Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Thực trạng và một số yếu tố liên quan của 213 người mắc lao phổi được quản lý tại Chương trình chống Lao tỉnh Lai Châu (2011 – 2012):

- Thực trạng và một số yếu tố liên quan của 213 người mắc lao phổi được quản lý tại Chương trình chống Lao tỉnh Lai Châu (2011 – 2012):

Tải bản đầy đủ - 0trang

145- Ở tuyến huyện: Hiệu quả tăng khả năng khám phát hiện, điều trị lao phổi

sau can thiệp so với trước can thiệp, ở tuyến huyện: Số người nghi lao phổi

đến khám tăng 1,2 lần, số lam xét nghiệm đờm tăng 1,5 lần, số bệnh nhân lao

phổi AFB (+) mới tăng 1,2 lần và AFB (-) tăng 1,5 lần. Tỷ lệ điều trị khỏi tăng

34,5%.

- Cải thiện kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống lao của của cán

bộ y tế cơ sở: Tỷ lệ cán bộ y tế biết đúng: Các triệu chứng nghi lao phổi đã

tăng lên rõ rệt (CSHQ từ 13,1% đến 269,2%), Số mẫu đờm cần lấy để xét

nghiệm chẩn đoán lao phổi tăng rõ rệt (CSHQ đạt 371,0%), Các nhiệm vụ

phòng chống lao của y tế xã tăng lên rất cao (CSHQ từ 11,3% - 308,3%), Các

nguyên tắc điều trị lao phổi tăng lên rõ rệt (CSHQ đạt từ 43,7 - 421,4%). Tỷ

lệ cán bộ y tế có thái độ xử trí đúng khi bệnh nhân lao phổi đang điều trị bỏ trị

tăng cao, đạt 95,9 - 99,3% (sau can thiệp) so với (9,5 - 84,5%) trước can thiệp

(CSHQ đạt từ 13,6% đến 942,9%). Tỷ lệ cán bộ y tế thực hành đúng khi bệnh

nhân nghi lao phổi đến khám: tư vấn đến tuyến trên để xét nghiệm đờm tăng

cao, đạt 98,6% sau can thiệp so với 39,9% trước can thiệp (CSHQ=147,5%),

dùng kháng sinh thông thường ngay cho bệnh nhân giảm rất rõ rệt, từ 66,2%

(trước can thiệp) xuống 0,7% (sau can thiệp), p<0,001.146KIẾN NGHỊ

1) Tăng cường phương pháp khám sàng lọc hộ gia đình nhất là hộ gia

định đồng bào dân tộc ít người, ưu tiên địa bàn huyện Mường Tè để gia tăng

phát hiện số người có triệu chứng nghi mắc lao phổi trong cộng đồng.

2) Tập trung vận động, hỗ trợ các đối tượng có triệu chứng nghi mắc lao

phổi đến các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán điệu trị lao sớm nhằm dự

phòng và hạn chế thấp nhất lây nhiễm bệnh lao ra cộng đồng.

3) Tăng cường các hoạt động truyền thơng về phòng chống lao phổi tại

cộng đồng. Truyền thông cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm như:

những biểu hiện/triệu chứng nghi mắc lao lao phổi; tầm quan trọng của việc

phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh lao phổi; những nguy đối với sức

khoẻ cơ nếu bị chậm trễ trong chẩn đốn và điều trị bệnh lao phổi.

4) Cung cấp thơng tin và hướng dẫn cụ thể cho cộng đồng về mạng lưới

chăm sóc bệnh Lao, thơng tin về các tổ chống lao huyện và các hoạt động

phòng chống lao ở tuyến xã để người dân hiểu và có cơ sở để tin vào quy

trình khám, chẩn đốn, điệu trị và dự phong bệnh lao tại cộng đồng.

5) Tiếp tục duy trì các giải pháp và biện pháp cụ thể để nâng cao năng

lực phòng chống lao cho cán bộ y tế và y tế y tế cơ sở tỉnh Lai Châu

6) Sử dụng mạng lưới Y tế thôn bản tham gia các hoạt động phòng chống

Lao tại Lai Châu147DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Dương Đình đức, Đinh Ngọc Sỹ, Phạm Ngọc Châu (2017), “Thựctrạng mắc lao phổi và sử dụng dịch vụ khám phát hiện lao phổi ở người

từ 15 tuổi trở lên tại tỉnh Lai Châu”, Tạp chí Y học Việt Nam, 461, tr.

151 – 155.

2. Dương Đình đức, Đinh Ngọc Sỹ, Phạm Ngọc Châu (2016), “Hiệuquả can thiệp nâng cao năng lực phòng chống lao phổi của y tế cơ sở

tỉnh Lai Châu (2016), Tạp chí Y Dược học Quân sự, Vol 41, N09, tngas

12/2016, tr. 49 – 56.

.148TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT:

1.Vũ Ngọc Bảo (2013), Những rào cản đối với việc tiếp cận và sử dụng

dịch vụ chẩn đoán lao tại Việt Nam, PATH & USAID, Hà Nội, tr.9-15.2.Bệnh viện 74 Trung ương (2011), “Xử trí cấp cứu và một số kỹ thuật

thường gặp trong chuyên ngành Lao và bệnh Phổi”, Tài liệu đào tạo

cán bộ y tế theo Đề án 1816, Hà Nội, tr.20-26.3.Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Lai Châu (2012), Báo cáo tổng kết

bệnh viện năm 2012. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2013, tr.120.4.Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Lai Châu (2015), Báo cáo tổng kết

bệnh viện năm 2014. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2015, quy

hoạch phát triển hệ thống y tế, tr.1-15.5.Bộ môn Lao và bệnh Phổi Trường đại học Y Hà Nội (2014), Bệnh

học lao, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr.159.6.Bộ Y tế (2009), Quyết định số 979/QĐ-BYT, ngày 24 tháng 3 năm 2009

của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đốn, điều trị và phòng

bệnh lao, Hà Nội.7.Bộ Y tế (2011), Quyết định số 2357/QĐ-BYT ngày 05 tháng 7 năm

2011 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới phòng, chống

lao và bệnh phổi giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội.8.Bộ Y tế (2011), Tài liệu đào tạo xử trí cấp cứu và một số kỹ thuật

thường gặp trong chương trình lao và bệnh phổi, Hà Nội, tr.10-17.9.Bộ Y tế (2012), Công văn số 6417/BYT-AIDS, ngày 21 tháng 9 năm

2012 về việc tăng cường thực hiện phối hợp giữa chương trình phòng,

chống HIV/AIDS và dự án phòng chống lao, Hà Nội.14910.Bộ Y tế - CTCLQG (2015), “Hướng dẫn phối hợp giữa các cơ sở y tế

trong quản lý bệnh lao, Sự cần thiết phối hợp trong quản lý bệnh lao

(Phần II), Các phương thức phối hợp (Phần III”). Tài liệu hướng dẫn

PPM trong quản lý bệnh lao, Nhà xuất bản Y học, tr 24-37.11.Bộ Y tế (2015), Quyết định số 4263/QĐ-BYT, ngày 13 tháng 10 năm

2015 về việc ban hành hướng dẫn, chẩn đốn, điều trị và dự phòng

bệnh lao, Hà Nội.12.Bộ Y tế (2012), Quyết định số 2495/QĐ-BYT, ngày 18 tháng 7 năm

2012 về việc Hướng dẫn chẩn đốn tích cực bệnh lao và điều trị dự

phòng mắc lao bằng Isoniazid (INH) cho người nhiễm HIV, Hà Nội.13.Bộ Y tế (2012), Quyết định số 2496/QĐ-BYT, ngày 18 tháng 7 năm

2012 về Quy chế phối hợp giữa chương trình mục tiêu quốc gia phòng,

chống HIV/AIDS và Dự án phòng, chống bệnh lao thuộc Chương trình

mục tiêu quốc gia y tế, Hà Nội.14.Bộ Y tế (2012), Quyết định số 2497/QĐ-BYT, ngày 18 tháng 7 năm

2012 về Khung kế hoạch phối hợp giữa chương trình mục tiêu quốc gia

phòng, chống HIV/AIDS và dự án phòng chống bệnh lao thuộc chương

trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012-2015, Hà Nội.15.Bộ Y tế (2013), Thông tư số 02/2013/TT-BYT, ngày 15 tháng 01 năm

2013 về việc Quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản

lý bệnh lao, Hà Nội.16.Bộ Y tế (2015), Quyết định số 4263/QĐ-BYT, ngày 13 tháng 10 năm

2015 về việc Ban hành hướng dẫn chẩn đốn, điều trị và dự phòng

bệnh lao, Hà Nội.17.Bộ Y tế (2015), Quyết định số 4263/QĐ-BYT, ngày 13 tháng 10 năm

2015 về việc ban hành hướng dẫn, chẩn đoán điều trị dự phòng bệnh

lao, Hà Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Thực trạng và một số yếu tố liên quan của 213 người mắc lao phổi được quản lý tại Chương trình chống Lao tỉnh Lai Châu (2011 – 2012):

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×