Y tế, Hà Nội, tr.7-25.38.Lê Văn Đức (2013), "Lao khớp gối - Báo cáo 2 trường hợp", Tạp chí

lao và bệnh phổi, 15, tr.54-57.15239.Kim Dung (2017), Phòng chống bệnh lao – Cần sự chung tay của cả

cộng đồng. http://hoinongdan.org.vn/sitepages/news/54/55057/phong chong-benh-lao-%E2%80%93-can-su-chung-tay-cua-ca-cong-dong.40.Phạm Thọ Dược (2014), Thực trạng nhiễm HIV, bệnh lao AFB (+) và

đánh giá hiệu qủa can thiệp dự phòng ở nhớm nghiện chích ma t tại

tỉnh Đăk Lăk, 2011 - 2012, Luận án Tiến sỹ Y tế công cộng, Viện Vệ

sinh Dịch tễ Trung ương, Hà Nội, tr 62-78.41.Nguyễn Trường Giang (2001), Vai trò của y tế thôn bản trong điều trị

lao ở 4 huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ y học,

Trường Đại học Y Hà Nội, tr.35-45.42.Nguyễn Trường Giang (2012), "Đánh giá tình hình mắc và diễn tiến

điều trị lao phổi AFB (+) trên bệnh nhân hen, COPD, viêm phổi tại

Bệnh viện lao và Bệnh phổi Thái Nguyên", Tạp chí Lao và bệnh Phổi,

9, tr. 48-53.43.Đào Thị Hà (2005), So sánh đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của lao

phổi mới AFB (+) ở người cao tuổi và trẻ tuổi, Luận văn Thạc sỹ Y

học, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, tr.38-47.44.Hoàng Hà (2009), Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm

sàng, sinh học của vi khuẩn ở bệnh nhân lao phổi điều trị lại, Luận án

Tiến sỹ Y học, Trường đại học Y Hà Nội, Hà Nội, tr.67-75.45.Nguyễn Thu Hà, Trần Văn Sáng, Đinh Ngọc Sỹ và cs (2012), "Giá

trị của Genotype MTBDR PLUS trong chẩn đoán vi khuẩn lao kháng

Rifampicin hoặc Isoniazid ở bệnh nhân lao phổi tái phát", Tạp chí Lao

và bệnh Phổi, 12, tr. 26-32.46.Phạm Thị Thái Hà, Nguyễn Thị Đào, Ngô Thế Quân và cs (2011),

"So sánh đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh lao phổi phối hợp với

lao màng phổi, lao màng não ở bệnh nhân nhiễm vào không nhiễm

HIV", Tạp chí Lao và bệnh Phổi, 02, tr. 23-27.15347.Đỗ Quang Hải (2011), Nghiên cứu tỷ lệ mắc lao và biện pháp nâng

cao năng lực cán bộ y tế cơ sở trong công tác chống lao tỉnh Điện

Biên năm 2010-2011. Đề tài cấp tỉnh - tỉnh Điện Biên, tr.27-38.48.Phạm Ngọc Hân (2005), Thực trạng và một số yếu tố liên quan việc

tuân thủ nguyên tắc điều trị của bệnh nhân lao được quản lý điều trị tại

quận Hoàn Kiếm - Hà Nội năm 2004 - 2005, Luận văn Thạc sỹ Y tế

công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội, tr.32-43.49.Lưu Thị Liên (2007), Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao và

lâm sàng, cận lâm sàng Lao/HIV tại Hà Nội, Luận án Tiến sỹ Y học,

Học viện Quân Y, Hà Nội, tr.62-77.50.Lê Thuỳ Linh, Vũ Xuân Phú và Nguyễn Quỳnh Anh (2012), "Phân

tích chi phí điều trị nội trú của người bệnh lao phổi mới tại Bệnh viện

Phổi Trung ương và Bệnh viện lao và bệnh phổi Hải Dương năm 20112012", Tạp chí lao và bệnh phổi, 12, tr. 33-38.51.Hoàng Minh (2002), “Các phương pháp phát hiện, chẩn đoán lao

phổi", Các phương pháp phát hiện, chẩn đoán lao phổi, lao kê, lao

màng não, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 5-106.52.Hoàng Minh (2011), Những điều cần biết về bệnh lao, Nhà xuất bản Y

học, Hà Nội, tr.110.53.Huỳnh Đình Nghĩa, Châu Văn Tuấn và Đỗ Phúc Thanh (2011),

"Nhận xét lâm sàng, X-Quang phổi 60 trường hợp lao phổi AFB (+)

mới người cao tuổi tại bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Bình Định", Tạp

chí Lao và bệnh Phổi, 2, tr. 33-37.54.Huỳnh Đình Nghĩa, Nguyễn Sỹ Dũng, Châu Văn Tuấn và cs (2012),

"So sánh đặc điểm lâm sàng, X-Quang phổi ở bệnh nhân lao phổi mới

AFB (-) tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Bình Định", Tạp chí Lao

và bệnh Phổi, 10, tr. 42-46.15455.Nguyễn Viết Nhung (2010), "Vấn đề bệnh Lao, HIV và sức khỏe phổi:

Từ nghiên cứu và đổi mới đến các giải pháp", Tạp chí Lao và bệnh

Phổi, 1, tr. 35.56.Nguyễn Viết Nhung (2011), "Bệnh lao và kiểm soát bệnh lao ở thế kỷ

21", Tạp chí Lao và bệnh Phổi, Đặc biệt (5+6), tr. 5-7.57.Nguyễn Viết Nhung, Hoàng Thanh Vân, Nguyễn Thị Hằng và cs

(2012), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố

nguy cơ mắc lao trẻ em tại Bệnh viện Phổi Trung ương trong 3 năm

2006 - 2009", Tạp chí Lao và bệnh Phổi, 7,8, tr. 35-41.58.Vũ Đức Phan (2002), Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh

nhân lao phổi mới AFB (+) có xét nghiệm HIV (+), Luận văn Thạc sỹ Y

học,Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, tr. 31-42.59.Hồng Long Phát (2002), Tìm hiểu về bệnh lao, Nhà xuất bản Y học,

Hà Nội, tr. 80.60.Nguyễn Thị Phượng (2006), Nghiên cứu phát hiện, điều trị lao phổi

mới AFB (+) và kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh lao của công

nhân ngành than tại Quảng Ninh, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại

học Y Hà Nội, Hà Nội, tr. 32-47.61.Trần Thị Xuân Phương, Trần Văn Sáng, Nguyễn Thị Thanh Vân

và cs (2011), "Tìm hiểu việc giám sát điều trị của nhân viên y tế đối với

bệnh nhân lao trong thời gian điều trị ", Tạp chí Lao và bệnh Phổi, 2, tr.

28-32.62Phạm Khắc Quảng (1992), "Đại cương về bệnh lao", Bài giảng sau

đại học Lao và bệnh Phổi, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr.133-137.63.Trần Văn Sáng (2005), Bệnh Lao: Quá khứ - Hiện tại và

Tương lai, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr.89.64.Trần Văn Sáng (2007), Hỏi đáp về bệnh lao có vi khuẩn

kháng thuốc, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr.71.15565.Sở Y tế tỉnh Lai Châu (2016), Báo cáo Kết quả 10 năm thực hiện công

tác kết hợp quân - dân y giai đoạn 2005 - 2015, Lai Châu.66.Đinh Ngọc Sỹ (2006), Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình

chống lao quốc gia tuyến xã, phường, Chương trình chống lao Quốc

gia, Hà Nội, tr.18.67.Đinh Ngọc Sỹ (2011), "Thực hành xử trí tốt các bệnh hơ hấp" (PAL Practical Approach to Lung Health) Thành tố mới trong chiến lược

phòng chống lao Việt Nam", Tạp chí Lao và bệnh Phổi, 2(2), tr. 6-9.68.Đinh Ngọc Sỹ, Vũ Đỗ, Nguyễn Thành Long và cs (2011), "Nghiên

cứu vai trò của phẫu thuật nội soi lồng ngực trong điều trị tràn dịch

màng phối do lao tạo Bệnh viện phổi Trung ương trong 2 năm (từ tháng

9/2009 -9/2011)", Tạp chí Lao và bệnh Phổi, Đặc biệt(5+6), tr. 61-65.69.Đinh Ngọc Sỹ, Bùi Đức Dương, Nguyễn Thiên Hương và cs (2012),

"Đánh giá hiệu quả xét nghiệm mẫu đờm thứ 3 trong chẩn đoán lao

phổi bằng soi đờm trực tiếm tại Việt Nam", Tạp chí Lao và bệnh Phổi,

7,8, tr. 50-55.70.Bùi Xuân Tám, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Lam và cs (2013),

"Thay đổi hình ảnh X-Quang của lao phổi đồng nhiễm HIV/AIDS",

Tạp chí Lao và bệnh Phổi, 15, tr. 50-53.71.Lê Ngọc Thành, Trần Hữu Dàng, Lê Xuân Cường và cs (2012),

"Nghiên cứu tăng đường máu qua xét nghiệm đường máu lúc đói ở

bệnh nhân lao phổi cao tuổi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế",

Tạp chí Lao và bệnh Phổi, 10, tr. 37-41.72.Dương Văn Toán (2004), So sánh kết quả phát hiện lao phổi AFB (+)

mới với chỉ số nguy cơ nhiễm lao và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng

đến phát hiện tại tỉnh Nam Định, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ chuyên

khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, tr.30-45.15673.Trịnh Hữu Hùng (2009), Nghiên cứu sự chậm chễ tiếp cận dịch vụ y

tế của bệnh nhân Lao phổi mới AFB(+) và giải pháp can thiệp tại

Thanh Hóa, Luận án tiến sĩ y tế công cộng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung

ương, Hà Nội, tr.35-52.74.Trường Đại học Y Hà Nội (2014), Bệnh học lao, Nhà xuất bản Y học,

Hà Nội, tr.25-37.75.Phan Xuân Trường, Trần Quang Phục và Vũ Ngọc Trường (2012),

"Tình hình kháng thuốc ở bệnh nhân có tiền sử điều trị thuốc chống

lao", Tạp chí Lao và bệnh Phổi, 7,8, tr. 82-86.76.Vương Thị Tuyên (2005), Nghiên cứu phát hiện, điều trị lao phổi mới

AFB (+) và kiến thức về bệnh lao của bệnh nhân và một số cán bộ y tế

cơ sở tỉnh Cao Bằng, Luận văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà

Nội, Hà Nội, tr. 37-45.77.Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (2010), Quyết định số 40/2010/QĐUBND, ngày 31 tháng 12 năm 2010 về Quy hoạch phát triển hệ thống

y tế tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến 2030, Lai

Châu.78.Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (2014), Quyết định số 22/2014/QĐUBND, ngày 30 tháng 7 năm 2014 về việc ban hành Quy định chức

danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối

với những người hoạt động khơng chun trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ

dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Lai Châu.79.Viện Lao và Bệnh phổi (1992), Bài giảng sau đại học Lao và bệnh

phổi, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr.37-51.80.Nguyễn Thị Xuyên và Đinh Ngọc Sỹ (2009), Nghiên cứu tỷ lệ mắc

lao và nhiễm lao tại Việt Nam, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ Y tế, Hà Nội,

tr. 45-59.157TIẾNG ANH:

81.Anh Quynh Nguyen, Ha Thu Nguyen, Linh Ngoc Bui, et al. (2014),

"Economic Burden of Tuberculosis Treatment from Healthcare

Provider Perspective in Vietnam", Vietnam Journal of Public Health.,

Ha Noi, 2(1): pp. 44-53.82.CDC (1990), "Prevention and Control of Tuberculosis in Facilities

Providing Long-Term Care to the Elderly Recommendations of the

Advisory Committee for Elimination of Tuberculosis", Morbidity and

Mortality Weekly Report., Atlanta, 39(10): pp.7-20.83.CDC (1992), "Prevention and Control of Tuberculosis among

Homeless persons recommendations of the Advisory Council for the

Elimination of Tuberculosis", Morbidity and Mortality Weekly Report.,

Atlanta, 41(5): pp.1-10.84.CDC (1992), "Prevention and Control of Tuberculosis in Migrant Farm

Workers Recommendations of the Advisory Council for the Elimination

of Tuberculosis", Morbidity and Mortality Weekly Report., Atlanta,

41(10): pp.1-13.85.CDC (1995), "Essential Components of a Tuberculosis Prevention and

Control Program, Screening for Tuberculosis and Tuberculosis

Infection in High-Risk Populations", Morbidity and Mortality Weekly

Report., Atlanta, 44: pp.11-45.86.CDC (1996), "Prevention and Control of Tuberculosis in Correctional

Facilities", Morbidity and Mortality Weekly Report., Atlanta, 45: pp. 835.87.CDC (1998), "Recommendations for Prevention and Control of

Tuberculosis Among Foreign-Born Persons, Report of the Working

Group on Tuberculosis Among Foreign-Born Persons", Morbidity

and Mortality Weekly Report., Atlanta, 47: pp. 16-46.15888.CDC (2006), "Prevention and Control of Tuberculosis in Correctional

and Detention Facilities: Recommendations from CDC", Morbidity and

Mortality Weekly Report., Atlanta, 55, 54: pp. 39-40.89.Chung WS., Chang RE., Guo HR. (2007), "Variations of care quality

for infectious pulmonary tuberculosis in Taiwan: a population based

cohort study", BMC Public Health., Toronto, 2458: pp. 107-114.90.Cox HS., Morrow M., Deutschmann PW. (2007), "Long term

efficacy of DOTS regimens for tuberculosis: systematic review", The

BMJ., Toronto, 787:pp.1-9.91.Department of Health (2012), The Strategic Plan for control of

Tuberculosis in Australia: 2011 - 2015, Australian Goverment, accessed

08/10/2016, from http://www.health.gov.au/internet/main/

publishing.nsf/content/cda-cdi3603i.htm92.Dewan PK., Lal SS., Knut L. et al. (2006), "Improving tuberculosis

control through public-private collaboration in India: literature review",

The BMJ., Toronto, 1136: pp.1-5.93.Hoope LE., Rachel K., Michael E. et al. (2016), “Tuberculosisdiagnosis, management, prevention, and control: summary of updated

NICE guidance”, The BMJ., Toronto, 352: pp.1-9.94.Jameel Ahmed, M.A., A Laghari, Wasdev Lohana. Et al (2090,

Public private mix model in enhancing tuberculosis case detection in

District Thatta, Sindh, Pakistan.

http://ecommons.aku.edu/pakistan_fhs_mc_chs_chs/2295.Lawn SD., Aful B., Acheampong JW. (1998), "Pulmonary

tuberculosis: diagnostic delay in Ghanaian adults", The International

Journal of Tuberculosis and Lung Disease., Missouri, 2(8): pp.635-640.15996.Long NH., Johansson E., Lönnroth K. et al. (1999), "Longer delays

in tuberculosis diagnosis among women in Vietnam", The International

Journal of Tuberculosis and Lung Disease., Missouri, 3(5): pp.388-393.97.Mariac JS., Willsie SK., McBride D. et al. (1998), "Knowledge of

tuberculosis in high-risk populations: survey of inner city monorities",

The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease., Missouri,

2(10): pp.804-810.98.Martin N., Morris P., Kelly PM. (2009), "Food incentives to improve

completion of tuberculosis treatment: randomised controlled trial in

Dili, Timor-Leste", The BMJ., Toronto, 339: pp.42-48.99.Mathema B., Natalia E., Kurepina PB. et al. (2006), "Molecular

EpidemiologyofTuberculosis:CurrentInsights",ClinicalMicrobiology Reviews., Washinton DC, 19(4): pp.658-685.

100. Wandwalo E R., Mørkve O. (2000), "Delay in tuberculosis casefinding and treatment in Mwanza, Tanzania", The International Journal

of Tuberculosis and Lung Disease., Missouri, 4(2): pp.133-138.

101. World Health Organization (2006), “Tuberculosis Control in the

Western Pacific Region”, Stop TB., Geneva, 12-14.

102. World Health Organization (2006), G., Engaging all health care

providers in TB control (Rationale and purpose),. Guidline on

Implementing Public-Private Mix Approaches: p. 9-13.

103. World Health Organization (2010), “Regional Strategy to Stop

Tuberculosis in the Western Pacific 2011 – 2015”, WHO Western

PacificRegion,accessed08/10/2016,fromhttp://www.wpro.who.int/tb/RegionalStrategy_201115__web.pdf

104. World Health Organization (2010), S.T.P., Public-Private Mix (PPM)

for TB Care and Control - A Toolkit, Rationale and generic approach,.

www.who.int/tb/careproviders/ppm/about/en/.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×