Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tình hình tổ chức quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

1 Tình hình tổ chức quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trờng CĐCN _KT CN

Thái Nguyên

trích theo lơng tại công ty cổ phần t vấn thiết kế xây

dựng giao thông Miền Tây

2.1.1 Tình hình quản lý lao động tai công ty

Tùy theo đặc điểm của công việc mà tuyenr chọn

nhân viên cho phù hợp các quy định cụ thể về tiền lơng , tiền thởng các hình thức trả lơng , thời gian làm

việc , các chế độ u đãi

*Tình hình quản lý lao động của Công ty cổ phần t

vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây.

Công ty cổ phần t vấn thiết kế xây dựng giao thông

Miền Tây hiện tại có 27 cán bộ làm việc thuộc chuyên ngành

sau:

- Kiến trúc s:7 ngời- Kỹ s xây dựng:6ngời- Kỹ s giao thông:- Kỹ s điện3 ngời

:- Kỹ s trắc địa1 ngời

:1 ngời- Kỹ s địa chất công trình :1 ngời- Cử nhân kinh tế3 ngời:- Trung cấp kế toán:2 ngời- Trung cấp xây dựng:3 ngờiCông ty còn có 35 công nhân lành nghề với bậc thợ

3/7,4/7, lao động phổ thông. Ngoài ra Công ty còn liên

doanh, liên kết với một số đơn vị t vấn trong và ngoài tỉnh.

Hợp đồng ngắn hạn đối với một số kỹ s có kinh nghiệm thuộc

các chuyên ngành khác nhau để thực hiện tại thời điểm cần

thiết.

SV: Phan Thị Hạnh15K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Thái NguyênTrờng CĐCN _KT CN- Hạch toán thời gian nghỉ việc do ốm đau, thai sản,...:

Bảng chấm công và bảng theo dõi lao động của các

đơn vị trực tiếp sẽ phản ánh ®Çy ®đ thêi gian lao ®éng

còng nh nghØ viƯc cã lý do của từng các nhân, kế toán căn

cứ vào đó xác định và tính các khoản phải trả thích hợp cho

ngời lao động đợc hởng hoặc phạt,.....- Hạch toán kết quả lao động:

Hạch toán kết quả lao động nhằm phản ánh chính xác

số lợng và chất lợng lao động và khối lợng công việc hoàn

thành của từng ngời lao động để có căn cứ xác định kết

quả lao động, tính lơng, phụ cấp, trích,.....

2.1.2. Các phơng pháp tính ,chia lơng và các

khoản phải trả tại công ty

*Các hình thức tính , chia lơng

-Hình thc tr lng theo sn phm tËp thĨ

Ngồi việc dựa vào bảng chấm c«ng để tÝnh lng,thng kê còn phi da vo tp hp phiu giao việc. Số sản phẩm

làm được của từng tổ được lập riªng cho từng tổ và cã chữ ký của

người phụ trách

T s liu trong s sn lng thng kê tính tiền lương sản phẩm

từng tổ. Từ bảng chấm c«ng sau ó chia lng cho tng lao

ng.

Để trả lơng cho công nhân viên ở tổ sản xuât côngSV: Phan Thị Hạnh16K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trờng CĐCN _KT CN

Thái Nguyên

ty cổ phần t vấn thiết kế xây dựng áp dụng công thức tính

sau :

Tiền lơngSổ sản phẩmCủa công nhân

nhânx=ĐơnCủa mỗi côngGiáSản phẩm của mỗi công nhân đơc căn cứ vào sổ

ngày công và hệ cấp bậc của họ :

Sổ sản phẩmSổ ngày côngHệsổcấpbậc mỗi

Của mỗi công nhân=thực tếx côngnhân

Đơn giá tiền lơng mỗi đơn vị sản phẩm đợc tính

Tổng số tiền lơngĐơn giá tiền lơng /1SP=-thanh toán

Tổng số sản phẩmhoàn thành

Phụ cấp ăn tra 200 000đ /ngời / tháng mt tháng i vi

công nhân sn xut.

* hình thc tr lương theo thời gian.

Tổ chức hạch to¸n tiền lương theo thời gian được tÝnh cho c¸c

khối cơ quan đồn thể cu công ty v các b phn qun lý giản

tip ti các công trình nh các ban qun lý k thut ban qun

lý công trình v các phòng ban của c«ng ty

Việc theo dâi thời gian làm việc của cán b công nhân viên

c thc hin tng phòng ban. Mi phòng ban có mt bng

chm công c lp mỗi th¸ng một lần. Hàng ngày căn cứ vào

SV: Phan Thị Hạnh17K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trờng CĐCN _KT CN

Thái Nguyên

s có mt ca tng thnh viên trong phòng ngi ph trách

chm công đánh du lên bng chm c«ng ghi nhận sự cã mặt của

từng người trong ngày. Bng chm công c công khai trng

phòng l ngi chu trách nhim kim tra s chính xác ca

bng chm công.

Lng thêi gian được tÝnh trªn cở sở hệ số lương, tiền lương

tối tiểu và số ngày làm việc trong th¸ng. Hệ số lương được quy

định theo tr×nh độ cấp bậc v thâm niên công tác theo quy

nh ca nh nc.

Để tính và trả lơng cho các khối cơ quan đoàn thể công

ty cổ phần t vấn thiết kế xây dựng Miền Tây áp dung cách

tính nh sau :

Lng thi gian = h s lngxlng ti thiu*Mức lơng tối thiếu mà công ty áp dung là :540.000

đồng /tháng /1 ngời

* Ph cp trách nhim Công ty c tính cho các cán bộ

công nhân viên gi trách nhim quan trng: giảm c, phó giảm

c, các trởng phó phòng, các i trng

-Ph cấp tr¸ch nhiệm = Hệ số tr¸ch nhiệm x Tiền lng ti thiu-Đối với trỏng phòng Đội trởng có hệ phơ cÊp :0.4- Phụ cấp ăn trưa ở c«ng ty l 300.000 /ngi /tháng i vi

nhân viên khi vn phòng

- Tin thng Công ty c thng theo tng tháng tu thuc

vo tình hình doanh thu ca Công ty trong tháng ó v

c chi tr theo thâm niên công tác v mc công vic

ca tng ngi.

2.1.3 Các khoản phải trả taị công ty cổ phần t vấn

SV: Phan Thị Hạnh18K1A kế toánChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trờng CĐCN _KT CN

Thái Nguyên

thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

* Quỹ BHXH.

* Quỹ BHYT.

* KPCĐ.

2.2 tổ chức kế toán tiền lơng và các khoản trích theo

lơng tại công ty cổ phần t vấn thiết kế xây dựng giao

thông Miền Tây

2.2.1 Chứng từ và sổ sách liên quan đến lao động và

tiền lơng trong công ty cổ phần t vấn xây dựng giao

thông Miền Tây

Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công

ty, Công ty dùng hình thức : chøng tõ ghi sỉ

* .Chøng tõ sư dơng

* Quy tr×nh luân chuyn chng t (tiền lơng)SV: Phan Thị Hạnh19K1A kế to¸nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tình hình tổ chức quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng giao thông Miền Tây

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x