Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một sổ kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng giao thông miền tây

2 Một sổ kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng giao thông miền tây

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trờng CĐCN _KT CN

Thái Nguyên

mt chế độ chính sách tiền lương của Nhà nước vừa đảm bảo công

bằng hợp lý trong lĩnh vực phân phối của tiền lương giữa các khu

vực, bộ phận và việc phân phối quỹ lương của Công ty đảm bảo

nguyên tắc phân phối theo lao động.

Dựa trên cơ sở phân tích thực trạng định mức và trả công lao động, cơ sở

lý luận đã trình bày ở trên với ý nghĩa to lớn của công tác định mức và trả

công, việc thực hiện tốt công việc này sẽ giúp việc sử dụng hợp lý lao động,

sử dụng triệt để thời gian làm việc, khuyến khích triệt để cơng nhân viên tích

cực sản xuất, không ngừng nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu qủa sản

xuất kinh doanh của Công ty. Công ty cần thực hiện tốt hơn nữa công tác tổ

chức hạch toán lao động tiền lương và hạn chế đến mức thấp nhất những gì

chưa hợp lý, phát huy hết vai trò to lớn của tiền lương. Muốn vậy thì Cơng ty

phải có những biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cơng tác hạch

tốn tiền cơng tiền lương lao động tại Công ty.

Sau đây là một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương

và các khoản trích theo lương với cán bộ cơng nhân viên tại Cơng ty Cổ phần

Tư vấn thiÕt kÕ x©y dùng MiỊn T©yKÕt ln

Qua việc tìm hiểu, đánh giá về những vấn đề liên quan đến tiền lương

và các khoản trích theo lương em hiểu rõ rằng nó có vai trò vơ cùng quan

trọng. Tiền lương tiền cơng tác động lớn đến q trình sản xuất kinh doanh

của mỗi cơng ty thông qua quy chế tiền lương và nội quy lao động góp phần

động viên và kích thích người lao động cống hiến trong sản xuất và công tác

khi làm tốt vấn đề tiền lương tiền công.. Công tác kế tốn đóng vai trò rất

quan trọng trong việc ra các quyết định kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường

SV: Phan Thị Hạnh42K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trờng CĐCN _KT CN

Thái Nguyên

hin nay phỏt trin v ganh đua với các doanh nghiệp bạn, Cụng ty cổ

phân tu v?n thi?t k? xâyd?ng miền tây

Đã có nhiều cố gắng trong việc tìm ra biện pháp cho hoạt động sản xuất

kinh doanh có hiệu quả nói chung và cơng tác kế tốn nói riêng.

Cụng ty cổ phân tu v?n thi?t k? xâyd?ng miền tây đã rất nỗ lực trong

công tác tìm hiểu và vạch ra đường lối phát triển cho Cơng ty. Để đưa cơng ty

dần khẳng dịnh mình trên thị trường, bộ máy kế tốn đóng vai trò quan trọng

trong sự phát triển đi lên của Công ty.

Tùy thuộc vào từng thời điểm của nền kinh tế đất nước và đặc điểm của

mỗi công ty mà các doanh nghiệp lựa chọn cho mình những chính sách và chế

độ trả lương thích hợp nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động trong

các doanh nghiệp.

Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm

phản ánh chính xác, kịp thời đáp ứng được yêu cầu hoạt động sản xuất kinh

doanh chung của xã hội và mỗi doanh nghiệp, nó giúp cho người lãnh đạo

cơng ty nắm được tình hình lao động và chỉ đạo sản xuất có hiệu quả hơn

đồng thời đưa ra được những giải pháp kịp thời đúng đắn để điều hành sản

xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả, do đó phải thường xuyên chăm lo

hồn thiện cơng tác hạch tốn về lao động tiền lương.

Sau hơn một tháng thực tập tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng

giao thông Miền Tây, được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Ban giám

đốc, tập thể những người lao động trong cơ quan cơng ty nhất là trong phòng

Kế tốn - Tài chính, chun đề thực tập về kế tốn tập hợp phân bổ tiền lương

và các khoản trích theo lương của em đã hồn thành. Mặc dù đã có nhiều cố

gắng nhưng do kiến thức chuyên môn mới được học tại trương, thực tế kinh

nghiệm chưa có nhiều nên nội dung báo cáo sẽ khơng tránh khỏi có những sai

sót, hạn chế. Kính mong nhận được sự góp ý, chỉ bo, giỳp ca quý thy,

SV: Phan Thị Hạnh43K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trờng CĐCN _KT CN

Thái Nguyên

cụ giáo và các anh chị em trong phòng Kế tốn-Tài chính cơng ty để bản báo

cáo của em được hồn chỉnh hơn

Trên đây là nhận thức tổng quan của em về tình hình cơng tác kế tốn nói

chung và cơng tác kế toán tiền lương. Em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến

và giải pháp để hoàn thiện hơn cơng tác kế tốn tiền lương tại Cơng ty.

Do kiến thức còn hạn chế và chưa từng có kinh nghiệm trong thực tế em

mong sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến và chỉ bảo hơn nữa của các thầy, các

cơ đặc biệt là cơ giáo Hà Thị Bích Điệp

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Tĩnh, ngày 5 tháng 8 nm2009

Sinh viờn

Phan Th HnhSV: Phan Thị Hạnh44K1A kế toánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một sổ kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng giao thông miền tây

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x