Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY

III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Về cơng tác tổ chức bộ máy kế tốn: Phòng kế tốn được bố trí khá gọn nhẹ,

hợp lý. Tuy chỉ có 2 người nhưng với tinh thần trách nhi ệm và trình đ ộ chun

mơn cao cộng với sự trợ giúp của máy vi tính họ vẫn đảm đương được m ột

khối lượng công việc. Mỗi người đảm nhận một số công việc nhất định, không

chồng chéo lên nhau và cũng không tập trung quá n ặng vào m ột người đã t ạo

nên sự phối hợp nhịp nhàng trong cơng việc.

Về hình thức kế tốn được lựa chọn và áp dụng: Hình thức kế tốn được áp

dụng tại cơng ty là hình thức Nhật ký chung. Việc lựa chọn hình th ức kế tốn

này rất chính xác và khoa học, phù hợp với đặc đi ểm th ực t ế tại cơng ty. Theo

hình thức kế tốn này, công ty đã mở một hệ th ống sổ sách kế tốn nói chung là

đầy đủ. Việc ghi chép vào các sổ kế toán được thực hi ện v ới s ự h ỗ tr ợ c ủa máy

tính nên đã giảm nhẹ cơng việc của kế tốn viên rất nhiều, mà lại đ ảm b ảo

được tính chính xác của các số liệu.

Về cơng tác hạch tốn: Cơng ty tổ chức khâu hạch toán ban đầu rất chặt chẽ, các

chứng từ đều được kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp.

Về bộ máy quản lý: Bộ máy quản lý của Công ty được xây dựng một cách hợp lý,

hiệu quả, phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp xây dựng cũng nh ư

phù hợp với đặc điểm riêng của Cơng ty. Hệ thống quản lý của Cơng ty có s ự

phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các phòng ban chức năng trong Công ty.

Hệ thống chứng từ sổ sách: Công ty áp dụng là rất đầy đủ, việc ghi chép và m ở

sổ đúng với quy định của chế độ kế tốn hiện hành. Bên cạnh đó cũng có những

thay đổi phù hợp với thực tế của Cơng ty. Việc tổ chức luân chuy ển h ệ th ống

chứng từ, sổ sách kế toán được diễn ra một cách khoa học và ch ặt chẽ đáp ứng

đầy đủ nhu cầu thông tin, tạo ra mối quan hệ mật thiết giữa các bộ phận kế

toán, giúp cho các phần hành kế tốn diễn ra một cách trơi ch ảy, giúp cho quá

trình lập các sổ sách báo cáo đúng th ời hạn, theo đúng quy đ ịnh của B ộ tài

chính.

3.1.2 Hạn chế.14Một số nghiệp vụ phát sinh kế toán chưa bổ sung chứng từ và ghi nh ận k ịp th ời

do 1 kế toán phải kiêm nhiều phần hành. Việc thu th ập các chứng t ừ đi đ ường

nhiều khi khơng đầy đủ gây khó khăn cho việc tập hợp đầy đủ, chính xác chi

phí.

Cơng ty khơng tiến hành trích trước chi phí sửa chữa l ớn tài s ản c ố đ ịnh.

Khi sửa chữa lớn máy móc thiết bị thì tồn bộ chi phí sửa chữa đã hạch tốn vào

chi phí sử dụng xe,. Có kỳ Cơng ty khơng phát sinh chi phí sửa chữa l ớn nhưng có

kỳ phát sinh quá nhiều chi phí sửa chữa l ớn, đi ều này d ẫn tới s ự bi ến đ ộng v ề

giá thành dịch vụ .

- Về hệ thống sổ kế toán : Mặc dù việc áp dụng sổ sách của Công ty tuân th ủ

đúng quy định nhưng để đáp ứng đúng yêu cầu quản lý, yêu cầu đ ối tượng sử

dụng thông tin và thuận tiện hơn nữa cho việc ghi chép, tính tốn và phân b ổ

phản ánh chi phí thực tế phát sinh chính xác với hình th ức k ế tốn t ại Cơng ty

hiện nay, thì hàng ngày khi chứng từ gốc, kế toán vẫn phân loại và phản ánh vào

các bảng kê nhưng không để cuối tháng mới tổng hợp và ghi vào sổ kế toán

tổng hợp. Có như thế vừa làm giảm cơng việc cuối tháng của k ế toán v ừa ph ản

ánh chi phí phát sinh trong tháng lên sổ kịp thời.

IV ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP.

Đề tài thứ 1: “Hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương và các khoản

trích theo lương tại Cơng ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Á châu”

Lý do chọn đề tài: Việc hồn thiện quản lý và hạch tốn tiền lương và

các khoản trích theo lương là biện pháp hữu hi ệu nhằm nâng cao ch ất l ượng

dịch vụ, hạ giá thành dịch vụ, bảo toàn vốn của doanh nghi ệp. Kế tốn ti ền

lương và các khoản trích theo lương ln cần được xem xét và hồn thi ện đ ể

phù hợp với điều kiện của Công ty.

Công ty cần cải tiến cách tính lương để khuyến khích người lao động, làm cho

họ nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và gắn bó với cơng ty.15KẾT LUẬN

Qua thời gian thực tập tại công ty, em nhận thấy tổ chức cơng tác kế tốn của

cơng ty nhìn chung đáp ứng được yêu cầu thực tế công việc. Tuy nhiên còn một số

khâu chưa hồn thiện, cơng ty cần phải đưa ra được các phương án nhằm khắc phục

các hạn chế nêu trên để hoạt động của công ty hiệu quả hơn.

Trong quá trình thực tập, dù đã cố gắng hết sức nhưng do thời gian và năng

lực có hạn chế nên trong q trình hồn thiện báo cáo em khó tránh khỏi những

thiếu sót. Vì vậy, em mong nhận được những góp ý bổ sung của thầy cơ và để báo

cáo của em được hồn thiện và có giá trị thực tiễn hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh Viên Thực Tập16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x