Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

2 tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Thái Nguyên

Biểu sổ :01Các số sử dụng trong Công ty

Bng phân

b tin

lng v xã

hiBng chm

công ca các

phòng banBng chm

công b

phậnBng thanh toán

lng v bo

him xã hội c¸c

bộ phậnBảng thanh

to¸n tiền

thưởngBảng thanh

to¸n lương

và c¸c khoản

trÝch theo

lương tồncơng tyPhiếu nghỉ

chế độghi chó :Trêng C§CN _KT CNSổ chi tit

tin lng v

bo him xã

highi cuối

tháng_ Bng chm công

* Tài khoản sử dụng:

Các tài khoản sử dụng chủ yếu là: TK 111, TK 112, TK

131, TK 138, TK 141, TK 331, TK 334, TK 338,TK 622 ,TK

627 ,TK 642

2.2.2 Néi dung và quy trình kế toán tiền lơng tại công ty cổ

phần t vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

* Hạch toán tiền lơng và thanh tiền toán lơng vời ngời lao

SV: Phan Thị Hạnh20K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Thái Nguyên

động theo sản phẩm tập thểSV: Phan Thị Hạnh21Trờng CĐCN _KT CNK1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệpTrờng CĐCN _KT CN Thái NguyênCụng ty : C phn T vn thiết kế xây dựng giao thông Miền tâyB phn: Đội xây dựngBNG CHM CễNG

Thỏng 08 nm 2008

Ngày trong thángSTTHọ và tên1Phạm Văn

Anh

Hồ Xuân

Cường

Bàng Xuân

Huấn

Nguyễn

Văn Hà

Phạm Văn

Nam

Vũ Quc

Long

Vn

Trng

Văn Minh

Cng2

3

4

5

6

7

8Chc

danh1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Tổng số

c«ng

híng

SPTTx x x xx 0 x xxxCnxxxxXxCnxxxxxxCnxxxxx26TPx x x x Cn x X x xxxCnxxxxXxCnxxxxxxCnxxxxx27CNx x x x Cn x x x xxxCnxxxxXxCnxxxxxxCnxxxxx27CNx x x x Cn x x x xxxCnxxxxXxCnxxxxxCnxxxxx26CNx x x x Cn x x x xxxCnxxxxXxCnxxxxxxCnxxxxx26CNx x x x Cn x x x xxxCnxxxxXxCnx0xxxxCnxxxxx26CNx x x x Cn x x x xxxCnx0xxXxCnxxxxxxCnxxxxx26CNx x x x Cn 0 x x xxxCnx0xxX0CnxxxxxxCnx0xxx23cnNgi chm cụngSV: Phan Thị HạnhNgy 30 Thỏng 08 Năm 2008

i trng18K1A kế toánGhi chỳChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Thái NguyênTrờng CĐCN _KT CNBiểu sổ : 03 Bảng tính lương s¶n phÈm tháng 8/2008

CƠNG TY CỔ PHN T VấN THIếT Kế XÂY DựNG GIAO

THÔNG MIềN TÂY

BNG TNH LNG SảN PHẩM

Đội xây dựng thỏng 8/2008Biu S : 02

Chø

STT Họ tến1

2

3

4

5

6

7

8Phạm Văn Anh

Hồ Xuân Cường

Bàng Xuân Huấn

Nguyễn Văn H

Phm Vn Nam

V Quc Long

Vn Trng

Văn Minhc

dan

h

TT

TP

CN

CN

CN

CN

CN

CNBậcSổ sảnlơng

1.2

1.2

1.2

1

1.1

1

1

1phẩm

30

32.4

32.4

26

28.6

26

26

23Lng sản

Sổ côngphẩm

thực lĩnh25

27

27

26

26

26

26

231.451.454

1.567.570

1.567.570

1.257.940

1.383.719

1.257.940

1.257.940

1.112.782(Ngun: Phũng Hnh chớnh tng hp)SV: Phan Thị Hạnh19K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệpTrờng CĐCN _KT CN Thái NguyªnBiểu Số : 04

Cơng ty : Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền tâyB phn: Đội xây dựngBNG THANH TON LNG

Tháng 08 Năm 2008

VT : Đồng

STT1

2

3

4

5

6

7

8H và tênPhạm Văn Anh

Hồ Xuân Cường

Bàng Xuân Huấn

Nguyễn Văn Hà

Phạm Vn Nam

V Quc Long

Vn Trng

Văn Minh

Tng SSBcS sncụnglngphm25

1.2

27

1.2

27

1.2

26

1

26

1.1

26

1

26

1

23

1

206 8.730

32.4

32.4

26

28.6

26

26

23

224.4S tin()1.544.100

1.667.628

1.667.628

1.338.220

1.472.042

1.338.220

1.338.220

1.183.810

11.550.000Phụ cấpTng sTrớch: BHXH 5%S tin thcăn tratin()BHYT 1%lnhnhn200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

1.600.0001.744.100

1.867.628

1.867.628

1.538.000

1.672.000

1.538.000

1.538.000

1.383.810

13.146.06692.646

100.058

100.058

80.280

88.323

80.280

80.280

71.028

692.9531.451.454

1.567.570

1.567.570

1.257.940

1.383.719

1.257.940

1.257.940

1.112.782

10.856.915( Nguồn : Phòng tài chính kế toán )Ngày 30 tháng 8 năm 2008

Ngời lập biểuKế toán tr ởngTrởng phòngSV: Phan Thị Hạnh20K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trờng CĐCN _KT CN

Thái Nguyên

Nhìn biểu đồ ta thấy cách tính lơng và trích BHXH , BHYT

nh sau :

VD : TÝnh l¬ng cđa anh Phạm Văn Anh

- Sổ ngày công :25 ngày ( từ bảng chẩm công )

- Bậc lơng : 1.2

- Sổ sản phẩm : ta áp dụng công thức :

Sổ sản phẩm của mỗi công nhân = Sổ ngày công thực tế

xHệ sổ cấp bậc mỗi công nhân=25 x 1.2 = 30- Đơn giá tiền lơng mỗi đơn vị sản phẩm đợc tính

Tổng số tiền lơng thanh

=Đơn giá tiền lơng /1SP=toán

Tổng số sản phẩm hoàn

thành11.550.000 /224.4 =51.470

Tiền lơngSổ sản phẩmĐơn

Của công nhân

công nhân

51.470x=Của mỗiGiá=30x= 1.544.100

- BHXH ( 5 % ) = 5 % x 1.544.100 = 77.205

- BHYT ( 1 % ) = 1%x1.544.100 = 15.441- Phụ cấp ăn tra theo quy định của công ty đối với

CNV 200.000 đồng / tháng / ngêi

- Tỉng l¬ng = sỉ tiỊn + phơ cÊp ¨n tra - ( BHXH ,

BHYT )

= 1.544.100 + 200.000 SV: Phan Thị Hạnh2192.646

K1A kế toán=Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Thái Nguyên

1.451.454SV: Phan Thị Hạnh22Trờng CĐCN _KT CNK1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệpTrờng CĐCN _KT CN Thái NguyênBiu số 05

Cơng ty cổ phần Tư vấn

Phòng tài chính kế tốn

BẢNG CHẤM CƠNG

Tháng 8năm 2008

Bộ phận: Phòng tài chính kế tốn

STT

1

2

3

4

5

6

7Họ và tên

Nguyễn Thị Hiền

Đặng Tú Anh

Chu Ngọc Bích

Nguyễn Thị Hà

Phạm Hoà Hiệp

Lê Thị Hiên

Nguyễn Thu CúcChức

danh 1

KTT x

KTV x

KTV x

KTV x

KTV x

KTV x

Thủ

x2

x

x

x

x

x

x

x3

x

x

x

x

x

x

x4

x

x

x

x

O

x

x5

cn

Cn

Cn

Cn

Cn

Cn

Cn6

x

x

x

x

x

x

x7

x

x

x

x

x

x

x8

x

x

x

x

x

O

x9

x

x

x

x

x

x

x10

X

X

X

X

X

X

X11

x

x

x

x

x

x

x12

Cn

Cn

Cn

Cn

Cn

Cn

Cn13

x

x

x

x

x

x

x14

x

x

x

x

x

x

xNgày trong tháng

15 16 17 18 19

x x X x Cn

x x X x Cn

x x X x Cn

x x X x Cn

x x X O Cn

x x X x Cn

x x X x CnTổng Ghi

20

X

X

X

X

X

X

X21

x

x

x

x

x

x

x22

x

x

x

x

x

O

x23

x

x

x

x

x

x

x24

x

x

x

x

x

x

x25

x

x

x

x

x

x

x26

cn

cn

cn

cn

cn

cn

cn27

x

x

x

x

x

x

x28

x

x

x

x

x

x

xquỹ

CộngNgày 30 thỏng08nm 2008

Ngi chm cụngSV: Phan Thị HạnhTrng phũng23 K1A kế toán29

X

X

X

X

X

X

X30

X

X

X

X

X

X

X31

O

x

x

x

x

x

xs

26

26

26

26

25

25

25chỳChuyên đề thực tập tốt nghiệpTrờng CĐCN _KT CN Thái NguyªnBiĨu sỉ : 06 Bảng tính lương thêi gian tháng 8/2008

CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VÊN THIÕT KÕ X¢Y DùNG GIAO THÔNG MIềN TÂY

BNG TNH LNG ThờI GIAN

Phòng tài chính kế toán thỏng 8/2008

Chức

STTH Têndanh1

2

3

4

5

6

7Nguyn Th Hin

ng Tỳ AnhKTT

KTV

KTV

KTV

KTV

KTV

TQChu Ngc Bích

Nguyễn Thị Hà

Phạm Hồ Hiệp

Lê Thị Hiên

Nguyễn Thu CúcSV: Phan Thị HạnhHệ sổ

lơng3.32

3,32

2,34

2.34

2.65

2.65

2.34Sổ công

25

27

27

26

26

26

26Lng thời gian

thực lĩnh2.785.000

2.785.000

1.988000

1.988.000

2.146.000

2.146.000

1.988.000

(Ngun: Phũng Hnh chớnh tng hp)24 K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trờng CĐCN _KT CN

Thái Nguyên

Nhìn vào bảng biểu ta tính đợc tiền lơng của chị nguyễn

thị hiền nh sau:

lơng thời gian =hƯ sè l¬ng X møc l¬ng tèi thiĨu

=3,32 X 540.000 =1.792.000

Ngoài ra còn đợc hởng :

+ phụ cấp trách nhiệm :0,4 x

540.000 =216.000

+Phụ cấp tiền ăn trua la 300.000 (đối với cán bộ văn

phòng )

Do hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao nên mức thơng cuối

tháng là 800.000 đối với kể toán trởng ,500.000 nghìn đến

mức 600.000 đối với kế toán viên và thủ quỹ

Trong đó BHXH phảI trich nộp :5% X 1.792.000 =89.600

BHYT phải trích nộp lại :1% X 1.792.000

=18.000

Chị nguyễn thị hiền sau khi cộng với các khoản phụ cấp

và trừ đi các khoản giảm trừ :

=1.792.000+216.000+300.000+800.000-107.600=3.000.400SV: Phan Thị Hạnh25K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệpTrờng CĐCN _KT CN Thái NguyênBiu s 07

n v: Cụng ty cổ phần t vn

thit k xõy dng giao thông

Miền Tây

Lng thi

gianSTT Họ và tên

1-2BẢNG TỔNG HỢP THANH TỐN LƯƠNG TỒN CƠNG TY

Tháng 8 năm 2008Lương sản phẩmSCTTSC345Các khoản phải khấu trừ

Phụ cấp+

Tổng lương

thưởng

BHXH BHYT

Thành tiền

Cộng

5%

1%

6

7

8

9

10

11Tổng lĩnh

12Phßng 177 10.235.000

6.100.000 16.235.000 509.000 100.000 609.000 9.148.700

tài

chính

kế toán

Đội xây

224.4 11.550.000 1.600.000 13.146.066 577.492 115.000

692.953

10.856.915

dựng

.

.. . …………. …………. ………….. ……….. ………..

………. ……………

Tổng

cộng128.854.863

Người lập biểuSV: Phan ThÞ H¹nh218.653.000 98.300.000 445.806.863 6.939.992 1.386.008 8.326.000 437.480.863

Kê tốn trưởng26K1A kÕ toán(Nguồn : Phòng tài chính kế toán )

Ngy 30 thỏng 8 năm 2008

Giám đốcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x