Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận:

2 Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận Văn Tốt NghiệpGVHDNguyễn Văn HânPTNT trờn a bàn trình NHNo cấp trên phê duyệt. Quản lí và sử dụng các

quỹ chuyên dùng theo qui định của NHNo & PTNT trên địa bàn. Tổng hợp,

lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán kế toán, quyết toán và các báo cáo theo quy

định. Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo luật định. Thực hiện

nghiệp vụ thanh tốn trong và ngồi nước. Chấp hành quy định về an toàn

kho quỹ và định mức tồn quỹ theo quy định. Chấp hành chế độ báo cáo và

kiểm tra chun đề.

 Phòng tín dụng dân doanh:

Nghiên cứu xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách

hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở

rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất

khẩu và gắn tín dụng sản xuất, lưu thơng và tiêu dùng. Phân tích kinh tế theo

ngành nghề kĩ thuật, danh mục khách hàng, lựa chọn biện pháp cho vay an

toàn và đạt hiệu quả cao. Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng

theo phân cấp uỷ quyền. Xây dựng và thực hiện các mơ hình tín dụng thí

điểm, thử nghiệm trong địa bàn... Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích

nợ q hạn, tìm ngun nhân và đề ra hướng khắc phục... đối với các hộ sản

xuất.

 Phòng tín dụng doanh nghiệp:

Thực hiện những hoạt động tương tự như phòng tín dụng dân doanh

nhưng trên đối tượng là các doanh nghiệp.

 Phòng kinh doanh đối ngoại:

Thực hiện các hoạt động thanh toán quốc tế, mua bán, cho vay ngoại tệ.

 Phòng kiểm tra kiểm tốn nội bộ:

Kiểm tra công tác điều hành của chi nhánh NHNo & PTNT và các đơn

vị trực thuộc. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình nghiệp vụ kinh

doanh theo quy định của pháp luật, của NHNo. Giám sát việc chp hnh cỏc

SVTHNguyễn Thị Dạ ThảoTrang 5Luận Văn Tốt NghiệpGVHDNguyễn Văn Hânquy nh ca Ngõn hng Nh nc về đảm bảo an tồn trong hoạt động tiền

tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Kiểm tra độ chính xác của các báo cáo tài

chính, báo cáo cân đối kế toán, việc tuân thủ các nguyên tắc chế độ về chính

sách kế tốn theo quy định của Nhà nước, ngành Ngân hàng. Giải quyết đơn

thư khiếu nại tố cáo liên quan đến hoạt động của chi nhánh NHNo & PTNT

trên địa bàn. Tổ chức giao ban thường kì về cơng tác thanh tra, kiểm tra, kiểm

tốn nộ bộ đối với các chi nhánh NHNo & PTNT trên địa bàn. Làm đầu mối

trong việc kiểm toán độc lập, thanh tra, kiểm soát của ngành Ngân hàng và cơ

quan pháp luật, khách đến làm việc với chi nhánh NHNo & PTNT .

 Phòng thơng tin điện tốn:

Tổng hợp, thống kê và lưu trữ số liệu, thông tin liên quan đến hoạt

động của chi nhánh. Xử lí các nghiệp vụ liên quan đến hạch toán kế toán, kế

toán thống kê, hạch toán nghiệp vụ ... Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê và

cung cấp số liệu, thông tin theo quy định. Quản lí, bảo dưỡng, sửa chữa máy

móc, thiết bị tin học. Làm dịch vụ tin học.

 Phòng dịch vụ và chăm sóc khách hàng:

Là bộ phận chuyên thực hiện đăng kí, quản lí và khai thác thơng tin

khách hàng, giải đáp các câu hỏi của khách hàng về lãi suất, về các loại tiền

gửi, tiền vay, về các dịch vụ mà ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng.

 Phòng tổ chức hành chính:

Xây dựng chương trình cơng tác hàng tháng, quý của chi nhánh và có

tránh nhiệm thường xun đơn đốc cơng việc thực hiện chương trình. Xây

dựng và triển khai chương trình giao ban nội bộ chi nhánh và các chi nhánh

NHNo &PTNT trên địa bàn. Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm

vụ cụ thể về giao kết hợp đồng, hoạt động tố tụng, tranh chấp dân sự, hình sự,

kinh tế, lao động, hành chính liên quan đến cán bộ, nhân viên, tài sản của chi

nhánh NHNo & PTNT. Thực thi pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự,

phòng cháy nổ tại cơ quan. Lưu trữ các văn bán pháp luật có liờn quan n

SVTHNguyễn Thị Dạ ThảoTrang 6Luận Văn Tốt NghiệpGVHDNguyễn Văn Hânngõn hng v vn bn nh ch của NHNo. Đầu mối giao tiếp với khách đến

làm việc, công tác tại chi nhánh NHNo & PTNT.

Trực tiếp quản lí con dấu của chi nhánh, thực hiện cơng tác hành chính,

văn thư, lễ tân, phương tiện giao thơng, bảo vệ, y tế của chi nhánh NHNo &

PTNT. Thực hiện công tác xây dựng cơ bản, xây dựng, sửa chữa, TSCĐ, mua

sắm công cụ lao động. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng cáo,

tiếp thị theo chỉ đạo của ban giám đốc.

 Phòng nguồn vốn và kế hoạch tổng hợp:

Nghiên cứu, đề xuất chiến lược khách hàng, chiến lược huy động vốn

tại địa phương. Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung và dài hạn

theo định hướng kinh doanh của NHNo &PTNT. Tổng hợp, theo dõi các chỉ

tiêu kế hoạch kinh doanh và quyết toán kế hoạch đến các chi nhánh NHNo &

PTNT trên địa bàn. Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn và điều hoà vốn kinh

doanh đối với các chi nhánh NHNo & PTNT trên địa bàn. Đầu mối thực hiện

thơng tin phòng ngừa rủi ro và xử lí rủi ro tín dụng. Tổng hợp, bỏo cỏo theo

chuyờn qui nh.SVTHNguyễn Thị Dạ ThảoTrang 7Luận Văn Tốt NghiệpGVHDNguyễn Văn HânPHN II

D N HIN ĐẠI HĨA HỆ THỐNG THANH TỐN VÀ

KẾ TỐN KHÁCH HÀNG (IPCAS), VÀ QUÁ TRÌNH

TRIỂN KHAI TẠI CHI NHÁNH NHNO & PTNT

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGHÀNG:I. HỆ THỐNG CŨ VÀ SỰ CẦN THIẾT HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG NGÂN

1. Hệ thống cũ:Hệ thống cũ này bắt đầu sử dụng từ năm 1994, được xây dựng dựa trên

cơ sở dữ liệu Foxpro, nên khả năng bảo mật không cao, cũng không đáp ứng

được nhu cầu giao dịch đa tiền tệ, giao dịch mọi lúc mọi nơi, khơng xử lí

được khối lượng giao dịch lớn, hơn nữa chỉ thực hiện được việc quyết toán

vào cuối năm.

Mặt khác, quy trình giao dịch chưa hồn thiện từ nhiều phía: Nhà nước,

Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt

Nam, tạo nên nhiều khâu, nhiều cửa, phức tạp trong giao dịch với khách

hàng. Dẫn đến tỉ lệ giao dịch trên một giao dịch viên thấp, các giao dịch viên

có chức năng và nhiệm vụ riêng: nhận tiền gửi, cho vay, thu nợ, trả tiền gửi,

mua bán ngoại tệ.... mỗi nghiệp vụ phải qua nhiều cửa mới xong: giao dịch

viên, kế toán, kế toán trưởng, nhân viên thu ngân. Nên chỉ thực hiên được

trung bình 295 giao dịch/ 1 chi nhánh/ 1 ngày.

Trước kia, các chi nhánh NHNo & PTNT hoạt động như một ngân

hàng độc lập, mọi quyết toán thu chi đều nằm trong nội bộ chi nhánh, cuối

năm mới có quyết toán với Ngân hàng Trung ương. Các khoản vốn điều động

giữa các chi nhánh vì vậy rất mất thời gian và khó quản lí. Hơn nữa, mơ hình

tổ chức còn nhiều bất cập, khả năng cơng nghệ còn thấp nên chưa có được

một sự quản lí kịp thời và hiệu quả từ cấp trên. Các sản phẩm đơn lẻ, khơng

có quan hệ với nhau, khơng tích hợp được các sản phm trong h thng.SVTHNguyễn Thị Dạ ThảoTrang 8Luận Văn Tốt NghiệpGVHDNguyễn Văn HânTrong sut thi gian hot ng của Ngân hàng, trước sức ép của thực

tiễn cũng như sự cạnh tranh của các ngân hàng trong nước và quốc tế, sự đòi

hỏi của khách hàng về dịch vụ ngày càng cao và đa dạng đã thúc đẩy Ngân

hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cải tiến chế tạo các phần

mềm giải pháp ứng dụng. Tuy nhiên các giải pháp này không đáp ứng được

nhu cầu cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của hệ thống ngân hàng

Việt Nam. Hơn nữa, trình độ nghiệp vụ, trình độ kinh nghiệm của cán bộ

chưa phù hợp với mơ hình cơng nghệ cao. Để có thể cạnh tranh và hội nhập,

hệ thống Ngân hàng Việt Nam phải sớm được hiện đại hóa.

2. Sự cần thiết phải hiện đại hóa hệ thống ngân hàng:Dưới áp lực của hội nhập kinh tế quốc tế và hoà nhịp cùng sự phát triển

trong khu vực, và đặc biệt là khi sắp sửa gia nhập tổ chức thương mại thế giới

(WTO), nền kinh tế Việt Nam phải tạo ra khả năng cạnh tranh. Để cạnh tranh

được với các đối thủ lớn trên trường quốc tế chúng ta phải sử dụng cùng một

công nghệ tiên tiến mà thế giới đang sử dụng. Vì vậy, hiện đại hóa hệ thống

thanh tốn là một cơ hội giúp cho Ngân hàng Việt Nam có được ưu thế cạnh

tranh với các hệ thống ngân hàng trên thế giới.

Hơn nữa chúng ta đang ở trong vòng quay của sự phát triển toàn cầu về

mọi ngành nghề, mà đặc biệt là ngành công nghệ thông tin - lĩnh vực có sự

phát triển nhanh chóng nhất. Điều này buộc ta phải tiếp nhận cơng nghệ mới,

đổi mới cơng nghệ, hồ nhập với xu thế đi lên của nhân loại nếu không muốn

bị tụt hậu.

Với nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu của khách hàng khi giao

dịch với ngân hàng ngày càng đa dạng và cao hơn về chất lượng, thúc đẩy

ngân hàng phải cải tiến. Mặt khác, chính ngân hàng cũng cần phải nâng cao

hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình trong bối cảnh hội nhập. Giảm thả

nổi vốn, tăng khối lượng thanh tốn khơng dùng tiền mặt, giảm khối lượng

tiền mặt trong lưu thông, tăng cường kh nng kim soỏt t Trung ng.SVTHNguyễn Thị Dạ ThảoTrang 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×