Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lý do chọn đề tài

Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

2Giáo dục thể chất (GDTC) trong các trường đại học, cao đẳng và trung

học chuyên nghiệp là một mặt giáo dục quan trong không thể thiếu được

trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu: “nâng cao

dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước, cũng như để nói

mỗi cơng dân, nhất là thế hệ trẻ có điều kiện “phát triển cao về trí tuệ, cường

tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức” để đáp ứng

nhu cầu đổi mới của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đảng và Nhà nước luôn coi trọng công tác GDTC và hoạt động TDTT

trong trường học các cấp, điều đó thể hiện rõ trong các văn kiện, nghị quyết

của Đảng: “thực hiện các nhiệm vụ xây dựng con người và thế hệ trẻ thiết tha

gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong

sáng, ý chí kiên cường và bảo vệ tổ quốc, có trình độ làm chủ tri thức khoa

học và cơng nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo và có sức khỏe” [6]. Sự quan

tâm của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực TDTT được thể hiện qua chính sách,

chỉ thị nghị quyết của Đảng, Chính phủ và các bộ ngành có liên quan về cơng

tác giáo dục đào tạo trong đó có GDTC. Những quan tâm đó đã đem lại hiệu

quả rõ rệt thông qua việc đầu tư về tiền của, trang thiết bị, sân bãi, dụng cụ

tập luyện, đào tạo cán bộ TDTT, đổi mới và cải tiến chương trình GDTC

trong các trường học... Bên cạnh đó những văn bản pháp quy để hướng dẫn

việc thực hiện công tác GDTC ở trường học cũng luôn được ban hành để phù

hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.. Công tác GDTC trong trường

học các cấp là một mặt giáo dục quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào

tạo, góp phần thực hiện mục tiêu: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi

dưỡng nhân tài cho đất nước để đáp ứng nhu cầu đổi mới sự nghiệp phát triển

kinh tế xã hội của đất nước”. Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

1992 có qui định “chế độ GDTC bắt buộc trong truờng học”. Trong chỉ thị

36CT/TW của ban chấp hành TW Đảng về công tác thể dục thể thao trong3giai đoạn mới có nêu rõ: “Thực hiện GDTC trong tất cả các trường học, làm

cho việc tập luyện thể dục thể thao trở thành nếp sống hàng ngày của hầu hết

học sinh- sinh viên”[6]. Việc tổ chức hướng dẫn và vận động đông đảo nhân

dân tham gia rèn luyện sức khỏe hàng ngày, GDTC trong trường học là thực

hiện mục tiêu phát triển thể chất cho học sinh- sinh viên, góp phần vào việc

đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện. Hiện nay các

trường Đại học và Cao đẳng đều có xu hướng phát triển về quy mơ và đa dạng

hóa loại hình đào tạo, với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng học sinh- sinh

viên như hiện nay, vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục trong đó có GDTC

đang đứng trước thử thách to lớn. Công tác GDTC đã được các cấp lãnh đạo

nhà trường hết sức quan tâm, thể hiện qua việc thường xuyên đổi mới, nâng

cao trang thiết bị, cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ và cả đội ngũ giáo viên. Một

số trường đã được đầu tư cải tạo và xây dựng nhiều cơng trình thể dục thể

thao mới rất to lớn hiện đại đã và đang phục vụ tốt cho cơng tác giảng dạy nội

khố, hoạt động ngoại khoá, phong trào hoạt động thể dục thể thao quần

chúng và các giải thi đấu của sinh viên. Trong thực tế công tác GDTC và thể

thao học đường ở nhiều trường Đại học, Cao đẳng còn bộc lộ nhiều hạn chế

và chưa đáp ứng được yêu cầu mục tiêu giáo dục và đào tạo đã đề ra. Về thực

trạng của công tác GDTC hiện nay Bộ giáo dục và Đào tạo đã quy định:

“Chất lượng GDTC còn thấp, dạy thể dục còn đơn điệu, thiếu sinh động”. Vụ

GDTC đánh giá “Nhận thức về vị trí, vai trò của GDTC còn có nhiều hạn chế

trong các cấp giáo dục và cơ sở trường. Đặc biệt là việc đánh giá chất lượng

về sức khoẻ và thể chất sinh viên trong mục tiêu chung còn chưa tương

xứng”.

Để đào tạo được đội ngũ cán bộ có trình độ chun mơn giỏi, đạo đức

và sức khỏe tốt, một trong những vấn đề được nhà trường đặc biệt chú trọng

là công tác GDTC cho sinh viên. Công tác GDTC cho sinh viên được thực4hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Q trình giảng dạy mơn

GDTC cho sinh viên được các thầy cô trong trường thực hiện nghiêm túc và

chặt chẽ. Tuy nhiên, chất lượng của mơn học còn nhiều hạn chế,. một trong

những ngun nhân chính có thể do chương trình mơn GDTC chưa phù hợp,

trang thiết bị, cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ tập luyện còn thiếu, giáo viên

giảng dạy môn học này chưa đáp ứng được yêu cầu tập luyện, đánh giá kết

quả học tập và rèn luyện mơn GDTC chưa thường xun.... Vì những ngun

nhân nêu trên, nên đã có nhiều cơng trình nghiên cứu nhằm đưa ra các giải

pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng GDTC trong các nhà trường. Một số

tác giả đã nghiên cứu các vấn đề về GDTC trường học như: Nguyễn Văn Hiệp

(2005)“Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao chất luợng công tác

GDTC cho học sinh đại học Quốc gia Hà Nội”[13], Nguyễn Văn Luyện

(2008) “Nghiên cứu ứng dụng bài tập nhằm nâng cao thể lực chung cho sinh

viên trường ĐHSP Kỹ Thuật Vinh”[20], Đặng Văn Hùng (2008) “Nghiên cứu

một số giải pháp nhằm duy trì và phát triển thể lực cho sinh viên hai năm

cuối đại học Kiến Trúc” [15]... Kết quả nghiên cứu của các đề tài nêu trên

mặc dù đã có ý nghĩa trong việc cải tiến nâng cao chất lượng công tác GDTC

trường học. Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu của các đề tài này mới chỉ dừng

lại ở việc đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp mà chưa đánh giá được

hiệu quả GDTC thông qua diễn biến sự phát triển thể chất của sinh viên.

Xuất phát từ lý do trên, cũng như tầm quan trọng của việc đánh giá

nâng cao chất lượng môn GDTC cho sinh viên Đại học Kinh tế Nghệ An

chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình

GDTC đến sự phát triển thể chất của sinh viên trường Đại học Kinh tế

Nghệ An”.52. Mục đích nghiên cứu

Xác định ảnh hưởng của GDTC đến sự biến đổi một số chỉ số đặc trưng

về hình thái, chức năng và tố chất thể lực của sinh viên trường Đại học Kinh

tế Nghệ An. Qua đó đánh giá hiệu quả cơng tác GDTC của nhà trường, làm cơ

sở đề ra giải pháp cải tiến chương trình GDTC phù hợp với điều kiện thực

tiễn, nhằm khơng ngừng nâng cao kết quả đào tạo cán bộ của nhà trường.

3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu

Ảnh hưởng của GDTC đến sự phát triển thể chất của sinh viên trường Đại học

Kinh tế Nghệ An.

3.1.2. Khách thể nghiên cứu

250 sinh viên (nam = 100; nữ = 150) trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

3.1.3. Phạm vi nghiên cứu

Địa điểm nghiên cứu

- Trường Đại học Vinh

- Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Thời gian nghiên cứu

Đề tài được tiến hành từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 08 năm 2017, chia làm

02 giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2015 - 03/2016

- Xác định nội dung các vấn đề nghiên cứu, xây dựng và bảo vệ đề cương

trước Hội đồng khoa học.

Giai đoạn 2: Từ tháng 04/2016 – 08/2017

- Thu thập các tài liệu liên quan những vấn đề nghiên cứu của đề tài,

tổng hợp các tư liệu chung và tư liệu chuyên môn nhằm xác định các yếu tố,

các điều kiện trong công tác nghiên cứu.6- Xử lý các số liệu thu thập được trong q trình nghiên cứu, phân tích

các kết quả nghiên cứu, viết và hoàn thành luận văn; chuẩn bị và bảo vệ kết

quả nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu.

4. Những đóng góp mới của đề tài

Đề tài đã lựa chọn hệ thống Test đánh giá sự phát triển thể chất của sinh

viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An qua đó đánh giá diễn biến thể chất của

sinh viên trong quá trình học tập.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nhiệm vụ 1: Lựa chọn hệ thống Test đánh giá sự phát triển thể chất của

sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu diễn biến sự phát triển thể chất của sinh viên

trường Đại học Kinh tế Nghệ An

6. Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đề ra, trong quá trình nghiên cứu

đề tài đã sử dụng các phương pháp sau:

6.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu còn nhằm mục đích hệ

thống hố kiến thức và xây dựng cơ sở lý luận cho việc đánh giá thực trạng

chương trình GDTC và ảnh hưởng của nó đối với hình thái và chức năng cơ

thể của đối tượng nghiên cứu, đưa ra giả thiết khoa học, xác định mục đích và

mục tiêu nghiên cứu, thu thập các số liệu để so sánh và đối chứng với các số

liệu đã thu được trong quá trình nghiên cứu.

6.2. Phương pháp phỏng vấn

Phương pháp phỏng vấn là một trong những phương pháp được sử

dụng rộng rãi trong việc nghiên cứu, điều tra thực trạng đánh giá trình độ tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×