Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giáo viên phân tích: trong biểu thức trên với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng y duy nhất. Khi đó là một hàm số.

Giáo viên phân tích: trong biểu thức trên với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng y duy nhất. Khi đó là một hàm số.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giáo viên phân tích: trong biểu thức trên với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng y duy nhất. Khi đó là một hàm số.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×