Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Trích rút đặc trưng của ảnh từ miền tần số

III. Trích rút đặc trưng của ảnh từ miền tần số

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Tần suất xuất hiện các giá trị của điểm ảnh (tong từ 0 đến giá trị max)

3. Entropy của ảnh (năng lượng: ảnh mang thông tin)

4. Giá trị trung bình của biên độ ảnh trong miền tần số

CODE

1. Các cấu trúc sử dụng : Freq: chứa giá trị x và tần suất xuất hiện fre của x.

Destance: chứa tên ảnh x và khoảng cách L1-norm của ảnh mới và x. Pix: chứa các giá trị màu của điểm ảnh.21 | P a g e BitMap: chứa các thông tin về ảnh.- Các hàm được sử dụng:22 | P a g e readBMP: dùng để đọc file ảnh định dạng BMP.23 | P a g e Dft_face: hàm chuyển đổi DFT đầu vào là mảng các điểm ảnh, kích

thước và đầu ra là mảng. writeData: hàm ghi dữ liệu đầu ra của hàm d_f_t vào file định dạng

txt.24 | P a g e converDataToPixelArray: hàm chuyển đổi dữ liệu ảnh sang mảng các

điểm ảnh.25 | P a g e fr: hàm tính tần suất xuất hiện, đầu và là đầu ra của hàm d_f_t đầu ra

là mảng struct kiểu Freq.26 | P a g e L1N: hàm tính khoảng cách L1-norm đầu vào là 2 vector đặc trung

của 2 ảnh, đầu ra là khoảng cách. writeVect: hàm ghi vector thuôc tính vào file định dạng txt.27 | P a g e writeDes: hàm ghi khoảng cách của ảnh mới với các ảnh trong tập

ảnh, và khoảng cách min vào file định dạng txt.28 | P a g e grayscale: chuyển từ mảng pix RGB sang 1 màuHàm main:29 | P a g e30 | P a g e31 | P a g eTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Trích rút đặc trưng của ảnh từ miền tần số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×