Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng trên cho ta quy tắc tìm số phần trăm lãi suất tùy theo loại kỳ hạn tháng. Ký hiệu quy tắc ấy là , ta có hàm số xác định trên tập

Bảng trên cho ta quy tắc tìm số phần trăm lãi suất tùy theo loại kỳ hạn tháng. Ký hiệu quy tắc ấy là , ta có hàm số xác định trên tập

Tải bản đầy đủ - 0trang

f :¡ → ¡

n a ướ

ccủ

an

d)

- Học sinh thảo thuận theo nhóm trong 3 phút.

- Giáo viên gọi bất kỳ học sinh trong nhóm báo cáo.

- Giáo viên nhận xét, chỉnh sửa (nếu cần)

Cần ở học sinh câu trả lời:

Quy tắc a) với mỗix∈¡có duy nhất một giá trị tương ứngy∈¡Quy tắc b) quan sát bảng đã cho ta thấy mỗi giá trị X tương ứng với một giá trị Y

duy nhất.

Quy tắc c) với mỗi giá trị của x ta cũng có giá trị tương ứng y là duy nhất. Ví dụ

x = − 1 ⇒ y = 1; x = 1 ⇒ y = 1Do đó 3 quy tắc trên là các hàm số.

Quy tắc d) giả sử vớin = 3∈ ¡ta có các ước của n là{ ± 1;± 3}do đó khơngthỏa mãn điều kiện xác định duy nhất.

Do đó quy tắc này khơng là hàm số.

5) Giáo viên nhận xét qua các ví dụ trên ta thấy hàm số có thể được cho bằng

nhiều cách như bằng bảng, biểu đồ, đồ thị, biểu thức.

6) Giáo viên giới thiệu trong chương trình tốn phổ thơng, hàm số chủ yếu được

cho bằng biểu thức.

Nếuf ( x)x

là một biểu thức của biến x thì với mỗi giá trị của , ta tính được mộtgiá trị tương ứng duy nhất của

y = f ( x)f ( x)(nếu nó xác định). Do đó ta có hàm sốgọi là hàm số cho bằng biểu thức.Học sinh lấy ví dụ hàm số cho bằng biểu thức.Quy ước: Đối với hàm số cho bằng biểu thức nếu khơng giải thích gì thêm thì tập

xác định của hàm số

f ( x)thứcy = f ( x)là tập hợp tất cả các số thực x sao cho giá trị của biểuxác định.7) Giáo viên chú ý tập xác định của hàm số phải viết dưới dạng tập hợp

Ví dụ: Khoanh tròn vào đáp án đúng.

Hàm sốy = x−2có tập xác định là:

B. [ 2; + ∞ )A. x ≥ 2Đáp án đúng là B.

8) Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) y =x−2

2x + 5c) y = 1 − 3 xb) y = 3 2 x + 1

d)y = 7 − x +1

x −1Học sinh làm bài tập

Đáp số: 5

a ) D = ¡ \ − 

 2

1c) D =  −∞; 

3

b) D = ¡

d ) ( −∞;7 ] \ { 1}9) Giáo viên tổng kết phương pháp tìm tập xác định.

Cho

-p ( x)y = p( x)là một đa thức nào đó.

tập xác định: D = ℝ. Hàm số xác định với mọi giá trị củaxy=

y=-1

p ( x)tập xác định:p( x)y=-tập xác địnhp ( x) ≠ 0

p ( x) ≥ 01

p ( x)tập xác địnhp( x) > 010) Giáo viên đưa ra chú ý: Trong ký hiệu hàm sốy = f ( x)f; ysố độc lập của hàm sốta còn gọi x là biếnflà biến số phụ thuộc của hàm sốBiến số độc lập và biến số phụ thuộc của một hàm số có thể được ký hiệu bởi hai

chữ cái tùy ý khác nhau. Chẳng hạn:y = x + 2; u = v + 2đều là cách biểu thị củacùng một hàm số.

Hàm sốy = a, a = constgọi là hàm số hằng11) Giáo viên cho học sinh phát biểu lại định nghĩa hàm số bằng lời của mình.

Học sinh: Phát biểu.

2) Tình huống dạy học 2

Hoạt động 1: Dẫn vào khái niệm.y=1

x −1

2Giáo viên đưa ra bài tốn: cho biểu thức:

1

y= 2

x −1

a) Tìm điều kiện để biểu thức

có nghĩa

b) Viết điều kiện xác định của biểu thức dưới dạng tập hợp

x = 1, x = 3, x = ±2

c) Tìm giá trị của biểu thức tại

Học sinh suy nghĩ, trả lời.y=

a) Điều kiện để biểu thức

x ∈ ¡ \ { −1;1}

b)c) Tạix = 1, y1

x2 − 1có nghĩax ≠ ±1x = 3, y =

khơng xác định; tại1

8x = ±2, y =

, tại1

3Giáo viên phân tích: trong biểu thức trên với mỗi giá trị của x ta luôn xác địnhy=

được chỉ một giá trị tương ứng y duy nhất. Khi đó1

x −1

2là một hàm số.Hoạt động 2: Hình thành khái niệm.

Từ bài tốn trên học sinh khái quát định nghĩa, định nghĩa hàm số được phát biểu

như thế nào?

Học sinh: Phát biểu theo ý hiểu của mình.

Giáo viên: Nhận xét, chính xác hóa và đưa ra định nghĩa hàm số

Định nghĩa.

Cho một tập hợp khác rỗng

fHàm sốxác định trênDvới một và chỉ một số, ký hiệu làD⊂ℝlà một quy tắc đặt tương ứng mỗi số

f ( x); sốf ( x)xthuộcDfđó gọi là giá trị của hàm sốtạix.

Tập � gọi là tập xác định (hay miền xác định),

fhàm số

hơn làxgọi là biến số hay đối số củaf. Để chỉ rõ ký hiệu biến số, hàmcòn được viết lày = f ( x) ,hay đầy đủTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng trên cho ta quy tắc tìm số phần trăm lãi suất tùy theo loại kỳ hạn tháng. Ký hiệu quy tắc ấy là , ta có hàm số xác định trên tập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×