Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng III.15: CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỪNG SẢN PHẨM GẠCH BLOCK

Bảng III.15: CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỪNG SẢN PHẨM GẠCH BLOCK

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp71sai hỏng trong quá trình sản xuất đồng thời tiết kiệm được chi phí sản xuất, hạ

giá thành sản phẩm gạch Block Hà Thành, nâng cao khả năng cạnh tranh gạch

Block của Công ty trên thị trường.

Để tăng khối lượng tiêu thụ sản phẩm gạch Block ngoài biện pháp kỹ

thuật, quản lý chất lượng để luôn đảm bảo mỗi viên gạch Block Hà Thành

được cung ứng ra thị trường đều là những sản phẩm có chất lượng tốt, Cơng

ty còn cần phải chú ý nâng cao chất lượng sản phẩm:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm ở khâu thiết kế: Chất lượng ở khâu thiết

kế thường là chất lượng mang tính kinh tế kỹ thuật (mẫu mã, hình dáng, kích

thước). Vì vậy, ở khâu thiết kế sản phẩm cần biến nhu cầu của khách hàng về

sản phẩm thành chất lượng sản phẩm. Để chất lượng ở lĩnh vực này ngày càng

sự phù hợp nhu cầu thị trường sản xuất cần thoả mãn các yêu cầu sau:

 Đáp ứng được nhu cầu khách hàng về sản phẩm.

 Thích ứng với khả năng của Cơng ty.

 Tối thiểu hố chi phí sản phẩm.

 Đảm bảo tính cạnh trạnh của Công ty. Đối với sản phẩm gạch Block Hà

Thành mẫu mã càng đóng vai trò quan trọng bởi các đối thủ cạnh tranh là

các nhà sản xuất gạch cùng loại.

- Nâng cao chất lượng ở khâu cung ứng: Đảm bảo cho quá trình sản xuất

được diễn ra thường xuyên, liên tục với chi phí tối ưu nhất cần đáp ứng đúng

chủng loại chất lượng, thời gian, địa điểm của nguyên vật liệu sản xuất. Công

ty cần chú trọng đến những nội dung chủ yếu sau:

 Lựa chọn người cung ứng.

 Thoả thuận với đối tác về việc đảm bảo chất lượng vật tư cung ứng.Lê Thị Mỹ Lệ

47CLớp: Thương MạiChuyên đề tốt nghiệp72 Xác minh các phương án giao nhận vật tư.

 Kiểm tra xác định số lượng, chất lượng vật tư.

 Xác định rõ ràng, đầy đủ, thống nhất các điều khoản.

- Nâng cao chất lượng trong khâu sản xuất: Các công nhân Công ty và

các quản đốc phân xưởng phải hoàn thành nhiệm vụ đủ về số lượng và đúng

theo chất lượng sản phẩm.

3.2.3. Hạ giá thành sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ:

Giá bán là phương tiện cạnh tranh hữu hiệu, phù hợp với túi tiền của

khách hàng là điều kiện quan trọng Công ty bán được hàng. Để hạ giá thành

sản phẩm Công ty phải chú trọng tới công tác quản lý và định giá sản phẩm

gạch Block, gồm các hệ thống từ việc phân tích dự báo nhu cầu thị trường,

hạch toán giá thành sản phẩm, giá thành đối thủ cạnh tranh cho đến tất cả các

quyết định về kế hoạch điều hành sản xuất. Các biện pháp nhằm hạ giá thành

gạch Block là:

- Hạ thấp chi phí nguyên vật liệu: Việc sản xuất gạch Block thì chi phí

ngun vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá trình sản phẩm. Vì vậy, việc giảm

chi phí về nguyên vật liệu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Công ty khi

thực hiện biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Để giảm giá thành nguyên vật liệu

và các chi phí khác trong giá thành sản phẩm Công ty cần thực hiện tốt các

công việc sau:

 Giảm chi phí bảo quản dự trữ nguyên vật liệu dùng cho sản xuất.

 Thực hiện tốt công tác quản trị nguyên vật liệu trong kho (công tác tiếp

nhận nguyên vật liệu vào trong kho, bảo quản cấp phát nguyên vật liệu có ở

trong kho và thực hiện cơng tác kiểm tra thường xuyên).Lê Thị Mỹ Lệ

47CLớp: Thương MạiChuyên đề tốt nghiệp73 Nâng cấp hệ thống kho tàng để bảo quản nguyên vật liệu trong kho

được tốt hơn. Đây là việc nâng cấp về thiết bị bảo quản sản phẩm như giá, kệ

và các vật dụng khác.

 Phải tổ chức tốt công tác thu mua vật liệu.

 Đánh giá chất lượng của cơng tác thu mua ngun vật liệu nhằm có

những thay đổi cần thiết để nâng cao chất lượng ở khâu này.

 Chi phí phát sinh ở từng nguồn cung ứng, cần tính chi phí vận chuyển

hàng về kho, lượng hao hụt… để tổng chi phí cơng tác thu mua là nhỏ nhất.

 Định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm:

 Tiết kiệm nguyên vật liệu.

 Điều chỉnh lại hệ thống định mức tiêu hao nguyên vật liệu:Trang bị xe

đẩy chuyên dùng để hạn chế rơi vãi nguyên vật liệu.Thường xuyên kiểm tra

sửa chữa máy móc thiết bị. Máy móc tốt sẽ giúp tăng hiệu quả sử dụng máy

móc, tăng năng suất lao động.

- Hạ giá thành chi phí quản lý:

 Cần bố trí một cách chặt chẽ, hợp lý đúng số lượng nhân viên cần thiết

phù hợp với yêu cầu của công việc nhằm giải quyết vấn đề nơi nhiều việc nơi

ít việc gây lãnh phí và không hiệu quả cho Công ty.

 Tổ chức bán hàng phải ổn định, linh hoạt. Lực lượng bán hàng phải là

những người ngoài hiểu biết về sản phẩm và thị trường còn phải có lòng nhiệt

tình, nhanh nhạy.

- Giảm chi phí cố định: Các biện pháp giảm chi phí cố định là:

 Tăng cường khối lượng sản phẩm sản xuất ra.

 Tìm cách tiêu thụ với phương châm “sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết

đến đó”.Lê Thị Mỹ Lệ

47CLớp: Thương MạiChuyên đề tốt nghiệp74 Cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị máy móc để

tránh xảy ra hư hỏng làm tăng chi phí và ngừng trệ sản xuất.

 Giảm tỷ lệ lao động trong lực lượng lao động của Nhà máy ở những

khâu có hiệu quả thập, thuê công nhân bốc hàng theo phương án làm bao

nhiêu trả tiền bấy nhiêu.

3.2.4. Hồn thiện cơng tác tổ chức bán hàng:

Phòng kinh doanh vừa thực hiện việc nghiên cứu thị trường, tổ chức sản

xuất vừa tổ chức bán hàng, hoạt động chào hàng, quảng cáo nên tính chun

mơn hố của hoạt động tiêu thụ sản phẩm khơng cao.

Để thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường đòi hỏi Cơng ty

Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành phải tổ chức ra bộ phận Marketing

riêng (tách rời khỏi phòng kinh doanh). Biên chế ở bộ phận này khoảng 4 - 6

người. Cần chọn ra các nhân viên có năng lực, trình độ. Như vậy, có thể nói

khi phòng Marketing hoạt động thì các vấn đề liên quan đến thông tin sản

phẩm sẽ linh hoạt, nhạy bén cùng với sự thay đổi của thị trường, nắm bắt kịp

thời nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.

Cần có phương thức bán hành linh hoạt hơn (quy mơ hơn). Có thể hồn

thiện phương thức bán hàng theo những biện pháp sau:

- Tiếp tục tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với các đại

lý, các bạn hàng cung ứng vật tư, các ngân hàng…

- Thường xuyên liên hệ với khách hàng là các công ty tư vấn thiết kế,

các nhà thầu …. để điều chỉnh các danh sách giá cho phù hợp.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho cửa hàng giới thiệu sản

phẩm.Lê Thị Mỹ Lệ

47CLớp: Thương MạiChuyên đề tốt nghiệp75- Tăng cường khả năng thanh toán đồng thời áp dụng nhiều phương thức

thanh toán thuận tiện cho khách hàng.

- Cho phép trả chậm nhưng phải tuân theo các điều khoản thanh toán khắt

khe, đồng thời đưa các hình thức chiết khấu bán hàng để khuyến khích thanh

tốn nhanh. Yêu cầu khách hàng đối chiếu công nợ, lập biên bản xác định công

nợ theo hàng tháng. Với số nợ quá hạn lập tức yêu cầu thanh toán, khách hàng

vẫn nợ mà khơng có lý do chính đáng hoặc nợ quá lâu có thể thu hồi lại sản

phẩm của mình hoặc đối chiếu theo hợp đồng mà có hình thức đòi nợ.

- Đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng là sự tiếp xúc

trực tiếp giữa Cơng ty và người mua, chính vì vậy Cơng ty Cổ phần Đầu tư và

Phát triển Hà Thành nên chú trọng đến việc lựa chọn đội ngũ nhân viên bán

hàng và bồi dưỡng nghệ thuật bán hàng cho họ.Nhân viên bán hàng cần phải:

+ Trau dồi và học tập một cách tồn diện khơng chỉ nắm vứng các thơng

tin về sản phẩm mà còn phải nắm vững về nghệ thuật bán hàng (thái độ, cử

chỉ, lời nói, cách chào hàng, cách ăn mặc, cách giới thiệu hàng hoá, nắm bắt

tâm lý người mua, linh hoạt trong bán hàng,…)

+ Nhân viên bán hàng phải có lòng u nghề, hiểu biết về sản phẩm và thị

trường tiêu thụ của sản phẩm.

3.2.5. Các biện pháp kinh tế tài chính có tính đòn bẩy

Các biện pháp kinh tế tài chính có tính đòn bẩy có tác dụng rất hiệu quả

khơng những trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm mà còn có tác dụng trong

việc kích thích khách hàng thanh tốn nhanh giúp cho doanh nghiệpcó thu hồi

vốn sớm.

- Trả hoa hồng cho người môi giới.

Tạo mối quan hệ lâu dài với người mơi giới để họ tích cực giới thiệu

khách hàng cho Công ty, bằng cách đối với mỗi lần giới thiệu thành công,Lê Thị Mỹ Lệ

47CLớp: Thương MạiChuyên đề tốt nghiệp76Công ty sẽ trả một khoản hoa hồng thích hợp. Tiền trích cho người mơi giới

phải tính tốn từ lợi nhuận và có sự đồng ý của bộ phận quản lý Công ty.

- Chiết khấu theo khối lượng và chiết khấu thanh toán hàng hoá.

Tác dụng của chiết khấu theo khối lượng và chiết khấu trong thanh toán

là: Thúc đẩy số lượng hàng bán ra và thúc đẩy khách hàng thanh toán nhanh

các khoản nợ, hạn chế nợ dây dưa.

Tuy nhiên cần phải chú ý tới việc thu hồi vốn và đối chiếu với vốn để tiếp

tục quá trình sản xuất kinh doanh và có lợi nhuận.

3.2.6. Mở rộng hơn nữa hoạt động xúc tiến bán hàng và Quảng cáo:

 Quảng cáo

Quảng cáo nhằm truyền tải những thông tin về sản phẩm gạch Block cảu

Cơng ty như: Hình dáng, kích thước, mẫu mã, chất lượng, giá cả, các tính

năng ưu biệt của sản phẩm gạch Block Hà Thành và những lợi ích mà khách

hàng sử dụng sẽ được hưởng sau khi mua hàng.

Quảng cáo có tác dụng rất lớn trong việc hình thành nhu cầu về hàng hóa,

dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu trở thành hiện thực. Quảng cáo cũng là vũ khí sắc

bén để Cơng ty chiếm lĩnh thị trường. Vì thế Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Phát

triển Hà Thành cần tăng cường công tác quảng cáo.

Hiện nay việc tiếp cận khách hàng của Công ty đều thông qua các hồ sơ

dự thầu và Catalog đi kèm, Cơng ty chưa sử dụng các hình thức quảng cáo

qua truyền hình, đài báo, …. Trang web của Cơng ty còn đơn giản, chưa thể

hiện được nhiều thơng tin về sản phẩm, giá cả cũng như chưa thể hiện hình

ảnh của Công ty tới khách hàng, cho nên việc tiếp cận với khách hàng còn

hạn chế. Chính vì thế để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tư

và Phát triển Hà Thành cần triển khai thêm nhiều phương thức quảng cáo

khác như: quảng cáo qua tạp chí chun ngành, truyền hình, đài báo,

internet…, đặc biệt trong thời buổi công nghệ thông tin khi mà Internet là mộtLê Thị Mỹ Lệ

47CLớp: Thương MạiChuyên đề tốt nghiệp77công cụ hữu hiệu cho việc tiếp cận thơng tin thì trang Web của Cơng ty là một

hình thức quảng cáo rất hiệu quả vì thế Cơng ty cần hồn thiện trang Web của

mình hơn cả về nội dung lẫn hình thức.

Để quảng cáo có hiệu quả cao cần phải nắm bắt các nội dung cơ bản sau:

- Xác định mục tiêu của quảng cáo

- Xác định ngân sách dành cho quảng cáo

- Quyết định nội dung mà qủang cáo truyền đạt cho khách hàng

- Quyết định phương tiện quảng cáo: báo, radio, truyền hình...

-Đánh giá chương trình quảng cáo.Tuy nhiên một số vấn đề Công ty cần lưu ý để đảm bảo thành cơng của

quảng cáo: cần chú ý đến tính độc đáo, sáng tạo trong quảng cáo, kết hợp chặt

chẽ âm thanh, lời nói, hình ảnh, sử dụng hợp lý các phương pháp thu hút sự

chú ý của người nghe bằng xúc cảm hay lý trí, nội dung quảng cáo phải làm

cho khách hàng hiểu rõ lợi ích của sản phẩm, chất lượng, ưu thế, thời gian sử

dụng, tiện nghi trong sử dụng cũng như sự tiết kiệm trong tiêu dùng.

 Kỹ thuật xúc tiến bán hàng trong kinh doanh

Xúc tiến bán hàng là tập hợp các kỹ thuật tạo ra sự bán hàng nhanh

chóng tạm thời bằng việc cung cấp một lợi ích vật chất ngoại lệ cho khách

hàng. Cơng ty có thể sử dụng các kỹ thuật xúc tiến như: bán hàng có thưởng,

bán giảm giá,… Bên cạnh đó Cơng ty có thể tham gia các hội trợ triển lãm về

vật liệu xây dựng như triển lãm Vietbuild, để tăng sự biết đến của khách hàng

về sản phẩm gạch Block của mình cũng như quảng bá về thương hiệu của

mình.

 Các kỹ thuật yểm trợ bán hàng

Để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty cần vận dụng các

biện pháp như chào hàng, chiêu khách, thiết lập và phát triển các mối quan hệ

đối ngoại với các nhà tài trợ, với các bạn hàng, trung gian thương mại, quan

hệ với giới truyền thông, tổ chức các sự kiện, tham gia các hoạt động quầnLê Thị Mỹ Lệ

47CLớp: Thương MạiChuyên đề tốt nghiệp78chúng… đây là các hoạt động yểm trợ bán hàng quan trọng để thu được sự tín

nhiệm, bảo đảm phát huy danh tiếng của sản phẩm và Cơng ty, khắc sâu hình

ảnh, uy tín của Cơng ty trong tâm trí của khách hàng.

Cơng ty nên chủ động tham gia các cuộc triển lãm, hội chợ hàng công

nghiệp, hàng Việt Nam chất lượng cao. Việc tham gia này cũng trở thành một

phương tiện quan trọng nhằm tăng uy tín của Cơng ty, phát triển quan hệ với

quần chúng và xúc tiến mậu dịch nhằm giới thiệu khách hàng những hàng hóa

mới và tăng khối lượng sản phẩm bán ra.

3.2.7. Quan hệ công chúng và các hoạt động khếch trương khác.

“Quan hệ công chúng là những quan hệ với quần chúng nhằm tuyên

truyền tin tức tới các giới dân chúng khác nhau trong và ngoài nước như: nói

chuyện, tuyên truyền, quan hệ với cộng đồng, đóng góp từ thiện.

Các hoạt động khếch trương khác có thể có như: hoạt động tài trợ, hoạt

động họp báo, tạp chí của cơng ty.

Cơng chúng lad một lực lượng có thể thúc đẩy hoặc có thể là một lưc

lượng gây cản trở cho quá trình thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Thơng

thường các doanh nghiệp ln phải tìm cách thu hút sự ủng hộ của cơng

chúng. Vì thế bộ phận làm nhiệm vụ quan hệ với công chúng của Công ty

ln phải theo dõi thái độ của cơng chúng, tìm cách giao tiếp, thông tin với

công chúng để tạo ra uy tín cho doanh nghiệp. khi có dư luận xấu bộ phận này

phải đứng ra dàn xếp, xóa bỏ dư luận xấu.

Quan hệ công chúng và các hoạt dộng khếch trương khác cũng là một

trong những công cụ xúc tiến khá quan trọng trong của Công ty. Làm tốt công

tác này sẽ góp phần giúp cho Cơng ty có khả năng đạt được các mục tiêu xúc

tiến đề ra.

3.2.8. Dịch vụ sau bán hàng

Dịch vụ sau bán hàng của nhà máy là cơng tác vận chuyển, xếp dỡ hàng

hố, lắp đặt , hướng dẫ sử dụng ... Do đó, đòi hỏi Công ty phải tổ chức đội xe

chuyên chở, xếp dỡ hàng đến tay người tiêu dùng đồng thời theo dõi trongLê Thị Mỹ Lệ

47CLớp: Thương MạiChuyên đề tốt nghiệp79quá trình vận chuyển hàng hố tránh làm mất mát, hư hỏng hàng hóa làm

giảm uy tín của Cơng ty đối với khách hàng.

Cũng thông qua việc đưa hàng đến tận tay người tiêu dùng giúp nhà máy

nắm bắt được những nhu cầu của khách hàng để từ đó có biện pháp thích

hợp để thỏa mãn tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng, tăng khối lượng sản

phẩm tiêu thụ.KẾT LUẬN

Xuất phát từ một công ty sản xuất gạch Block nhỏ bé, qua 8 năm hoạt

động và phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành cũng đã

gặt hái được những thành công đáng kể trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm

này. Gạch Block Hà Thành đã dần dần được nhiều người biết đến, đã có mặt

trong hàng trăm cơng trình lớn nhỏ. Tuy nhiên trong thời buổi kinh tế thị

trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành cũng khơng tránh

khỏi những khó khăn khi trên thị trường đã có rất nhiều đối thủ cạnh tranh

cùng hoạt động trong lĩnh vực này. Mặt khác theo xu hướng phát triển ngành

vật liệu xây dựng: phát triển những vật liệu xây dựng mới, thân thiện với mơi

trương thì gạch Block đang được Nhà nước khuyến khích sử dụng để thay

thế cho gạch đất nung truyền thống, thì việc thúc đẩy tiêu thụ gạch Block củaLê Thị Mỹ Lệ

47CLớp: Thương MạiChuyên đề tốt nghiệp80Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Hà Thành trở thành một vấn đề cấp

thiết cần được chú trọng, quan tâm.

Bài viết trên đã giải quyết được một số vấn đề như sau:

-Nêu ra được tính cấp thiết của đề tài, vì sao phải đẩy mạnh tiêu thụgạch Block của Cơng ty nói riêng và của tồn xã hội nói chung.

- Phản ánh được thực trạng tiêu thụ gạch Block của Công ty Cổ phần

Đầu tư và Phát triển Hà Thành trong những năm qua.

- Đưa ra một số những giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ gạch

Block tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành.

Tóm lại bài viết trên đã phản ánh được thực trạng tiêu thụ gạch Block

tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành, qua đó đã rút ra được

những điểm mạnh điểm yếu trong công tác tiêu thụ sản phẩm, từ đó người

viết đã đề xuất ra một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ gạch Block tại

Công ty để cho tên tuổi gạch Block Hà Thành được nhiều người biết hơn nữa,

cạnh tranh được với các đối thủ cạnh tranh cùng loại, đặc biệt khai thác được

tiềm năng đang lên của thị trường này.Lê Thị Mỹ Lệ

47CLớp: Thương MạiChuyên đề tốt nghiệp81DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS. TS. Đặng Đình Đào (2002), Giáo trình: “Thương mại doanh

nghiệp” – NXB Thống Kê.

2. PGS. TS Nguyễn Xuân Quang (2005), giáo trình: “Marketing thương

mại” – NXB Lao Động – Xã Hội.

3. PGS.TS Hoàng Minh Đường, PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc (2006), giáo trình:

“Quản trị doanh nghiệp thương mại” (tập 2) – NXB Lao Động – Xã Hội.

4. PGS. TS. Đặng Đình Đào, GS.TS Hồng Đức Thân (2003), giáo trình:

“Kinh tế thương mại” – NXB Thống Kê.

5. Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Hà Thành, Hồ sơ dự thầu .Lê Thị Mỹ Lệ

47CLớp: Thương MạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng III.15: CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỪNG SẢN PHẨM GẠCH BLOCK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×