Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Tải bản đầy đủ - 0trang

6

S mệnh và

mục tiêuPhân tích mơi tr ng bên

ngồi

(các đe d a và thách th c)C u trúc

tổ ch c`L a ch n và xây

d ng các chi n l cChi n lc ch c năngChi n lc kinh doanhChi n lc tồn c uChi n lc cơng tyLàm phù h p chi n

l c, c u trúc và

kiểm soátPhân tích mơi tr ng bên

trong

(tìm các nguồn lực, khả

năng và năng lực cốt lỗi)Thi t k

kiểm soátThay đổi

chi n l c(Nguồn: Lê Thế Giới và cộng sự, 2007)

Hình 2.2: Mơ hình ho ch đ nh chi n l c c bản

Theo mơ hình này thì q trình ho ch đ nh chi n l c có thể

chia thành năm b ớc chính:

(1) Lựa ch n s mệnh và các mục tiêu ch y u c a cơng ty

(2) Phân tích mơi tr ng bên ngồi để nhận d ng các c hội và đe d a

(3) Phân tích mơi tr ng bên trong để nhận d ng các điểm

m nh và điểm y u c a tổ ch c7

(4) Lựa ch n các chi n l c trên c s tìm ki m các nguồn lực,

khả năng, năng lực cốt lõi và phát triển nó để hóa giải các nguy c , tận

dụng các c hội từ môi tr ng bên ngoài

(5) Thực thi chi n l c và kiểm tra, đi u chỉnh chi n l c.

2.4. Quy trình ho ch đ nh chi n l c c p đ n v kinh doanh

Cấp đ n v kinh doanh ho t động trong những th tr ng sản

phẩm cụ thể. Quy t đ nh rất căn bản m i công ty liên quan đ n chi n

l c cấp đ n v kinh doanh, đó là quy t đ nh v th tr ng mục tiêu để

h ớng sự phục vụ c a mình vào đó. Đ n v giành l i th c nh tranh

bằng cách khai thác các năng lực cốt lõi c a h vào th tr ng sản phẩm

đã lựa ch n. Mơ hình lựa ch n là:

S mệnh, t m nhìn và mục tiêu c a

Cơng ty Th Quang- Mơi tr

- Mơi trPhân tích mơi tr

ng bên ngồi

ng nội bộngXây d ng chi n l c

- Xác đ nh năng lực cốt lõi

- Phân tích SWOT

- Lựa ch n h ớng chi n l c

- Lựa ch n th tr ng mục tiêu

- Xây dựng các chi n l c ch c năng

Các giải pháp th c hiện chi n l.cHình 2.3: Mơ hình nghiên c u

2.4.1. S mệnh, tầm nhìn và mục tiêu.

S mệnh, tầm nhìn và các mục tiêu cung cấp một bối cảnh để

xây dựng các chi n l c cho đ n v kinh doanh. S mệnh trình bày lý

do tồn t i c a Công ty và chỉ rõ s làm gì. Tầm nhìn xác đ nh một viễn

cảnh phát triển c a doanh nghiệp. Mục tiêu ch y u xác đ nh những gì

mà cơng ty hy v ng đáp ng trong ph m vi trung và dài h n.8

Phân tích mơi tr ng bên ngồi.

Phân tích mơi tr ng ho t động bên ngoài tổ ch c là b ớc th hai

trong quá trình quản tr chi n l c. Mục tiêu c a b ớc này là nhận diện các

c hội và nguy c từ môi tr ng bên ngồi. Phân tích mơi tr ng bên ngồi

bao gồm các y u tố từ vĩ mơ đ n đặc điểm c a ngành c nh tranh.

2.4.3. Phân tích mơi tr ng bên trong.

B ớc th ba trong quá trình quản tr chi n l c là phân tích mơi

tr ng bên trong – nhằm tìm ra các điểm m nh, điểm y u c a tổ ch c

thơng qua việc đánh giá các nguồn lực hữu hình và vơ hình c a cơng ty

và cả mối quan hệ giữa các y u tố này. Một nhiệm vụ quan tr ng c a

phân tích mơi tr ng bên trong là xác đ nh các nguồn lực và khả năng

t o dựng và duy trì một l i th c nh tranh b n vững cho công ty.

2.4.3.1. S c m nh và điểm y u.

Điểm m nh là đi u mà công ty đang làm tốt hay các đặc tính

giúp nó nâng cao khả năng c nh tranh.

Điểm y u là những khi m khuy t, kém cỏi hay một đi u kiện

nào đó đặt cơng ty vào tình th bất l i.

2.4.3.2. Bản chất l i th c nh tranh.

Một cơng ty đ c xem là có l i th c nh tranh khi tỷ lệ l i

nhuận c a nó cao h n tỷ lệ bình quân trong ngành. Hai y u tố c bản

hình thành tỷ lệ l i nhuận c a một công ty đó là: l ng giá tr mà các

khách hàng cảm nhận v hàng hóa hay d ch vụ c a cơng ty, và chi phí

sản xuất c a nó. Bốn nhân tố t o nên l i th c nh tranh đó là hiệu quả,

chất l ng, sự cải ti n và đáp ng khách hàng.

2.4.3.3. Nguồn gốc c a l i th c nh tranh b n vững.

Một năng lực cốt lõi (năng lực t o sự khác biệt) là s c m nh

độc đáo cho phép công ty đ t đ c s v t trội v hiệu quả, chất l ng,

cải ti n và đáp ng khách hàng. Các nguồn lực cốt lõi đ c sinh ra từ

hai nguồn, đó là: nguồn lực hữu hình (tài chính, tổ ch c, vật chất, và kỹ

thuật) và nguồn lực vơ hình (nhân sự, sáng ki n, danh ti ng.)

2.4.2.9

2.4.3.4. Năng lực cốt lõi.

Năng lực cốt lõi là các nguồn lực và khả năng c a công ty đ c sử

dụng nh nguồn t o ra l i th c nh tranh. Tổ ch c có thể sử dụng bốn tiêu

chuẩn c a l i th c nh tranh: (1) đáng giá; (2) hi m; (3) khó bắt ch ớc; (4)

không thể thay th để nhận diện và t o dựng các năng lực cốt lõi.

2.4.4. Lựa ch n h ớng chi n l c.

Lựa ch n chi n l c là giai đo n th t c a quá trình quản tr

chi n l c – xác đ nh các ph ng án chi n l c ng với các điểm

m nh, điểm y u, c hội, đe d a đã đ c xác đ nh.

2.4.4.1. Xây dựng các ph ng án chi n l c.

Ma trận SWOT là công cụ đ c sử dụng để đ xuất các nhóm

chi n l c và nó đ c xây dựng trên c s tổng h p 4 nhóm y u tố:

Điểm m nh (Strengths); Điểm y u (Weaknesses); C

hội

(Opportunities) và Thách th c (Threatens).

2.4.4.2. Lựa ch n chi n l c

Các h ớng chi n l c c bản c a cấp đ n v kinh doanh là: (1)

chi n l c dẫn đ o chi phí; (2) chi n l c t o sự khác biệt; (3) các chi n

l c tập trung. Các h ớng chi n l c này phải đ c đánh giá u nh c

điểm theo các y u tố quan tr ng. Ph ng án nào có tổng điểm cao nhất

đ c coi là ph ng án tối u và đ c lựa ch n.

2.4.4.3. Phân đo n th tr ng, lựa ch n th tr ng mục tiêu.

Tùy vào h ớng chi n l c đã ch n mà việc phân đo n m c

độ thấp hay cao, ch n một hay nhi u đo n th tr ng.

2.4.4.4. Xây dựng các chi n l c ch c năng.

Tùy vào h ớng chi n l c đã ch n và m c độ phân đo n th

tr ng mà chúng ta tập trung nhi u h n vào khối c bản nào từ đó mà

đ nh h ớng cho chi n l c sản xuất-công nghệ, chi n l c nhân sự,

chi n l c marketing và chi n l c tài chính.10

Thực thi chi n l c.

Khi công ty đã lựa ch n chi n l c để đ t mục đích c a nó,

chi n l c đó cẩn phải đ a vào thực thi và đây chính là giai đo n th

năm c a quá trình ho ch đ nh chi n l c. Thực thi chi n l c (strategy

implementation) th ng là phần khó nhất. Khi một chi n l c đã đ c

phân tích và lựa ch n, nhiệm vụ sau đó là chuyển nó thành hành động

trong tổ ch c.

2.4.5.CHNG 3: TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC

HO CH Đ NH CHI N L

C XUẤT KHẨU THỦY SẢN

CỦA CƠNG TY TH QUANG3.1. Giới thiệu v cơng ty ch bi n và xu t khẩu th y sản Th Quang.

3.1.1. Q trình hình thành và phát triển.

Cơng ty ch bi n và xuất khẩu th y sản Th Quang là đ n v

thành viên c a Công ty cổ phần xuất nhập khẩu th y sản Mi n Trung

(Seaprodex Da Nang). Ti n thân là Xí nghiệp ch bi n th y sản 86

(F86), đ a điểm t i Mỹ Khê, S n Trà, TP. Đà Nẵng.

3.1.2. Nhiệm vụ, ch c năng c a công ty.

Công ty ch bi n và xuất khẩu th y sản Th Quang ho t động

trên đ a bàn trong và ngoài n ớc với các ch c năng ch y u là sản xuất,

ch bi n và xuất khẩu các sản phẩm th y sản. Đồng th i cũng cung cấp

các sản phẩm th y sản cho th tr ng nội đ a.

3.1.3. Khái quát ho t động ch bi n và xuất khẩu th y sản c a công ty.

Công ty ch bi n và xuất khẩu th y sản Th Quang với h n 750

công nhân ch bi n, chuyên cung ng các lo i th y sản s ch cho th

tr ng trong n ớc và quốc t . Nhà máy c a công ty đ c trang b các

hệ thống băng chuy n IQF siêu tốc, t đông và kho l nh với tổng công

suất lên đ n 2.500 tấn/năm.11

3.2. K t quả ho t động kinh doanh c a Th Quang trong th i gian qua.

3.2.1. K t quả kinh doanh chung.

Ho t động sản xuất kinh doanh c a Công ty Th Quang giai

đo n 2007 – 2009 đã có những dấu hiệu khả quan. Doanh thu và l i

nhuận c a Công ty năm sau cao h n năm tr ớc.

3.2.2. Tình hình xuất khẩu c a Th Quang.

3.2.2.1. Th tr ng xuất khẩu.

Th tr ng xuất khẩu chính c a cơng ty là các th tr ng khó

tính và đầy ti m năng nh Nhật Bản, EU, Mỹ.

3.2.2.2. Khả năng m rộng th tr ng.

Trong những năm qua Công ty Th Quang đã có sự đầu t khá

lớn trong ho t động tìm ki m và m rộng th tr ng. Tuy nhiên, khả

năng m rộng th tr ng c a công ty ch a thật sự ổn đ nh..

3.2.2.3. Sản phẩm xuất khẩu c a Th Quang.

Tôm là mặt hàng xuất khẩu ch lực c a Th Quang với giá tr

xuất khẩu luôn chi m tỷ tr ng cao th i gian qua. Nh tính ổn đ nh c a

nguồn nguyên liệu đầu vào và có giá tr kinh t cao nên tôm đ c xác

đ nh là mặt hàng xuất khẩu chính c a cơng ty, kim ng ch xuất khẩu mặt

hàng tôm liên tục tăng từ năm 2007 đ n nay. Đối với các mặt hàng cá

và mực, kim ng ch xuất khẩu th i gian gần đây có dấu hiệu suy giảm.

3.3. Các nguồn l c ch y u c a Cơng ty.

3.3.1. Tình hình nguồn nhân lực.

Lực l ng lao động ch y u c a công ty là lao động phổ thông

(26%) và công nhân kỹ thuật (55%), trong đó cơng nhân bậc 1, 2 chi m

tới h n 40%. Nhìn chung chất l ng lao động c a Th Quang t ng đối

thấp. Đi u này cũng đúng với bộ phận lao động gián ti p (quản lý)

(trình độ đ i h c (7,5%) và trên đ i h c (0,26%)).

3.3.2. Đi u kiện sản xuất và công nghệ.

3.3.2.1. Nguyên liệu th y sản.

Nguyên liệu cung cấp cho ho t động c a Công ty đ n từ nhi u

nguồn khác nhau. Nguồn gốc nguyên liệu có thể là từ các tr i ni (tơm

thẻ) và từ ho t động khai thác tự nhiên (cá, mực).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×